22
Ucina goro pi-ija maina goro piéa
Luka 14.15–24
Wà Iésu, âna é jèu ina côwâ [tà tèpa pitûâ kà tèpa *Juif] â é ina tàra pâ: «Go bwaa piucinari tàwà ê *Mwaciri napwéretòotù:
«É mwa tâa pwi jè ukai. Â é mwa pwabwàti ê jè pi-ija na dau maina goo pwina naîê, na é piéa. Â é mwa cùru pâ tèpa ênawéna kêe, ma rà todà me tàpé na rà o ija, êco na wà tàpéebà, âna tàutàra dàra me nau ija.
«Â é mwa cùru mwara pàra tèpa ênawéna nau ina mwara tà tàpéebà pâ: “Go jèe pwabwàti diri. Ba go jèe nama taa ê pâ paaci ma macii kôo na patèerà. Â guwà me ma jè pi-ija nyabutùru i piéa!”
«Êco na càra caa ipacè naa goorà wà tàpé na todàra. Â rà pâra nau pwa jèpa wakè kàra—é pâra naa na aupwanapô wà pwi jèpwi, â é côo mwagacâ kêe pwi jèpwi. Mataio 21.35Â wà pàra tàpé, âna rà tâjùru tèpa ênawéna, â rà tubaèpà tàra, â rà pòtàmwararà. Â é nye dau putàmu kaa i pwi ukai. Â é panuâ pâ tèpa ipaa kêe ma rà pòtàmwara tèpa pòroca-bà, â rà cîri ê napô kàra.
«Â é todà me pàra tèpa ênawéna kêe, â é ina tàra pâ: “Jèe nabwé i utimuru târa piéa, êco na wà i tàpé na ia mara todàra, âna càcaa pâri naa goorà, ba pâ tèpa âboro èpà. Guwà pâra diri naa ê pâ napô, â guwà todà me diri pâ âboro na guwà pâmarirà.”
10 «Â rà pâra wii pâ naigé wà tèpa ênawéna, â rà todà diri tèpa âboro na rà pâmarirà—tàpé na rà èpà, ma tàpé na rà wâdé. Â pâra nau po wâbé i wâra pi-ija.
11 «Â é too wà pwi ukai ma é côo tàpé na rà gére ija. Â é côo pwi âboro na câé caa coona i ârabwée târa pi-ija. 12 Â é ina têe pâ: “Ico pwi béeò, gà wànau târa pai toome'gà naani, na nye ticè ârabwée'gà târa pi-ija?”
«Â câé caa tâmogòori wà pwini cè pai tòpi kêe.
13  Mataio 8.12, 25.30; Luka 13.28«Â é ina tà tèpa ênawéna kêe wà pwi ukai pâ: “Guwà pii du îê ma du âê, â guwà tüê còobé naa na bàutê. Â rà o i ma tòngüru poropwârà wà tèpa âboro [gée goro pai maagé kàra].”»
14 [Â é tubanabwé ê ucina bèepwiri wà Iésu, â é ina tàra pâ]: «Âjupâra pâ é todàra pâ âboro na wâru wà Pwiduée êco na o pwâco cè tèpa âboro na é pitòrigarirà. Nabwé.»
Wâripû kà tèpa Roma
Maréko 12.13–17; Luka 20.19–26
15  Maréko 3.6Na jè tòotù, âna rà ipitiri wà pàra tèpa *Farasaio, ba na rà imudàra cè pai pwa wèe, ma rà tü tûâ tà Iésu. Â nümarà na é pitanami goro ê pai tòpi tàra kêe.
16 Â rà panuâ pâdarié pàra tèpa *câmu kàra, ma wà pàra tàpé na tâa na ére kà *Héroda. Â rà ina tà Iésu pâ: «Pwi a pwa pupûra, bà tâmogòori pâ gà ina ê âjupâra. Ba gà nye picémara ba *tàrù diri ê pâ muru, na nüma Pwiduée na jè pwa. Â nye ticè âboro cèna wâgotâgà gooé, â câgà caa pwaké goro âboro* Wà Héroda, âna é wakè ba kà tèpa Roma, â wâdé tàra ma tèpa âboro kêe ê pai wâri mwani wâripû tà tèpa Roma. Napwa naa goo wà tèpa Farasaio, âna càcaa wâdé tàra. Â rà todà tèpa âboro kà Héroda, ba na rà pwa pwârajé tà Iésu.. 17 Â êkaa, na nümabà na bà tawèerigà pâ: Pwiri wâdé Pwiri wâdé… é, Pwiri pwa tàrù kâjè. Pwiri ina ê Naèà kâra Wâra pwapwicîri kà tèpa Juif. na jè wâripû tà pwi ukai kà tèpa Roma? É, o càcaa wâdé?»
18 Â wà Iésu, âna é jèe tâmogòori ji ipwa tûâ kàra, â é ina tàra pâ: «Tàpéeni, guwà tèpa pwâ! Gorodà na guwà ipawâmiô? 19 Paari tôo cai ê mwani wâripû!»
 rà naa têe jè mwani atü.
20 Â é ina tàra pâ: «Naporomee î ma nee î, na wâgòro ê mwani bèeni?»
21  Roma 13.7Â rà tòpi têe pâ: «Kà pwi ukai kà tèpa *Roma.»
