Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Mataio 20
20
Ucina goo tèpa wakè na ipaiwà pai wârirà
[É ina mwara wà Iésu pâ]: «Ê *Mwaciri napwéretòotù, âna pwacèwii mwara ê pwini:
«É mwa tâa wà pwi apooro nadipâa, âna é mwa còobé na bwaa dàuru naa na aupwa jèna, ba na é mudàra cè tèpa wakè kêe. Â é pâmari pàra tàpé, â rà jèe pitêrerà pâ, na ê wârirà, âna wâri wàra caapwi tòotù goro wakè* Wâri wàra caapwi tòotù goro wakè—Grec: Caapwi mwani pwaa (denier). Ipaiwà ê mwani na é naa tàra naa na pâ nee tii 9,10,13.. Â é panuârà pâ naa na aupwanapô. Wâpâ gòro 9 ineretòotù dàuru, â é còobé mwara naa na aupwa jèna. Â é côo Côo—Rà ina mwara wà tèpa ijiao pâ: Niâ gò. pàra tàpé na nye ticè na rà pwa. Â é ina tàra pâ: “Tàpéebà! Guwà pâra mwara, nau wakè na i aupwanapô kôo, â go mwa nye naa cè wâriwà cèna pâri.”
«Â rà pâra. Â wà pwiibà, âna é còobé côwâ na po gopaé, â é popa me mwara pàra tèpa wakè. Â ipaiwà mwara na âracié ineretòotù na càùru ija.
«Â nabwé, â é còobé mwara, wâpâ gòro 5 ineretòotù, â é pâmari pàra tàpé mwara na rà nye tàgére pitabéaa cùu Pitabéaa cùu—Traîner, flâner, errer.. Â é tawèerirà pâ: “Tàpéebà, gona guwà nye tàgére pwa dà? Nye ticè cèna guwà pwa?”
«Â rà tòpi têe pâ: “Wàrapwiri, ba nye ticè cè pwina é popabà ma bà wakè.”
«Â é ina tàra pâ: “Wâguwà mwara, guwà pâra nau wakè na aupwanapô kôo.”
Lévitique 19.13; Deutéronome 24.15«Â pâ nau bàrane, â é ina tà pwi caa kâra wakè kêe pâ: “Gà todà me tèpa wakè, â gà piwârirà jècaa. Â gà mara wâri tàpé na ia rà pwicò goro wakè, â gà mwa tubanabwé naa goo tèpa mara wakè.”
«Â wà tàpé na ia rà mwa wakè pwicò, âna rà mara me. Â rà tòpi wârirà—wâri wàra caapwi tòotù goro wakè. 10 Ûna rà côo pwiri wà tàpé na ia rà mara tapoo wakè, â rà tà niimiri pâ, ‘Wâdé, ba jè o tòpi cèna piwéna!’
«Êco na rà nye tòpi mwara wârirà, na wâri wàra caapwi tòotù goro wakè, pwacèwii tèpa wakè pwicò. 11 Â rà putàmu naa goro i pwi apooro aupwanapô, 12 â rà ina têe pâ: “Wà tàpéeni, âna rà mwa tèepaa pwicò, â caapwi ineretòotù co na rà wakè na, â gà nama ipaiwà ê wâribà! Na wàibà, na bà wakè bamwara tòotù ma cîribà tòotù!”
13 «Â é tòpi tà pwi jè ârapàararà wà i pwi apooro aupwanapô.  é ina têe pâ: “Pwi béeò, gà cibwaa niimiri pâ go piwâmigৠPiwâmi (é, ipawâmi, ipaûmi, ipaômi)—Tromper.. Ba ia ju jèe nye pitêreju naa goro i wârigà. 14 Gà popa mwani'gà, â gà pâra. Ba nümoo na go naa tà tàpé na rà pwicò'gà, cèna ipaiwà ma wâgà. 15 Nye pwa tàrù kôo ma go pitûâ naa goro mwani kôo. Cina gà piboo na go pwa na wâdé tà pàra tàpé?”»
16  Mataio 19.30; Maréko 10.31; Luka 13.30[Â é tubanabwé ê ucina bèepwiri Iésu, â é ina pâ]: «Wà tàpé na rà pwicò, âna rà o mwa pâbéaa. Â wà tàpé na rà pâbéaa, âna rà o mwa pwicò. Nabwé.»
É jèu ina mwara pai bà ma wâro côwâ kêe
Maréko 10.32–34; Luka 18.31–34
17 Rà bwaa nye gére too naa *Iérusaléma wà Iésu ma wà tèpa 12 a *câmu kêe. Â, na rà gére pâra, â é poparà iti, â é ina tàra pâ: 18  Mataio 16.21, 17.22–23«Guwà têre. Nabàni, âna jè too naa Iérusaléma. Â naawê, âna o panuâô, wâgo *Pwina naîri âboro, tà tèpa caa kà tèpa pwa *ârapwaailò, ma wà tèpa *dotée goro ê Naèà. Â rà o mwa tèio tiagoro na o tétàmwaraô. 19 Â rà o panuâô tà tàpé na càra caa tèpa *Juif. Â wàilà, âna rà o piècaario. Â rà o pâdio goro ubati, â rà o tanamiriô naa goro *kurucé, tiagoro pai bà kôo. Êco na, naa na béâracié kâra tòotù gée na càùé, âna go o mwa wâro côwâ gée na aubà.»
