18
Popai goro ipakîri ma ipwanauri èpà
Maréko 9.33–50; Luka 9.46–48
Wà pwina é imaina naa na Mwaciri
Luka 22.24Na pwi pàara-bà, âna rà medari Iésu wà tèpa *câmu kêe, â rà tawèerié pâ: «Gona wàilàapà cè pwi âboro na pwamuru naa gooé naa na *Mwaciri napwéretòotù?»
 é todà ji nari èpo, â é tòpòé boo naa nabibiu kàra, Mataio 19.14; Maréko 10.15; Luka 18.17â é ina tàra pâ: «Guwà têre bwàti, ba go ina tàwà ê âjupâra pâ: Wiàna câgà caa ipakîrigà, ma gà wàra nyi nari èpo, â o câgà caa tò naa na Mwaciri napwéretòotù.  wiàna gà ipakîrigà pwacèwii ji nari èpo bèeni, â gà pwi âboro imaina naa na Mwaciri napwéretòotù. Mataio 10.40; Luka 10.16; Ioane 13.20 wà pwina é tòpigà naa na neeô, âna é tòpio.»
Gà cibwaa tanoori cèikî kêe!
Luka 17.1–2«Gà cibwaa pwa ma gùmagù ê cèikî* Pwa ma gùmagù ê cèikî—é, Gà cibwaa nama é pwa na èpà. Grec: Nama é tûu. kà pwi âboro kôo, na é pwacèwii nari èpo. Ba ê wârimuru'gà, âna o pwacèwii na jè tòo naa goro nyagà cè pé atü cèna maina, â jè tügà naa nanumwiri—â o dau maina jii pwiri! O nye ciburà wâru pâ naigé mara èpà na o paari tâjè naa na gòropuu bèeni. Êco na é tojii wà pwi âboro na é popa pwi jè bée naa na naigé bèepwiri!
Mataio 5.29–30«Êkaa na, wiàna majoroé ê îgà, é, âgà, na gà pwa na èpà, â gà tapàgà, â gà tâjii naaiti jiigà. Ba o wâdé ba kâgà, wiàna gà tò naa na *âji wâro, pa caapwi îgà, ma caapwi âgà. Dau pwaée'gà wiàna gà wéaari ê du îgà ma du âgà, â tügà naa na ânye na ticè pwâadèreè, â gà o pwamaagé côo naawê. Â wiàna majoroé ê âraporomeegà na gà pwa na èpà, â gà èrù tâjii. Ba o wâdé ba kâgà, na gà tò naa na âji wâro, pa caapwi âraporomeegà. Dau pwaée'gà na gà wéaari ê du âraporomeegà, â tügà naa na ânye, naa na ére na gà pwamaagé côo naawê.»
10  Hébéru 1.14«Guwà ipwacôowà pâ, guwà péa ipwatétéri imudi tà ji pwi a cèikî naa gooò! Ba go ina tàwà ê âjupâra pâ: Wà tèpa *angela na rà jèpa wéaarirà, âna rà nye ciburà tâa jaa Caa kôo naanidò napwéretòotù. { 11  Luka 19.10Ba wâgo *Pwina naîri âboro, âna go me nau pa-udò tàpé na jèe tiàurà, ma naa tàra ê âji wâro.}
Ucina goro mutô na tiàué
12  Luka 15.4–7«Guwà jèe têre cai ni:
«Wà pwi jè âboro, âna pwa 100 mutô kêe. Â wiàna tiàu pwi caapwi gée goorà, â é pwa dà? É naaco i 99 mutô, â é pâ nau mudàra i mutô kêe na ia tiàué. 13 Â wiàna é pâmariê, â na pwi tòotù-bà, âna é dau ipwàdée goo i caapwi mutô, jii ê 99 na rà nye tà tâa. Êkaa na guwà têre bwàti, ba go ina tàwà ê âjupâra pâ: 14 O ipaiwà naa goo wà Caa kàwà Caa kàwà—é, Caa kôo. na wânidò napwéretòotù. Ba tàutêe na tiàu cè ji pwi caapwi a cèikî naa gooò.»
Pwi a cèikî béegà na é pwa na èpà
15  Luka 17.3; Galatia 6.1«Wiàna é pwa {tâgà} cèna èpà wà pwi a cèikî béegà, â gà pâra mariê, â gàu mara pitùra bwàti, â gà paari têe ê èpà kêe. Â wiàna é pitêre dàgà, â jèe wâdé, ba gà jèe popaé còobé jii ê èpà. 16  Deutéronome 19.15; Ioane 8.17Â wiàna câé caa têregà, â [gà pwa ê pwina wii naa na *Tii Pwicîri]: Gà popa cè caapwi, é, ârailu a cèikî, ma guwà pitùra ma wàé, ba ru mwa *paâjupâra ê pwâra pitùra kàwà. 17 Â wiàna tàutêe na é têrewà, â gà ina târa diri ê picaatâa. Â nabwé, wiàna [é pitèi ê picaatâa pâ gà âjupâra, â] bwaa tàutêe na é têre, â guwà cibwaa ipacè naa gooé, ba é pâ nau pwacèwii tàpé na càra caa cèikî, ma tèpa *tò mwani wâripû [na rà pwâ ma iau] Pinaanapô nabibiu kà tèpa cèikî, âna muru na âjimuru. Wiàna wà pwi béejè na é pwa na èpà, âna tàutêe na é biié, â âjupâra pâ, o càcaa tâbawêe ê pinaanapô nabibiu kâjè ma wàé. Êco na, napârajè na jè ciburà pwanaurié (côo nee tii 21). Â càcaa pâri ma jè pitèié (côo Mataio 7.1)..