 é ina tàra wà Iésu pâ: «Â jèe wâdé, guwà pitôowâri tà pwi ukai kà tèpa Roma ê pwina kêe, â guwà pitôowâri tà Pwiduée ê kà Pwiduée.» 22 Â rà po dau pò wà tèpa tawèerié, â rà panuâê, â rà pâra.
Pai o wâro côwâ kà tèpa bà?
Maréko 12.18–27; Luka 20.27–38
23  Apostolo 23.8Bwaa nye tòotù caapwi, â rà me mwara dari Iésu wà pàra tèpa *Sadukaio. Wàilà, âna jè ditàra pwapwicîri kà tèpa Juif na càra caa cèikî pâ, rà o wâro côwâ wà tèpa bà.
[Â târa ma rà paari pâ rà âjupâra] â rà tawèeri Iésu pâ: 24  Deutéronome 25.5«Pwi a pwa pupûra, é jèe ina wà *Moosé naa na ê *Naèà pâ: Wiàna é bà wà pwi âboro, na ticè èpo kêe, â wâdé na é popa tô dàpwà kêe wà pwi jiié, ma ru piéa.Deutéronome 25.5 Â, na wàrapwiri, â é naa cè gòobàra pwi a bà.
25 «Â wâdé. Êco na gà jèe niimiri cai ni: Wâjaabà, âna pwa tèpa 7 aéjii. Â é piéa wà pwina ciàra, êco na é bà, â nye ticè èpo kêe. Â pwi a pâ wê, âna ru piéa ma tô dàpwà. 26 Â ipaiwà ma i pwi ciàra, â gée paé, naa goo pwi béâracié, â tèepaa naa goro diri tèpa aéjii na rà po 7. 27 Â gée na càùrà diri, â é mwa bàra bà, wà i tô ilàri. 28 [Gà ina pâ] rà o mwa wâro côwâ wà tèpa bà, na jè tòotù. Â wiàna wàrapwiri, â wàilàapà narà, na o pwi éa tô ilàri-bà, na tòotù bèepwiri? Ba rà nye cau tèpa éaé diri! Gà tòpi cai!»
29-31 Â é tòpi tàra wà Iésu pâ: «Guwà pitanami, làpé! [Cina câguwà caa cèikî pâ, rà o mwa wâro côwâ wà tèpa bà?] Ba câguwà caa tâmogòori ê *Tii Pwicîri, â câguwà caa tâmogòori ê pàtàma Pwiduée! Ba wiàna rà wâro côwâ wà tèpa bà, â o càra mwa caa piéa côwâ. Ba rà o wâro pwacèwii tèpa *angela naa jaa Pwiduée. Gona câguwà caa pûra ê pwina é ina tàwà goo, wà Pwiduée? Ba é ina pâ: 32  Exode 3.6; Mataio 8.11Wâgo Pwiduée kà *Abéraama, ma Isaaka, ma Iakobo.Exode 3.6 [Pai ina wèe pâ rà nye cau tàgére wâro jaa Pwiduée]! Ba wà Pwiduée, âna câé caa Pwiduée kà tèpa bà, â é Pwiduée kà tàpé na rà wâro!»
33 Â rà têre pwiri ê pâ âboro na wâru, â rà dau pò goro ê pai pacâmurirà kà Iésu.
Naèà na piwéna
Maréko 12.28–34; Luka 10.25–28
34 Ûna rà têre wà tèpa Farasaio pâ é târi pwâ tèpa Sadukaio wà Iésu, â rà pitanaimarirà, ba na rà côo Iésu.
35 Â wà pwi jè ârapàararà, pwi jè *dotée goro ê Naèà, âna nümee na é tü tûâ tà Iésu, â é tawèerié pâ: 36 «Pwi a pwa pupûra, gona dà ê pwi naèà na é piwéna, naa na diri ê pâ naèà?»
37  Deutéronome 6.5Â é tòpi tàra wà Iésu pâ: «Wàéni: Wâdé na gà meaari Pwi Ukai Pwiduée'gà, gée na diri ê pwâranümagà ma wâro'gà, ma aunünüma'gà.Deutéronome 6.5 38 Wàépwiri ê pwi naèà na é dau piwéna naa na diri ê pâ naèà. 39  Lévitique 19.18; Mataio 7.12Â wàéni béârailu kâra naèà pwacèwii pwi pâbéaa: Gà meaari tèpa âboro Tèpa âboro—Grec: Pwi âboro na é tàmwünyabwerigà, é, pwi jèneregà.pwacèwii ê pai pimeaarigà côwâ.Lévitique 19.18
40  Roma 13.10; Galatia 5.14«Diri ê Naèà kà Moosé ma ê auina§ Auina—Rà ina mwara wà tèpa ijiao pâ: Ipamogòori. kà tèpa *péroféta, âna cau me gée goro du ârailu naèà bèepwiri.»
Dau pwamuru naa goo pwi Mesia
Maréko 12.35–37; Luka 20.41–44
41 Wà Iésu, âna é ucâri wà tèpa Farasaio na ia rà tâa wê, â é tawèerirà pâ: 42  Ioane 7.42«Dà cè pai niimiri kàwà naa goo pwi *Mesia, [pwi ukai na guwà tapacîê]? É pwi gòobàra î?»
 rà tòpi têe pâ: «Ée pwi gòobàra *Davita, [pai ina wèe pâ, é pwi âboro kîri jiié].»
43 Â é ina tàra pâ: «Guwà niimiri cai ni: Wà Davita, ûna dipitirié ê Nyuâaê Pwicîri, âna é ina [goo pwi Mesia] pâ “Pwi Ukai kôo”. Âna gorodà? 44  Psaume 110.1; Mataio 26.64Ba é ina pâ:
 
