Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Mataio 3
3
É patêre tèpa âboro Ioane
Maréko 1.1–8; Luka 3.1–18; Ioane 1.19–28
Gée na càùru pâ naja na wâru, â é cimadò wà pwi âboro na nee *Ioane Pwi a piupwaa. Â é tâa namaré wâ *Judée, â é picémara târa pâ âboro na rà medarié. Â é ina tàra pâ: Mataio 4.17, 1.15«Guwà pinünüma ma guwà pitòotéri ê wâro kàwà! Ba jèe wâmwünyabwe ê *Mwaciri napwéretòotù!»
Ésaïe 40.3Wà Ioane, âna wàé kaa, na ia é jèe picémaraê wà *péroféta Isaia, pâ:
 
Pwa pwi âboro naa namaré
na é tomara too:
“Ée me Pwi Ukai.
Pwabwàti ê naigé!
Pwa ma bàracaari
pwi ére na ée pâ wê!”
Ésaïe 40.3
 
2 Rois 1.8Napwa naa goo Ioane, âna é coona ê ârabwée na pwa goro wàra kaamela* Kaamela—Chameau. Côo note goo Mataio 19.24 ma Maréko 1.6.. Â é piié goro karapuu parawére macii. Â é uti kòrée ma wâdo narapuutâ. Â po dau wâru pâ âboro na rà nye tà medarié naa namaré—gée *Iérusaléma, ma diri ê napô Judée, ma ê pâ ére goro nairiwâ Ioridano. Â rà inapàpari ê pâ èpà kàra, na ara ê pâ âboro diri. Â é *upwaarà naa nairiwâ Ioridano.
Guwà pwa cè tûâ cèna wâdé!
Mataio 12.34, 23.33Wâru mwara tèpa âboro gée na du ditàra pwapwicîri kà tèpa *Juif, wà tèpa *Farasaio ma tèpa *Sadukaio, na rà medari Ioane, ba na é upwaarà.
Ûna é côorà, â é ina tàra pâ: «Guwà pâ tèpa nari dòèa, ma tèpa pwâ! Wàilàapà na ina tàwà pâ, guwà o udò jii ê wârimuru, na ée mwa naa tàwà wà Pwiduée? Bwa! Guwà mara pwa cè tûâ cèna wâdé, târa ma o paari pâ, jèe pitòotéri ê wâro kàwà! Ioane 8.33,39; Roma 4.12É, gona guwà tà niimiri pâ, guwà udò, gée goo na wà *Abéraama, âna é pwi jojoorowà? Bwa! Piticèmuru naa goo. Ba wiàna nümee, â o pâri wà Pwiduée ma é bii ê pâ atü bèeni ma rà o tèpa gòobàra Abéraama!
10  Mataio 7.19; Luka 13.6–9«É jèe tà pwabwàti ê gi kêe [wà Pwiduée]. Â ée mwa tépàgà naa na wàé diri ê pâ upwâra na càcaa wâdé ê pâ pwêe, ma cîri naa na ânye!»
O pitèi tèpa âboro!
11  Ioane 1.26–27,33; Apostolo 1.5«Wâgo, âna go upwaawà goro jawé, târa ma o paari pâ guwà pitòotéri ê wâro kàwà. Êco na wà pwina ée mwa me pwicò kôo, âna ée mwa upwaawà goro Nyuâaê Pwicîri ma ânye Upwaawà goro…ânye—Pwiri pitèimuru kà Pwiduée. Ée mwa naa Nyuâaê Pwicîri kêe tà pàra tàpé, â ée mwa naa wârimuru tà pàra tàpé. É, pwiri popai goro pai picèitiri ê èpà jiijè, tèpa naîê.. Wàé, âna dau pwa pàtàmee jiio Dau pwa pàtàmee jiio—é, Dau pwamuru naa gooé jiio., â càcaa pâriô ma go tipi ê otàpwe goro du wâraâê [ba é Pwi Ukai]. 12 É jèe nye tà pwabwàtié, ba na é pitèi tèpa âboro. Â ée mwa naaitiri tàpé na rà wâdé jii tàpé na rà èpà, pwacèwii pai pinaaitiri ê pudòro upwâra§ Pudòro upwâra—Nara upwâra (graine); Parawée (é, pwùrué, pwirié)—coquille, extérieur. jii ê parawée. Â é tòimiri ê pudòé, â é cîri parawée naa na ânye na ticè pwâadèreè.»
Piupwaa Iésu
Maréko 1.9–11; Luka 3.21–22
13 Gée na càùé, â é pâra wà Iésu gée napô Galilée, naa nairiwâ Ioridano. Â é pâdari wà Ioane, ba na é upwaaé.
14 Êco na càcaa nüma wà Ioane na é pwa, â é ina tà Iésu pâ: «Gona cina gà medario? Na càcaa pâri ma go upwaagà. Wâdé na gà upwaao.»
15 Â é tòpi têe wà Iésu pâ: «Nye wâdé ê pwina gà ina. Êco na, ni, âna wâdé na ju pacoo ê pwina *tàrù na ara Pwiduée.»
Êkaa na é upwaaé wà Ioane, wàra pai ina kêe. 16  Ioane 1.32Ûna é cimadò gée najawé wà Iésu, â nye tàpirié kaa ê napwéretòotù, â é côo ê Nyuâaê Pwicîri kà Pwiduée, na é gére boome naa gòé, pwacèwii ê déamu. 17  Psaume 2.7; Ésaïe 42.1; Mataio 12.18, 17.5; Luka 9.35Â é têre ê pwâratùra me gée napwéretòotù na ina pâ: «Wà pwi bèepwiri, âna Pwina naîô [na caapwi co] na go dau meaarié. Wàé kaa na go jèe nye pitòrigarié, ba dau wânümoo têe* Wânümoo têe—é, Wânümoo gooé.

3:2 Mataio 4.17, 1.15

3:3 Ésaïe 40.3

3:4 2 Rois 1.8

*3:4 Kaamela—Chameau. Côo note goo Mataio 19.24 ma Maréko 1.6.

3:7 Mataio 12.34, 23.33

3:9 Ioane 8.33,39; Roma 4.12

3:10 Mataio 7.19; Luka 13.6–9

3:11 Ioane 1.26–27,33; Apostolo 1.5

3:11 Upwaawà goro…ânye—Pwiri pitèimuru kà Pwiduée. Ée mwa naa Nyuâaê Pwicîri kêe tà pàra tàpé, â ée mwa naa wârimuru tà pàra tàpé. É, pwiri popai goro pai picèitiri ê èpà jiijè, tèpa naîê.

3:11 Dau pwa pàtàmee jiio—é, Dau pwamuru naa gooé jiio.

§3:12 Pudòro upwâra—Nara upwâra (graine); Parawée (é, pwùrué, pwirié)—coquille, extérieur.

3:16 Ioane 1.32

3:17 Psaume 2.7; Ésaïe 42.1; Mataio 12.18, 17.5; Luka 9.35

*3:17 Wânümoo têe—é, Wânümoo gooé.