Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Mataio 15
15
Pai pitùra goo nyamanya kà tèpa Juif
Maréko 7.1–13
Gée na càùru pàra tòotù, â wà pàra tèpa *Farasaio ma pàra tèpa *dotée goro ê Naèà, âna rà me gée *Iérusaléma nau pâmari Iésu. Â rà ina têe pâ: «Wà tèpa *câmu'gà, âna càra caa pitêre dàra ê nyamanya kà tèpa nyimujè ma upàjè, ba càra caa nuwa ê îrà béaari ê pai ija, wàra naa na nyamanya kâjè. Âna gorodà, co pwini?»
 é tòpi tàra pâ: «Wâguwà, âna câguwà caa pitêre dàra câbawâdé kà Pwiduée gée goro ê nyamanya kàwà. Âna gorodà? Exode 20.12, 21.17; Deutéronome 5.16Ba é ina wà Pwiduée pâ: Gà papwicîri du nyaa ma caa'gà.Exode 20.12  é ina mwara pâ: Wà pwi âboro na é ina ba èpà du nyaa ma caa kêe, âna guwà nama é bà.Exode 21.17
«Êco na wâguwà, âna guwà nye ina tà tèpa âboro pâ, nye wâdé na rà ina tà du nyaa ma caa kàra pâ: “Nümoo na go naa tàu cè jè muru târa pitu tàu; êco na càcaa pâri. Ba ê pwina nümoo na go naa tàu, âna ê âraimeai pwicîri tà Pwiduée.”
«Êkaa na, guwà pacâmurirà, ma càra caa papwicîri du nyaa ma caa kàra! Â, na wàrapwiri, na guwà còogai naa napuu ê popai kà Pwiduée, goo ê pâ nyamanya kàwà! Guwà tèpa âboro na câguwà caa *tàrù! É nye âjupâra wà *péroféta Isaia, na ia é naigé mara ê popai kà Pwiduée naa goowà, pâ:
 
Ésaïe 29.13Tèpa âboro bèepwiri,
âna rà po ipwamainaô co
goro pwârà ma pwâratùra.
 wâiti jiio pwâranümarà.
Rà pwapwicîri tôo
ma pwa *ârapwaailò tôo,
â piticèmuru naa goo.
Rà pacâmuri pàra tàpé
ba na rà wârori ê naèà.
 càcaa naèà kôo.
Ba naèà kàra co.»
Ésaïe 29.13
Ê pwina é miiri goo, pwi âboro
Maréko 7.14–23
10 Gée na càùé, â é todàra pâ âboro wà Iésu, â é ina tàra pâ: «Tàpéebà! Guwà tàmaariô, â guwà tâmogòori cai ê pwina go ina tàwà: 11  Mataio 12.34Càcaa pwina tò, naa pwâ pwi âboro, na o nama é miiri na ara Pwiduée. Ba êco pwina é còobé gée na pwêe, na é *miiri goo.»
12 Â rà gée paé dà Iésu tèpa câmu kêe, â rà ina têe pâ: «Gà côo, ê pâ popai'gà, âna dau tanoori tèpa Farasaio, gà nye tâmogòori?»
13 Â é tòpi tàra pâ: «Tèpa Farasaio bèepwiri, âna rà pwacèwii ê pâ upwâra na câé caa câmi wà Caa kôo nidò *napwéretòotù. Â ée mwa dàtàu. 14  Luka 6.39; Roma 2.19Guwà naarà! Ba rà tèpa bwi, na rà popa tèpa bwi. Âna rà o cau tûu naa na pwêe!»
15 Â é ina tà Iésu wà Pétéru pâ: «Gà ina tâbà êre ucina goo ê pwina é miiri goo, wà pwi âboro.»
16 Â é tòpi wà Iésu pâ: «Gona wâguwà mwara, tèpa câmu kôo, âna bwaa càcaa pâji pâri ma guwà tâmogòori pwiri? 17 Guwà côo, diri ê pwina tò pwâ pwi âboro, âna pâ naa nanaaê, â gée na càùé, â é còobé gée naiié. 18 Êco na ê pâ popai na còobé gée pwâ tèpa âboro, âna rà me gée na pwâranümarà, â êkaa pwiri na rà miiri goo— 19 ê pâ auniimirimuru, ma câbawâdé na èpà. Âna gée goo pwiri kaa, na rà pwa pâ muru na èpà:
 
Rà tétàmwara âboro;
Rà toomura (rà cîâa jii wâdàra);
Rà ipuu ma tèpa âboro imudi;
Rà mura;
Rà ina pwina pwâ naa goo pàra tàpé;
Rà tùra ba èpà naa goorà.
 