Wâdé na jè tèpa âboro kîri
Maréko 10.35–45
20 Gée na càùru pwiri, â rà medari Iésu wà tô wâdà Zébédée, ma wà tupédu naîê. Â é tùu jùrué araé wà tôoni, ma é ilari jiié jè muru.
21  Mataio 19.28; Luka 22.30Â é ina têe wà Iésu pâ: «Dà cèna nümagà goo?»
 é tòpi têe pâ: «[Bà tâmogòori pâ] gà mwa tâa gòro autâa'gà, na Mwaciri'gà, ma pitûâ naa goo diri.  wâdé na gà nama ru tâa goro du jèneregà wà tupédu naîô bèeni—pwi jèpwi naa gòro âji îgà, â pwi jèpwi naa gòro aèmwü'gà?»
22  Mataio 26.39; Ioane 18.11Â é ina tà i tupédu aéjii wà Iésu pâ: «Câgàu caa tâmogòori ê pwina gàu ilari. Gona nümau na gàu wâdo ê na wârado na go o wâdo? [Pâri ma gàu tòpi mwara ê pâ aré ma tòina kôo?]»
 ru tòpi têe pâ: «Akaé, o pâribu.»
23 Â é ina tàru pâ: «Üu kaa, gàu o wâdo na wârado bèepwiri go wâdo. Êco na o càcaa wâgo na go pitûâ pâ, wàilàapà na o tâa gòro âji îô, ma gòro aèmwü kôo. Â nye wàco Caa kôo, na é jèe nye pwabwàti ê autâa bèepwiri, ba kà pàra tàpé na é nye pitòrigarirà.»
24 Ûna rà têre ê pwâratùra bèepwiri wà tèpa 10 a câmu béeru, â rà putàmu naa goo tupédu aéjii bèepwiri.
25  Luka 22.25–26Â é todàra wà Iésu, â é ina tàra pâ: «Guwà côo, naa jaa wà tàpé na càra caa tèpa âboro kà Pwiduée* Naa jaa wà tàpé… Grec: Naa jaa pâ Ba., âna wà tèpa ukai, âna rà pitûâ Pitûâ—Rà ina mwara wà tèpa ijiao pâ: Ipâdipopai., ba na rà còogai tèpa âboro. Â wà tàpé na rà imaina, âna rà pwa kûu tàra. [Â rà niimiri pâ dau pwamuru naa goorà.] 26  Mataio 23.11; Maréko 9.35Â naa goowà, âna o càcaa wàrapwiri. Ba wà pwina nümee na é pwi âboro imaina, â wâdé na é pâ nau piâboro kîri kàwà. 27 Â wà pwina nümee na é pitûâ kàwà, âna wâdé na é piâboro kîri kàwà. 28  Luka 22.27; Filipi 2.7Wâdé na guwà pwacèwiio, wâgo Pwina naîri âboro. Ba câgo caa me, ba na guwà piâboro kîri kôo. Go me, nau piâboro kîri kâra pâ âboro. Â go me, ba na go panuâ ê wâro kôo, ba na go wâri ma tipi pâ âboro na wâru.»
É nama ru niâ tupédu a bwi
Maréko 10.46–52; Luka 18.35–43
29 Rà còobé gée na càùru pai pâra kàra naa Iériko wà Iésu ma wà tèpa câmu kêe. Â dau wâru tèpa âboro na rà pâra wiârà.
30 Pwa tupédu a bwi na ru tâa bàra naigé, â ûna ru têre pâ é tèepaa wà Iésu, â ru nye tà tomara too pâ: «{Pwi Ukai,} *Pwina naî Davita, gà meaaribu, â gà pitu tâbu!»
31 Â rà kànariru ê pâ âboro, ba na rà pacooru. Êco na ru mwa nye dau to too kaa burà ina pâ: «Pwi Ukai, Pwina naî Davita, gà meaaribu, â gà pitu tâbu!»
32 Â é têreru wà Iésu, â é coo, â é tomara too pâ: «Dà cèna pwina nümau goo? Dà cèna pâri ma go pwa ba kàu?»
33 Â ru tòpi têe pâ: «Pwi Ukai, na gà tàpiri du âraporomeebu ma bu niâ.» 34 Â é dau meaariru Iésu, â é tu naa goro i du âraporomeeru. Â ru jèe nye niâ kaa, wàra béaa. Â tapoo na tòotù bèepwiri, â ru nye pâra wiâ Iésu kaa.

*20:2 Wâri wàra caapwi tòotù goro wakè—Grec: Caapwi mwani pwaa (denier). Ipaiwà ê mwani na é naa tàra naa na pâ nee tii 9,10,13.

20:3 Côo—Rà ina mwara wà tèpa ijiao pâ: Niâ gò.

20:6 Pitabéaa cùu—Traîner, flâner, errer.

20:8 Lévitique 19.13; Deutéronome 24.15

§20:13 Piwâmi (é, ipawâmi, ipaûmi, ipaômi)—Tromper.

20:16 Mataio 19.30; Maréko 10.31; Luka 13.30

20:18 Mataio 16.21, 17.22–23

20:21 Mataio 19.28; Luka 22.30

20:22 Mataio 26.39; Ioane 18.11

20:25 Luka 22.25–26

*20:25 Naa jaa wà tàpé… Grec: Naa jaa pâ Ba.

20:25 Pitûâ—Rà ina mwara wà tèpa ijiao pâ: Ipâdipopai.

20:26 Mataio 23.11; Maréko 9.35

20:28 Luka 22.27; Filipi 2.7