Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Mataio 11
11
Ûna é ina diri ê autûâri kêe bèepwiri wà Iésu tà tèpa 12 a *câmu kêe, â rà cau pâra géewê, naa na pâ ville na pwi ére-bà. Â é pacâmuri tèpa âboro wà Iésu, ma picémara tàra ê *Picémara Wâdé.
É pwi Mesia na rà tapacîê
Luka 7.18–23
Ûna é tâa na karapuu wà *Ioane Pwi a piupwaa, â é têre ê jèkutâ goo Kériso, ma ê pâ pwina é pwa. Â é panuâ pâ pàra tèpa câmu kêe, ba na rà tawèeri Iésu pâ: «Pwiri nye wâgà kaa pwi *Mesia, [*pwi a pa-udò] na ée mwa tèepaa? É, na bà bwaa nye tapacîri cè pwi jèpwi?»
 é tòpi tàra wà Iésu pâ: «Guwà wâjué côwâ nau piwiâ tà Ioane ê pwina guwà têre, ma ê pwina guwà côo. Ésaïe 35.5–6, 61.1Ba wà tèpa bwi, âna rà jèe niâ; wà tàpé na rà bee, âna rà jèe pâra bwàti; wà tàpé na rà pwa maga, âna rà jèe wâdé; wà tèpa kee, âna rà jèe têrejè; â wà tèpa bà, âna rà jèe wâro côwâ; â wà tàpé na ticè kàra, âna rà jèe tòpi ê Picémara Wâdé. Cidòri nyuâa pwina é côoinaô, ma cèikî naa gooò* Grec: Cidòri nyuâa pwina càcaa tanooriê gooò, é, …na câé caa tétâjiio.
É ina Ioane wà Iésu
Luka 7.24–35
Ûna rà wâjué côwâ wà tèpa câmu kà Ioane, â é ina wà Iésu târa pâ âboro na rà gére tâa wê, pâ: «Na ia guwà pâra naa namaré [nau têre Ioane] â dà cèna guwà pâra nau ucâri?—[Pwi âboro na pipwaée kêe na é pwacèwii] ê bàra watü na pòbagù pwéretòotù? Bwa! Â gona dà na guwà pâra nau côo?—Pwi jè âboro na é coona pâ ârabwée na po wâdé? Bwa! Wà tèpa âboro na wàrapwiri, âna rà tâa na ê wâra ukai! Nye dà cèna guwà pâra nau côo? Pwi jè *péroféta? Üu kaa, â go ina tàwà pâ: Wà pwiibà, âna é pwi péroféta maina! 10  Malachie 3.1; Luka 1.76Ba nye wà kaa Ioane, na é inaê wà Pwiduée, naa na *Tii Pwicîri, pâ:
 
Go mwa panuâ paé
pwi a pa popai kôo.
Ée mwa pâbéaa'gà
ma pwabwàti naigé'gà.
Malachie 3.1
 
11 «Guwà têre bwàti, ba go ina tàwà ê âjupâra pâ: Nye ticè pwi jè âboro gòropuu, cèna é piwéna jii Ioane Pwi a piupwaa. Êco na wà pwina ée dau kiriwi naa na *Mwaciri napwéretòotù, âna o [mwa tâa têe ê pwina] piwéna jii Ioane. 12  Luka 16.16Tapoo na pàara na é tapoo picémara wà Ioane, tèepaa naa na pàara nabà, âna wà tèpa âboro gòo, âna rà mudàra ma rà tòpò goro nii kàra Tòpò goro nii kàra—é, Tòpi, é, cicara. (Côo Luka 16.16.) naani gòropuu ê Mwaciri napwéretòotù. 13 Ba béaa kà wà Ioane, âna ê *Naèà kà Moosé, ma wà diri tèpa péroféta, âna rà picémara târa pâ âboro [pâ, ée jèe tòpò ê Mwaciri kêe wà Pwiduée]. 14  Malachie 3.23; Mataio 17.10–13; Maréko 9.11–13Guwà cèikî naa gooò na go ina pâ: Ûna wii [naa na Tii Pwicîri] pâ, ée mwa wâjué côwâ wà péroféta *Élia, âna tàgére inapàpari ê pai tèepaa kà Ioane.
15 «Wà pwi âboro na pwa pwâranyüruê, âna wâdé na é têre!»
Rà picocooribu ma Ioane
16-17 «Go ina pâ, rà wànau tèpa âboro nabà? Rà pwacèwii pâ nari èpo na rà gére pipuburirà naa na aupitapitiri [â tàutàra dàra kòcò ma wà tèpa béerà, na rà pitakàna] ma ina tàra pâ:
 
“Bà tòjò Tòjò—Grec: Upi kuruò. tàwà,
â tàutàwà dàra câbu.
Bà nyabiri tàwà
nyabi târa ipwàni,
â tàutàwà dàra i!”
 
