Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Mataio 28
28
É wâro côwâ gée na aubà
Maréko 16.1–10; Luka 24.1–12; Ioane 20.1–10
Jèe nabwé ê *tòotù pwicîri kà tèpa *Juif. Â, na pwapwicîri, na bwaa po dàuru* Na pwapwicîri, na bwaa po dàuru—é, Na ne. Munaa capàto na ne., béaari ê pai êgòdò kâra i tòotù, â wà Maria gée Magdala, ma wà tô jè Maria, âna ru pâra naa na auipwàni. Ûna gére wàrapwiri, â é nye gù kaa i napuu. Ba é tàbàtù gée napwéretòotù jè *angela kà Pwi Ukai, â é pwùru i atü opumoori wàra i pwêe, â é tâaboo naa gò. Âna é pwâra pwacèwii âra, â napwa ârabwée kêe, âna po jajau. Â uru nyuâa wà tèpa coda na rà wéaari auipwàni, â rà nye tûuboo kaa naa napuu, pwacèwii tèpa bà. Â rà céca goro pai wâgotàra.
 wà i pwi angela, âna é ina târa i du ilàri pâ: «Du èpo, gàu cibwaa nama wâgotàu. Ba go tâmogòori pâ gàu mudà Iésu, wà pwi ia tanamiriê naa goro *kurucé. Mataio 12.40, 16.21Gàu têre, jèe tiàué ni! Ba é jèe wâro côwâ gée na aubà, wàra na ia é jèe nye ina. Gàu me nau côo ê ére, na ia tòpòé naawê.  gàu nama wàcî nau ina tà tèpa *câmu kêe pâ: “É jèe wâro côwâ gée na aubà wà Iésu, â é tà tapacîwà wâ Galilée.  guwà mwa côoê naawê.”  wàépwiri na go ina tàu.»
 ru nye nama wâjué wài gée na auipwàni. Tàpo wâgotàru, êco na ru dau ipwàdée mwara.  ru itàa nau ina jèkutâ na bwaa âmuê tà tèpa câmu kà Iésu.  wii naigé, â ru pò goo Iésu na ipitirà ma wàé.
 é ina tàru pâ: «Bwàcu kàu!»
 ru gée paé, â ru tâaboo naa goro âê, ma ipwamainaê.
10  Mataio 26.32Â é ina tàru pâ: «Gàu cibwaa nama wâgotàu. Â gàu pâ nau ina tà tèpa béeò pâ rà pâra naa Galilée, ba rà o mwa côoô naawê.»
Jèkutâ na rà piwiâ tèpa coda
11 Na pàara na ru gére pâra wii naigé i du ilàri, â rà itàa naa na ville wà pàra tèpa coda na ia rà piwéaari i auipwàni. Â rà pâdari tèpa caa kà tèpa pwa *ârapwaailò, â rà piwiâ tàra diri pâ pwina tèepaa.
12 Â wà tàpéebà, âna rà todà diri tèpa béerà, ma wà tèpa pitûâ. Â rà ipitiri, ba na rà pitùra goro ê jèkutâ bèepwiri. Â rà niimiri naima pâ, na rà naa jè mwani na dau maina, tà tèpa coda, [ma ina tàra pâ rà pwâ, goro ê pwina tèepaa]. 13 Â rà ina tàra pâ: «Guwà o ina pâ, wà tèpa câmu kà Iésu, âna rà mura i naiié Naiié (é, tàpupèe, tépupèe)—Cadavre., na pàara na guwà tà puu. 14 Â wiàna é têre pwiri wà kupénoo, pwi ukai kàwà, â wàibà na bà mwa patùraé bwàti, ba na o câé caa putàmu naa goowà.» 15 Â rà popa i mwani wà tèpa coda, â rà pwa pwina rà ina tàra. Â wàépwiri na é pâpitiri ê jèkutâ-bà. Â rà bwaa piwiâ wà tèpa Juif, tiagoo nabàni.
É ipaarié Iésu tà tèpa câmu kêe
Maréko 16.14–18; Luka 24.36–49; Ioane 20.19–23; Apostolo 1.6–8
16  Mataio 26.32Rà pâra naa napô Galilée wà tèpa 11 a câmu kà Iésu. Â rà pâra naa gòro ê jaa na ia é ina tàra Iésu pâ, na rà mwa pâra naawê. 17 Â é tèepaa marirà Iésu, â rà ipwamainaê. Êco na, napwa pàra tàpé Napwa pàra tàpé—é, Wàilà diri., âna rà piwâ na rà cèikî pâ wàé.
18  Ioane 13.3; Éféso 1.20–22Â é gée paé dàra wà Iésu, â é ina tàra pâ: «Wà Pwiduée, âna é naa tôo diri ê pàtàmee, wânidò napwéretòotù ma wâni gòropuu. 19  Maréko 16.15–16; Apostolo 1.8Êkaa na go ina tàwà pâ: Guwà pâra pitiri ê gòropuu. Â guwà pwa ma rà cèikî naa gooò ma pâra wiâô. Â guwà *upwaarà naa goro nee Caa, ma Pwina naîê, ma ê Nyuâaê Pwicîri. 20 Â guwà pacâmurirà ma rà pitêre dàra diri pâ pitûâ na go jèe naa tàwà. Â go tà wâjaawà, diri na pâ tòotù, tiagoro pwâadàra gòropuu.»

*28:1 Na pwapwicîri, na bwaa po dàuru—é, Na ne. Munaa capàto na ne.

28:6 Mataio 12.40, 16.21

28:10 Mataio 26.32

28:13 Naiié (é, tàpupèe, tépupèe)—Cadavre.

28:16 Mataio 26.32

28:17 Napwa pàra tàpé—é, Wàilà diri.

28:18 Ioane 13.3; Éféso 1.20–22

28:19 Maréko 16.15–16; Apostolo 1.8