Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Mataio 9
9
É nama wâdé côwâ pwi a pitàbwamwa
Maréko 2.1–12; Luka 5.17–26
Mataio 4.13É wâjué côwâ wà Iésu gòro wànga naa na village [Capernaüm] wâna é pitâa wê. Â wà pàra tèpa âboro na napô-bà, âna rà pitûri medarié naa na aupuu pwi âboro na é pitàbwamwa.
Ûna é côo ê cèikî kàra, â é ina tà pwi a pitàbwamwa pâ: «Gà gòo, co pwi béeò! Ba jèe pwanauri ê pâ èpà'gà!»
 wà pàra tèpa *dotée goro ê Naèà na rà tâa wê, âna rà piniimiri pâ, ‘Wà pwi âboro bèeni, âna é pi-ina ba èpà Pwiduée [ba é nama ipaiwàilu ma wàé]!’
Mataio 12.25; Luka 9.47; Ioane 2.25É tà tâmogòori pwina rà niimiri wà Iésu, â é ina tàra pâ: «Cina èpà ê pwâranümawà? Piticècoé na go ina têe pâ: “Jèe pwanauri ê pâ èpà'gà” jii na go ina têe pâ: “Cimadò, â gà pâra* Wiàna é ina tà pwi âboro pâ: «Jèe pwanauri ê pâ èpà'gà», â wà tèpa âboro na rà tâa wê, âna o càra caa côo, ba muru na wâbinyiri tà pwi âboro. Êco na, wiàna é ina têe pâ: «Gà cimadò, â gà pâra», â wà diri tàpé na rà tâa wê, âna rà o côo wiàna pwa pàtàma Iésu târa ma é nama tiàu maagé kêe.!” Ioane 17.2[Â wiàna pâri ma go nama é pâra, na arawà diri] â guwà mwa tâmogòori pâ, pwa tàrù kà *Pwina naîri âboro, ma é pwanauri ê pâ èpà kà tèpa âboro naani gòropuu.»
 é ina tà pwi a pitàbwamwa pâ: «Gà cimadò, â gà popa ê aupuu'gà, â gà pâra naa jaagà.»
 é nye cimadò kaa i pwi âboro, â é pâra naa pwârawâ kêe. Ûna rà côo pwiri wà tèpa âboro, â wâgotàra.  rà pwamaina Pwiduée, ba é naa ê pàtàmee na maina tà tèpa âboro!
É todà Mataio
Maréko 2.13–17; Luka 5.27–32
É pâra wà Iésu, â é côo pwi âboro na nee Mataio, na é gére tâa na wâra *tò mwani wâripû Wâra tò mwani wâripû—Bureau des impôts.. Â é ina têe wà Iésu pâ: «Gà me wiâô!»
 é nye cimadò kaa, â é pâra wiâê.
10 Gée na càùé, â rà ija wà Iésu ma wà tèpa *câmu kêe, jaa Mataio. Â wâru pâ âboro na rà pi-ija ma wàilà—wà tèpa tò mwani, ma wà pàra tèpa âboro na èpà wâro kàra.
11  Luka 15.2Ûna rà côo ê pwiibà wà pàra tèpa *Farasaio, â rà ina tà tèpa câmu kà Iésu pâ: «Gorodà na wà pwi ukai kàwà, âna rà picaaija ma pibéerà ma tèpa tò mwani, ma wà tàpé na èpà wâro kàra?»
12 Â é tà têrerà wà Iésu, â é ina pâ: «Càra caa bu dotée wà tàpé na rà wâdé. Â nye wàco tàpé na rà maagé. 13  Osée 6.6; Mataio 12.7Wâdé na guwà tâmogòori ê auina kà Pwiduée, pâ: Càcaa ê *ârapwaailò goro macii na wâdé tôo. Â nümoo goo pimeaari.Osée 6.6
«Wâgo, âna câgo caa me nau todà tàpé na rà niimiri pâ wâdé ê wâro kàra. Go me nau todà tàpé na rà tâmogòori pâ èpà ê wâro kàra.»
Ucina goro ipwanya
Maréko 2.18–22; Luka 5.33–39
14  Luka 18.12Rà tèepaa medari wà Iésu, wà pàra tèpa câmu kà *Ioane Pwi a piupwaa. Â rà ina têe pâ: «Wàibà ma tèpa Farasaio, âna bà nye ciburà *ipwanya. [Bà panuâ ê ija, ba na bà pwapwicîri tà Pwiduée.] Â gorodà na càra caa ipwanya wà tèpa câmu'gà?»
15 Â é tòpi tàra wà Iésu pâ: «Gona rà o pikîri wà tàpé na todàra naa goro piéa, wiàna é bwaa tâa jaarà wà pwi a piéa? Bwa! Êco na o mwa me ê pàara, na ée mwa pâra jiirà wà pwi a piéa. Â géewê, â rà o mwa bàra ipwanya.»
16 «Nye ticè jè âboro, cèna é popa ê pâ noo kâra imwaano na càcaa pâji nuwa, ma é taiti naa goro ê pwina jèe dòroé. Ba [wiàna jè nuwa i imwaano, â] o dàdàpa ê gòobàra ê imwaano na jèe dòroé. Â o mwa dau maina kaa ê audàdàpa goo! 17 Â guwà côo ê *wâra jawé na pwa goro parawére macii: Câjè caa popa ê dipâa na bwaa âmuê, ma jè upwâwii ê wâra jawé na jèe dòroé. Ba o taaò i wâra jawé, [ba pwacoé ma é tèe] Pwacoé ma é tèe—Côo 2enote goo Maréko 2.22.. Â ée joro wii napuu i dipâa, â jèe èpà i wâra jawé. Bwa! Wâdé na jè tòpò ê dipâa na bwaa âmuê, naa na ê wâra jawé na bwaa bwùu, ba na o wéaari bwàti i dipâa bau i wâra jawé.»