18  Mataio 16.19; Ioane 20.23«Guwà têre bwàti, ba go ina tàwà ê âjupâra pâ: Diri ê pâ muru na guwà papwicîri jii tèpa âboro naani gòropuu, âna wà Pwiduée, wâ napwéretòotù, âna é papwicîri mwara. Â êdiri pâ muru na guwà panuâ naani gòropuu, âna wà Pwiduée wâ napwéretòotù, âna é panuâ mwara.»
Guwà pwapwicîri naima!
19  Maréko 11.24; Ioane 15.7«Jèpwi mwara: Wiàna tupédu ârailu gée goowà, âna ru caapwi naa goro cè pwina ru pwapwicîri naa goo, â wà Caa kôo na é wânidò napwéretòotù, âna ée mwa naa tàru. 20 Ba wiàna ârailu ma âracié na rà papitirirà ma pitêrerà naa na neeô, â na go wânabibiu kàra.»
Pwi ênawéna na câé caa pwanauri pwi bée
21 É medari Iésu wà Pétéru, â é tawèerié pâ: «Pwi Ukai, wiàna é tà ciburà pwa na èpà tôo wà pwi a cèikî béeò, â go pwanaurié tiagoro wiidà? Tiagoro 7?»
22  Luka 17.4Â é tòpi têe wà Iésu pâ: «Câgo caa ina tâgà pâ tiagoro 7, é, tiagoro 7 000§ 7 000—Grec: 70 fois 7. Ucina co goro nimaro na dau maina.. Gà nye tà pwanaurié taaci. 23 Ba ê Mwaciri napwéretòotù, âna pwacèwii ni:
«É mwa tâa pwi jè ukai. Â, na jè tòotù, â nümee na é tâmogòori ê jèpa kéredi kà tèpa ênawéna kêe jècaa. 24 Â é tapoo naa goo pwi jèpwi. Â rà cia me têe pwina jèe too naa goro miliô ê kéredi kêe, âna pâ miliô* Pâ miliô—Grec: Dix mille talents. Caapwi talent, âna wâri pwi caapwi âboro naa na 20 naja.. 25 Â jèe càcaa pâri ma é pitôowâri.
«Â é tûâri wà pwi ukai pâ: “Icurié pwacèwii pwi âboro na ticè tàrù kêe. Icuri mwara wâdèe, ma wà pa èpo kêe, ma ê pâ neemuruê! Icuri diri, ba na pai pitôowâri kêe ê kéredi kêe!”
26 «Êco na wà pwini, âna é tùu jùrué ara pwi ukai, â é i, ma ina têe pâ: “Go ilagà pâ, gà tàpo dàpwicâarigà, ba go mwa nye pitôowâri tâgà diri!”
27 «Â wà pwi ukai, âna é dau meaarié, â é câtùra tâjii i kéredi kêe, â é panuâê ma é pâra.
28 «Â nabwé, â é pâra i pwi ênawéna, â ipitiru ma i pwi bée goro wakè na ia é pa jiié ji caapwi mwani atü Ji caapwi mwani atü—Grec: 100 mwani pwaa (deniers). Pai ina wèe pâ, dau kîri awé jii ê kéredi kêe (10 000 talents = 60 000 000 deniers).. Â é tâjùru pwiibà, â é cérunyee ma ina têe pâ: “Gà piawài, ma gà pitôowâri i mwani kôo!”
29 «Â é tùu jùrué wà pwiibà na araé, ma ina têe pâ: “Go ilagà pâ, gà tàpo pidàpwicâarigà, ba go mwa nye pitôowâri tâgà!”
30 «Êco na tàu tà wà pwini, â é pwa ma tüê naa na karapuu, tapacîri cè pai o mwa pitôowâri kêe diri i kéredi.
31 «Â wà tèpa wakè béeru, âna rà pò goo, â dau èpà tàra Dau èpà tàra—é, Rà po dau pikîri.. Â rà pâra nau piciapwâ tà pwi ukai kàra.
32 «Â é todà i pwi ênawéna bèeni i pwi ukai, â é ina têe pâ: “Gà pé pwi ênawéna na piticèmuru naa googà! Ba ia go câtùra tâjii diri i kéredi'gà na po dau maina, ba ia gà me nau po i gooò! 33 Â wâgà mwara na pwiri gà nye gére meaari pwi béegà, wàra pai meaarigà kôo!”
34  Mataio 5.25–26«Â é po dau putàmu wà pwi ukai, â é nama tâjùru i pwi ênawéna, ma tòpòé naa na karapuu. Â é pwa wârimuru têe, tapacîri cè pai o mwa pitôowâri kêe, diri ê pâ kéredi kêe.»
35  Mataio 6.15; Maréko 11.25; Éféso 4.32; Kolosé 3.13[Â é tubanabwé ê ucina bèepwiri wà Iésu, â é ina pâ]: «O ipaiwà pwina é pwa tâgà wà Caa kôo nidò napwéretòotù, wiàna câgà caa pwanauri pwi a cèikî béegà, gée na âji pwâranümagà. Nabwé.»

