Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Mataio 24
24
O mwa tédidiri Wâra pwapwicîri
Maréko 13.1–2; Luka 21.5–6
Gée na càùé, â é còobé gée na *Wâra pwapwicîri wà Iésu. Â napwa naa goo wà tèpa *câmu kêe, âna [rà gére picâdiri diri ê auba, goo i pâ wâ, â] rà medarié, ba na rà paari têe.
Luka 19.44Â é tòpi tàra pâ: «Guwà côo diri pâ auba bèeni? Âna go ina tàwà ê âjupâra pâ: O mwa téura diri. Â o mwa ticè atü na o mwa pitâagòrà too wê.»
Ê pwina o tèepaa na pwâadèreè
Maréko 13.3–37; Luka 21.7–30, 17.26–37
[Gée na càùé] â é tâaboo wà Iésu, naa gòrojaa Élaio. Â rà pâra darié tèpa câmu kêe, âna nye wàilà co ma wàé, â rà tawèerié pâ: «Gà ina tâbà pâ o wiidà cèna o tèepaa ê pwina gà gére ina. Â o dà cè câmu kêe, ma bà o tâmogòori pâ, ê pàara na gà o mwa wâjué côwâ na, ma ê cè pwâadàra gòropuu?»
 é tòpi tàra pâ: «Guwà ipwacôowà, â guwà cibwaa pwa ma ipa-imwüruwà. Mataio 24.23–24; 1 Ioane 2.18Ba o wâru tàpé na rà o tèepaa me, â rà o pa ê neeô.  rà o ina tàwà pâ: “Wâgo pwi *Mesia, [*pwi a pa-udòwà]”.  rà o ipa-imwüru ê pâ âboro na wâru.
«Â guwà o têre cè airi paa, na wâmwünyabwe, ma jèkutâ goro paa na wâiti. Â guwà cibwaa nama wâgotàwà! Ba o nye mara tèepaa ê pâ pwiibà, êco na o càcaa pâji pwâadàra gòropuu. Ésaïe 19.2[Â o wâru pâ ipaa pitiri gòropuu.] Ba ê pwi jè Ba, âna ru pipaa ma pwi jè Ba. Â wà pwi jè ukai, âna ru pipaa ma pwi jè ukai. Â o pâ nau tèepaa ê pâ copwa na maina, â o gù napuu* Gù napuu—Tremblement de terre. Rà ina mwara wà tèpa ijiao pâ: Kakürubwaanu., na pâ pàra ére gòropuu. Ê pâ na pai pwa wèe bèepwiri, âna o pwacèwii ê pâbéaari maagé kâra pitèpa èpo.»
O tubaèpà tà tèpa cèikî
Mataio 10.22«[Na pwi pàara bèepwiri, âna] rà o pièpàriwà gooò wà diri ê pâ âboro naa gòropuu. Â rà o tâjùruwà, ma tubaèpà tàwà, tiagoro cè pai pòtàmwarawà, gée goo na guwà tèpa âboro kôo.
10 «Â o wâru tàpé na rà o panuâ ê cèikî kàra. Â rà o pièpàrirà côwâ wà tèpa ibéerà, ma pi-icurirà côwâ. 11  Mataio 24.5,24; 1 Ioane 4.1O wâru cè tèpa *péroféta a pwâ, na rà o tèepaa me, â rà o ipa-imwüru pâ âboro na wâru. 12 Â ê èpà, âna o dau pimaina too naa na gòropuu. Â gée goo pwiri, na o wâru cè tàpé na o moo ê pimeaari kàra. 13  Mataio 10.22Êco na wà pwina é cimwü tia pwâadèreè, âna ée mwa pa-udòé wà Pwiduée [ma naa têe ê *wâro dàra gòiri jaaé]. 14  Mataio 28.19Â o mwa picémara pitiri ê *Picémara Wâdé goro ê Mwaciri [napwéretòotù]. Â rà o têreê êdiri pâ Ba naa gòropuu. Â gée na càùru pwiri, â o jèe pwâadàra gòropuu.»
O maina pai maagé kà tèpa âboro
15  Daniel 9.27, 11.31, 12.11«Guwà o pâ nau côo ê capwi Capwi—Destructeur, désolation, mort. Ê pwina tubaèpà târa diri kaa ê muru. na é tèepaa me—muru na jè miiri, ma jè pwùkùru goo—na ia é inapàparié béaa wà péroféta Daniéla. Â ée mwa tâa na Wâra pwapwicîri kà Pwiduée.»
