19
Popai goro piéa ma tapàgà piéa
Maréko 10.1–12
Ûna é ina diri ê pwiibà wà Iésu, â é pâra gée napô Galilée, naa na ére *Judée gée côwâ kâra nairiwâ Ioridano. Â wâru pâ âboro na rà pâra wiâê. Â é pwa ma rà wâdé côwâ wà tàpé gée goorà na rà maagé.
 rà me burèe wà pàra tèpa *Farasaio, â pwa na rà pwa tûâ têe.  rà tawèerié pâ: «Gona pwa tàrù, kà pwi jè âboro, naa na ê *Naèà, na é tü tà tô wâdèe? O dà cè majoroé ma é tü têe?»
Genèse 1.27, 5.2Â é tòpi tàra wà Iésu pâ: «Gona câguwà caa pûra ê pwina wii naa na *Tii Pwicîri? Ba jèe wii pâ, naa na autapoo goo, âna é tòpò wà pwi paao ma wà tô ilàri wà Pwiduée.Genèse 1.27 Genèse 2.24; Éféso 5.31Â é ina wà Pwiduée pâ: Â gée goo kaa pwiri, âna é panuâ du nyaa ma caa kêe wà pwi paao, ba na ru pitâa ma wà tô wâdèe. Â, na wàrapwiri, â wàilu âna ru pâra nau caapwi.Genèse 2.24
«Â êkaa, na go ina tàwà pâ: Càcaa mwa caa ârailu âboro, â ru jèe pwacèwii caapwi âboro. Â guwà cibwaa tipi côwâ ê pwina é jèe piinaimari wà Pwiduée!»
Deutéronome 24.1–4; Mataio 5.31Â rà tòpi têe wà tèpa Farasaio pâ: «Wiàna wàrapwiri, â gorodà na é ina wà *Moosé pâ, pwa tàrù kà pwi âboro ma é panuâ côwâ tô wâdèe, wiàna é wii ê tii bétapàgà piéa?»
 é tòpi tàra wà Iésu pâ: «É naa tàrù tàwà wà Moosé, ba po dau gòo ê pûruwà! Êco na, naa na autapoo goo, âna càcaa wàrapwiri. Mataio 5.32; 1 Korénito 7.10–11Êkaa na go ina tàwà pâ: Gà cibwaa tü tà tô wâdàgà na càcaa tô a toomura* Gà cibwaa tü tà tô wâdàgà… é, Gà cibwaa tü tà tô wâdàgà, êco wiàna tô ilàri na ia pwicîri ma gàu piéa. (câé caa cîâa jiigà). Ba wiàna gà tü têe, â wiàna gà jèu éa côwâ, â gà pâ nau toomura (ba gà cîâa jii tô wâdàgà béaa).»
Pwa pàra tàpé na càra caa éa
10 Rà ina tà Iésu wà tèpa *câmu kêe pâ: «Wiàna wàrapwiri, â wâdé na ticè piéa!»
11 Â é tòpi tàra pâ: «Ê pwi popai-bà, âna o càcaa wàrapwiri ba kâra diri pâ âboro Grec: Càcaa êdiri pâ âboro na pâri ma rà tòpi ê pwiibà.. Êco na wà Pwiduée, âna é nama wàrapwiri co naa goo pàra tàpé. 12 Ba nye pwa pàra tàpé na càra caa éa, ba càcaa pâri, gée na aupitèparà. Â pwa pàra tàpé na càcaa pâri ma rà ipwénaî, gée goro ê pwina rà pwa naa na naiirà wà pàra tèpa âboro 2e phrase—Na nyamanya kà pàra tèpa âboro napwiri, âna wà tèpa âboro bèepwiri (na ina goorà pâ eunuque), âna pitòrigarirà ba na rà piênawéna kà tô ilàri ukai.. Â pwa pàra tàpé na càra caa éa goro *Mwaciri napwéretòotù. [Ba nümarà na rà piênawéna bwàti kà Pwiduée.] Â wà pwina pâri târa ma é tòpi pwâratùra-bà, â wâdé na é tòpi!»
É pwényunyuâari nyi nari èpo
Maréko 10.13–16; Luka 18.15–17
13 Gée na càùé, âna rà medari Iésu wà pàra tèpa âboro. Â rà cia me têe ê nyi nari èpo kàra, ba na é tòpò îê naa gòrà ma pwapwicîri ba kàra. Êco na wà tèpa câmu kêe, âna rà pwa i tèpa âboro, ma pacoorà.
14  Mataio 18.2–3Êco na é ina tàra wà Iésu pâ: «Guwà naaco nyi tèpa nari èpo, ma rà medario! Guwà cibwaa pacoorà! Ba napwa ê Mwaciri napwéretòotù, âna o kâra ê pâ âboro na rà wàra ê nyi nari èpo.»
15 Â é tòpò îê Iésu naa gò nyi nari èpo, [â é *pwényunyuâarirà]. Â gée na càùé, â é pâra gée na ére bèepwiri.
Pwi âboro na po dau pwa neemuruê
Maréko 10.17–31; Luka 18.18–30
16 Ûna bwaa gére wàrapwiri, â é nye tèepaa kaa wà pwi jè âboro èpo dopwa, â é tawèeri Iésu pâ: «Pwi a pwa pupûra, dà cèna go pwa cèna o wâdé, ba na o tâa tôo ê *wâro dàra gòiri jaa Pwiduée?»
17  Lévitique 18.5; Luka 10.28Â é tòpi têe wà Iésu pâ: «Gorodà na gà tawèerio goro ê pwina wâdé? Nye caapwi co wà Pwina é wâdé. Â wiàna nümagà na tâa tâgà ê *âji wâro, â gà pitêre dàra ê pâ Naèà kêe.»
18  Exode 20.12–16; Deutéronome 5.16–20Â é ina têe wà pwiibà, pâ: «Gona dà ê pâ naèà kêe?»
 é tòpi têe wà Iésu pâ:
 
