Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Mataio 0
^
Mataio
Tèpa jojooro Iésu Kériso
Pai pitèpa Iésu
Rà ipwamainaê tèpa maagoi
Rà uru jii Héroda
É nama pòtàmwara tèpa nari èpo
Rà wâjué côwâ gée Aigupito
É patêre tèpa âboro Ioane
Guwà pwa cè tûâ cèna wâdé!
O pitèi tèpa âboro!
Piupwaa Iésu
É tacai Iésu wà Caatana
É tapoo wakè kêe Iésu
É todà tèpa tapoo câmu kêe
É nama tiàu maagé kâra âboro
pai pwa pupûra naa gòrojaa
Cidòri nyuâa
Guwà tèpa pwéelaa kâra gòropuu
Go tèepaa nau pacoo ê Naèà
Gà naaco putàmu
Popai goro tapàgà piéa
Popai goro ipwataâboro
Popai goro pitôowârimuru5:37 Pitôowârimuru—Vengeance.
Gà meaari tèpa èpàrigà!
Popai goro pai imeai
Popai goro pai pwapwicîri
Popai goro pai ipwanya
Âji wâdé naa jaa Pwiduée
Gà picàwai6:23 Picàwai—Choisir.—mwani, é, Pwiduée
Mudàra béaa Mwaciri kêe
Pàra pupûra kà Iésu naa gòrojaa
Guwà cibwaa pitèi pàra tàpé!
Guwà tà ila ma mudàra ma cùu!
Êre diri naèà
Goropwârawâ na picu
Tèpa péroféta a pwâ
Gà ina â gà pwa
Ucina goo du wâ
Pwa tàrù kêe ma é pacâmurirà
É nama tiàu maagé kà pwi a pwa maga
Pai cèikî kà pwi jè caa kâra coda
Pai tiàu maagé kà tèpa âboro
Tàpé na nümarà na rà pâra wiâ Iésu
É pacoo pòu Iésu
É tü târa pâ duée gée goro ârailu âboro
É nama wâdé côwâ pwi a pitàbwamwa
É todà Mataio
Ucina goro ipwanya
É nama wâdé côwâ du ilàri
Tô ilàri na 12 naja kêe goro maagé
Tô èpo kà pwi âboro imaina
É nama ru niâ tupédu a bwi
É nama é tùra pwi a kûukû
É cùru tèpa 12 apostolo kêe
Dau maina ê ârapiûnya
Nee tèpa 12 apostolo
É cùrurà pâ
O tubaèpà tàwà
O wàrapwiri tàwà mwara
Guwà cibwaa nama wâgotàwà
Cibwaa pitütôowâriô!
Rà pitadàrùrà tèpa âboro gooò
Guwà panuâ wâro kàwà ba kôo
Wà pwina é tòpiwà âna é tòpio
É pwi Mesia na rà tapacîê
É ina Ioane wà Iésu
Rà picocooribu ma Ioane
Rà o pwa wârimuru tàpé na tàutàra na rà cèikî
Pwiduée Caa ma tèpa naîê
Go mwa nama guwà nao
Pwi apooro tòotù pwicîri
É nama tiàu maagé kà pwi âboro na tòotù pwicîri
Iésu âna é pwi ênawéna na é pitòrigarié Pwiduée
Pwa tàrù kêe ma é tü târa pâ duée
Popai na èpà naa goro Nyuâaê Pwicîri
Ê upwâra bau ê pwêe
Nümarà na rà côo cè câmu kâra pàtàmee
Pai pâra ma wâjué kà tèpa duée
Âji tâa kà Iésu
Ucina goo pwi a picâmi
Cina gà mu pwa ucina tàra?
Êre i ucina goo pwi a picâmi
Pàra ucina goro ê Mwaciri napwéretòotù
Arapwüru èpà
Pudòro moutarde
Nyaa kâra poloa
Gorodà na é pwa ucina Iésu?
