10
Nee tèpa 12 apostolo
Maréko 6.7; Luka 9.1É todà tèpa câmu kêe wà Iésu na rà po 12, â é naa tàra ê tàrù, ba na rà tü târa cè pâ duée, ma rà o nama tiàu diri pâ maagé ma aré kâra pâ âboro. Wàéni ê nee tèpa 12 *apostolo:
 
Simona, na ina gooé pâ Pétéru;
André, pwi aéjii kêe;
Jacques, pwina naî Zébédée;
Ioane, pwi aéjii kà Jacques;
Filipo;
Barthélemy;
Toma;
Mataio, pwi a mu *tò mwani wâripû;
Jacques, pwi naî Alphée;
Thaddée* Thaddée—Nee mwara Jude. Pwina naî Jacques. (Côo Luka 6.14–16, Ioane 14.22, Apostolo 1.13.);
Simona, pwi Zélote Zélote—Grec: Cananite. Pwi âji âboro Judée na nümee na é paêgò tèpa Roma gée napô kêe.;
Judas Iscariote, wà pwina ée mwa ipwa tûâ tà Iésu.
É cùrurà pâ
Tèpa 12 apostolo bèepwiri, âna é cùrurà wà Iésu, naa na pâ napô, â é tûâri tàra pâ: «Guwà cibwaa pâra dari tèpa âboro na càra caa tèpa *Juif. Â guwà cibwaa tò mwara, naa na pâ village na napô *Samaria. Jérémie 50.6Â guwà nye pâra dari co tèpa âboro *Isaraéla, ba rà pwacèwii tèpa mutô na rà imwüru. Mataio 3.2, 4.17; Luka 10.9,11Â guwà picémara wii naigé, pâ: “Jèe wâmwünyabweriwà ê *Mwaciri napwéretòotù.”
«Â guwà nama tiàu pâ maagé, â guwà pawâro tèpa bà, â guwà pwa ma rà wâdé tèpa pwa maga, â guwà tü târa pâ duée gée goro pâ âboro. Ba po muru naa tàwà, â wâdé mwara na guwà naa, naa goro piticèmuru naa goo. Luka 10.4Â, na guwà pâra, â guwà cibwaa pa mwani—wâpà wiàna mwani mii, é mwani pwaa, é cè jè mwani. 10  Luka 10.7; 1 Korénito 9.14Â guwà cibwaa pa cè atà, ma cè wâraâwà, ma cè tâjò kàwà. Guwà nye coona co caapwi ârabwée. Ba wà pwi a wakè, âna wâdé na é tòpi ê ârawakè kêe.
11 «Wiàna guwà tò naa na cè jè village, â guwà mudàra cawi cè pwi âboro cèna nümee na é tòpiwà. Â guwà tâa jaa pwiibà, tiagoro cè tòotù cèna guwà mwa pâra gée na ére-bà. 12  Luka 10.5–6Â, na guwà tò naa na i pwârawâ-bà, â guwà ilari jii Pwiduée ê *aupwényunyuâari ma pinaanapô kêe, naa gò tàpé na rà tâa wê. 13 Â wiàna rà tòpiwà bwàti, â o mwa tâa tàra ê aupwényunyuâari. Â wiàna càra caa tòpiwà bwàti, â guwà pacôwâri ê aupwényunyuâari kàwà.
14  Luka 10.10–12; Apostolo 13.51«Â wiàna nye ticè caapwi âboro na é tòpiwà, ma têre ê pwâratùra kàwà, naa na cè jè pwârawâ, ma naa na cè jè village, â guwà còobé géewê. Â guwà tauri ê dàuru puu gée goro du âwà Tauri ê dàuru puu gée goro du âwà—Paari pâ, rà tétâjii tàpé na èpà pâ tûâ kàra.. 15  Mataio 11.24; Jude 1.7Â go ina tàwà ê âjupâra pâ: Ée mwa pwa wârimuru tàra wà Pwiduée, na Tòotù na ée mwa pitèi pâ âboro. Â o dau maina ê wârimuru kàra, jii tàpé gée *Sodoma ma Gomora [na ia dau miiri ê tûâ kàra].»
O tubaèpà tàwà
16  Luka 10.3; Roma 16.19«Guwà têre! Go cùruwà pwacèwii pâ mutô naa nabibiu kâra macii a piuti. Wâdé na guwà tèpa âboro na guwà moo, êco na wâdé na guwà tèpa ipwacôowà mwara§ Dernière phrase—Grec: Êkaa na guwà ipwacôowà pwacèwii dòèa, â guwà moo pwacèwii déamu.. 17  Maréko 13.9–11; Luka 12.11–12, 21.12–15Ba rà o tâjùruwà ma popawà pâ naa na wâra pitèimuru. Â rà o pâdiwà goro ubati naa na pâ *wâra pitapitiri. 18 Â rà o dàtiwà pâ na ara tèpa kupénoo ma wà tèpa ukai, ba na rà pitèiwà, gée goro na guwà tèpa âboro kôo. Â guwà o tèpa *paâjupâraô, na ararà, ma na ara mwara tàpé na càra caa tèpa Juif.
19 «Â, na diri pâ pàara na rà o mwa tâjùruwà, â guwà cibwaa pidumapiê goro cè pai tòpirà. Ba wà Pwiduée, âna ée mwa naa tàwà cè pwina guwà ina na ji pàara bèepwiri. 20  Ioane 14.26Ba o jèe càcaa wâguwà na o tùra, â o jèe ê Nyuâaê Pwicîri kà Caa kàwà, na é tùra goowà.
21  Michée 7.6; Mataio 10.35; Maréko 13.12; Luka 21.16«[Na pwi pàara bèepwiri] âna wà pwi jè âboro, âna ée panuâ pwi aéjii kêe, ba naa tétàmwereê. Â wà pwi caa kâra èpo, âna é wàrapwiri tà pwina naîê. Â wà tèpa èpo, âna rà o pipaa ma du nyaa ma caa kàra. Â rà o pwa ma rà pwa wârimuru, tiagoro pai pòtàmwararà. 22 Â rà o miiriwà diri ê pâ âboro, ba guwà tèpa âboro kôo. Êco na wà pwina é cimwü tia pwâadèreè, âna ée mwa pa-udòé wà Pwiduée [ma naa têe ê *wâro dàra gòiri jaaé].
