Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Mataio 7
7
Pàra pupûra kà Iésu naa gòrojaa
Luka 6.37–49, 11.9–13, 13.24–27
Guwà cibwaa pitèi pàra tàpé!
Roma 2.1; 1 Korénito 4.5; Jacques 4.11–12[É ina mwara wà Iésu pâ]: «Gà cibwaa pitèi [ma pitòti] pàra tàpé, ba na o câé caa pitèigà wà Pwiduée. Maréko 4.24Ba é pitèigà, pwacèwii ê pai pitèi kâgà wà pàra tàpé, â ée mwa pwa tâgà ê pwina gà pwa tàra! 3-4 Gà dau côo bwàti ê mapûpûru na wâna âraporomee pwi aéjii'gà. Â gà niâ jai ê diopwaa kâra pàara upwâra na âraporomeegà! Â gà wànau pai ina tà pwi aéjii'gà pâ: “Nama go jèe patâjii i mapûpûru bèepwiri na âraporomeegà”?
«Gà pwi a-ipwacôwârimuru! Gà mara patâjii béaa ê diopwaa kâra pàara upwâra bèepwiri na âraporomeegà! Â géewê, mwa bàra pwéelaa tâgà cè pai patâjii wàra ê mapûpûru wâna âraporomee pwi aéjii'gà!
«[Gà wéaari bwàti ê pwina wâdé na me gée goo Pwiduée.] Ba câjè caa naa târa pâ akàna ê pâ pwina wâdé, ba rà péa biirà dàjè côwâ, ma utijè. Â câjè caa tü târa puàkà ê pâ perle na dau maina wâri wèe. Ba rà péa còogai* Ba càcaa diri tèpa âboro na rà tòpi bwàti.
Guwà tà ila ma mudàra ma cùu!
Maréko 11.24; Ioane 14.13, 15.7, 16.23–24«Wâdé na guwà nye tà ilari taaci jii wà Pwiduée, ba ée mwa naa tàwà. Â guwà nye tà mudàra taaci, ba guwà o mwa pâmari. Â guwà nye cùu taaci ê goropwârawâ, ba o mwa tàpiri tàwà. 1 Ioane 3.22, 5.14–15Üu, ba wà pwina é ilari, âna o naa têe. Â wà pwina é mudàra, âna é pâmari. Â wà pwina é cùu ê goropwârawâ, âna o tàpiri têe.
«O wàilàapà nawà, na o naa cè atü târa èpo kêe, wiàna é ilari jiié cè poloa? 10 O wàilàapà na o naa têe cè dòèa, wiàna é ilari cè ârawéà? 11  Jacques 1.17Ba wâguwà, tèpa âboro èpà, âna guwà tâmogòori naa ê pwina wâdé tà tèpa nari èpo kàwà. Â wà Pwiduée Caa kàwà nidò *napwéretòotù, na é wâdé, âna ée mwa naa pâ muru na dau wâdé awé tà tàpé na rà ilari jiié.»
Êre diri naèà
12  Mataio 22.39–40; Luka 6.31; Roma 13.8–10«Guwà pwa tà pàra tàpé ê pâ muru na nümawà na rà pwa tàwà. Wàé kaa pwiri, ê ére ê *Naèà kà Moosé, ma êdiri pâ tii kà tèpa *péroféta.»
Goropwârawâ na picu
13  Luka 13.24«Guwà tò na ê goropwârawâ na é picu. Ba maina ê goropwârawâ pâ naa na ére na tubatiàujè awé naawê. Â ticècoé ê pai pâ naa pwi naigé-bà. Â wâru tàpé na rà pâ na. 14 Â nye dau picu kaa ê goropwârawâ pâ naa na ê *âji wâro. Â pwacoé ê pai pâra wii. Â càcaa wâru tàpé na rà pâmari.»
Tèpa péroféta a pwâ
