Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Mataio 23
23
Cibwaa ipwacèwii tèpa Farasaio!
Maréko 12.38–40; Luka 11.43–46, 20.45–47
Gée na càùé, â wà Iésu, âna é patùra tèpa *câmu kêe ma wà tèpa âboro na rà tâa wê. Â é ina tàra pâ: «Guwà côo, tèpa *dotée goro ê Naèà, ma wà tèpa *Farasaio, âna wakè kàra, na rà pacâmuri tèpa âboro goro ê *Naèà kà Moosé.
Malachie 2.7–8«Â wâdé na guwà pitêre dàra diri ê pwina rà ina tàwà. Êco na guwà cibwaa ipwacèwiirà, ba càra caa pwa ê pwina rà ina tàwà! Ba pâ pitûâ kàra, âna pwacèwii pâ nakake na dau tòina, na rà nama rà kakeri tèpa âboro. Â tàutàra na rà tu naa goo, goro ji caapwi mangadaîrà.
Exode 13.9; Nombres 15.38–39; Deutéronome 6.8; Mataio 6.1«Êdiri pâ tûâ kàra, âna rà pwa, ba na rà paari tà tèpa âboro [pâ rà pâra wiâra ê pâ tûâ kà Pwiduée]. Ba rà nama pimaina pâ nyi nari atà pwicîri* Nyi nari atà pwicîri—Phylactères. Nari atà na pwa goro parawére macii. Â rà tòpò ji noo kâra imwaano na wii naa gò, ê popai gée na Tii Pwicîri. Â rà pii naa gaadaarà, ma wâgoro îrà. Rà wàrapwiri, ba rà niimiri pâ rà pacoo ê autûâri kà Pwiduée na Deutéronome 6.4–9. na tâa gaadaarà, ma wâgoro îrà. Â rà nama gòri ê pâ cûuru ârabwée kàra Cûuru ârabwée kàra—Wà Pwiduée, âna é tûâri tà tèpa Isaraéla pâ, na rà coona ârabwée, na pwa pé cûuê, naa gòobèreè, ba na rà pitaniimiri êdiri pâ autûâri kêe. (Côo Nombres 15.37–41.). Rà nye mudàra taaci ê pâ autâa na tâa béaa, na *wâra pitapitiri ma naa na pâ na aupi-ija maina. Â wâdé tàra, na rà pwamainarà wà tèpa âboro, ma ina tàra pâ ‘Pwi ukai’, na diri ê pâ ére aupitapitiri na napô.
«Â wâguwà, âna guwà cibwaa nama rà pi-ina goowà pâ ‘Pwi ukai’, gée goro na nye caapwi co Pwi Ukai. Â wâguwà, âna guwà cau tèpa aéjii. Â guwà cibwaa ina goo cè pwi jè âboro ni gòropuu pâ ‘Caa’ Cibwaa ina…‘Caa’—Câé caa papwicîri jiijè ma jè ina pwiri tà tèpa caa kâjè, é, ukai kâjè. Càcaa wâdé wiàna wà tèpa pitûâ naa na wâra pwapwicîri, âna rà tacoo goojè ma jè dau pwamainarà., gée goo na nye caapwi co pwi Caa kàwà, na é wânidò *napwéretòotù. 10 Â guwà cibwaa nama rà pitunee tàwà pâ ‘Pwi a pitûâ’, gée goo na nye caapwi co Pwi a pitûâ, âna wà Kériso, pwi *Mesia. 11  Mataio 20.26; Maréko 9.35; Luka 22.26Ba wà pwi âboro imaina jaawà, âna wâdé na é piâboro kîri kàwà. 12  Job 22.29; Proverbes 29.23; Luka 14.11, 18.14Ba wà pwina é ipwamainaê, âna o naaê boo. Â wà pwina é ipakîriê, âna o naaê too.»
É patêre tèpa Farasaio wà Iésu
13 É patùra tèpa Farasaio ma wà tèpa dotée goro ê Naèà wà Iésu, â é ina tàra pâ: «Guwà ipwacôoco, wâguwà tèpa dotée goro ê Naèà ma wâguwà tèpa Farasaio! O dau maina wârimuru kàwà! Ba guwà tèpa ipwacôwârimuru! Ba guwà târi goropwârawâ târa *Mwaciri napwéretòotù jii ê pâ âboro. Câguwà caa tò naa na, â guwà pacoo pàra tàpé na nümarà na rà tò naa na.
