21
É tò naa Iérusaléma wà Iésu
Maréko 11.1–24; Luka 19.28–48; Ioane 12.12–19
Rà bwaa gére pâra dàra *Iérusaléma wà Iésu ma wà tèpa *câmu kêe. Â rà pâmwünyabweri Bethfagé, ê village na wâmwünyabweri ê gòrojaa Élaio* Gòrojaa Élaio—Mont des Oliviers.. Â é mara panuâ pâ du ârailu a câmu kêe wà Iésu.
 é ina tàru pâ: «Gàu pâra naa na village bèepwiri na tâa béaa kâjè.  gàu o pâmari naawê ê jè buriko, na tòoé goro utàpwe, ma ê naîê.  gàu tipiru, â gàu poparu me tôo.  wiàna rà tawèeriu goro cèna gàu pwa, â gàu tòpi tàra pâ, na gàu poparu pâdari wà Pwi Ukai, â rà o panuâru.»
Ê pai pwa wèe bèepwiri, âna tèepaa, ba na pacoo i pwi ia é ina wà Pwiduée, na é naigé mee pwi péroféta kêe, pâ:
 
Zakarie 9.9Gà ina târa ville Iérusaléma, pâ:
“Gà côo, co tô ilàri *Siona,
é me dàgà wà Pwi Ukai'gà!
Dau moo pwâranümee,
ba é me na tàbwàti.
É tâa gò buriko,
ma nari buriko,
macii na é pa nakake.”
Ésaïe 62.11; Zakarie 9.9
 
 ru pâra i tupédu a câmu, â ru pwa diri ê pwina é ina tàru wà Iésu.  ru dàti me i nyaa kâra buriko bau i naîê, â ru tòpò pâ ârabwée kàru naa gòru.  é mwa tâa gò [i nari buriko] wà Iésu, â é papâraê.
Rà pwamainaê tèpa âboro
Wâru ê pâ âboro na rà pòpwara béaa kêe naa gòro naigé ê pâ ârabwée kàra, [ba na rà pwamainaê]. Â wà pàra tàpé, âna rà tépàgà îri upwâra na bwùu, â rà tòpò wii naigé. Psaume 118.25–26Â wâru pâ âboro na rà pâbéaa ma rà pwicò kà Iésu. Â rà cau tomara too pâ:
 
«Hosana ma ipwamaina
tà *Pwina naî Davita!
Cidòri nyuâa pwi âboro,
na é me naa na nee Pwi Ukai!
Psaume 118.26
Hosana ma cidòri!
Pwamaina Pwi Ukai
na é wâdòiti awé!»
 
10 Ûna é tèepaa pâ naa Iérusaléma wà Iésu, â po dàpàgà târa diri ê pâ âboro na ville, â rà pitawèerirà pâ: «Wàilàapà pwi âboro bèeni?»
11 Â rà tòpi tàra pâ âboro na rà pâra wiâê, pâ: «Wà Iésu, gée Nazareth wâ Galilée. Wàé kaa i pwi *péroféta [na ia jè tapacîê].»
É pacòobé tèpa pi-icu
12  Ioane 2.13–22É tèepaa pâ naa na *Wâra pwapwicîri wà Iésu, â é pacòobé tèpa gére pwa jèna, gée na [gòroigé kâra] Wâra pwapwicîri. Â é pugòboori ê pâ taapà naa goo tèpa pitòotéri mwani, ma ê pâ autâa kà tàpé na rà pi-icu marü Tàpé na rà pi-icu marü—Wà tèpa Juif na rà wâro na ê pâ napô na tâiti, âna rà mu me naa na Wâra pwapwicîri wâ Iérusaléma. Â rà wâri ê pâ macii târa pwa ârapwaailò. Â rà tòotéri mwara ê mwani târa bépitu, ba papwicîri naawê, ê mwani kà tèpa Roma. Â wà tèpa pi-icu macii ma wà tèpa pitòotéri mwani, âna rà pa mwani goo pwiri.. 13  Ésaïe 56.7; Jérémie 7.11Â é ina tàra pâ: «É ina wà Pwiduée naa na *Tii Pwicîri, pâ: O mwa ina goo ê wâ kôo, pâ, wâ târa pwapwicîri.Ésaïe 56.7 Êco na wâguwà, âna guwà gére pwa ma aucârü kà tèpa mura!»
14 Gée na càùru pwiri, â wâru tàpé gée goo tèpa bwi ma tèpa bee, na rà medari Iésu naa na Wâra pwapwicîri, â é nama tiàu maagé kàra. 15 Â wà tèpa caa kà tèpa pwa *ârapwaailò, ma wà tèpa *dotée goro ê Naèà, âna rà côo ê pâ muru bèepwiri na é pwa wà Iésu—muru na wâdé, na jè pò goo. Â rà côo mwara pâ èpo, na rà gére uu naa na Wâra pwapwicîri ma ina pâ: «Hosana! Pwamaina Pwina naî Davita!»
 rà putàmu naa gooé wà tèpa pitûâ-bà, 16  Psaume 8.3â rà ina têe pâ: «Pwiibà, wànau, câgà caa têre ê pwina rà gére ina pâ èpo bèeni?»
 é tòpi tàra pâ: «Akaé.  câguwà caa mu pûra ê auwii goo, na wâna Tii Pwicîri? Ba jèe wii pâ:
 