(Â wà pwina é pûra ni, âna wâdé na é tâmogòori bwàti ê pwini!) 16 «Â, na pàara bèepwiri, âna wâdé na rà uru naa gòro ê pâ jaa, wà tàpé na rà tâa *Judée! 17  Luka 17.31Â wà pwina é nao gòroigé jii wâ Nao gòroigé jii wâ—Grec: Tâa gòrowâ, ba pwa goro puu, â po bàracaari bwàti, â pâri ma jè pâra gò. Â rà mu nao wê., âna é cibwaa tò côwâ, nau mudàra cè jè muru, wâna ê wâ kêe. 18 Â wà pwina é tâa na ê na aupwanapô, âna é cibwaa wâjué côwâ naa jaaé, ma é popa cè ârabwée kêe. 19 Au, wârico! Ba, na ê pâ tòotù bèepwiri, âna o po dau pwaée kâra pa ilàri na rà nyarana, ma pa ilàri mwara na rà pa-di ê èpo kàra.
20 «Guwà pwapwicîri tà Pwiduée pâ, na ê pai uru kàwà, âna càcaa tèepaa na pàara na èpà napô, ma na *tòotù pwicîri§ Na tòotù pwicîri—Naa jaa tèpa Juif, âna pwicîri na rà po pâra na tòotù pwicîri.. 21  Daniel 12.1Ba, na pàara bèepwiri, âna rà o dau maagé côo wà tèpa âboro. Ba bwaa nye ticè cè pwi jè âboro, cèna é jèe maagé côo wàrapwiri—tapoo gée na autapoo goo ê gòropuu, tiagoro nabà. Â o jèe nye ticè cè pwi jè âboro, cèna ée mwa wàrapwiri côwâ cè pai maagé kêe.
22 «Wiàna câé caa niimiri wà Pwiduée pâ é nama piboo ê jéûru tòotù-bà, â pwiri o nye ticè cè pwi jè âboro cèna é upa wâro kêe! Êco na é nye niimiri na é nama piboo, wàrapwiri goo wà tàpé na é jèe pitòrigarirà.»
Tèpa ‘mesia’ na rà tèpa pwâ
23  Mataio 24.5«Wiàna é ina tàwà cè pwi jè âboro pâ: “Guwà côo! É wâni wà pwi Mesia!” é géepà: “É wâna ê ére bèepwiri!” â guwà cibwaa cèikî naa goo. 24  Deutéronome 13.2–4; 2 Tésalonika 2.8–9; Auinapàpari 13.13–14Ba rà o mwa tèepaa me cè tèpa ‘mesia’ ma tèpa ‘péroféta’ na rà tèpa pwâ. Â rà o pwa ê pâ wakè goro pàtàmarà na rà o pò goo wà tèpa âboro, târa ma rà ipa-imwürurà. Â rà ipwadàrapwa mwara ma rà ipa-imwüru tàpé na é jèe pitòrigarirà wà Pwiduée. 25 Â êkaa, na go jèe tàmara ina tàwà ê pâ muru, na o mwa tèepaa!
26  Luka 17.23–24«Â wiàna rà ina tàwà pâ: “Guwà côo, wà pwi Mesia, âna é wâ namaré!” â guwà cibwaa pâra. Â wiàna rà ina tàwà pâ: “Guwà côo, é tà cârü ni!” â guwà cibwaa cèikî naa goo. 27  Mataio 24.37–39Ba wiàna go tèepaa boome côwâ, wâgo *Pwina naîri âboro, â [êdiri pâ âboro, âna rà o côoô! Ba] o pwacèwii ê âra, na ée pwéelaa, na jè o côo pitiri gòropuu. 28  Job 39.30; Luka 17.37Ba [pwacèwii na jè mu ina pâ]: “Wâna é tâ tabéaa wê bwaooré, âna é wêe ê macii bà.”»
Pai wâjué me côwâ kà Iésu
29  Ésaïe 13.10, 34.4; Ézékiel 32.7; Joël 2.10, 3.4; 2 Pétéru 3.10; Auinapàpari 6.12–13«Na pâ tòotù-bà, â rà o dau maagé côo ê pâ âboro. Â gée na càùru pwiri, â o tèepaa i pwi ia é ina wà péroféta Isaia. Ba é tàmara ina pâ:
 
