Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Apostolo 11
11
É piwiâ tà tèpa apostolo wà Pétéru
Wà tèpa *apostolo ma tèpa cèikî, na rà tâa napô *Judée, âna rà têre pâ wà pàra tàpé na càra caa tèpa *Juif, âna rà jèe cèikî mwara naa goro ê popai kà Pwiduée.
Ûna é too naa *Iérusaléma wà Pétéru, â wà tèpa cèikî na rà tèpa Juif* Tèpa Juif—Grec: Tàpé na pwa kamaî tàra. Ipaiwà naa na nee tii 3., âna rà cagòtù têe ê pwina é pwa, â rà ina têe pâ: Apostolo 10.28; Galatia 2.12«Cina gà too naa jaa tàpé na càra caa tèpa Juif, ma guwà pi-ija naima ma wàilà?»
É patùrao Pwiduée
 wà Pétéru, âna é piwiâ tàra bwàti ê pâ namuru na tèepaa mariê, gée na autapoo goo ê pwi jèkutâ-bà.  é ina pâ: Apostolo 10.9–48«Go tâa Joppé, â na pàara na go bwaa gére pwapwicîri na, âna go côo jè muru, na é paari tôo naa na nyuâa wà Pwiduée—pé pwina pwacèwii ê pwérela na dau maina, na cipa ê pâ ârapàpé naûruê.  é boome gée napwéretòotù tia jaao. Ûna go ucâri ê pé pwérela bèepwiri, â go côo naa na, pâ macii âraèrù, ma macii a piugà, ma pâ âgòri, ma pâ âûtòo, ma pâ dòèa, ma pâ marü mwara.  go têre ê pwâratùra, na ina tôo pâ: “Gà cimadò co Pétéru, â gà taa, â gà uti.”
«Êco na go ina pâ: “Bwa! Tàutôo co Pwi Ukai, ba muru pwicîri [naa na ê *Naèà kâbà]. Â câgo caa mu uti gée goo!”
«Â go jèu têre mwara i pwâra-tùra na me gée napwéretòotù, na ina pâ: “Gà cibwaa câbaèpà ê pwina é ina wà Pwiduée pâ muru na wâdé.” 10 É wacié tèepaa ê pâ namuru bèepwiri, â gée na càùé, â càùrà too côwâ naa napwéretòotù.
Go pâra wiârà naa Césarée
11 «Â rà nye tèepaa medario kaa wà tèpa âracié âboro me gée Césarée naa na pwârawâ na bà tâa na. 12 Â é ina tôo ê Nyuâaê Pwicîri pâ: “Gà cibwaa piwâ na gà pâra wiârà Gà cibwaa piwâ na gà pâra wiârà—é, Pâra wiârà, â gà cibwaa pwaké goro âboro..” Â wà tèpa 6 béejè na wàilà-ni Tèpa 6 béejè na wàilà-ni—Tàpé na rà me wiâ Pétéru gée Joppé. (Côo Apostolo 10.23,45.), âna rà me wiâô naa Césarée, â bà capai too naa na ê pwârawâ kà Corneille.
13 «Â é piwiâ tâbà wà Corneille ê pai côo kêe pwi *angela naa pwârawâ na é ipaarié têe, ma ina têe pâ: “Panuâ pâ cè âboro naa Joppé nau mudà Simona, pwina ina gooé mwara pâ Pétéru, 14  Apostolo 16.31ba ée mwa ina tâgà pâ, na popai na gà o udò goo, wâgà ma diri ê pwârawâ'gà, [ba na o tâa tàwà ê *âji wâro.]”
É boome Nyuâaê Pwicîri
15  Apostolo 2.4«Ûna go tapoo tùra, â é boome naa gòrà ê Nyuâaê Pwicîri, pwacèwii naa gòjè naa na autapoo goo. 16  Apostolo 1.5Â go nye tà niimiri ê pwi popai kà Pwi Ukai, na é ina pâ: “Wà Ioane, âna é *piupwaa goro jawé, êco na wâguwà, âna o mwa *upwaawà goro ê Nyuâaê Pwicîri.”
17 «Wà Pwiduée, âna é nye naa tàra mwara ê âraimeai, i Nyuâaê Pwicîri, ma pwacèwiijè, na jè cèikî naa goo Pwi Ukai Iésu Kériso. Â go pwi wàa, ma go cicara wà Pwiduée?»
18  Apostolo 13.48, 14.27Gée na càùru ê pai têre kàra pwiri, â rà jèe nabwé na rà putàmu, â rà pwamaina Pwiduée, â rà ina pâ: «Üu kaa! Âjupâra pâ wà Pwiduée, âna é naa mwara ê âji wâro tà tàpé na càra caa tèpa Juif, na rà pinünüma ma biirà dèe.»
Tèpa cèikî wâ Antioche na Syrie
19  Apostolo 8.1–4Gée na càùru ê pai bà kà Étienne, â tapoo pwa-imudiri tà tèpa cèikî, â rà jèpa ipiina pâ naa ê pâ napô, naa Phénicie, ma naa na ville Antioche ma gòropô Chypre. Â rà picémara ê popai naawê; êco na rà nye picémara co tà tèpa Juif. 20 Êco na wà pàra tàpé gée jaarà, tèpa âboro gée Chypre ma na ville Cyrène, âna rà me naa Antioche. Â rà picémara ê *Picémara Wâdé kà Pwi Ukai Iésu tà tàpé na càra caa tèpa Juif. 21 Nye tâa gòrà ê nii kà Pwiduée, â wâru tèpa âboro, na rà biirà naa goo wà Pwi Ukai, â rà cèikî.
22  Apostolo 4.36Ûna rà têre pwiri wà tèpa cèikî na wâra pwapwicîri§ Tapoo gée na nee tii bèeni, â tiagoro tii Auinapàpari, âna ê popai wâra pwapwicîri, âna pai ina wèe pâ, ê picaatâa kà tàpé na rà cèikî naa goo Iésu, â càcaa ê auba maina na Iérusaléma na é pwi Wâra pwapwicîri kà tèpa Juif. Côo mwara Wâra pwapwicîri naa na Neeremuru (Vocabulaire). Iérusaléma, â rà panuâ pâ wà Barnabas naa Antioche. 23 Ûna é tèepaa pâ, â é côo ê *aupwényunyuâari kà Pwiduée naa gò tèpa âboro, â é dau ipwàdée. Â é pagòorà diri ma rà cimwü bwàti naa goo Pwi Ukai.
24 Ba wà Barnabas, âna pwi âboro na é dau wâdé, â maina ê cèikî kêe. Â dau tâa gòé ê Nyuâaê Pwicîri. Â wâru mwara tàpé na rà cèikî naa goo Pwi Ukai.
25  Apostolo 9.30Géewê, â é pâra naa na ville Tarse, ba na é mudà wà Saulo. 26 Ûna é pâmariê, â é popaé me naa Antioche. Ru tâa wê naa na caapwi naja. Ru pâra taaci naa na pâ ipitiri kâra wâra pwapwicîri, â rà pacâmuri pâ âboro na wâru. Nye tapoo kaa na Antioche, na tapoo ina goo tèpa cèikî pâ chrétiens, [pai ina wèe pâ ‘tèpa cèikî naa goo wà Kériso’].
Rà pitu tà tèpa cèikî naa Judée
27 Na pàara bèepwiri, âna rà boome gée Iérusaléma naa Antioche pâ tèpa *péroféta [na rà pame ê popai gée jaa wà Pwiduée]. 28  Apostolo 21.10Pwi jè ârapàararà, âna nee Agabus. Â wâgooé ê pàtàmara Nyuâaê Pwicîri. Â é cimadò, â é ina tàra pâ: «O mwa pwa cè copwa na dau maina pitiri gòropuu.» (Â nye coo pwi auina-bà na pàara kà Claude, pwi ukai kà tèpa *Roma.)
29 Napwa naa goo wà tèpa cèikî, âna rà pitêrerà, ba na rà panuâ pâ cè bépitu kàra tà tèpa cèikî na rà tâa Judée. Rà nye jèpa naa ê pwina pâri ma rà naa [wiâra ê pumara wakè kàra]. 30  Apostolo 12.25Â wà Barnabas ma Saulo, âna ru pa pâ i âraimeai dari tèpa pitûâ kâra wâra pwapwicîri.