18:1 Luka 22.24

18:3 Mataio 19.14; Maréko 10.15; Luka 18.17

18:5 Mataio 10.40; Luka 10.16; Ioane 13.20

18:6 Luka 17.1–2

*18:6 Pwa ma gùmagù ê cèikî—é, Gà cibwaa nama é pwa na èpà. Grec: Nama é tûu.

18:8 Mataio 5.29–30

18:10 Hébéru 1.14

18:11 Luka 19.10

18:12 Luka 15.4–7

18:14 Caa kàwà—é, Caa kôo.

18:15 Luka 17.3; Galatia 6.1

18:16 Deutéronome 19.15; Ioane 8.17

18:17 Pinaanapô nabibiu kà tèpa cèikî, âna muru na âjimuru. Wiàna wà pwi béejè na é pwa na èpà, âna tàutêe na é biié, â âjupâra pâ, o càcaa tâbawêe ê pinaanapô nabibiu kâjè ma wàé. Êco na, napârajè na jè ciburà pwanaurié (côo nee tii 21). Â càcaa pâri ma jè pitèié (côo Mataio 7.1).

18:18 Mataio 16.19; Ioane 20.23

18:19 Maréko 11.24; Ioane 15.7

18:22 Luka 17.4

§18:22 7 000—Grec: 70 fois 7. Ucina co goro nimaro na dau maina.

*18:24 Pâ miliô—Grec: Dix mille talents. Caapwi talent, âna wâri pwi caapwi âboro naa na 20 naja.

18:28 Ji caapwi mwani atü—Grec: 100 mwani pwaa (deniers). Pai ina wèe pâ, dau kîri awé jii ê kéredi kêe (10 000 talents = 60 000 000 deniers).

18:31 Dau èpà tàra—é, Rà po dau pikîri.

18:34 Mataio 5.25–26

18:35 Mataio 6.15; Maréko 11.25; Éféso 4.32; Kolosé 3.13