Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Mataio 17
17
Paari pai maina ma muugère kà Iésu naa gòrojaa
Maréko 9.2–13; Luka 9.28–36
Gée na càùru 6 tòotù, â wà Iésu, âna é popa wà Pétéru, ma wà tupédu aéjii Jacques ma Ioane. Â rà too naa gòrojaa. 2 Pétéru 1.16–18Géewê, â pitòotéri pai côo Iésu, na ararà. Ba ê naporomee, âna pwâra pwacèwii tòotù, â ê ârabwée kêe, âna pwaa pwacèwii ê dapàra tòotù. Â rà nye côo kaa wà *Moosé ma wà Élia, [tupédu *péroféta béaa] na rà gére pitùra.
 é ina tà Iésu wà Pétéru pâ: «Pwi Ukai, nye po dau wâdé tâbà, na bà gére tâa ni jaagà.  wiàna nümagà, â go pacima âracié wâ imwaano naani, ba na kâgà jèpwi, â kà Moosé jèpwi, â kà Élia jèpwi.»
Deutéronome 18.15; Psaume 2.7; Ésaïe 42.1; Mataio 3.17; Maréko 1.11; Luka 3.22Na é bwaa gére tùra, â é tèepaa me ê jè nee na é pwâra, â é cajipirà. Â rà têre ê pwâratùra gée na i nee na ina pâ: «Wà pwini, âna wàé co kaa pwiri wà Pwina naîô [na caapwi co] na go dau meaarié. Wàé kaa na go jèe nye pitòrigarié, ba dau wânümoo têe. Â guwà pitêre dèe!»
 wà tèpa *câmu, âna rà tùu jùrurà ma cigòboo goo pai wâgotàra.
 é medarirà wà Iésu, â é tu naa goorà ma ina tàra pâ: «Guwà cimadò!  guwà cibwaa nama wâgotàwà!» Ûna rà tagòtùrà wà tèpa câmu, â rà côo pâ jèe nye tà wàilà acari ma Iésu.
Ûna rà tàbàtù boo côwâ gée gòrojaa, â é tûâri tàra wà Iésu pâ: «Guwà cibwaa ina târa cè jè âboro ê pwi na ia guwà côo, tiagoo ê tòotù, na go mwa wâro côwâ gée na aubà wâgo *Pwina naîri âboro.»
10  Malachie 3.23Â rà tawèeri Iésu wà tèpa câmu pâ: «Rà ina tèpa *dotée goro ê Naèà pâ, wà Élia, âna é pwi a mara pâbéaa [kà pwi *Mesia, *pwi a pa-udò]. Âna gorodà?»
11 Â é tòpi tàra Iésu pâ: «Üu, é mara pâbéaa me wà Élia, ba na é tòpò bwàti diri pâ muru, naa na pai tâa wê. 12  Mataio 11.14Êco na go ina tàwà pâ: É jèe nye me wà Élia. Â càra caa côoinaê ê pâ âboro, â rà nye pwa têe ê pwina èpà na nümarà goo. Â wàrapwiri mwara naa gooò, na go o mwa tà pwamaagé côo goorà, wâgo Pwina naîri âboro.»
13  Luka 1.17Â rà pâra nau tâmogòori wà tèpa câmu pâ [na é ina tàra wà Élia] âna é ina wà *Ioane Pwi a piupwaa.
É nama wâdé côwâ pwi jè èpo na pwa duée gooé
Maréko 9.14–32; Luka 9.37–45
14 [Na rà boome côwâ gée gòrojaa] wà Iésu ma wà tèpa câmu kêe, â rà tèepaa mari tèpa âboro.
 é medari Iésu pwi jè âboro, â é tùu jùrué araé. 15 Â é ina têe pâ: «Pwi Ukai, gà meaari pwi naîô. Ba wâgooé duée na é nama é céca, â é po dau maagé goo. Na pàra pàara, âna é tüê naa na ânye ma najawé. 16 Â go jèe popaé me tà tèpa câmu'gà, â càcaa pâri ma rà nama é wâdé.»
17 Â é ina tàra wà Iésu pâ: «[Go nyi meaariwà] wâguwà tèpa âboro nabà! Ba bwaa câguwà caa cèikî, â guwà tèpa imwüru! Tiagoro wiidà na go o bwaa nye tà tâa jaawà, ma pidàpwicâariô naa goowà? Popa me cai naani i pwi nari âboro èpo!» 18 É pwa i duée wà Iésu, â é ina têe pâ: «Gà còobé!» Â é còobé, â é nye wâdé kaa i pwi nari âboro èpo.
19  Mataio 10.1Gée na càùé, na rà mwa nye tà tâa acari wà Iésu ma tèpa câmu kêe, â rà me burèe, â rà tawèerié pâ: «Cina càcaa pâri ma bà pwa ma é còobé i duée?»
20  Mataio 21.21; Maréko 11.23; Luka 17.6; 1 Korénito 13.2Â é tòpi tàra pâ: «Wàrapwiri, ba dau kîri kaa cèikî kàwà. Â guwà têre bwàti, ba go ina tàwà ê âjupâra pâ: Wiàna ê cèikî kàwà, âna é dau kîri pwacèwii ji nari murunyabu* Murunyabu—Grec: Pudòro moutarde (sénevé). Muru na dau kîri awé, êco na, na é cipu, â é pâ nau maina. (Côo Mataio 13.32.), â o pâri ma guwà ina târa jaa bèeni pâ: “Gà pâra” â ée pâra! Â o nye ticè cèna mwa caa pwacoé tàwà. { 21 Nye gée goro co ê pwapwicîri tà Pwiduée, ma ipwanya Ipwanya—Le jeûne. Côo Neeremuru (Vocabulaire) naa pwâadàra tii., na o pâri ma jè pacòobé ê pwi pwâra duée bèepwiri.}»
É ina mwara pai bà kêe
22  Mataio 16.21Gée na càùé, â rà ipitiri naa napô Galilée wà Iésu ma wà tèpa câmu kêe. Â é ina tàra wà Iésu pâ: «O mwa icurio tà tèpa âboro, wâgo Pwina naîri âboro. Â rà mwa tâjùruo, 23 â rà o mwa pwa ma go bà. Êco na, naa na béâracié kâra tòotù gée na càùé, â go o mwa wâro côwâ gée na aubà.»
Ûna rà têre pwiri, â rà nye dau pikîri kaa wà tèpa câmu kêe.
Wâripû goro Wâra pwapwicîri
24  Exode 30.13, 38.26Rà tèepaa pâ naa Capernaüm wà Iésu ma wà tèpa câmu kêe. Â wà tèpa *tò mwani wâripû goro *Wâra pwapwicîri, âna rà pâmari Pétéru, â rà tawèerié pâ: «Gona wà pwi caa kàwà, âna é nye tòpò mwara ê wâripû, târa Wâra pwapwicîri?»
25 Â é tòpi tàra wà Pétéru pâ: «Wè! Üu! É nye wâri mwara!»
Gée na càùé, â é tò naa wâ [na é tâa wê wà Iésu]. Â é nye pò ma tùra wà Iésu, ma ina têe pâ: «Simona, dà cè pai côo'gà? Wàilàapà cè pwina na é wâri ê napuu Wâri ê napuu—Grec: Wâri ê pâ jèpapara wâripû (impôts). Naa jaa tèpa Roma, âna wà tàpé na rà tâa na tii kàra (citoyens), âna càra caa wâri ê mwani wâripû. Wàco tàpé na rà tubatiàu naa goro paa.? Wà pwi apooro napô, é, wà pwi pârame?»
26 Â é tòpi têe wà Pétéru pâ: «Wà pwi pârame.»
 é ina têe wà Iésu pâ: «Üu kaa, â wà pwi apooro napô, âna câé caa wâri§ É ina wà Iésu pâ, wàé, âna wàé pwi âji apooro ê wâra pwapwicîri.. 27 Êco na ju cibwaa tanoorirà. Gà pâra nau pwa pwé.  jè ârawéà na gà téri, âna gà cébòaa pwêe, â gà o pâmari mwani* Mwani—Wâri pwi caapwi âboro naa na ârapàpé tòotù. Pâri târa wâripû kà du ârailu âboro. naa na.  gà popa ma wâripû kâju târa Wâra pwapwicîri.»

