^
Apostolo
Gée na càùru pai wâro côwâ kà Iésu
É ina pai me kâra Nyuâaê Pwicîri
É too naa napwéretòotù
Pai tòotéri Judas
É patùra tèpa cèikî wà Pétéru
Rà pitòrigari Matthias
É me Nyuâaê Pwicîri naa gò tèpa cèikî
Wâru tàpé na têre na jèpa pairà
É patùra ê Ba wà Pétéru
É jèe wâro côwâ Iésu
Dau wâru tàpé na rà cèikî
Pai wâro kà tèpa cèikî
Pai wâdé kà pwi a pitàbwamwa
Gà cimadò naa na nee Iésu!
Popai kà Pétéru tà tèpa Isaraéla
Guwà biiwà medari Pwiduée!
Pétéru ma Ioane na ara wâratûâ kà tèpa Juif
Ticè pai tòpi kàra
Pwapwicîri kà tèpa cèikî
Pimeaari kà tèpa cèikî
Ru pwâ Ananias ma Saphira
Ipaiwà naa goo tô wâdèe
Maina pàtàma Pwiduée naa goo tèpa apostolo
Wà tèpa apostolo âna tâjùrurà
Tiàurà naa na karapuu!
Na ara wâratûâ kà tèpa Juif
Bà pitêre dà Pwiduée co!
É patêre tèpa bée wà Gamaliel
Tèpa pitu tà tèpa apostolo
Rà tâjùru Étienne
Pai pupûra kà Étienne
É piwiâ jèkutâ goo tèpa Isaraéla —Abéraama
Isaaka ma Iakobo
Ioséfa
Moosé
Tàutàra goo Moosé
Wâra pwapwicîri goro imwaano
Guwà tèpa cicara Pwiduée!
Rà tétàmwara Étienne
É tubaèpà tà tèpa cèikî wà Saulo
Wakè kà Filipo na Samaria
Simona pwi a pwa tutê
É cèikî pwi âboro gée Éthiopie
É patùraé goo Iésu
É cèikî ma upwaaé
É todà Saulo Pwi Ukai Iésu
É cùru Ananias pâdari Saulo
É pwapwicîri kêe Ananias
É tapoo inapàpari Iésu wà Saulo
É uru jii tèpa pièpàrié
É pitu têe Barnabas
Wakè kà Pétéru na Lydda ma Joppé
É pâra côwâ wà Énée
É pawâro côwâ Tabitha
Pétéru ma Corneille
É patùra Corneille pwi angela
É patùra Pétéru ê Nyuâaê Pwicîri
Rà pâmariê wà tèpa âboro kà Corneille
É pâra wiârà naa jaa Corneille
É patùra tàpé na càra caa tèpa Juif
É boo Nyuâaê Pwicîri naa gòrà
É piwiâ tà tèpa apostolo wà Pétéru
É patùrao Pwiduée
Go pâra wiârà naa Césarée
É boome Nyuâaê Pwicîri
Tèpa cèikî wâ Antioche na Syrie
Rà pitu tà tèpa cèikî naa Judée
Rà tòtàmwara Jacques ma tâjùru Pétéru
É pacòobé Pétéru pwi angela
É pâra naa jaa tèpa cèikî bée
É bà ukai Héroda Agrippa I
bétapoo pai pâra kà paulo
Rà pitòrigari Barnabas ma Saulo
Ru pâra naa gòropô Chypre
É cicararu Élymas
Na Antioche goro jènere Pisidie
É patùra tèpa jènereê Paulo
É pwi a pa-udòjè Iésu
Càra caa côoinaê tèpa pitûâ
É pawâroé côwâ Pwiduée
É pame pai pwanauri èpà kâjè
Ru pâdari tàpé na càra caa tèpa Juif
Dau wâru tàpé na rà cèikî
Paulo ma Barnabas na Iconium
Na Lystre ma Derbe
Caapwi co pwi âji Pwiduée!
