12
Rà tòtàmwara Jacques ma tâjùru Pétéru
Na pàara-bà, âna é tubaèpà tà pàra tèpa cèikî wà ukai *Héroda Agrippa I. Â é naa tàrù, ba na tòtàmwara goro tàuwa wà Jacques, pwi aéjii kà Ioane. Ûna é côo pâ wâdé tà tèpa *Juif, â é nama tâjùru mwara wà Pétéru, na pwi jè *tòotù maina kàra, pwi tòotù na pi-ija poloa na ticè nyaa kêe. Â é pwa ma tüê naa na karapuu, â é nama wéaarié ê ârapàpé gomu na piârapàpé coda naa na. Ba nümee na pitèi Pétéru na ara diri ê pâ âboro, gée na càùru tòotù *Paséka. Â rà wéaari wà Pétéru naa na karapuu. Â napwa wà tèpa cèikî, âna rà gòo goro pwapwicîri taaci ba kêe.
É pacòobé Pétéru pwi angela
Na pwi bàrane béaa kâra ê pai pitèié, âna wà Pétéru, âna é puu nabibiu kâra ârailu coda. Â tòoé goro itùpaò, naa goo tupédu coda. Â pwa mwara tèpa coda, na rà wéaari ê goropwârawâ goro karapuu.
Êco na é nye pwairi tèepaa kaa pwi jè *angela kà Pwi Ukai, â nye po pwéelaa kaa na karapuu. Â wà pwi angela, âna é pitaci* Pitaci—Toucher sur le côté. gòro jènere wà Pétéru. Â é ina têe pâ: «Gà cimadò wài!» Â nye tûu kaa gée goro ê du î wà Pétéru i pâ itùpaò.
 é jèu ina têe côwâ wà pwi angela pâ: «Gà piigà goro i karapuu'gà, â gà coona i du wâraâgà.»  é nye pitêre dèe wà Pétéru.
 é ina têe mwara wà pwi angela pâ: «Wâdé.  gà coona i palito'gà, â gà me wiâô.»
 é pâra wiâê gée na karapuu wà Pétéru. Êco na câé caa tâmogòori pâ ê pâ pwina é pwa têe wà pwi angela, âna nye tàgére âjupâra. Ba é niimiri pâ é pwa âcôwâ. 10  Apostolo 5.19 ru wénari ê tèpa coda na rà wéaa béaa, â ru wénari mwara wà tàpé na rà coo wê.  ru tèepaa pâ naa goo ê goropwârawâ paò na babé wâri ê ville.  é nye pitàpirié acari béaa kàru, â ru còobé, â ru pâ naa jè naigé. Gée pwiri, â nye tàpo tiàu kaa i pwi angela.
11 Â pitâmogòo nüma wà Pétéru, â é ina pâ: «Nye âjupâra kaa! Wà Pwi Ukai, âna é nye panuâ me pwi angela kêe, ba na é upao gée na-araraî wà Héroda! Â é upao jii ê pâ pwina èpà na rà pwa na rà pwa tôo tèpa Juif [na rà cicarabà].»
É pâra naa jaa tèpa cèikî bée
12 É pâra wà Pétéru naa na pwârawâ kà Maria, nyaa kà Ioane (na jè nee mwara Maréko). Rà tàgére tâa wê ê jè auwâru goro tèpa cèikî, â rà nye tàgére pwapwicîri. 13 Â é cùu ê goropwârawâ na autò wà Pétéru, â é me wà Rhode nau tàpiri. (Wà tôoni, âna tô ênawéna na pwi pwârawâ-bà.) 14 Â é têreina ê pwâratùra kà Pétéru, â naa na pai wâdé têe, â é itàa pâ, na ina pâ: «É! Wà Pétéru na é wâboo gòroigé!» Â é imwüru na é tàpiri i goropwârawâ!
15 Â rà ina têe pâ: «Gà ipwirié co tôoni!» Êco na é nye gòo goro ina pâ: «Akaé! Go nye âjupâra.» Â rà ina mwara têe pâ: «Bwa! O gére nyuâaê Nyuâaê—é, Pwi angela kêe. Rà cèikî wà tèpa Juif pâ, rà wéaarijè jècaa ê pâ angela.
16 Na rà gére wàrapwiri pai tùra kàra, âna wà Pétéru, âna é nye tàgére gòo goro cùu taaci i goropwârawâ! Â rà mwa tàpiri, â rà nye dau pò kaa.
17 Â é pwa ineremuru tàra pâ, na rà cibwaa tùra. Â é piwiâ tàra ê pai pacòobée gée na karapuu. Â é ina tàra pâ: «Guwà mwa ina tà Jacques Jacques—Pwi jii wà Iésu. (Côo note goo Apostolo 15.13.) ma pàra tèpa cèikî béejè.» Â é còobé jiirà, â é pâra naa na jè ére.
18  Apostolo 5.22–24Ûna pwaa dòme, â rà paé ma me wà tèpa coda. Â rà dau géaa, ba càra caa tâmogòori cèna é wêe wà Pétéru, â dau wâgotàra. 19 Â é nama rà mudèe bwàti wà Héroda, êco na càra caa pâmariê. Â é pitawiâ wà tèpa wéaa, â é nama catàmwararà.
Gée na càùé, â é boo wà Héroda gée napô *Judée naa Césarée, ba na é pitâa wê.
É bà ukai Héroda Agrippa I
20 É dau putàmu wà ukai Héroda naa goo wà tèpa âboro gée Tyr ma Sidon. Êco na rà me nau côoê, ba na rà ilari jiié ê pinaanapô. (Ba ê du ville kàra, âna ru wâro goo ê napô kà Héroda.) Â rà nama é pwi naigé mee wà Blastus, pwi ênawéna kà pwi ukai, pwi a wéaari ê pwârawâ maina kêe.
21 Na pwi tòotù na é jèe dàbacoo na wà Héroda, â é coona ê ârabwée kâra ukai kêe. Â é too naa gòro ê autâa kêe, â é patùra tèpa âboro.
22 Â rà nye dau picâdirié, ma ina pâ: «É! Càcaa pwi âboro na gére tùra! Â pwi jè pwiduée!»
23  Daniel 5.20Â wâdé têe na rà pwamainaê jii wà Pwiduée. Êkaa na é nye èié kaa ê pwi angela kà Pwi Ukai, â rà iri ê naparawée ê pâ âgù, â é bà.
24  Ésaïe 55.11Napwa naa goo ê popai kà Pwi Ukai, âna jèe dau picémara ba maina pâ, â é pitoo ê jéû tèpa cèikî. 25  Apostolo 11.29–30, 15.37Gée na càùru ê pai wakè kà Barnabas ma Saulo, â rà wâjué côwâ gée§ Gée Iérusaléma—Pàra Tii Pwicîri naa na grec, âna rà ina pâ: Naa Iérusaléma. *Iérusaléma, wàilà ma Ioane-Maréko.

*12:7 Pitaci—Toucher sur le côté.

12:10 Apostolo 5.19

12:15 Nyuâaê—é, Pwi angela kêe. Rà cèikî wà tèpa Juif pâ, rà wéaarijè jècaa ê pâ angela.

12:17 Jacques—Pwi jii wà Iésu. (Côo note goo Apostolo 15.13.)

12:18 Apostolo 5.22–24

12:23 Daniel 5.20

12:24 Ésaïe 55.11

12:25 Apostolo 11.29–30, 15.37

§12:25 Gée Iérusaléma—Pàra Tii Pwicîri naa na grec, âna rà ina pâ: Naa Iérusaléma.