Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Mataio 8
8
É nama tiàu maagé kà pwi a pwa maga
Maréko 1.40–45; Luka 5.12–16
Gée na càùé, â é tàbàtù* Tàbàtù—Descendre. Boo. boome gée gòrojaa wà Iésu, â rà pâra wiâê ê pâ âboro na dau wâru. Â é me burèe pwi jè a pwa maga Maga—Lèpre. Wà tèpa Juif, âna rà miiri tèpa pwa maga.. Â é tùu jùrué ara Iésu, â é ina têe pâ: «Pwi Ukai, wiàna nümagà, â gà o nama tiàu maagé kôo!»
 é tu pâ wà Iésu, â é tu naa gooé, â é ina têe pâ: «Üu kaa, nümoo na tiàu jiigà maga'gà!»
 é nye wâdé kaa.
Lévitique 14.1–32; Mataio 9.30; Luka 17.14Â é ina têe wà Iésu pâ: «Gà cibwaa pwa jèkutâri! Êco na gà pâra nau ipaarigà tà pwi a pwa ârapwaailò. Â gà naa [tà Pwiduée] i pwi *ârapwaailò na ia é ina wà Moosé naa na *Naèà kêe. Ba na wàrapwiri, â rà o côo diri wà tèpa âboro pâ gà jèe wâdé.»
Pai cèikî kà pwi jè caa kâra coda
Luka 7.1–10
É paé wà Iésu, â ûna é tò naa Capernaüm, â é me mariê wà pwi jè caa kâra coda kà tèpa *Roma. Â é tacoo gooé, ba na é pitu têe, â é ina pâ: «Gà côo pwi ênawéna Ênawéna—Serviteur. kôo, âna é tà puu wâ pwârawâ, ba é nye dau maagé kaa, â é pitàbwamwa.»
 é tòpi têe wà Iésu pâ: «Wâdé, paé ma ju pâra, ba go mwa nama tiàu maagé kêe.»
 é tòpi têe pwini pâ: «Bwa, càcaa pâri naa gooò ma gà tèepaa naa pwârawâ kôo.  gà nye po tùra co, â o tiàu maagé kà pwi ênawéna kôo. Ba wâgo, âna go pitêre dàra pwi a pitûâ kôo, â go caa pitûâ kà tèpa coda. Â, na go ina tà pwi jèpwi pâ: “Gà pâra!” â é pâra. Â, na go ina tà pwi jèpwi pâ: “Gà me!” â é me. Â, na go ina tà tèpa ênawéna kôo pâ: “Guwà pwa ni” â rà nye pwa.»
10 Â é dau pò wà Iésu, â é câdiri i pwi caa kâra coda. Â é ina tà tèpa gére pâra wiâê pâ: «Guwà têre bwàti, ba go ina tàwà ê âjupâra pâ: Câgo caa pâmari cè pwi âboro cèna maina cèikî kêe, pwacèwii pwini, tia na [mwara ê âji Ba kà Pwiduée] *Isaraéla. 11  Luka 13.29Üu, o wâru diri cè tàpé cèna rà o mwa me naa na *Mwaciri napwéretòotù, gée na diri gòropuu. Â rà o mwa tâa na ê pi-ija na maina ma wà tèpa jojoorojè *Abéraama, ma Isaaka, ma Iakobo. 12  Mataio 22.13, 25.30; Luka 13.28Â napwa naa goo wà pàra tèpa âji nari Mwaciri, âna càcaa pârirà ma rà tò. Â o mwa türà naa gòroigé, naa na bàutê, iti jii Pwiduée! Â rà o mwa i ma tòngüru§ Tòngüru (é, tòngüngüru)—Grincer des dents. Piuti. poropwârà [gée goro pai maagé kàra].»
13 Â nabwé, â é ina wà Iésu, tà i pwi caa kâra coda, pâ: «Gà wâjué côwâ naa pwârawâ'gà! Gée goo ê cèikî'gà, âna o tèepaa ê pwina gà ilari!»
Â, na ji pàara bèepwiri, âna nye tiàu kaa i maagé kà i pwi ênawéna.
Pai tiàu maagé kà tèpa âboro
Maréko 1.29–34; Luka 4.38–41
14 É pâra naa pwârawâ kà Pétéru wà Iésu. Â é pâmari tô nyaa kà wâdà Pétéru na é gére puu, ba é pitòoka. 15 Â é tu naa goro îê wà Iésu, â nye tiàu jiié kaa i pai pitòoka kêe.
16 Na bàrane kêe, â cia medari Iésu ê pâ âboro na wâru, na pwa duée goorà. Â é tûâri târa pâ duée, na rà còobé gée goorà. Â é nama tiàu diri mwara pâ maagé goo pàra tàpé. 17  Ésaïe 53.4Êkaa na pacoo i pwi ia é ina wà Pwiduée, na é naigé mee *péroféta Isaia, pâ:
 