É nama wâdé côwâ du ilàri
Maréko 5.21–43; Luka 8.40–56
18 Ûna é bwaa gére ina tàra pwiri wà Iésu, â é medarié wà pwi jè âboro imaina kâra napô. Â é tùu jùrué ara Iésu, â é ina têe pâ: «[Gà me wài!] Ba wà tô èpo kôo, âna é mwa nye tàgére bà ni. Êco na, wiàna gà me nau tòpò îgà naa gòé, â ée wâro.»
19 Â rà cimadò wà Iésu ma wà tèpa câmu kêe, â rà pâra wiâ pwi âboro-bà.
Tô ilàri na 12 naja kêe goro maagé
20 Na rà gére pâra wii naigé, â é tèepaa me tô ilàri na jèe po 12 naja kêe goro maagé, ba, mu tèepaa me ê pàara na mu itàa domii gooé. Â é pwicò kàra, â é tu naa goro gòobàra ârabwée kà Iésu. 21  Mataio 14.36Ba é nye cèikî pâ é nye po wàrapwiri co, â o jèe tiàu i maagé kêe.
22 Â é tabiié wà Iésu, â ûna é côoê, â é ina têe pâ: «Gà gòo, co tôoni! Gà jèe wâdé côwâ goo ê cèikî'gà!»
 nye tiàu kaa i maagé kêe.
Tô èpo kà pwi âboro imaina
23 Nabwé, â é tèepaa pâ wà Iésu, naa pwârawâ kà i pwi âboro imaina. Â é pâmari pâ âboro na rà gére cipacîri ipwàni, ma wà tèpa pwanyabi§ Tèpa pwanyabi—Na rà pwàniri âboro bà wà tèpa Juif, â pwa tèpa uu kuruò (flûte).. Â nye dau wâru kaa ê pâ pwâratùra wê.
24 Â é ina tàra pâ: «Guwà pâra! Ba wà tôoni, âna câé caa bà. Â é nye po puu.»
Êco na rà pitaurèe gooé. 25 Â é cau pacòobérà wà Iésu, â é tò naa na ê naditàrawâ. Â é tu pâ naa goro îri i èpo, â é nye cimadò kaa wà tôoni.
26 Â rà nye piwiâ pitiri kaa na ére-bà, ê jèkutâ goo.
É nama ru niâ tupédu a bwi
27  Mataio 20.29–34Géewê, â é pâra wà Iésu. Ûna é tèepaa naa na jè ére, â ru gére pwicò kêe tupédu a bwi.
 ru nye tà uu ma ina pâ: «*Pwina naî Davita, gà meaaribu, ma pitu tâbu!»
28 Ûna é tèepaa naa jaaé wà Iésu, â ru medarié tupéeni. Â é ina tàru pâ: «Gona gàu nye cèikî kaa pâ, pâri ma go nama tiàu i maagé kàu?»
 ru tòpi têe pâ: «Üu, co Pwi Ukai.»
29 Â é tu naa goro i du âraporomeeru wà Iésu, â é ina tàru pâ: «Wâdé na wàra ê pwina gàu nye cèikî naa goo!»
30  Mataio 8.4Â ru nye niâ kaa. Â é ina ba gòo tàru pâ: «Gàu pwacôoco! Gàu cibwaa pwa jèkutâ goo ê pwina go pwa tàu!»
31 Êco na, ûna ru còobé, â ru pwa jèkutâ goo Iésu pitiri ê napô-bà.
É nama é tùra pwi a kûukû
32 Ûna ru gére pâra jii Iésu wà tupéeni, â rà popa me têe pwi âboro na é kûukû, ba pwa duée gooé. 33  Maréko 2.12Â é tü târa i duée wà Iésu, â é nye tùra kaa i pwi a kûukû.
 rà pò gooé diri pâ âboro na rà tâa wê, â rà pi-ina pâ: «Câjè caa mu côo cèna wàrani, na napô kâjè *Isaraéla!»
34  Mataio 12.24; Maréko 3.22; Luka 11.15Êco na rà ina tèpa Farasaio pâ: «É tü târa ê pâ duée goro ê pàtàma *Caatana, pwi ukai kâra pâ duée!»
É cùru tèpa 12 apostolo kêe
Maréko 6.7–13; Luka 9.1–6
Dau maina ê ârapiûnya
35  Mataio 4.23; Maréko 1.39Wà Iésu, âna é pâra wii pâ ville ma village. Â é pacâmuri pâ âboro, naa na pâ *wâra pitapitiri. Â é picémara ê *Picémara Wâdé goro ê Mwaciri [napwéretòotù]. Â é nama tiàu ê pâ maagé ma aré, na wâru pai pwa goo. 36  Nombres 27.17; 1 Rois 22.17; Zakarie 10.2; Mataio 14.14; Maréko 6.34Â é côo ê pâ âboro na dau wâru, â é dau meaarirà. Ba jèe oratàra, â rà pidumapiê, pwacèwii pâ mutô, na ticè cèna wéaarirà.
37  Luka 10.2Â é ina tà tèpa câmu kêe pâ: «Dau maina ê ârapiûnya na o pwa. Êco na càcaa wâru awakè. 38 Wâdé na guwà pwapwicîri ma ilari cai jii Pwi apooro aupwanapô, ma é panuâ me mwara cè pàra tèpa wakè, ba na rà pitu.»

