Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Mataio 6
6
Popai goro pai imeai
Mataio 23.5[É ina mwara wà Iésu pâ]: «Wâdé na gà pwa ê câbawâdé kà Pwiduée ma pacoo ê *Naèà* Pacoo ê Naèà—Pai imeai tàpé na ticè kàra, ma pai pwapwicîri, ma pai ipwanya (jeûner). Côo gòobàra naporomee 6.. Êco na gà ipwacôoco! Gà cibwaa pwa na ara pâ âboro, ma rà o pi-inagà ba wâdé. Ba wiàna wàrapwiri, â o câgà caa tòpi ê câmagà naa jaa Caa, na é wânidò *napwéretòotù. Êkaa na, na gà naa mwani tà tàpé na ticè kàra, â gà cibwaa ipaarigà, pwacèwii tèpa ‘pwàniri èpà’. Ba rà pwa naa na ê pâ *wâra pitapitiri, ma ê pâ autâa kâra âboro na pâ village. Ba rà imudàra, ba na rà ipwamainarà wà tèpa âboro. Â go ina âjupâra pâ: Rà jèe nye tòpi ê câmarà!
3-4 «Â wâgà, âna gà cibwaa ipaarigà na gà pwa na wâdé. Na gà naa mwani tà tàpé na ticè kàra, goro îgà étò, â càcaa wâdé na é tâmogòori ê îgà aèmwü! Â wà Pwiduée Caa'gà, na é wânidò napwéretòotù, na é côo diri pâ muru, âna ée mwa naa cè câmagà.»
Popai goro pai pwapwicîri
Mataio 23.5; Luka 18.10–14«Na guwà pwapwicîri, â guwà cibwaa pwacèwii tèpa ‘pwàniri èpà’. Ba rà cima nau pwapwicîri, naa na pâ wâra pitapitiri ma autâa kà tèpa âboro na pâ ville. Ba wâdé tàra na rà o côorà pâ âboro. Â guwà têre bwàti, ba go ina tàwà ê âjupâra pâ: Rà jèe nye tòpi ê câmarà. Â wâgà, âna wiàna gà pwapwicîri, â gà tò naa na wâ'gà, wâna cè naditàrawâ. Â gà târi goropwârawâ, â gà pwapwicîri tà Pwiduée Caa'gà, na câjè caa côoê. Â é côo ê pwina gà pwa, naa na wâbinyiri, â ée mwa naa cè câmagà.
1 Rois 18.26–29«Â, na guwà pwapwicîri, â guwà cibwaa pwa nyakâra tùra, pwacèwii pàra tèpa âboro, na càra caa tâmogòori pwi âji Pwiduée na é caapwi co. Ba rà tà niimiri pâ é têrerà, gée goro pai wâru ê pâ pwina rà ina. Mataio 6.32Â guwà cibwaa ipwacèwiirà. Ba wà Pwiduée Caa kàwà, âna é tâmogòori ê pwina nümawà goo, béaari Béaari—Béaa kâra (avant). ê pai pi-ila kàwà.
Luka 11.2–4«Â guwà o wàrani târa cè pai pwapwicîri kàwà:
 
“Pwi Caa kâbà na wânidò napwéretòotù;
Wâdé naa papwicîri ê neegà.
10  Luka 22.42Wâdé naa pacoo ê Mwaciri'gà.
Wâdé naa pwa câbawâdé'gà naani gòropuu, ma pwacèwii naanidò napwéretòotù.
11 Gà naa tâbà cè utimuru cèna pâribà na diri pâ tòotù.
12  Mataio 6.14–15, 18.21–35Gà pwanauri pâ èpà kâbà, pwacèwii na bà pwanauri tàra ê pâ èpà kàra.
13  Luka 22.40; Ioane 17.15; 2 Tésalonika 3.3; 2 Timotéo 4.18; Jacques 1.13Gà cibwaa panuâbà târa tacai.
Gà upabà jii ê èpà Gà upabà jii ê èpà—é, Gà upabà jii wà Pwi âboro èpà..
{Ba nye tâa tâgà ê Mwaciri, ma pàtàmee, ma pwényuâa, dàra gòiri awé. Amen§ Amen—Wâdé na wàra..}”
 