Gà nama rà pwamainagà
pâ èpo ma nari èpo.»
Psaume 8.3
 
17 Â é pâra jiirà wà Iésu, â é còobé gée na ville ma é pâra naa na village Bétani. Â é mwa puu wê.
É pinajajai upwâra wâi
18 Na dàuru kêe, na bwaa dàuru, â é wâjué me naa na ville wà Iésu. Ûna é pâmwünyabweri i ville, â é copwa. 19 Â é côo jè *upwâra wâi naa bàra naigé. Â é pâra nau coo goo, êco na nye po dooé co Po dooé co—Ité na ticè pwâra pwi wâi bèepwiri, ba du ârailu pàara na naja na rà tòpò pwêe pâ upwâra wâi. Pwiri ucina goo ê Ba Isaraéla. Côo Upwâra wâi naa na Neeremuru (Vocabulaire) naa pwâadàra tii.. Â é pinajajaié, ma ina pâ: «O câgà mwa caa pwâ dàra gòiri!»
 é nye mwari kaa. 20 Ûna rà côo i upwâra wà tèpa câmu kêe, â rà po dau pò, â rà ina têe pâ: «Gorodà na é nye awài goro mwari kaa?»
21  Mataio 17.20; Luka 17.6; Ioane 14.12; 1 Korénito 13.2Â é tòpi tàra wà Iésu pâ: «Guwà têre bwàti, ba go ina tàwà ê âjupâra pâ: Wiàna guwà cèikî, â wiàna câguwà caa pidumapiê, â o pâri ma guwà pwa ê pwina go pwa târa i upwâra bèeni. Â pâri mwara ma guwà ina târa ê jaa bèepwiri pâ: “Gà boo naa nawià!” Â o nye wàra.
22  Mataio 7.7–11, 18.19«Â wiàna guwà pwapwicîri târa ilari ê jè muru, â na guwà cèikî naa goo, â ée mwa pacoo wà Pwiduée.»
É patêre tèpa pitûâ kà tèpa Juif
Maréko 11.27–12.12; Luka 20.1–19
23 É tò naa na Wâra pwapwicîri wà Iésu, â é pacâmuri pâ âboro.
 wà tèpa caa kà tèpa pwa ârapwaailò, ma wà tèpa pitûâ, âna rà me burèe, â rà tawèerié pâ: «Wàilàapà na naa tàrù tâgà, ma gà pwa ê pâ muru na gà pwa? Wàilàapà na cùrugà?»
24 Â é tòpi tàra pâ: «Wâgo mwara, âna go bwaa nama tawèeriwà goro ji caapwi muru. Â wiàna guwà tòpi tôo bwàti, â go mwa ina tàwà pwi a naa tôo tàrù ma go pwa. Wàéni: 25 Wàilàapà na naa tàrù tà Ioane ma é *piupwaa? Wà Pwiduée, é, wà tèpa âboro?»
 rà dau pitùra goo, â rà pi-ina tàra pâ: «Wiàna jè tòpi pâ: “Tàrù gée jaa wà Pwiduée” â ée mwa ina tâjè pâ: “ gorodà na câguwà caa cèikî naa goo ê pwina é ina tàwà wà Ioane?” 26  Mataio 14.5 wiàna jè tòpi têe pâ: “Tàrù gée jaa tèpa âboro co” â géewê, âna jè ipwacôojè goo tèpa âboro na rà cèikî naa goo Ioane!»
Ba rà cau cèikî ba gòo wà tèpa âboro pâ é pwi péroféta [na é pame ê popai gée jaa wà Pwiduée].
27 Â wà tèpa pitûâ, âna rà tòpi tà Iésu pâ: «Îi, câbà caa tâmogòori.»
 é ina tàra wà Iésu pâ: «Â wâgo mwara, âna o câgo caa ina tàwà pâ, wàilàapà na naa tàrù tôo ma go pwa ê pwina go pwa.»
Ucina goro tupédu aéjii
28 [É pwa ucina tàra wà Iésu pâ]: «Guwà têre cai ni:
«Rà mwa tâa wà pwi jè âboro ma tupédu naîê. Â é ina tà pwi jèpwi pâ: “Pwina naîô, gà pâ nau wakè na aupwanapô nabà.”
29 «Â é tòpi têe pwini pâ: “Tàutôo.”
«Êco na, gée na càùé, âna é pinünüma naa goo i pai tòpi kêe têe. Â é nye pâra nau wakè na aupwanapô.