9:1 Mataio 4.13

9:4 Mataio 12.25; Luka 9.47; Ioane 2.25

*9:5 Wiàna é ina tà pwi âboro pâ: «Jèe pwanauri ê pâ èpà'gà», â wà tèpa âboro na rà tâa wê, âna o càra caa côo, ba muru na wâbinyiri tà pwi âboro. Êco na, wiàna é ina têe pâ: «Gà cimadò, â gà pâra», â wà diri tàpé na rà tâa wê, âna rà o côo wiàna pwa pàtàma Iésu târa ma é nama tiàu maagé kêe.

9:6 Ioane 17.2

9:9 Wâra tò mwani wâripû—Bureau des impôts.

9:11 Luka 15.2

9:13 Osée 6.6; Mataio 12.7

9:14 Luka 18.12

9:17 Pwacoé ma é tèe—Côo 2enote goo Maréko 2.22.

9:21 Mataio 14.36

§9:23 Tèpa pwanyabi—Na rà pwàniri âboro bà wà tèpa Juif, â pwa tèpa uu kuruò (flûte).

9:27 Mataio 20.29–34

9:30 Mataio 8.4

9:33 Maréko 2.12

9:34 Mataio 12.24; Maréko 3.22; Luka 11.15

9:35 Mataio 4.23; Maréko 1.39

9:36 Nombres 27.17; 1 Rois 22.17; Zakarie 10.2; Mataio 14.14; Maréko 6.34

9:37 Luka 10.2