O câé té i tòotù.
O bàutê i parui.
Rà tûu pâ îricò.
Gùmagù pâ pàaé* Gùmagù pâ pàaé—Pai ina wèe pâ, o piaraégò pâ îricò; é, o gùmagù pâ mwaciri ma tèpa ukai kàra; é, o gùmagù tèpa duée..
Ésaïe 13.10; 34.4
 
30  Daniel 7.13; Zakarie 12.10; Auinapàpari 1.7«Â géewê, â tèepaa naanidò *napwéretòotù, ê câmu kâra pai tèepaa kôo, wâgo Pwina naîri âboro. Â rà o kâa goro pai wâgotàra diri ê Ba gòropuu. Ba rà o côoô, na go tèepaa boome gòro nee, naa na ê pàtàmoo, ma ê pai maina ma muugère kôo. 31  1 Korénito 15.52; 1 Tésalonika 4.16Ûna é upi i tutu na maina wà pwi jè *angela, â go o mwa panuâ me tèpa angela kôo, ba na rà panaimari tàpé na go jèe pitòrigarirà pitiri ê gòropuu.»
Câmu goro iri wâi
32 «Wâdé na guwà picòo bwàti, ê câmu kâra ê *iri wâi. Ba, na é tapoo ti, â guwà tâmogòori pâ, ée jèe tèepaa me ê pàara na ucuu i napô.
33 «Wàrapwiri na guwà côo pâ, gére tèepaa diri pâ câmu na go gére ina, â guwà o tâmogòori pâ, o jèe pacoo diri O jèe pacoo diri—Pwiri pai wâjué côwâ kà Iésu, é, pwiri pai tédidiri ê ville Iérusaléma, na pwa na naja 70. (Côo Maréko 13.29.). 34  Mataio 16.28Â go ina tàwà ê âjupâra pâ: [O càcaa gòiri.] Wà pàra tèpa âboro nabà, âna rà o bwaa nye côo pwiri, béaari ê pai o bà kàra. 35  Mataio 5.18Ba o tiàu ê napwéretòotù ma ê gòropuu; â napwa ê popai kôo, âna o càcaa tiàu.»
Guwà tà tàcî!
36  Apostolo 1.7; 1 Tésalonika 5.1–2«Ba nye ticè pwi âboro, cèna tâmogòori cè tòotù ma cè ineretòotù, cèna o tèepaa ê pâ muru bèepwiri. Ba câbà caa tâmogòori mwara wâgo Pwina naî Pwiduée, ma wà tèpa angela kêe. Â nye wàco Caa, na é tâmogòori.
37-39  Genèse 6.5–8; Hébéru 11.7 Genèse 7.21–23«Â rà o pò goro pai wâjué côwâ kôo, pwacèwii tàpé na ia rà pò goro i jawé, na ia tùpwùtùru gòropuu, na pàara kà Noa. Ba rà nye tà pi-ija ma wâdo; â rà piéa, ma paéari ê pa èpo kàra. Â ticè cèna rà tâmogòori, tèepaa naa goro i tòotù, na é tò naa na i wànga kêe wà Noa. Â é nye tèepaa me kaa i jawé, â cau poparà diri [wàco Noa ma ê tâa kêe].
«Â go ina tàwà pâ: O nye ipaiwà mwara, ma ê pai tèepaa me côwâ kôo. 40 Ba, na pwi tòotù-bà, âna o wà tupédu âboro, cèna ru wakè na aupwanapô. Âna o popa pwi jèpwi, â o naaco pwi jèpwi. 41 Â o du ârailu ilàri cèna ru tòbiti blé, âna o popa tô jèpwi, â é tà tâa tô jèpwi. 42  Mataio 25.13Guwà tà tàcî, ba o câguwà caa tâmogòori cè pàara, cèna ée tèepaa me côwâ wâna, wà Pwi Ukai kàwà! 43  Luka 12.39–40; Auinapàpari 16.15Guwà tâmogòori cai ê pwini: Wà pwi apooro pwârawâ, âna câé caa tâmogòori cè ineretòotù na ée mwa tò naa na wâ kêe, wà pwi a mura, na é me naa ne. Ba wiàna é tâmogòori, â pwiri é pacooé. 44 Wàé kaa pwiri na go ina tàwà pâ: Guwà tà tàcî. Ba go o mwa tèepaa me côwâ, wâgo Pwina naîri âboro. Êco na o câguwà caa tâmogòori cè pàara cèna go o mwa tèepaa na.»
Pwi ênawéna pwi a pitêre dàra
45 «Wàilàapà cè pwi ênawéna pwi a pitêre dàra ma pitòimiriê? Wàéni: I pwi ia é ina têe wà pwi ukai kêe pâ: “Go panuâ tâgà ê wakè bèeni: Gà pa-ija pàra tèpa ênawéna, naa na pàara na o pâri.”
46 «Â o dau wâdé ba kà pwi ênawéna bèepwiri wiàna é tèepaa me wà pwi ukai, âna é nye tàgére wakè bwàti! 47  Mataio 25.21,23Guwà côo, wà pwi ukai, âna ée naa têe ê pitûâ naa goo ê pâ wâdé kêe. 48 Êco na, wiàna wà pwi ênawéna, âna é pwi âboro èpà, â é piniimiri pâ, ‘O câé caa nama tèepaa me wài wà pwi ukai.’ 49 Â é tapoo èi tèpa bée goro wakè. Â é dau ija ma wâdo ma tèpa ipwirié. 50 Â, na jè tòotù na câé caa tapacîê, â é nye wâjué me côwâ kaa wà pwi ukai. 51 Â ée mwa naa ê wârimuru na dau gòo tà i pwi ênawéna bèepwiri, wàilà diri ma pàra tèpa ênawéna, na càra caa *tàrù. Â rà o i ma tòngüru poropwârà [gée goro pai maagé kàra].»