«Gà cibwaa tétàmwara âboro;
Gà cibwaa toomura (gà cibwaa cîâa jii tô wâdàgà, é, wà pwi éagà);
Gà cibwaa mura;
Gà cibwaa ina cè popai na pwâ, naa goo cè pàra âboro§ Gà cibwaa ina cè popai na pwâ… Pai ina wèe pâ, gà cibwaa wàrapwiri naa na aupitèimuru..
19  Exode 20.12–16; Lévitique 19.18Gà papwicîri du nyaa ma caa'gà;Exode 20.12–16
Gà meaari tèpa âboro* Tèpa âboro—Grec: Pwi âboro na é tàmwünyabwerigà, é, pwi jèneregà.pwacèwii ê pai pimeaarigà côwâ.» Lévitique 19.18
 
20 Â é tòpi têe wà pwiibà, pâ: «Êdiri pâ naèà-bà, âna go jèe pitêre dàra kaa. Â o dà cèna go pwa mwara?»
21 Â é tòpi têe wà Iésu pâ: «Wiàna nümagà na nye po wâdé bwàti ê pâ tûâ'gà na ara Pwiduée, â gà pâra, â gà nye icuri kaa diri ê neemurugà, â gà naa ê mwani wâri wèe tà tàpé na ticè kàra. Ba na wàrapwiri, âna o pwa cè wâdé'gà Cè wâdé'gà—Rà ina mwara wà tèpa ijiao pâ: Neaapiâ'gà. naa jaa Pwiduée. Â gà me wiâô.»
22 Â wà i pwi âboro, âna é po dau pikîri, ba po dau pwa neemuruê. Â é pâra.
Pai tò naa na Mwaciri
23 Â é ina wà Iésu tà tèpa câmu kêe pâ: «Guwà têre bwàti, ba go ina tàwà ê âjupâra pâ: Wà pwi âboro na dau pwa neemuruê, âna dau pwacoé târa ma é tò naa na Mwaciri napwéretòotù. 24 Gona ê kaamela Kaamela—Chameau. Pai ina wèe ni pâ, ê macii na po dau maina., âna pâri ma é tò na ê pwêe goro kaju§ Kaju—Aiguille. Rà ina mwara wà tèpa ijiao pâ: Do.? Bwa, pwacoé! Â go ina tàwà pâ: Wà pwi âboro na dau pwa neemuruê, âna mwa nye dau pwacoé têe awé, ma é tò naa na *Mwaciri kà Pwiduée.»
25 Â rà nye po dau pò wà tèpa câmu kêe, â rà ina pâ: «Â gona wàilàapà cè pwina o pâriê ma é udò [ma tâa têe ê âji wâro]?»
26  Job 42.2Â é niârirà wà Iésu, â é ina tàra pâ: «Naa goo wà tèpa âboro, âna càcaa pâri. Êco na, diri kaa ê pâ muru, âna pâri wà Pwiduée.»
27 Â é tòpi têe wà Pétéru pâ: «Gà côo! Wàibà, âna bà jèe nye po panuâ diri, ba na bà pâra wiâgà ma bà tèpa câmu'gà. Â gée goo pwiri, â o dà cèna bà tòpi?»