{ 14 «O dau maina wârimuru kàwà! Ba guwà pwa ê pâ nyakâra pwapwicîri [ba na jè o niimiri pâ guwà tèpa âboro wâdé]. Êco na, ûna guwà gére wàrapwiri, â guwà popa diri jii ê pa dàpwà ê pâ muru na tâa tàra. Â gée goro kaa pwiri, âna mwa pwa tàwà ê wârimuru na dau maina jii ê wârimuru kà pàra tàpé.»}
15 «Guwà tèpa ipwacôwârimuru! Ba guwà itàa pitiri ni gòropuu, ma nawià, ba na guwà pâmari cè pwi caapwi âboro, na é tòpi ê pwapwicîri kàwà. Ûna guwà jèe popaé, â guwà pwa ma é pwi âboro na dau èpà jiiwà, na pâri ma é pwa wârimuru, dàra gòiri awé, pwacèwiiwà!
16  Mataio 15.14«Guwà ipwacôoco! Guwà tèpa bwi, na guwà tòcia naigé tà tèpa bwi. [Ba guwà pitanami na guwà pacâmuri tèpa âboro goro ê pâ *auipwataâboro.] Ba guwà ina tàra pâ: “Wiàna gà *ipwataâboro co naa goro neere ‘*Wâra pwapwicîri’, â o piticèmuru naa goo, â o pâri ma gà pitanami. Êco na, wiàna gà ipwataâboro naa goro ‘mwani mii na tâa na Wâra pwapwicîri’, â wâdé na gà pwa ê pwina gà ipwataâboro naa goo.”
17 «Guwà tèpa piwârau, ma tèpa wâu! Dà cè pwina dau piâjimuru? Ê mwani mii, é, ê Wâra pwapwicîri? Go ina tàwà pâ: Nye ê Wâra pwapwicîri kaa, na é piâjimuru, ba ére na é tâa wê wà Pwiduée!
18 «Â ipaiwà mwara, wiàna guwà ina pâ: “Wiàna gà ipwataâboro co, naa goro ê aupwa ârapwaailò, â o piticèmuru naa goo, â pâri ma gà pitanami. Êco na, wiàna gà ipwataâboro naa goro ê *ârapwaailò na tâa gò, â wâdé na gà pacoo ê auipwataâboro bèepwiri.”
19 «Wànau? Gona ticè cèna guwà tâmogòori? Dà ê pwina dau piâjimuru? Ê ârapwaailò, é, ê aupwa ârapwaailò, na é nama é pwicîri i ârapwaailò? 20 Guwà côo, wà pwina é ipwataâboro naa goro aupwa ârapwaailò, âna é ipwataâboro naa goro diri ê pwina tòpò naa gò. 21 Â wà pwina é ipwataâboro naa goro neere Wâra pwapwicîri, âna é ipwataâboro naa goro nee Pwiduée, ba autâa kêe. 22  Ésaïe 66.1; Mataio 5.34Â wà pwina é ipwataâboro naa goro neere napwéretòotù, âna é ipwataâboro naa goro autâa pwicîri kà Pwiduée, na é tâdòiti.»
Guwà tèpa pwàniri èpà!
23  Lévitique 27.30; Michée 6.8«Guwà naa tà Pwiduée ji caapwi gée goro 10, gée goro pâ jèpa arapwüru§ Gée goro pâ jèpa arapwüru—Napéaati naa na grec pâ: Menthe ma aneth ma cumin. Pai ina wèe pâ, rà pûra tiagoro nyi nari doromuru, ba na rà paari pâ, rà pitêre dàra ê Naèà.. [Â nye wâdé.] Guwà ipwacôoco! Ba câguwà caa pâra wiâra ê pwina piâjimuru naa na ê Naèà—ê âji cèikî naa goo wà Pwiduée, bau ê pai tòimiri tèpa âboro, ma pai meaarirà* Pai tòimiri…ma pai meaarirà—La justice et la miséricorde.. Wâdé na guwà pacoo diri pâ pwiibà, na maina, bau diri ê nyi nari naèà na kîri. 24 Guwà tèpa bwi na guwà tòcia naigé tà tèpa bwi! Guwà dàgòtù ê ji nari puutâ gée na i wârado, êco na guwà cîdaée ê kaamela Kaamela—Chameau. Pai ina wèe ni pâ, ê macii na po dau maina. (Côo Mataio 19.24.) na guwà namiri.