20 «Wàépwiri ê pwina é nama jè miiri goo, na ara Pwiduée. Â câjè caa miiri goro ê pai càcaa nuwa ê îjè.»
É cèikî tô ilàri na câé caa tô Juive
Maréko 7.24–30
21 Gée na càùé, â rà pâra gée na ére bèepwiri wà Iésu ma wà tèpa câmu kêe, naa na ére goro jènere ê du ville Tyr ma Sidon. 22 Â é medari Iésu wà tô jè ilàri gée na ére-bà, ba na é patùra Iésu. Wà tôoni, âna câé caa tô Juive, ba é tô gòobàra tèpa *Kanana, ê pwi Ba na rà tèpa pièpàri tèpa *Juif. Â é tomara too pâ: «Pwi Ukai, *Pwina naî Davita, gà meaario ma pitu tôo! Ba i èpo kôo, âna pwa duée gooé, â é po dau maagé goo.»
23 Êco na câé caa tòpi têe wà Iésu, goro cè caapwi pwâratùra.
 rà gée paé dèe wà tèpa câmu kêe, â rà tacoo gooé ma ina têe pâ: «Gà nama é pâra pé tô ilàri bèepwiri! Ba é nye tà ciburà to ma nama pikòi na nyürujè!»
24  Mataio 10.6Â é ina têe wà Iésu pâ: «Wà Pwiduée, âna é nye panuâô me co tà tèpa âboro *Isaraéla, na rà pwacèwii ê nari mutô na rà imwüru.»
25 Êco na wà i tô ilàri, âna é po me nau tùu jùrué ara Iésu, â é tacoo gooé ma ina têe pâ: «Pwi Ukai, gà pitu tôo!»
26 Â é tòpi têe wà Iésu pâ: «Càcaa wâdé na jè popa ê uti kâra nyi nari èpo ma jè tü târa ê pâ ‘nari akàna’* ‘Nari akàna’—Wà pàra tèpa Juif, âna rà ina goo wà tàpé na càra caa tèpa Juif pâ ‘akàna’. Êco na câé caa ina pwiri wà Iésu wiàna é gére miirirà. Pwacèwii pai tùra kâjè tà pa kòaa kâjè.
27 Â é ina wà tôoni pâ: «Bwa, Pwi Ukai, gà nye âjupâra. Êco na wà tèpa nari akàna mwara, âna rà nye ija ê muupàra ê utimuru, na tûu gée gòro taapà kà pwi caa kàra.»
28 Â é tòpi têe wà Iésu pâ: «Tôoni, dau maina ê cèikî'gà! Wâdé na wàra ê pwina nümagà goo!»
 nye tiàu kaa i maagé kâra i èpo kêe!
É nama tiàu ê maagé kà tàpé na wâru
29 Gée na càùé, â é pâra wà Iésu gée na ére bèepwiri. Â é pâra wii bàrawià Galilée. Â géewê, â é too naa gòrojaa, â é tâaboo naawê. 30 Â rà medarié ê pâ âboro na rà dau wâru. Â rà pame têe tàpé na rà bee, wà tàpé na rà bwi, ma wà tèpa pitàbwamwa, ma wà tàpé na rà kûukû, â wâru mwara pàra maagé. Â rà cau naarà me na ara Iésu, â é cau nama tiàu ê pâ na jèpapara maagé kàra. 31  Maréko 7.37Â wà tèpa kûukû, âna rà jèe tùra. Â wà tèpa pitàbwamwa, âna rà jèe pâra. Â wà tèpa bee, âna jèe wâdé ârà. Â wà tèpa bwi, âna rà jèe niâ. Â rà po pò goo diri ê pâ âboro, â rà ipwamaina Pwiduée kà tèpa Isaraéla!
É jèu pa-ija pàra âboro Iésu
Maréko 8.1–10
32  Mataio 14.14É todà tèpa câmu kêe wà Iésu, â é ina tàra pâ: «Go meaari tèpa âboro bèeni! Ba jèe âracié tòotù kâjè ma wàilà, â jèe ticè utimuru. Â càcaa pâri ma go pawâjuérirà, na càra caa ija. Ba péa tà ticè nii kàra wii naigé.»
33 Â rà ina têe wà tèpa câmu kêe pâ: «Jè o wànau cè pai naa uti kàra diri, naani na pé ére na auticia? Ba gà côo, rà po dau wâru awé!»
34 Êco na é ina co pâ: «Gona âradipi poloa na wâjaawà?»
 rà ina têe pâ: «7 poloa, â pàra nari ârawéà.»
35 Nabwé, â é ina tà tèpa âboro pâ, na rà tâaboo. 36 Â é popa i pâ 7 poloa bau i pâ ârawéà, â é pwaolé tà Pwiduée. Â é tubiti, â é naa tà tèpa câmu kêe. Â rà ipâdi naa goo tèpa âboro. 37 Â rà ija tiagoro na rà jèe po cau pwàro diri. Â gée na càùé, â wà tèpa câmu, âna rà tòri ê dàra bwà, â po 7 nakébò maina na wâbé! 38 Po 4 000 paao na rà ija, â càcaa pûra ilàri ma èpo kîri!
39 Â nabwé, â é ina tàra wà Iésu pâ, na rà wâjué côwâ naa jaarà. Â wà Iésu [ma wà tèpa câmu kêe] âna rà tò naa gò i wànga, â rà pâra naa na ére Magadane.

15:4 Exode 20.12, 21.17; Deutéronome 5.16

15:8 Ésaïe 29.13

15:11 Mataio 12.34

15:14 Luka 6.39; Roma 2.19

15:24 Mataio 10.6

*15:26 ‘Nari akàna’—Wà pàra tèpa Juif, âna rà ina goo wà tàpé na càra caa tèpa Juif pâ ‘akàna’. Êco na câé caa ina pwiri wà Iésu wiàna é gére miirirà. Pwacèwii pai tùra kâjè tà pa kòaa kâjè.

15:31 Maréko 7.37

15:32 Mataio 14.14