14  Maréko 11.25–26«Ba go ina tàwà pâ: Na guwà pwanauri tà pàra tàpé ê pâ èpà na rà pwa, â é pwanauri tàwà mwara wà Pwiduée Caa kàwà nidò napwéretòotù. 15 Â wiàna câguwà caa pwanauri ê èpà kà pàra tàpé, â wà pwi Caa kàwà, âna o câé caa pwanauri tàwà ê èpà kàwà.»
Popai goro pai ipwanya
16  Ésaïe 58.5–9«Na gà *ipwanya (na gà panuâ ija'gà ba na gà pwapwicîri), â gà cibwaa ipaarigà, pwacèwii tèpa ‘pwàniri èpà’. Ba rà paari naa na naporomeerà pâ rà ipwanya, ba na o côorà diri ê âboro! Êkaa na go ina âjupâra pâ: Rà jèe nye tòpi câmarà. 17 Â wâgà, âna, na gà ipwanya, â gà nuwa naporomeegà, â gà tuti pûrugà* Tuti pûrugà—Grec: Tâmi wàrapûrugà goro l'huile.. 18 Â o càra caa côo pâ âboro pâ, gà ipwanya. Êco na wà Pwiduée Caa'gà, na câjè caa côoê, âna é côo ê pwina gà pwa naa na wâbinyiri, â ée mwa naa cè câmagà.»
Âji wâdé naa jaa Pwiduée
19  Jacques 5.1–3«Gà cibwaa mudàra pâ wâdé gòropuu, ba péa mura jiigà, é, péa wai ma botére ma tiàu. 20  Mataio 19.21; Luka 18.22Gà wéaari pâ wâdé'gà [naa jaa Pwiduée] naa napwéretòotù. Ba ticè madé na uti, ma ticè waaca Madé…waaca—Grec: Mite. na iri. Â o càcaa wai ma botére, â ticè a mura wê. 21 Ba ê pwâranümagà, âna, é wâna é wêe ê wâdé'gà.
22 «Guwà têre, ê âraporomeejè, âna ê pwéelaa kâra naiijè. Â wiàna nye wâdé ê âraporomeejè, â diri ê naiijè, âna é tâa na pwéelaa. 23 Â wiàna èpà ê âraporomeejè, â diri ê naiijè, âna é tâa na bàutê. Â wiàna ê pwéelaa naa wâgoojè âna é pâra nau bàutê, â o mwa nye dau bàutê kaa!»
Gà picàwai Picàwai—Choisir.—mwani, é, Pwiduée
24 «Nye ticè âboro cèna pâri ma é piênawéna§ Piênawéna—Servir. bwàti kâra ârailu ukai, gée na diri ê pwâranümee. Ba ée mwa tà piênawéna bwàti kà pwi jèpwi, â ée pwa-imudiri tà pwi jèpwi. Üu, o càcaa pâri ma guwà cau piênawéna kà Pwiduée ma ê mwani!»
Mudàra béaa Mwaciri kêe
25  Filipi 4.6; 1 Timotéo 6.6–8; 1 Pétéru 5.7«Wàépwiri ê majoroé ma go ina tàwà pâ: Guwà cibwaa géaa goro ê wâro kàwà, ma ê naiiwà. Guwà cibwaa pitawèeri pâ: “Jè o mwa ija dà?” ma “Jè o mwa coona dà?” Ba ê wâro kàwà, âna é âjimuru jii ê utimuru; â ê naiiwà, âna é âjimuru jii ârabwée!
26  Mataio 10.29–31; Luka 12.6–7«Guwà jèe côo cai ê pâ marü. Ba càra caa picâmi, ma piûnya* Piûnya—Récolte., ma càra caa tòpò cè bwà târa pâ tòotù. Êco na wà Pwiduée Caa kàwà nidò napwéretòotù, âna é nye pa-ijarà. Â gona câguwà caa dau piwéna jii ê pâ marü? Akaé! 27 Càcaa gée goro pai géaa goro ija ma wâdo, na guwà o nama gòiri ê wâro kàwà!
28 «Â gorodà na guwà géaa mwara goro cè ârabwée kàwà? Guwà jèe côo cai ê pai cipu kâra pâ murubuké na-araé. Ba càra caa pàti, ma càra caa ta ârabwée. 29  1 Rois 10.4–7; 2 Chroniques 9.3–6Â go ina tàwà pâ: Wà pwi ukai *Solomona, naa na diri ê muugère kêe, âna ê pâ ârabwée kêe, âna càcaa dau wâdé jii ê pwi caapwi murubuké.
30 «Â guwà jèe côo cai ê pâ aramwatò: É cipu nabà, â o cîri widàuru naa gòro ânye. Â wà Pwiduée, âna é naa ârabwée kàra. Â gona o câé caa naa ârabwée kàwà na piwéna jii? Nye dau kîri kaa ê cèikî kàwà!
31 «Üu, guwà cibwaa géaa ma guwà ina pâ: “Jè o ija dà?” ma “Jè o wâdo dà?” ma “Jè o coona cè dà?” 32  Mataio 6.8Ba wà tàpé na càra caa tâmogòori Pwiduée, âna càra caa nao goro mudàra ê pâ pwiibà. Êco na wâguwà, âna wà Pwiduée Caa kàwà na é wânidò napwéretòotù, âna é nye tâmogòori ê pwina nümawà goo. 33  1 Rois 3.13–14; Psaume 37.4,25; Roma 14.17Guwà mudàra béaa ê *Mwaciri napwéretòotù, â guwà pwa ê pwina nüma Pwiduée goo, â ée mwa naa tàwà ê pwina tiàu jiiwà. 34 Êkaa na go ina tàwà pâ: Guwà cibwaa géaa goro tòotù widàuru, ba ê tòotù widàuru, âna ée mwa nye pwa wakè kêe. Ê géaa târa nabà, âna nye târa nabà!»