Rà èi Paulo goro atü
Ru wâjué côwâ naa Antioche wâ Syrie
Pwâra pitùra goro Naèà kà Moosé
Ipitiri na Iérusaléma
É patùrarà Pétéru
Aupitèi kà Jacques
Rà wii tii tà tèpa cèikî na Antioche
Dau pagòo tèpa cèikî
béârailu kâra pai pâra kà paulo
Ru ipiina Paulo ma Barnabas
É pâra wiâ Paulo wà Timotéo
Todà Paulo naa Macédoine
Na Filipi
É cèikî Lydie
É pacòobé duée gée goo tô ilàri
Tâjùru Paulo ma Silas
Gù napuu
É cèikî pwi a wéaa
Rà panuâ Paulo ma Silas
Wà Paulo ma Silas na Tésalonika
Na Bérée
Paulo na Athènes
Rà pitadàrùrà goo ê popai
Na Korénito
É biié dà tàpé na càra caa tèpa Juif
Dàtié na ara pwi kupénoo roma
Pai wâjué côwâ naa Antioche
béâracié kâra pai pâra kà paulo
Wakè kà Apollos na Éféso
Paulo na Éféso
Rà tòpi Nyuâaê Pwicîri
É picémara popai naawê
Tèpa naî Scéva
Go tâmogòori Iésu. Wâguwà wàa?
Rà cicara Paulo tèpa wakè wâ Éféso
É ina ba èpà Paulo wà Démétrius
Gùmagù napô
É pacoorà pwi jè a pitûâ
Paulo na Macédoine ma na Grèce
Paulo na Troas
É pawâro côwâ Eutyque
É tapoo pai wâjué côwâ kêe
É picijii tèpa cèikî na Éféso
O câjè mwa caa picôojè côwâ
Tòimiri bwàti tèpa cèikî
Guwà ipwacèwiio
Gòobàra pâra kà Paulo naa Iérusaléma
Patêre Paulo pâ o tâjùrué
Paulo ma tèpa pitûâ gée Iérusaléma
Tèpa cèikî na rà tèpa Juif
Tii tà tàpé na càra caa tèpa Juif
Rà tâjùru Paulo pàra tèpa Juif
Rà pacoorà tèpa coda roma
É patùra tèpa Juif Paulo
Go pwi âji Juif
É piwiâ pwâra to kà Pwi Ukai
Pâdari tàpé na càra caa tèpa Juif
Pwa na rà pâdié tèpa coda
Neeô âna tâa na tii kàwà
Paulo na ara wâratûâ maina
Rà pitadàrùrà tèpa wâratûâ
Rà ipwa tûâ ba na rà catàmwereê
É patêre Paulo pwi niaa gooé
Rà popa Paulo pâdari pwi kupénoo
Paulo na ara pwi kupénoo Félix
É pitòti Paulo wà Tertullus
É ipwamuruê Paulo
Ticè èpà na rà côo naa gooò!
Picàù too côwâ pai pitèi Paulo
Paulo na ara kupénoo Festus
Rà jèu pitòti Paulo
Paulo naa na wâra pitèimuru
Go to pâdari César!
Piwiâ jèkutâ goo Paulo tà Agrippa
Pitaèkâa goo pwapwicîri kàra
Rà too naa na wâra pitèimuru
É ipwamuruê Paulo na ara Agrippa
Rà cau tâmogòori pai wâro kôo
Béaa âna go cicara Iésu
É jèu piwiâ pai todèe kà Pwi Ukai
Ni, âna go inapàpari Iésu pitiri
Wâdé na gà cèikî, co pwi ukai!
Ticè èpà na é pwa wà Paulo
Panuâ Paulo naa Roma Map Paul Rome.tifspanAct 27.1Apostolo 27:32
Jèe pàara kâra èpà napô
Pòu na nawià
É pagòo tèpa bée wà Paulo
Rà pâmwünyabweri napô
É pagòorà mwara Paulo
Rà citàwé naa na namarawâ Shipwreck098 cn02045B.tifcolRà citàwé naa na namarawâ27.41
Rà cau udò diri
Paulo naa gòropô Malte
É nama tiàu maagé kà tèpa âboro
É coo gòobàra pâra kêe naa Roma
Paulo âna é patùra tèpa Juif na Roma
É picémara Iésu tàra
É pacâmuri diri tàpé na rà medarié