28  Mataio 25.31; Luka 22.30; Auinapàpari 3.21Â é tòpi tàra wà Iésu pâ: «Wàépwiri. Â guwà têre bwàti, ba go ina tàwà ê âjupâra pâ: Ée mwa tòotéri ma âmuê diri ê pâ namuru wà Pwiduée. Â, na pwi tòotù-bà, âna wâgo, *Pwina naîri âboro, âna go o mwa tâa gò ê autâa kôo, naa na pai maina ma muugère kôo. Â wâguwà na pâra wiâô, âna guwà o tâa gò ê pâ 12 autâa, ba na guwà pitûâ kâra ê 12 wâao *Isaraéla.
29 «[O mwa wâru pàra] tàpé na rà o panuâ pwârawâ ma aupwanapô kàra, [ba na rà pâra wiâô. Â rà o cau panuâ] tèpa aéjii kàra, ma wà pa naigé kàra, ma du nyaa ma caa kàra, ma èpo kàra, gooò. [Â wà diri tàpé na rà wàrapwiri] âna rà o mwa cau tòpi cè muru na piwéna awé, na dau maina ma dau wâru! Â jèpwi mwara, âna wà Pwiduée, âna ée mwa naa tàra ê wâro dàra gòiri jaaé. 30  Mataio 20.16; Luka 13.30Wâru tàpé na rà pâbéaa nabà, na rà o mwa caa pwicò widàuru. Â wâru tàpé na rà pwicò nabà, na rà o mwa caa pâbéaa widàuru.»

19:4 Genèse 1.27, 5.2

19:5 Genèse 2.24; Éféso 5.31

19:7 Deutéronome 24.1–4; Mataio 5.31

19:9 Mataio 5.32; 1 Korénito 7.10–11

*19:9 Gà cibwaa tü tà tô wâdàgà… é, Gà cibwaa tü tà tô wâdàgà, êco wiàna tô ilàri na ia pwicîri ma gàu piéa.

19:11 Grec: Càcaa êdiri pâ âboro na pâri ma rà tòpi ê pwiibà.

19:12 2e phrase—Na nyamanya kà pàra tèpa âboro napwiri, âna wà tèpa âboro bèepwiri (na ina goorà pâ eunuque), âna pitòrigarirà ba na rà piênawéna kà tô ilàri ukai.

19:14 Mataio 18.2–3

19:17 Lévitique 18.5; Luka 10.28

19:18 Exode 20.12–16; Deutéronome 5.16–20

§19:18 Gà cibwaa ina cè popai na pwâ… Pai ina wèe pâ, gà cibwaa wàrapwiri naa na aupitèimuru.

19:19 Exode 20.12–16; Lévitique 19.18

*19:19 Tèpa âboro—Grec: Pwi âboro na é tàmwünyabwerigà, é, pwi jèneregà.

19:21 Cè wâdé'gà—Rà ina mwara wà tèpa ijiao pâ: Neaapiâ'gà.

19:24 Kaamela—Chameau. Pai ina wèe ni pâ, ê macii na po dau maina.

§19:24 Kaju—Aiguille. Rà ina mwara wà tèpa ijiao pâ: Do.

19:26 Job 42.2

19:28 Mataio 25.31; Luka 22.30; Auinapàpari 3.21

19:30 Mataio 20.16; Luka 13.30