6:1 Mataio 23.5

*6:1 Pacoo ê Naèà—Pai imeai tàpé na ticè kàra, ma pai pwapwicîri, ma pai ipwanya (jeûner). Côo gòobàra naporomee 6.

6:5 Mataio 23.5; Luka 18.10–14

6:7 1 Rois 18.26–29

6:8 Mataio 6.32

6:8 Béaari—Béaa kâra (avant).

6:9 Luka 11.2–4

6:10 Luka 22.42

6:12 Mataio 6.14–15, 18.21–35

6:13 Luka 22.40; Ioane 17.15; 2 Tésalonika 3.3; 2 Timotéo 4.18; Jacques 1.13

6:13 Gà upabà jii ê èpà—é, Gà upabà jii wà Pwi âboro èpà.

§6:13 Amen—Wâdé na wàra.

6:14 Maréko 11.25–26

6:16 Ésaïe 58.5–9

*6:17 Tuti pûrugà—Grec: Tâmi wàrapûrugà goro l'huile.

6:19 Jacques 5.1–3

6:20 Mataio 19.21; Luka 18.22

6:20 Madé…waaca—Grec: Mite.

6:23 Picàwai—Choisir.

§6:24 Piênawéna—Servir.

6:25 Filipi 4.6; 1 Timotéo 6.6–8; 1 Pétéru 5.7

6:26 Mataio 10.29–31; Luka 12.6–7

*6:26 Piûnya—Récolte.

6:29 1 Rois 10.4–7; 2 Chroniques 9.3–6

6:32 Mataio 6.8

6:33 1 Rois 3.13–14; Psaume 37.4,25; Roma 14.17