17:2 2 Pétéru 1.16–18

17:5 Deutéronome 18.15; Psaume 2.7; Ésaïe 42.1; Mataio 3.17; Maréko 1.11; Luka 3.22

17:10 Malachie 3.23

17:12 Mataio 11.14

17:13 Luka 1.17

17:19 Mataio 10.1

17:20 Mataio 21.21; Maréko 11.23; Luka 17.6; 1 Korénito 13.2

*17:20 Murunyabu—Grec: Pudòro moutarde (sénevé). Muru na dau kîri awé, êco na, na é cipu, â é pâ nau maina. (Côo Mataio 13.32.)

17:21 Ipwanya—Le jeûne. Côo Neeremuru (Vocabulaire) naa pwâadàra tii.

17:22 Mataio 16.21

17:24 Exode 30.13, 38.26

17:25 Wâri ê napuu—Grec: Wâri ê pâ jèpapara wâripû (impôts). Naa jaa tèpa Roma, âna wà tàpé na rà tâa na tii kàra (citoyens), âna càra caa wâri ê mwani wâripû. Wàco tàpé na rà tubatiàu naa goro paa.

§17:26 É ina wà Iésu pâ, wàé, âna wàé pwi âji apooro ê wâra pwapwicîri.

*17:27 Mwani—Wâri pwi caapwi âboro naa na ârapàpé tòotù. Pâri târa wâripû kà du ârailu âboro.