Popai kà Pwi Ukai,
Pwi Ukai Pwiduée
na é patùra Pwi Ukai kôo:
“Gà me ma gà tâa ni.
Tâa ni gòro îô étò.
[Go naa tâgà ê pitûâ.
O pwamainagà awé.]
Go nama gà còogai
tèpa ipaa dàgà.”
Psaume 110.1
 
45 «Ûna é ina pâ, Pwi Ukai kôo, âna é tàgére ina wà pwi Mesia. Â wiàna wàrapwiri, â gorodà na guwà niimiri pâ wà pwi Mesia, âna é pwi âboro kîri jiié* Grec: Wà Davita kaa, na é ina gooé pâ ‘Ukai’, â gorodà na é pwina naîê?? [Bwa, é paari wà Davita pâ wà pwi Mesia, âna é pwi âboro na é piwéna jii diri pàra tàpé]!»
46 Â nye ticè na tòpi têe. Â gée na càùé, â jèe ipwacoé tà tèpa âboro na rà tawèeri wà Iésu goo cè pàra muru.

22:6 Mataio 21.35

22:13 Mataio 8.12, 25.30; Luka 13.28

22:15 Maréko 3.6

*22:16 Wà Héroda, âna é wakè ba kà tèpa Roma, â wâdé tàra ma tèpa âboro kêe ê pai wâri mwani wâripû tà tèpa Roma. Napwa naa goo wà tèpa Farasaio, âna càcaa wâdé tàra. Â rà todà tèpa âboro kà Héroda, ba na rà pwa pwârajé tà Iésu.

22:17 Pwiri wâdé… é, Pwiri pwa tàrù kâjè. Pwiri ina ê Naèà kâra Wâra pwapwicîri kà tèpa Juif.

22:21 Roma 13.7

22:23 Apostolo 23.8

22:24 Deutéronome 25.5

22:32 Exode 3.6; Mataio 8.11

22:37 Deutéronome 6.5

22:39 Lévitique 19.18; Mataio 7.12

22:39 Tèpa âboro—Grec: Pwi âboro na é tàmwünyabwerigà, é, pwi jèneregà.

22:40 Roma 13.10; Galatia 5.14

§22:40 Auina—Rà ina mwara wà tèpa ijiao pâ: Ipamogòori.

22:42 Ioane 7.42

22:44 Psaume 110.1; Mataio 26.64

*22:45 Grec: Wà Davita kaa, na é ina gooé pâ ‘Ukai’, â gorodà na é pwina naîê?