30 «Â é ina wà caa kàru tà pwi jèpwi pâ: “Pwina naîô, gà pâ nau wakè na aupwanapô nabà.”
«Â é tòpi têe pâ: “Üu, wâdé co caa. Go o jèe pâra.” Êco na câé caa pâra.
31 «Â wàilàapà na tupéebà, na pwa ê câbawâdé kà caa kàru?»
 wà tèpa caa kà tèpa pwa ârapwaailò ma wà tèpa pitûâ, âna rà tòpi têe, pâ: «Wà pwi a pâbéaa.»
 é ina tàra wà Iésu pâ: «Guwà têre bwàti, ba go ina tàwà ê âjupâra pâ: [Wà tàpé na guwà tétérirà—] wà tèpa *tò mwani wâripû, ma wà pa ilàri gòronaigé, âna rà o tâa na autâa kàwà na *Mwaciri kà Pwiduée. 32  Luka 3.12, 7.29–30Ba é medariwà wà *Ioane Pwi a piupwaa, ba na é paari târa ê Ba *Isaraéla ê naigé na *tàrù na ara Pwiduée.  câguwà caa cèikî naa gooé. Êco na wà tèpa tò mwani wâripû, ma wà pa ilàri gòronaigé, âna rà nye cèikî naa gooé. Â, na guwà côo pâ, rà cèikî, â câguwà caa pinünüma naa goo, ma guwà cèikî mwara naa gooé.»
Ucina goo tèpa wéaari nadipâa
33  Ésaïe 5.1–2«Guwà têre jè ucina:
«É mwa tâa pwi apooro nadipâa§ Nadipâa—Vignoble.. Â é mwa câmi aupwanapô kêe. Â é mwa bariwâri goro ê auba, â é mwa îri pwêe, ba na aucòogai ê pwâra dipâa. Â é mwa bari ê wâ na dau gòri too, ba na aucibèri* Aucibèri—Tour de guet. (Cibèri—Surveiller d'en haut.) wàra ê nadipâa. Â nabwé, â [é niimiri pâ, na é pâra nau ipokâa naa jè napô, â] é wâri pàra tèpa âboro, ba na rà wéaari i na aupwanapô kêe. Â é pâra.
34 «[Paé pâ parui, paé, paé, paé…] tèepaa naa na pàara na o pétâ pwâra dipâa na. Â é panuâ pâ tèpa ênawéna kêe, ba na rà tòpi jii tèpa wéaari nadipâa cè kêe gée goro ê piûnya. 35 Êco na rà pâdi pwi jè ênawéna, â rà pòtàmwara pwi jèpwi, â rà èi pwi béâracié goro atü. 36 Â dau wâru cè pàra tèpa ênawéna na é panuârà pâ mwara. Êco na nye ipaiwà pai pwa kàra tàra. 37 Â géewê, â é panuâ pâ pwi naîê, ba é niimiri pâ rà o papwicîriê.
38  Mataio 27.18«Ûna rà côo i pwi naîê na é tèepaa pâ, â rà pi-ina tàra pâ: “Wàé kaa pwiri pwina ée mwa pwi apooro i na aupwanapô na cè jè tòotù! Wâdé na jè tétàmwereê cawi, ba na o mwa tà kâjè i na aupwanapô kêe!” 39  Hébéru 13.12Â rà tâjùrué, â rà dàtié còobé jii aupwanapô, â rà tétàmwereê.»
40 Â wà Iésu, âna é tawèeri tàpé na rà gére têre ucina bèepwiri pâ: «Â wiàna é tèepaa me i pwi apooro na aupwanapô, â o dà cèna ée pwa tà tèpa wakè bèepwiri?» 41 Â rà tòpi tà Iésu wà tèpa caa kà tèpa pwa ârapwaailò, ma wà tèpa pitûâ, pâ: «Ée mwa pwa na èpà tà tàpé na rà èpà, â ée pòtàmwararà. Â é naa tà pàra tàpé i aupwanapô, ma rà wéaari. Â, na cè pàara na pétâ pwâra nadipâa na, âna rà o mwa naa têe ê pwina kêe.»
42  Psaume 118.22–23; Roma 9.33; 1 Pétéru 2.6–8Â é pwa ma ina tàra mwara wà Iésu pâ: «Gona câguwà caa pûra ê pwina wii naa na Tii Pwicîri? Ba jèe wii pâ:
 
