Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Mataio 14
14
Pai bà kà Ioane Pwi a piupwaa
Maréko 6.14–29; Luka 9.7–9
Na pàara-bà, âna wà *Héroda Antipas, pwi ukai naa Galilée, âna é pitêre ê jèkutâ goro [ê pâ pwina é gére pwa ma ina wà] Iésu. Â é ina tà tèpa ênawéna kêe pâ: «Wà pwi Iésu bèepwiri, âna wà *Ioane Pwi a piupwaa, â é wâro côwâ gée na aubà. Â wàé kaa pwiri ê majoroé ma é pwa ê pâ câmu bèepwiri kâra ê pàtàmee.»
3-4  Lévitique 18.16, 20.21; Luka 13.19–20Wàéni ê jèkutâ goro majoro pai bà kà Ioane. Ba wà Héroda, âna ru piéa ma Hérodiade, tô wâdà Filipo, pwi aéjii kêe. Â é nye tà ciburà ina tà Héroda wà Ioane pâ: «Nye ticè tàrù'gà ma gà popa tô ilàri bèepwiri.»
 é nama tâjùru wà Ioane wà Héroda, ma piié ma tòpòé naa na karapuu. Mataio 21.26 nüma Héroda na é pòtàmwereê, êco na wâgotêe goro tèpa âboro, ba wâru gée goorà na rà niimiri pâ é pwi *péroféta [me gée goo Pwiduée].
[Êco na ticè pai pwa wèe.] Â, na pwi tòotù na rà pwamaina ê pai pitèpa Héroda, âna wà tô èpo ilàri kà Hérodiade, âna é câbu ara pâ âboro.
 po dau wâdé tà Héroda.  é *ipwataâboro têe pâ: «Go naa tâgà diri cè pwina gà o ilari jiio.»
 wà tô nyaa kêe, âna é cètùué, ba na é ina tà ukai Héroda pâ: «Gà naa tôo ni i pûru wà Ioane naa na cè jè ngapò.»
9-10 Â wà Héroda, âna é piwâ* Piwâ—Hésiter. ma pikîri. Êco na é jèe nye ipwataâboro na ara pâ âboro diri. Â é panuâ pwi jè coda naa na karapuu, ba na é tépàgà i nya wà Ioane, 11 ma pame i pûruê, ma naa târa i èpo ilàri.
 é popa wà tôoni, â é naa tà nyaa kêe. 12 Gée na càùé, âna rà mwa caa me nau popa i naii wà Ioane wà tèpa *câmu kêe, ma rà pwàniriê.  rà pâ nau piwiâ tà Iésu ê pwina tèepaa mari Ioane.
É pa-ija pâ âboro na wâru Iésu
Maréko 6.30–44; Luka 9.10–17; Ioane 6.1–15
13 Wà Iésu, âna é têre ê pwina tèepaa mari Ioane. Â é pâra acari gòro wànga naa na jè ére na wâiti, na ticia wê. Êco na, na rà nye pitêre pâ âboro, â rà còobé gée na pâ village, â rà po pâra wiâê wii bàrawià. 14 Ûna é boo gée na wànga, â é côo i pâ âboro-bà, na dau wâru wàilà, â é po dau meaarirà. Â é pwa ma rà wâdé côwâ wà tàpé na rà maagé.
15 Jèe pwa na é duu i tòotù, â rà medarié wà tèpa câmu kêe, â rà ina têe pâ: «Ée jèe duu i tòotù, â na, aupiticia ni. Gà panuâ pâ ê pâ âboro bèeni naa na pâ village na tàmwünyabwe, ba na rà o pa cè uti kàra.»
16 Â é tòpi tàra wà Iésu pâ: «Bwa, càcaa pâri ma rà pâra. Â guwà naa cè uti kàra.»
17 Â rà ina têe pâ: «Càcaa pâri, ba nye 5 poloa co ma ârailu ârawéà na wâjaabà!»
18 Â é ina tàra pâ, na rà pame têe.