*11:2 Tèpa Juif—Grec: Tàpé na pwa kamaî tàra. Ipaiwà naa na nee tii 3.

11:3 Apostolo 10.28; Galatia 2.12

11:5 Apostolo 10.9–48

11:12 Gà cibwaa piwâ na gà pâra wiârà—é, Pâra wiârà, â gà cibwaa pwaké goro âboro.

11:12 Tèpa 6 béejè na wàilà-ni—Tàpé na rà me wiâ Pétéru gée Joppé. (Côo Apostolo 10.23,45.)

11:14 Apostolo 16.31

11:15 Apostolo 2.4

11:16 Apostolo 1.5

11:18 Apostolo 13.48, 14.27

11:19 Apostolo 8.1–4

11:22 Apostolo 4.36

§11:22 Tapoo gée na nee tii bèeni, â tiagoro tii Auinapàpari, âna ê popai wâra pwapwicîri, âna pai ina wèe pâ, ê picaatâa kà tàpé na rà cèikî naa goo Iésu, â càcaa ê auba maina na Iérusaléma na é pwi Wâra pwapwicîri kà tèpa Juif. Côo mwara Wâra pwapwicîri naa na Neeremuru (Vocabulaire).

11:25 Apostolo 9.30

11:28 Apostolo 21.10

11:30 Apostolo 12.25