23 «Wiàna rà tubaèpà tàwà naa na cè jè village, â guwà uru naa na jèpwi. Â guwà pâpitiri ê pâ village naa napô Isaraéla, â guwà picémara popai kôo. Â guwà têre, o bwaa câguwà caa pâji tubanabwé pwiri, béaari ê pai o wâjué côwâ kôo. Ba go ina tàwà ê âjupâra pâ: Wâgo *Pwina naîri âboro, âna go o mwa wâjué côwâ [naa na pwényuâa kà Pwiduée].»
O wàrapwiri tàwà mwara
24  Luka 6.40; Ioane 13.16, 15.20«Go ina tàwà pâ: Wà pwi a *câmu, âna câé caa piwéna jii pwi a pacâmuriê. Â wà pwi ênawéna, âna câé caa piwéna jii pwi ukai kêe. 25  Mataio 9.34, 12.24; Maréko 3.22; Luka 11.15Ba wà pwi a câmu, âna wâdé na é pwacèwii pwi a pacâmuriê. Â wà pwi ênawéna, âna wâdé na é pwacèwii pwi ukai kêe. Ba wiàna rà ina goo wà pwi apooro pwârawâ pâ *Caatana* Caatana—Grec: Béelzébul. Côo Caatana naa na Neeremuru (Vocabulaire) naa pwâadàra tii., â rà o nye dau ina ba èpà mwara tèpa tâa na pwârawâ bèepwiri.»
Guwà cibwaa nama wâgotàwà
26  Maréko 4.22; Luka 8.17«Guwà cibwaa nama wâgotàwà goro pâ âboro. Diri pâ muru na tàbinyiri, âna o mwa paari. 27 Â ê muru na go ina tàwà pwàniri, âna guwà inapàpari naa na pwéelaa. Â ê muru na pitànunuuri na pwâranyüruwà, âna guwà inapàpari naa na gomu kàwà. 28  Jacques 4.12Üu, guwà cibwaa nama wâgotàwà goro pâ âboro. Ba wiàna pâri ma rà pòtàmwara naiiwà, â o càra caa tâmogòori ma rà tubatiàu awé ê wâro naa wâgoowà. Wâdé na guwà nama wâgotàwà goo Pwiduée. Ba wàé co na pâri ma é tubatiàu ê naiiwà, bau ê wâro na wâgoowà, naa na ére na jè maagé ma tòina naawê.
29 «Guwà jèe côo cai pâ marü na kîri: Jè icuri du ârailu marü, naa goro caapwi mwani. Êco na nye ticè gée goorà, cèna é tûuboo naa napuu, wiàna câé caa tâmogòori wà Pwiduée Caa kàwà. 30 Â wâguwà, âna é nye cau tâmogòoriwà bamwara, tiagoro mwara jéûru wàrapûruwà. 31  Mataio 6.26Êkaa na go ina tàwà pâ: Guwà cibwaa nama wâgotàwà! Ba dau pwamuru naa goowà na ara Pwiduée, jii ê pâ marü na dau wâru!»
Cibwaa pitütôowâriô!
32 «Wiàna é inapàpari cè pwi jèpwi, na ara pâ âboro pâ, é pwi âboro kôo, â wâgo mwara, âna go o ina pâ, é pwi âboro kôo, na ara Caa na é wânidò *napwéretòotù. 33  Maréko 8.38; Luka 9.26; 2 Timotéo 2.12Â wiàna é ina cè pwi jèpwi, na ara pâ âboro pâ, câé caa pwi âboro kôo, â wâgo mwara, âna go o ina pâ, câé caa pwi âboro kôo, na ara Caa na é wânidò napwéretòotù.»
Rà pitadàrùrà tèpa âboro gooò
34  Luka 12.51–53«Guwà cibwaa niimiri pâ go tèepaa me naani gòropuu, ba na go pame pinaanapô. Bwa! Go me, ba na rà mwa pitadàrùrà tèpa âboro gooò. 35  Michée 7.6Ba go me nau pinaaitiri tupé duanaî, ma du duanaî, ma du duatâa. 36  Â rà o pièpàrirà pa paénaî, ma pa paétâa, naa na pwârawâ kàra.» Michée 7.6
Guwà panuâ wâro kàwà ba kôo
37 «Wà pwina é dau wâdéari du nyaa ma caa kêe jiio, âna càcaa pâri ma é pwi a câmu kôo. Â wà pwina é dau wâdéari pwi naîê ma wà tô èpo kêe jiio, âna càcaa pâri ma é pwi a câmu kôo. 38  Mataio 16.24–25; Maréko 8.34–35; Luka 9.23–24, 17.33; Ioane 12.25Wà pwina câé caa kâa ê *kurucé kêe, ma é me wiâô, âna wà pwiibà, âna càcaa pâri ma é pwi a câmu kôo. 39 Â wà pwina nümee na é wéaari ê wâro kêe, âna ée mwa tubatiàu. Â wà pwina é panuâ ê wâro kêe ba kôo, âna ée mwa pâmari ê *âji wâro.»
Wà pwina é tòpiwà âna é tòpio
40  Maréko 9.37; Luka 10.16; Ioane 13.20«Wiàna é tòpiwà cè pwi jè âboro, âna é tòpio mwara. Â wà pwi âboro na é tòpio, âna é tòpi mwara wà Pwina é cùruo me. 41 Â wiàna é tòpi cè pwi *péroféta, gée goo na é pwi péroféta, â o mwa pwa cè câmaê, cèna wàra na naa tà tèpa péroféta. Â wiàna é tòpi cè pwi jè âboro cèna é *tàrù na ara Pwiduée, gée goo na é tàrù, â o mwa pwa cè câmaê, wàra na o naa tà pwina é tàrù. 42 Â go ina tàwà ê âjupâra pâ: Wiàna é naa cè wârado jawé moo, târa ji pwi ênawéna kôo bèepwiri, gée goo na é pwi a câmu kôo, â o pwa cè câmaê.»
 