«Â ipaiwà naa goo wà tèpa âboro nabà. 18 Ba é tèepaa me wà Ioane Pwi a piupwaa, â é tàpo panuâ ija na pàra pàara, â câé caa wâdo dipâa, â rà ina tèpa âboro pâ: “Pwa duée gooé!”
19  Mataio 9.14«Ûna é tèepaa me, wà *Pwina naîri âboro, â é ija ma wâdo pwacèwii pàra tàpé. Â rà ina wà tèpa âboro pâ: “Wà pwini, âna é dau pwi a wâdo ma pwi a-ija! Â é nye pabée tèpa tò mwani, ma wà pàra tèpa âboro èpà.”
«Êco na [âjupâra ê pwina jè mu ina pâ]: “Ê tàmanga§ Ê tàmanga—Ê tàmanga kà pwi âboro, é, ê tàmanga kà Pwiduée., âna jè côo taaci naa na ê pwâra wakè kêe.”»
Rà o pwa wârimuru tàpé na tàutàra na rà cèikî
Luka 10.13–15
20 É tapoo tùra ba gòo târa ê pâ âboro na pàra village wà Iésu. Ba wâru pâ wakè na é pwa naawê goro pàtàmee, êco na càra caa pitòotéri ê tûâ kàra.
21  Ésaïe 23; Ézékiel 26–28; Joël 3.4–8; Amos 1.9–10; Zakarie 9.2–4Â é ina tàra pâ: «Guwà ipwacôoco, wâguwà tèpa âboro na Korazine ma Bethsaïda! Ba o naa wârimuru tàwà! Go jèe pwa pâ muru na dau maina naa jaawà, â câguwà caa cèikî! Â wiàna rà côo ê pwina go pwa naa jaawà, wà tàpé gée Tyr ma Sidon, â pwiri jèe gòiri cè pai pitòotéri ê wâro kàra, ma naaco ê pâ tûâ kàra na dau èpà. Â pwiri rà paari mwara naa na cè pai coona dodà kàra, ma pitâmirà goro dà* Coona dodà…pitâmirà—Pai pwa kà tèpa Juif na rà pinünüma, é, na rà pijinünü.. 22 Â go ina tàwà ê âjupâra pâ: Na ê Tòotù na ée mwa pitèi ê pâ âboro wà Pwiduée, âna o dau maina ê wârimuru kàwà, jii tàpé Tyr ma Sidon.
23  Genèse 19.24–28; Ésaïe 14.13–15«Ipaiwà naa goowà, wâguwà tèpa âboro naa na village Capernaüm. Ba guwà niimiri pâ guwà pwacèwii Pwiduée 2e phrase—Grec: Gona guwà too naa napwéretòotù?. Êco na ée mwa naawà boo dari tèpa bà! Ba é pwa pâ muru na dau maina naa jaawà. Â wiàna é gére pwa pâ muru bèepwiri na *Sodoma, â pwiri é bwaa nye gére tâa nabà ê ville-bà. 24  Mataio 10.15; Luka 10.12Â go ina tàwà ê âjupâra pâ: Na ê Tòotù na ée mwa pitèi ê pâ âboro wà Pwiduée, âna o dau maina ê wârimuru kàwà, jii tàpé Sodoma!»
Pwiduée Caa ma tèpa naîê
Luka 10.21–22
25  1 Korénito 1.26–29Pwa ji pàara géewê, â é ina wà Iésu pâ: «Caa, gà Pwi Ukai kâra *napwéretòotù ma gòropuu! Â go ipwaolé tâgà, ba gà naapwàniri pâ muru bèepwiri jii tèpa tâmogòorimuru ma wà tèpa tàmanga, â gà paari tà tàpé na càra caa câmu Tàpé na càra caa câmu—Grec: Tèpa nari èpo.. 26 Ba nye auniimiri'gà pâ, naa wàrapwiri.»
27  Mataio 28.18; Ioane 1.18, 3.35, 10.15, 17.2; Filipi 2.9Â é ina wà Iésu tà pàra tàpé pâ: «Êdiri ê pwina tâa tà Caa kôo, âna é jèe naa tôo. É jèe nye ipaarié tôo, ba na go tâmogòorié bwàti. Nye wàé co na é tâmogòorio, wâgo Pwina naîê. Â nye ticè pwi jèpwi cèna é tâmogòorié, â nye wâgo co pwina Naîê. Â go paarié tà pàra tàpé, ba na rà tâmogòorié mwara.»
Go mwa nama guwà nao
28  Jérémie 31.25«Guwà medario, wâguwà na dau tòina ê nakake kàwà, ma dau oratàwà. Ba go mwa nama guwà nao. 29 Guwà pa nakake na go naa tàwà, â guwà pâra naa goo ê autûâri kôo. Ba pwi a moo pwâratùra kôo, â go pwi a-ipakîriô. Â wiàna guwà me mariô, â guwà o pâmari âji nao. 30  1 Ioane 5.3Üu, ba ê nakake na go naa tàwà, âna o puràra cè pai popa wèe, â ê autûâri kôo, âna ticècoé pai pâra wiâra.»

11:5 Ésaïe 35.5–6, 61.1

*11:6 Grec: Cidòri nyuâa pwina càcaa tanooriê gooò, é, …na câé caa tétâjiio.

11:10 Malachie 3.1; Luka 1.76

11:12 Luka 16.16

11:12 Tòpò goro nii kàra—é, Tòpi, é, cicara. (Côo Luka 16.16.)

11:14 Malachie 3.23; Mataio 17.10–13; Maréko 9.11–13

11:16-17 Tòjò—Grec: Upi kuruò.

11:19 Mataio 9.14

§11:19 Ê tàmanga—Ê tàmanga kà pwi âboro, é, ê tàmanga kà Pwiduée.

11:21 Ésaïe 23; Ézékiel 26–28; Joël 3.4–8; Amos 1.9–10; Zakarie 9.2–4

*11:21 Coona dodà…pitâmirà—Pai pwa kà tèpa Juif na rà pinünüma, é, na rà pijinünü.

11:23 Genèse 19.24–28; Ésaïe 14.13–15

11:23 2e phrase—Grec: Gona guwà too naa napwéretòotù?

11:24 Mataio 10.15; Luka 10.12

11:25 1 Korénito 1.26–29

11:25 Tàpé na càra caa câmu—Grec: Tèpa nari èpo.

11:27 Mataio 28.18; Ioane 1.18, 3.35, 10.15, 17.2; Filipi 2.9

11:28 Jérémie 31.25

11:30 1 Ioane 5.3