19  Mataio 15.35–39; Maréko 8.6–10Â nabwé, â é ina târa pâ âboro pâ, na rà tâaboo naawê. Â é pa i 5 poloa ma i du ârawéà. Â é tagòtùé too naa napwéretòotù, â é pwaolé tà Pwiduée. Â é tubiti i poloa, â é naa tà tèpa câmu kêe, â rà ipâdi târa pâ âboro. [Â é wàrapwiri tàra mwara i du ârawéà.] 20 Â rà cau ija diri, tiagoro na rà jèe po cau pwàro diri. Â rà panaimari côwâ ê dàra uti kàra, â rà pwaai 12 nakébò goo. 21 Êdiri jéû tèpa paao na rà ija, âna po 5 000 kaamwara, â càcaa pûra ilàri ma èpo kîri.
É pâra gòro parawére jawé
Maréko 6.45–52; Ioane 6.16–21
22 Gée na càùé, â é ina wà Iésu tà tèpa câmu kêe pâ: «Guwà tò naa gò i wànga. Â guwà tàmara gée naanigée na ére gée côwâ.»
Ba é bwaa tà tâa, ba na é pawâjuéri côwâ ê pâ âboro. 23  Luka 6.12, 9.28Ûna é picijiirà diri, â é too naa gòrojaa, ba na é pwapwicîri. Â tòpò ne gooé naawê.
24 Napwa tèpa câmu kêe, na rà tâa gò i wànga, âna rà jèe wâiti jii napô. Â é pò me cararà ê pwéretòotù, â jèe pwii wià, naa na i wànga.
25 Na jèe gòropwaa, â é pâra darirà gòro parawére jawé wà Iésu. 26  Luka 24.37Â rà cau côoê, â rà kâa too, ba rà niimiri pâ pé duée, â po dau wâgotàra! 27 Êco na é nama patùrarà wà Iésu, ma ina tàra pâ: «Tàpéeni, guwà cibwaa nama wâgotàwà! Ba wâgo! Guwà gòo!»
28 Â é ina têe wà Pétéru pâ: «Pwi Ukai, wiàna wâgà, â gà tûâri tôo pâ go boopaé darigà naa gòro parawére jawé.»
29 Â é ina têe wà Iésu pâ: «Îgà, boome!»
 é boo gée gòro wànga wà Pétéru, â é tapoo pâra cara Iésu gòro parawére jawé. 30 Êco na wâgotêe goro i pwéretòotù ma i wià na maina, â é tapoo tàbàtù ma é cònumu boo i najawé.  é uu ma ina pâ: «Pwi Ukai, gà dàgòtùo!»
31  Mataio 8.26; Maréko 4.39Â é nye tu pâ kaa naa goro îê wà Iésu, â é ina têe pâ: «Nye dau kîri kaa ê cèikî'gà! Gorodà na gà pidumapiê?» 32 Ûna ru too naa gòro wànga, â é tûuboo i pwéretòotù.
33 Â wà diri tàpé na rà wâgòro i wànga, âna rà tùu jùrurà â rà pwamaina Iésu, â rà ina pâ: «Âjupâra pâ wâgà *Pwina naî Pwiduée!»
É nama wâdé côwâ tèpa maagé wâ Génésareth
Maréko 6.53–56
34 Rà jèe tapàgà diri i nawià wà Iésu ma wà tèpa câmu kêe. Â rà tèepaa gée naa na ére na tàmwünyabweri Génésareth. 35 Â rà côoina Iésu wà tèpa âboro wê. Â rà pi-ina pai tèepaa kêe pitiri ê ére-bà.
 rà cau popa medarié diri tèpa maagé. 36  Mataio 9.20–21 rà tacoo gooé, â rà ina têe pâ: «Pâri ma rà tu naa goo co ê gòobàra ârabwée'gà?»
 wà diri tàpé na rà tu naa goo, âna rà nye wâdé kaa.

14:3-4 Lévitique 18.16, 20.21; Luka 13.19–20

14:5 Mataio 21.26

*14:9-10 Piwâ—Hésiter.

14:19 Mataio 15.35–39; Maréko 8.6–10

14:23 Luka 6.12, 9.28

14:26 Luka 24.37

14:31 Mataio 8.26; Maréko 4.39

14:36 Mataio 9.20–21