I pwi atü na rà tétâjii
wà tèpa ba wâ,
âna nye wàé kaa pwiri,
i âji êkêe!
[Tàutàra goo
pwi ò kâra wâao!]
Ba nye autûâri kà Pwi Ukai.
Jè pò goo pwényuâa kêe.
Psaume 118.22–23
 
43-44 «{Wiàna é tûu cè pwi jè âboro naa gòro pwi atü-bà, â o tadidiri ê naiié. Â wiàna é tûu i pwi atü-bà naa gòro pwi jè âboro, â é câgagaié.} Wàépwiri majoroé ma go ina tàwà pâ: Wà Pwiduée, âna ée pa jiiwà [ê aupwényunyuâari kâra] Mwaciri kêe. Â ée naa târa cè jè Ba, cèna ée mwa naa cè pwâra wakè kà tèpa âji naîri Mwaciri.»
45 Wà tèpa caa kà tèpa pwa ârapwaailò, ma wà tèpa *Farasaio, âna rà tâmogòori pâ é tàgére pwa ucina wà Iésu naa goorà. 46 Â dau nümarà na rà tâjùrué. Êco na wâgotàra goro pâ âboro, ba dau wâru tàpé na rà niimiri pâ é pwi péroféta, [pwi a-ipa popai kà Pwiduée].

*21:1 Gòrojaa Élaio—Mont des Oliviers.

21:5 Zakarie 9.9

21:9 Psaume 118.25–26

21:12 Ioane 2.13–22

21:12 Tàpé na rà pi-icu marü—Wà tèpa Juif na rà wâro na ê pâ napô na tâiti, âna rà mu me naa na Wâra pwapwicîri wâ Iérusaléma. Â rà wâri ê pâ macii târa pwa ârapwaailò. Â rà tòotéri mwara ê mwani târa bépitu, ba papwicîri naawê, ê mwani kà tèpa Roma. Â wà tèpa pi-icu macii ma wà tèpa pitòotéri mwani, âna rà pa mwani goo pwiri.

21:13 Ésaïe 56.7; Jérémie 7.11

21:16 Psaume 8.3

21:19 Po dooé co—Ité na ticè pwâra pwi wâi bèepwiri, ba du ârailu pàara na naja na rà tòpò pwêe pâ upwâra wâi. Pwiri ucina goo ê Ba Isaraéla. Côo Upwâra wâi naa na Neeremuru (Vocabulaire) naa pwâadàra tii.

21:21 Mataio 17.20; Luka 17.6; Ioane 14.12; 1 Korénito 13.2

21:22 Mataio 7.7–11, 18.19

21:26 Mataio 14.5

21:32 Luka 3.12, 7.29–30

21:33 Ésaïe 5.1–2

§21:33 Nadipâa—Vignoble.

*21:33 Aucibèri—Tour de guet. (Cibèri—Surveiller d'en haut.)

21:38 Mataio 27.18

21:39 Hébéru 13.12

21:42 Psaume 118.22–23; Roma 9.33; 1 Pétéru 2.6–8