25  Maréko 7.4«Guwà nuwa bwàti gòroigé kâra wârado ma ngapò, â ê pwâranümawà, âna nye po wâbé kaa goro ê pwina èpà. Ba guwà tèpa iau, â guwà ciburà mudàra ê pwina wâdé ba kàwà. 26 Guwà tèpa bwi! Guwà mara nuwa béaa nanaara ngapò, ma é pwéelaa. Â géewê, â ée pwéelaa diri ngapò.
27  Apostolo 23.3«Guwà pâ tèpa pwàniri èpà! Guwà pwacèwii ê pâ bwàmu na tâmi ba pwaa gòroigé, â po wâdé pai côo kâjè. Êco na wânigée na, âna pwa duuru âboro ma ê pâ muru na wai. 28  Luka 16.15Ba guwà tèpa gòmapwa ma guwà *tàrù na ara tèpa âboro. Êco na wânigée na wâbinyiri, âna guwà tèpa pwâ, ma âboro èpà.
Guwà tèpa taa tèpa péroféta!
29 «O dau maina wârimuru kàwà, co tèpa dotée goro ê Naèà ma tèpa Farasaio! Nabàni, âna guwà tòimiri ê bwàmu kà tèpa péroféta ma wà tàpé na tàrù na ara Pwiduée. 30 Â guwà pi-ina tàwà pâ: “Wiàna ina pâ, jè gére tâa na pàara kà tèpa jojoorojè, â pwiri câjè caa pòtàmwara pâ péroféta!”
31  Apostolo 7.52«Êco na, na guwà ina pwiri, â guwà côoina pâ, guwà nye tèpa âji naî tàpé na rà pòtàmwararà! 32 Â wâdé, â guwà nye tubanabwé ê wakè na rà tapoo wà tèpa jojoorowà! 33  Mataio 3.7, 12.34; Luka 3.7Guwà tèpa nari dòèa! Wà Pwiduée, âna ée mwa pwa wârimuru tàwà dàra gòiri! Â o câguwà caa udò jii!
34 «Guwà têre bwàti, ba go o panuâ tàwà cè tèpa péroféta, ma tèpa tàmanga, ma tèpa pacâmuriwà. Â guwà o tubaèpà tàra. Ba guwà o pâdi pàra tàpé goro ubati, naa na pâ wâra pitapitiri. Â guwà o ipwâri pàra tàpé wii ê pâ napô. Â guwà tanamiri pàra tàpé naa goro upwâra, â guwà pòtàmwara pàra tàpé goro cè jè pai pwa wèe.
35  Genèse 4.8; 2 Chroniques 24.20–21«Gée goo kaa pwiri, na ée mwa pitèiwà wà Pwiduée, goro ê pai pòtàmwara wàra diri tèpa âboro kêe naani gòropuu—tapoo naa goo Abéla, pwi âboro na é *tàrù; tiagoo Zakaria Abéla—Côo 2enote goo Hébéru 12.24. Zakaria—Pwi bénabwé âboro gée goo tàpé na pòtàmwararà naa na Aamwari Béaa (l'Ancien Testament)., pwina naî Barakie. Ba guwৠGuwà—Pai ina wèe pâ, tèpa jojoorowà. pòtàmwara Zakaria, naa nabibiu kâra i aupwa ârapwaailò, ma i ére na dau pwicîri! 36 Â go nye ina tàwà pâ: Wà Pwiduée, âna ée mwa pwa wârimuru tàwà, wâguwà tèpa âboro nabàni, goro diri ê pâ pwiibà, na rà pwa wà tèpa jojoorowà.»
Pimeaari kà Iésu goo tàpé Iérusaléma
Luka 13.34–35
37 [É ina mwara wà Iésu pâ]: «Nyi wâriwà co tàpé *Iérusaléma! Guwà catàmwara tèpa péroféta na é cùrurà medariwà wà Pwiduée—guwà èi pàra tàpé goro atü, â guwà pòtàmwara pàra tàpé goro cè jè pai pwa wèe. Nye ciburà nümoo na go panaimariwà, pwacèwii jè nyaa kâra ja na é panaimari nyi naîê na aranara itooé. Êco na tàutàwà. 38  1 Rois 9.7–8; Jérémie 22.5Â guwà côo, [go o mwa pâra jiiwà, â] o jèe ticia na ê Wâra pwapwicîri kàwà! 39  Psaume 118.26Â go ina tàwà pâ: O jèe câguwà caa côoô tiagoro ê tòotù na guwà o ina pâ: Cidòri nyuâa pwi âboro na é me naa na nee Pwi Ukai!» Psaume 118.26