É jèe popa jiijè
ê aré kâjè.
É jèe tétâjii
ê pâ maagé kâjè.
Ésaïe 53.4
Tàpé na nümarà na rà pâra wiâ Iésu
Luka 9.57–62
18 Na jè tòotù, âna wâru pâ âboro na rà tâbèepi Iésu. Ûna é côorà, â é ina tà tèpa *câmu* Câmu—é, Cému. kêe pâ, na rà capai gée, naa na ére gée côwâ kâra nawià.
19 Â géewê, â é medarié pwi jè *dotée goro ê Naèà, â é ina têe pâ: «Pwi a pwa pupûra Pwi apwa pupûra—Celui qui porte une prédication ou exhortation. Hébéru: Rabbi, âna popai târa papwicîri pwi apwa pupûra., nümoo na go pwi a câmu'gà, â go pâra wiâgà, naa na diri cè ére cèna gà o pâ wê.»
20  2 Korénito 8.9Â é tòpi têe wà Iésu pâ: «Ê pâ macii a piugà, âna pwa aucârü kàra, â pâ marü, âna pwa na wânaîrà. Â napwa naa gooò, *Pwina naîri âboro, âna nye ticè aunao kôo.»
21  1 Rois 19.20Â ipaiwà naa goo pwi jè ârapàara tàpé na rà pâra wiâ Iésu, na é ina têe pâ: «Nye pâri ma go jèe mara pâra nau ipwàniri caa kôo?»
22 Â é tòpi têe wà Iésu pâ: «Bwa, gà me wiâô. Â gà naaco tèpa bà, ma rà nye ipwànirirà côwâ!»
É pacoo pòu Iésu
Maréko 4.35–41; Luka 8.22–25
23 É nye tò kaa naa gòro i wànga wà Iésu, â rà pâra wiâê wà tèpa câmu kêe. 24  Psaume 4.9Â, na rà tèepaa naa nabibiu kâra nawià, â é nye nama tüê kaa i pwéretòotù. Â jèe tò naa na wànga ê pâ wià. Â napwa Iésu, âna é tàgére puu na wànga. 25 Â rà patàcîê wà tèpa câmu kêe. Â rà ina têe pâ: «Pwi Ukai! Gà nama jè udò! Ba jè o mwü!» 26  Psaume 89.10; Mataio 14.31Â é ina tàra pâ: «Wànau? Cina wâgotàwà? Nye dau kîri kaa ê cèikî kàwà!»
 é cimadò, â é pwa i pwéretòotù ma i nawià.  é coo i napô, â nye po èaau kaa.
27 Â rà po pò, â rà pi-ina tàra pâ: «Wàilàapà pwi âboro bèeni, na é pacoo ê pwéretòotù bau i wià?!»
É tü târa pâ duée gée goro ârailu âboro
Maréko 5.1–20; Luka 8.26–39
28 Rà tèepaa wà Iésu ma wà tèpa câmu kêe naa Gadara, wâna ére gée côwâ kâra *nawià Galilée. Na napô bèepwiri, âna pwa tupédu ârailu âboro na pwa duée gooru. Â dau wâgo tà tèpa âboro gooru, ba ru tupédu âboro gòo ma tupédu a putàmu. Â càra caa mu piwédò na ére bèepwiri.
Ûna ru côo Iésu, â ru nye còobé kaa gée nacârü, â ru boome caraé. 29  Maréko 1.24; Luka 4.41Â ru nye wiikau ma ina pâ: «*Pwina naî Pwiduée, dà cèna nümagà na gà pwa tâbu? Nümagà na gà pwa wârimuru tâbu, béaari kâra ê pàara târa pwa wârimuru?»
30-31 Â rà tacoo gooé mwara wà tèpa duée, ma ina têe pâ: «Na gà tü tâbà, â gà nama bà gée naa goro ê pâ puàkà nadòbà!»
Ba pwa ê pé pubu puàkà na dau maina, na rà tàgére ija gée paé côwâ ni.
32 Â é tòpi tàra pâ: «Îguwà!»
 rà còobé gée goo i tupédu âboro, â rà tò naa na i pâ puàkà.  rà nye tàbàtù kaa i pâ puàkà, gée goro i jaa, boo naaniboo nawià.  rà cau mwü naawê.
33 Wà tàpé na rà piwéaari i pâ puàkà, âna rà nye uru pâ kaa, naa na village. Â rà piwiâ diri ê jèkutâ bèepwiri. 34 Rà nye cau me diri kaa dari Iésu ê pâ âboro gée na village. Ûna rà côoê, â rà tacoo gooé pâ, na é pâra gée na napô kàra.

*8:1 Tàbàtù—Descendre. Boo.

8:2 Maga—Lèpre. Wà tèpa Juif, âna rà miiri tèpa pwa maga.

8:4 Lévitique 14.1–32; Mataio 9.30; Luka 17.14

8:6 Ênawéna—Serviteur.

8:11 Luka 13.29

8:12 Mataio 22.13, 25.30; Luka 13.28

§8:12 Tòngüru (é, tòngüngüru)—Grincer des dents. Piuti.

8:17 Ésaïe 53.4

*8:18 Câmu—é, Cému.

8:19 Pwi apwa pupûra—Celui qui porte une prédication ou exhortation. Hébéru: Rabbi, âna popai târa papwicîri pwi apwa pupûra.

8:20 2 Korénito 8.9

8:21 1 Rois 19.20

8:24 Psaume 4.9

8:26 Psaume 89.10; Mataio 14.31

8:29 Maréko 1.24; Luka 4.41