4
É tacai Iésu wà Caatana
Maréko 1.12–13; Luka 4.1–13
Hébéru 2.18, 4.15Gée na càùé, â é popa wà Iésu ê Nyuâaê Pwicîri kà Pwiduée naa namaré, ba na é tacaié wà *Caatana, pwi a cicarajè. Exode 34.28Â câé caa ija wà Iésu naa na 40 tòotù, ba é *ipwanya* Ipwanya—Jeûner. Côo Neeremuru (Vocabulaire). Rà ina mwara wà tèpa ijiao pâ: Bicopwa.. Â é tapoo copwa.
 é pâdarié wà Caatana, pwi a tacaijè, â é ina têe pâ: «Wiàna gà *Pwina naî Pwiduée, â gà bii ê pâ atü bèeni ma poloa!»
Deutéronome 8.3Â é tòpi têe wà Iésu pâ: «Jèe nye wii naa na *Tii Pwicîri pâ: Câé caa wâro co goro poloa wà pwi âboro, â é nye wâro goro diri pâ popai na é ina wà Pwiduée.» Deutéronome 8.3
 é popa Iésu pâ naa *Iérusaléma, ville na pwicîri.  é popaé too naa gòro pûru *Wâra pwapwicîri. Psaume 91.11–12 é ina têe pâ: «Wiàna gà Pwina naî Pwiduée, â gà êgò géeni! Ba jèe wii naa na Tii Pwicîri pâ:
 
Ée mwa tûâri
tà tèpa *angela kêe,
wà Pwi Ukai Pwiduée,
ba na rà wéaarigà.
Rà mwa tapigà.
O càcaa tanoori âgà
naa gòro atü.»
Psaume 91.11–12
 
Deutéronome 6.16Â é tòpi têe wà Iésu pâ: «Bwa. Ba jèe nye wii mwara naa na Tii Pwicîri pâ: Gà cibwaa pigàdà Pwi Ukai Pwiduée'gà.» Deutéronome 6.16
É popaé mwara wà Caatana naa gòro jè jaa na dau wâdòiti. Â é paari têe diri ê pâ napô ma mwaciri gòropuu bau ê pwényuâa kàra ma ê neemururà. Â é ina têe pâ: «Wiàna gà tùu jùrugà arao ma gà ipwamainaô, â go mwa naa tâgà diri ê pâ pwi bèepwiri.»
10  Deutéronome 6.13Â é ina têe wà Iésu pâ: «Gà pâra jiio, co Caatana! Ba jèe nye wii naa na Tii Pwicîri, pâ: Gà ipwamaina Pwi Ukai Pwiduée'gà, â nye wàé co, na gà ipwa âboro kîri kêe.» Deutéronome 6.13
11 Nabwé, â é panuâ Iésu wà Caatana, â rà medari Iésu pâ angela, â rà ipwa âboro kîri kêe.
É tapoo wakè kêe Iésu
Maréko 1.14–15; Luka 4.14–15
12  Mataio 14.3; Maréko 6.17; Luka 3.19–20Gée na càùé, â é têre wà Iésu pâ, jèe tòpò wà *Ioane Pwi a piupwaa naa na karapuu. Â é pâra wà Iésu naa napô Galilée. 13 Â câé caa tâa Nazareth, â é pâra nau pitâa Capernaüm, bàra nawià Galilée, wâna ére Zabulon ma Neftali. 14 Êkaa na pacoo i pwi ia é ina wà Pwiduée, na é naigé mee *péroféta Isaia pâ:
 
15  Ésaïe 8.23–9.1Têre, co du napô
Zabulon ma Neftali—
gàu wâmwünyabweri nawià;
na ére gée côwâ
kâra Ioridano;
wâgàu na Galilée;
napô na piwâru Ba na,
na càra caa pwi Ba kôo.
16  Go ina târa pwi Ba kôo:
Ba kôo na tâa na bàutê
—bàutê na dau cikautê.
Té mariê ê tòotù;
èpàparié pwéelaa na pwâra.
É pawâroé côwâ wà Pwiduée!
Ésaïe 8.23–9.1
 