23:3 Malachie 2.7–8

23:5 Exode 13.9; Nombres 15.38–39; Deutéronome 6.8; Mataio 6.1

*23:5 Nyi nari atà pwicîri—Phylactères. Nari atà na pwa goro parawére macii. Â rà tòpò ji noo kâra imwaano na wii naa gò, ê popai gée na Tii Pwicîri. Â rà pii naa gaadaarà, ma wâgoro îrà. Rà wàrapwiri, ba rà niimiri pâ rà pacoo ê autûâri kà Pwiduée na Deutéronome 6.4–9.

23:5 Cûuru ârabwée kàra—Wà Pwiduée, âna é tûâri tà tèpa Isaraéla pâ, na rà coona ârabwée, na pwa pé cûuê, naa gòobèreè, ba na rà pitaniimiri êdiri pâ autûâri kêe. (Côo Nombres 15.37–41.)

23:9 Cibwaa ina…‘Caa’—Câé caa papwicîri jiijè ma jè ina pwiri tà tèpa caa kâjè, é, ukai kâjè. Càcaa wâdé wiàna wà tèpa pitûâ naa na wâra pwapwicîri, âna rà tacoo goojè ma jè dau pwamainarà.

23:11 Mataio 20.26; Maréko 9.35; Luka 22.26

23:12 Job 22.29; Proverbes 29.23; Luka 14.11, 18.14

23:16 Mataio 15.14

23:22 Ésaïe 66.1; Mataio 5.34

23:23 Lévitique 27.30; Michée 6.8

§23:23 Gée goro pâ jèpa arapwüru—Napéaati naa na grec pâ: Menthe ma aneth ma cumin. Pai ina wèe pâ, rà pûra tiagoro nyi nari doromuru, ba na rà paari pâ, rà pitêre dàra ê Naèà.

*23:23 Pai tòimiri…ma pai meaarirà—La justice et la miséricorde.

23:24 Kaamela—Chameau. Pai ina wèe ni pâ, ê macii na po dau maina. (Côo Mataio 19.24.)

23:25 Maréko 7.4

23:27 Apostolo 23.3

23:28 Luka 16.15

23:31 Apostolo 7.52

23:33 Mataio 3.7, 12.34; Luka 3.7

23:35 Genèse 4.8; 2 Chroniques 24.20–21

23:35 Abéla—Côo 2enote goo Hébéru 12.24. Zakaria—Pwi bénabwé âboro gée goo tàpé na pòtàmwararà naa na Aamwari Béaa (l'Ancien Testament).

§23:35 Guwà—Pai ina wèe pâ, tèpa jojoorowà.

23:38 1 Rois 9.7–8; Jérémie 22.5

23:39 Psaume 118.26