24:2 Luka 19.44

24:5 Mataio 24.23–24; 1 Ioane 2.18

24:7 Ésaïe 19.2

*24:7 Gù napuu—Tremblement de terre. Rà ina mwara wà tèpa ijiao pâ: Kakürubwaanu.

24:9 Mataio 10.22

24:11 Mataio 24.5,24; 1 Ioane 4.1

24:13 Mataio 10.22

24:14 Mataio 28.19

24:15 Daniel 9.27, 11.31, 12.11

24:15 Capwi—Destructeur, désolation, mort. Ê pwina tubaèpà târa diri kaa ê muru.

24:17 Luka 17.31

24:17 Nao gòroigé jii wâ—Grec: Tâa gòrowâ, ba pwa goro puu, â po bàracaari bwàti, â pâri ma jè pâra gò. Â rà mu nao wê.

§24:20 Na tòotù pwicîri—Naa jaa tèpa Juif, âna pwicîri na rà po pâra na tòotù pwicîri.

24:21 Daniel 12.1

24:23 Mataio 24.5

24:24 Deutéronome 13.2–4; 2 Tésalonika 2.8–9; Auinapàpari 13.13–14

24:26 Luka 17.23–24

24:27 Mataio 24.37–39

24:28 Job 39.30; Luka 17.37

24:29 Ésaïe 13.10, 34.4; Ézékiel 32.7; Joël 2.10, 3.4; 2 Pétéru 3.10; Auinapàpari 6.12–13

*24:29 Gùmagù pâ pàaé—Pai ina wèe pâ, o piaraégò pâ îricò; é, o gùmagù pâ mwaciri ma tèpa ukai kàra; é, o gùmagù tèpa duée.

24:30 Daniel 7.13; Zakarie 12.10; Auinapàpari 1.7

24:31 1 Korénito 15.52; 1 Tésalonika 4.16

24:33 O jèe pacoo diri—Pwiri pai wâjué côwâ kà Iésu, é, pwiri pai tédidiri ê ville Iérusaléma, na pwa na naja 70. (Côo Maréko 13.29.)

24:34 Mataio 16.28

24:35 Mataio 5.18

24:36 Apostolo 1.7; 1 Tésalonika 5.1–2

24:37-39 Genèse 6.5–8; Hébéru 11.7

24:37-39 Genèse 7.21–23

24:42 Mataio 25.13

24:43 Luka 12.39–40; Auinapàpari 16.15

24:47 Mataio 25.21,23