17  Mataio 3.2, 19.27Â nye tapoo kaa naawê, na wà Iésu, âna é picémara ê popai târa pâ âboro. Â é ina tàra pâ: «Guwà pinünüma ma pitòotéri ê wâro kàwà! Ba jèe wâmwünyabwe ê *Mwaciri napwéretòotù!»
É todà tèpa tapoo câmu kêe
Maréko 1.16–20; Luka 5.1–11
18 Na jè tòotù, â é pâra wii bàrawià Galilée wà Iésu. Â é côo tupédu âboro na tupédu a taa ârawéà—wà Simona na ina gooé pâ Pétéru, ma wà André, pwi aéjii kêe. Â ru gére tòpò puà kàru naa nawià.
19 Â é ina tàru pâ: «Gàu me wiâô, â go mwa nama gàu tupédu a pwapuàri âboro.»
20 Â ru nye naaco kaa ê puà kàru, â ru pâra wiâ Iésu.
21 Rà tàpo dau pipâra pâ, â wà Iésu, âna é côo Jacques ma Ioane, tupédu naî Zébédée. Rà tàgére pwàni puà gòro wànga ma wà caa kàru. Â é todàru wà Iésu, 22 â ru nye naaco kaa wà caa kàru, ma i wànga, â ru pâra wiâê.
É nama tiàu maagé kâra âboro
Maréko 1.35–39; Luka 4.42–44, 6.17–19
23  Mataio 9.35; Maréko 1.39; Apostolo 10.38É pâra pitiri napô Galilée wà Iésu, â é pacâmuri tèpa âboro naa na pâ *wâra pitapitiri. Â é picémara ê *Picémara Wâdé goro ê Mwaciri [napwéretòotù]. Â é nama tiàu diri pâ maagé ma aré kâra pâ âboro. 24  Maréko 6.55Â rà têre jèkutâ gooé pitiri na province Syrie. Â rà cia medarié wà tàpé na rà aré Tàpé na rà aré (é, tàpé na rà tâa na aré)—Ceux qui souffrent., ma ê pâ na jèpapara maagé—wà tàpé na tâa goorà ê pâ duée, ma wà tàpé na rà céca Tàpé na rà céca—Rà ina mwara wà tèpa ijiao pâ: Tàpé na rà pinya. ma wà tàpé na rà pitàbwamwa. Â é cau nama tiàu maagé kàra wà Iésu. 25  Maréko 3.7–8Wâru pâ âboro, na rà pé gére pâra wiâ Iésu—âboro me gée Galilée, ma gée na ére goro Dix Villes§ Dix Villes—Nee mwara Décapole. 10 villes na caajurirà.. Â rà me mwara gée Iérusaléma, ma diri ê napô *Judée, ma gée na ére pâ côwâ kâra nairiwâ Ioridano.

4:1 Hébéru 2.18, 4.15

4:2 Exode 34.28

*4:2 Ipwanya—Jeûner. Côo Neeremuru (Vocabulaire). Rà ina mwara wà tèpa ijiao pâ: Bicopwa.

4:4 Deutéronome 8.3

4:6 Psaume 91.11–12

4:7 Deutéronome 6.16

4:10 Deutéronome 6.13

4:12 Mataio 14.3; Maréko 6.17; Luka 3.19–20

4:15 Ésaïe 8.23–9.1

4:17 Mataio 3.2, 19.27

4:23 Mataio 9.35; Maréko 1.39; Apostolo 10.38

4:24 Maréko 6.55

4:24 Tàpé na rà aré (é, tàpé na rà tâa na aré)—Ceux qui souffrent.

4:24 Tàpé na rà céca—Rà ina mwara wà tèpa ijiao pâ: Tàpé na rà pinya.

4:25 Maréko 3.7–8

§4:25 Dix Villes—Nee mwara Décapole. 10 villes na caajurirà.