15  Mataio 24.24; Apostolo 20.29; 2 Pétéru 2.1«Guwà ipwagorocôo tèpa péroféta a pwâ [na rà ina pâ, rà pame ê popai kà Pwiduée]! Ba rà o pâmariwà, âna rà pwacèwii mutô, êco na rà pâ tèpa macii a piuti. 16  Galatia 5.19–22; Jacques 3.12Guwà o nye côoinarà gée goro ê pwâra wakè kàra. Ba câjè caa pétâ pwâra dipâa gée goro ê upwâra aru! Â câjè caa pétâ pwâra î gée goro ê upwâra na pwa daaé! 17-18 Ba ê upwâra na wâdé, âna é nye tòpò pwêe na wâdé [târa uti] â pwacoé ma é tòpò pwêe na èpà. Â ê upwâra na èpà, âna é nye tòpò pwêe na èpà, â pwacoé ma é tòpò pwêe na wâdé. 19  Mataio 3.10; Luka 3.9; Ioane 15.6Â wà pwi upwâra na câé caa naa cè pwêe cèna wâdé, âna o tépàgàé, â tüê naa gòro ânye.
20  Mataio 12.33«Â ipaiwà naa goo tèpa péroféta a pwâ. Ba guwà o côoinarà gée goo ê pwâra wakè kàra.»
Gà ina â gà pwa
21  Luka 6.46; Jacques 1.25«Wiàna nümagà na gà tèepaa naa na *Mwaciri napwéretòotù, â câgà caa po ciburà ina co pâ: “Pwi Ukai, Pwi Ukai!” Wâdé na gà pwa mwara câbawâdé kà Caa kôo na wânidò napwéretòotù! 22 Ba, na Tòotù na o mwa pitèi tèpa âboro, âna o wâru tàpé na rà o ina tôo pâ: “Pwi Ukai, Pwi Ukai, bà mu picémara, ma tü târa pâ duée naa na neegà. Â wâru pâ wakè na bà pwa goro pàtàmagà!”
23  Psaume 6.9; 2 Timotéo 2.19«Â go o mwa po ina tàra gée pâ: Câgo caa mu tâmogòoriwà. Guwà pâra jiio, ba guwà tèpa pwa ê pâ tûâ na èpà! [Ba câguwà mu caa Câguwà mu caa—Vous n'avez jamais… Wà pàra tàpé, âna rà ina pâ: Câguwà caa mu. pwa ê câbawâdé kôo.]»
Ucina goo du wâ
24 «Wà pwina é têre diri pâ popai kôo bèeni ma pitêre dàra, âna é pwacèwii pwi âboro na é tèi bwàti muru. Ba é bari ê wâ kêe naa gòro atü. 25 Â coo boo ê popaa, ma ca i jèpé, â uu ê pòu, â coo ma ti goro ê wâ. Êco na câé caa tûu, ba bari naa gòro atü. 26 Â wà pwina é têre popai kôo, â câé caa pitêre dàra, âna é pwacèwii pwi a pimwüru, na é pacima ê wâ kêe naa namarawâ. 27 Â coo boo i popaa, â ca i jèpé, â uu i pwéretòotù, â coo ma ti goro i wâ. Â é nye tûu kaa i wâ, â nye tònoori diri kaa.»
Pwa tàrù kêe ma é pacâmurirà
28 Ûna é ina diri pâ popai bèepwiri wà Iésu, â rà dau pò goro ê pai pacâmurirà kêe wà tèpa âboro. 29  Maréko 1.22; Luka 4.32Ba câé caa pwaduwà kà Pwaduwà kà—Faire comme. tèpa *dotée goro ê Naèà [na rà ina ê pwina rà ina wà pàra tàpé]. Ba é nye tùra gée gooé.

7:1 Roma 2.1; 1 Korénito 4.5; Jacques 4.11–12

7:2 Maréko 4.24

*7:6 Ba càcaa diri tèpa âboro na rà tòpi bwàti.

7:7 Maréko 11.24; Ioane 14.13, 15.7, 16.23–24

7:8 1 Ioane 3.22, 5.14–15

7:11 Jacques 1.17

7:12 Mataio 22.39–40; Luka 6.31; Roma 13.8–10

7:13 Luka 13.24

7:15 Mataio 24.24; Apostolo 20.29; 2 Pétéru 2.1

7:16 Galatia 5.19–22; Jacques 3.12

7:19 Mataio 3.10; Luka 3.9; Ioane 15.6

7:20 Mataio 12.33

7:21 Luka 6.46; Jacques 1.25

7:23 Psaume 6.9; 2 Timotéo 2.19

7:23 Câguwà mu caa—Vous n'avez jamais… Wà pàra tàpé, âna rà ina pâ: Câguwà caa mu.

7:29 Maréko 1.22; Luka 4.32

7:29 Pwaduwà kà—Faire comme.