Êre ucina goro arapwüru na èpà
Pâ wâdé na naapwàniri
Perle na dau wâdé
Puà
Pâ na jèpapara wâdé
Càra caa cèikî tàpé Nazareth
Pai bà kà Ioane Pwi a piupwaa
É pa-ija pâ âboro na wâru Iésu
É pâra gòro parawére jawé
É nama wâdé côwâ tèpa maagé wâ Génésareth
Pai pitùra goo nyamanya kà tèpa Juif
Ê pwina é miiri goo, pwi âboro
É cèikî tô ilàri na câé caa tô Juive
É nama tiàu ê maagé kà tàpé na wâru
É jèu pa-ija pàra âboro Iésu
Rà ilari cè câmu wà tèpa pitûâ
‘Nyaa kâra poloa’ kà tèpa Farasaio ma Sadukaio
É pwi Mesia wà Iésu
Ée mwa bà ma wâro côwâ
Pai pâra wiâê
Paari pai maina ma muugère kà Iésu naa gòrojaa
É nama wâdé côwâ pwi jè èpo na pwa duée gooé
É ina mwara pai bà kêe
Wâripû goro Wâra pwapwicîri
Popai goro ipakîri ma ipwanauri èpà
Wà pwina é imaina naa na Mwaciri
Gà cibwaa tanoori cèikî kêe!
Ucina goro mutô na tiàué
Pwi a cèikî béegà na é pwa na èpà
Guwà pwapwicîri naima!
Pwi ênawéna na câé caa pwanauri pwi bée
Popai goro piéa ma tapàgà piéa
Pwa pàra tàpé na càra caa éa
É pwényunyuâari nyi nari èpo
Pwi âboro na po dau pwa neemuruê
Pai tò naa na Mwaciri
Ucina goo tèpa wakè na ipaiwà pai wârirà
É jèu ina mwara pai bà ma wâro côwâ kêe
Wâdé na jè tèpa âboro kîri
É nama ru niâ tupédu a bwi
É tò naa Iérusaléma wà Iésu
Rà pwamainaê tèpa âboro
É pacòobé tèpa pi-icu
É pinajajai upwâra wâi
É patêre tèpa pitûâ kà tèpa Juif
Ucina goro tupédu aéjii
Ucina goo tèpa wéaari nadipâa
Ucina goro pi-ija maina goro piéa
Wâripû kà tèpa Roma
Pai o wâro côwâ kà tèpa bà?
Naèà na piwéna
Dau pwamuru naa goo pwi Mesia
Cibwaa ipwacèwii tèpa Farasaio!
É patêre tèpa Farasaio wà Iésu
Guwà tèpa pwàniri èpà!
Guwà tèpa taa tèpa péroféta!
Pimeaari kà Iésu goo tàpé Iérusaléma
O mwa tédidiri Wâra pwapwicîri
Ê pwina o tèepaa na pwâadèreè
O tubaèpà tà tèpa cèikî
O maina pai maagé kà tèpa âboro
Tèpa ‘mesia’ na rà tèpa pwâ
Pai wâjué me côwâ kà Iésu
Câmu goro iri wâi
Guwà tà tàcî!
Pwi ênawéna pwi a pitêre dàra
Ucina goo pa 10 èpo ilàri
Ucina goo tèpa âracié ênawéna
Wâdé ba gà pwi a wakè bwàti!
Gà pwi ênawéna na èpà!
O naaitiri mutô ma nani
Cidòri nyuâawà ba guwà tòpio!
Pâra jiio ba câguwà caa tòpio!
Rà mudàra ba na rà tétàmwereê
Tô jè ilàri na é wicèpwiri jawé ûrea naa gò Iésu
É icuri Iésu wà Judas
Pi-ija kà Pwi Ukai
O ipwa tûâ tôo
I poloa ma dipâa
Gà mwa pitütôowâriô, co Pétéru
É po dau tòina Iésu
Rà tâjùru Iésu
Wâra pitèimuru kà tèpa Juif
Wâdé na é bà!
É pitütôowâri Iésu wà Pétéru
Rà popa Iésu pâ naa jaa Pilato
Pai bà kà Judas
É pitèi Iésu wà Pilato
Nümarà goo Barabbas
Tanamiriê naa goro kurucé!
Rà pitaurèe gooé tèpa coda
Rà tanamiriê naa goro kurucé
Maagé bà kà Iésu
Wâru pâ câmu kâra pai bà kêe
Tòpòé naa na auipwàni
Rà wéaari i auipwàni
É wâro côwâ gée na aubà
Jèkutâ na rà piwiâ tèpa coda
É ipaarié Iésu tà tèpa câmu kêe