10:1 Maréko 6.7; Luka 9.1

*10:3 Thaddée—Nee mwara Jude. Pwina naî Jacques. (Côo Luka 6.14–16, Ioane 14.22, Apostolo 1.13.)

10:4 Zélote—Grec: Cananite. Pwi âji âboro Judée na nümee na é paêgò tèpa Roma gée napô kêe.

10:6 Jérémie 50.6

10:7 Mataio 3.2, 4.17; Luka 10.9,11

10:9 Luka 10.4

10:10 Luka 10.7; 1 Korénito 9.14

10:12 Luka 10.5–6

10:14 Luka 10.10–12; Apostolo 13.51

10:14 Tauri ê dàuru puu gée goro du âwà—Paari pâ, rà tétâjii tàpé na èpà pâ tûâ kàra.

10:15 Mataio 11.24; Jude 1.7

10:16 Luka 10.3; Roma 16.19

§10:16 Dernière phrase—Grec: Êkaa na guwà ipwacôowà pwacèwii dòèa, â guwà moo pwacèwii déamu.

10:17 Maréko 13.9–11; Luka 12.11–12, 21.12–15

10:20 Ioane 14.26

10:21 Michée 7.6; Mataio 10.35; Maréko 13.12; Luka 21.16

10:24 Luka 6.40; Ioane 13.16, 15.20

10:25 Mataio 9.34, 12.24; Maréko 3.22; Luka 11.15

*10:25 Caatana—Grec: Béelzébul. Côo Caatana naa na Neeremuru (Vocabulaire) naa pwâadàra tii.

10:26 Maréko 4.22; Luka 8.17

10:28 Jacques 4.12

10:31 Mataio 6.26

10:33 Maréko 8.38; Luka 9.26; 2 Timotéo 2.12

10:34 Luka 12.51–53

10:35 Michée 7.6

10:38 Mataio 16.24–25; Maréko 8.34–35; Luka 9.23–24, 17.33; Ioane 12.25

10:40 Maréko 9.37; Luka 10.16; Ioane 13.20