Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Apostolo 21
21
Gòobàra pâra kà Paulo naa Iérusaléma
Bà ipicijii ma tèpa pitûâ kâra wâra pwapwicîri na Éféso, â bà tò naa gòro wànga. Â bà itàa ba tàrù naa gòropô Cos* Cos; Rhodes—Ârailu pô na nawià Méditerranée naa goro jènere napô Turquie. (Wâ Turquie, âna ê province Asia naa na pàara kà Paulo.). Ûna dàuru, â bà too naa gòropô Rhodes, â géewê, â bà pâra naa na ville Patara. Naawê, âna bà pâmari pwi wànga pâ naa na ére napô Phénicie, â bà tò naa gò, â bà pâra. Â bà pâra, â ûna bà niâ pâ, â bà côo ê pô Chypre, â bà tòpòé naa gòro aèmwü. Â bà itàa dàra province Syrie, â bà ti wâna pwi jè ville wê, na nee Tyr, wâna na na kai naawê ê wànga.
Apostolo 20.23Ûna bà pâmari tèpa cèikî wê, â bà tà tâa jaarà naa na caapwi nadàpàra pwapwicîri. Â ê Nyuâaê Pwicîri, âna é naa tàra ê popai goo Paulo. Â rà ina têe pâ, na é cibwaa too naa *Iérusaléma Munaa é ina ê Nyuâaê Pwicîri pâ, o tubaèpà tà Paulo, wiàna é pâra naa Iérusaléma. Pwiri wàilà tèpa âboro na rà pame popai-bà, âna rà niimiri pâ, pai ina wèe pâ, na é cibwaa pâra naawê.. Êco na, gée na càùru caapwi nadàpàra pwapwicîri, â bà coo gòobàra pâra kâbà. Â rà piciabà wà tèpa tâa wê, wàilà mara wâdàra, ma èpo kàra. Rà ciabà tia bàrawià, â na bà tèepaa boo, â bà tùu jùrubà, â bà pwapwicîri. Nabwé, â bà tò naa gòro wànga, â rà wâjué côwâ naa jaarà wà tèpa cèikî.
Patêre Paulo pâ o tâjùrué
Bà còpòo gée Tyr, â bà pâra naa Ptolémaïs, pwi aucoo kâra wànga. Â bà tubanabwé naawê ê pâra kâbà gòro wànga. Géewê, â bà pâra nau pwabwàcu tà tèpa cèikî, â bà bwaa tàpo tâa caapwi tòotù wâjaarà.
Apostolo 6.5, 8.40Bà còpòo pâ naa Césarée na dàuru. Ûna bà tèepaa naawê, â bà pitâa jaa wà Filipo, pwi a picémara ê *Picémara Wâdé, wà pwi jè ârapàara tèpa 7 dikona na ia pitòrigarirà na Iérusaléma. Wà pwiibà, âna ârapàpé ê pa èpo dopwa kêe, na rà pa *péroféta. [Ba rà inapàpari ê pâ popai na cùrurà goo Pwiduée.] 10  Apostolo 11.28Â jèe dau wâru ê tòotù kâbà naa na pwi ére-bà.
Â, na pàara-bà, âna é tèepaa boome gée napô *Judée wà pwi jè péroféta, na nee Agabus. 11  Apostolo 20.23, 21.33Â ûna é pâmaribà, â é pa karapuu kà Paulo, â é ipii côwâ ê du âê ma du îê goo, â é ina pâ: «Wàéni ê pwina é ina ê Nyuâaê Pwicîri: “Wà pwi âboro na kêe ê karapuu bèeni, âna rà wàrani târa cè pai piié wà tèpa *Juif na Iérusaléma. Â rà o mwa naaê tà tàpé na càra caa tèpa Juif Tàpé na càra caa tèpa Juif—Wà tèpa coda roma na rà tanamiri Iésu naa goro kurucé..”»
12 Ûna bà têre pwiri, wàibà ma tèpa tâa wê, â bà tacoo goo wà Paulo pâ, na é cibwaa too naa Iérusaléma.
13  Apostolo 20.24Êco na é tòpi tâbà pâ: «Cina guwà gére i, ma pwa ma pikîri ê pwâranümoo? Wiàna tòo-o ma pòtàmwaraô naa goo nee Iésu na Iérusaléma, âna go jèe pipwabwàtio.»
14 Ûna càcaa pâri ma bà tubatûu ê pwâranümee, â bà nabwé na bà tacoo gooé, â bà ina pâ: «Wâdé na coo ê câbawâdé kà Pwi Ukai.»
15 Gée na càùru ê pâ tòotù-bà, â bà too naa Iérusaléma. 16 Â rà me wiâbà wà pàra tèpa cèikî gée Césarée, â rà popabà pâdari pwi âboro na nee Mnason, ba na bà pitâa jaaé. Wà pwiibà, âna pwi âboro gée gòropô Chypre, â pwina jèe gòrié na ê cèikî.
Paulo ma tèpa pitûâ gée Iérusaléma
17 Ûna bà tèepaa naa Iérusaléma, â rà tòpibà naa na ipwàdée wà tèpa cèikî. 18 Na tòotù gée paé côwâ, âna bà pâra wiâ Paulo naa jaa wà Jacques§ Jacques—Côo note goo Apostolo 15.13.. Â rà cau ipitiri naawê wà tèpa pitûâ kâra wâra pwapwicîri. 19  Apostolo 15.12Ûna é pwabwàcu tàra diri wà Paulo, â é piwiâ tàra diri ê pâ namuru na é pwa wà Pwiduée, naa nabibiu kà tàpé na càra caa tèpa Juif, na pàara na é picémara tàra ê popai. 20  Apostolo 15.1,5Ûna rà têre pwiri, â rà dau pwamaina Pwiduée.
Tèpa cèikî na rà tèpa Juif
 rà ina têe pâ: «Gà côo, co pwi béebà, jèe po dau wâru tèpa Juif na rà cèikî [naa goo Iésu] âna rà bwaa dau déi goo ê *Naèà kà Moosé. 21 Â rà têre pâ wâgà, na picòo tà pàra tèpa Juif—wàilà na rà piwâro naima ma pàra tèpa âboro ité—pâ, na rà biirà jii ê Naèà kà Moosé.  rà têre mwara pâ gà ina tàra pâ, na rà cibwaa pwa *kamaî tà tèpa nari èpo kàra, â na rà cibwaa pâra wiâra ê nyamanya kà tèpa Juif. 22 O mwa wànau? Ba rà mwa têre pâ gà wâni.
23  Nombres 6.1–20; Apostolo 18.18«Gée goro pwiri, â wâdé na gà pwa pwina bà ina tâgà. Ba rà wâni nabibiu kâbà ârapàpé âboro na rà pwa ê *ipwataâboro tà Pwiduée. 24 Wâdé na gà poparà wiâgà, ba na guwà pwa ma wàilà ê ‘pwapwicîri târa pai pinuwa’* Pai pinuwa; Pwârü ê pûrurà—Côo mwara Ipwataâboro naa na Neeremuru (Vocabulaire) naa pwâadàra tii. Pwiri wà tàpé na rà pwa ê auipwataâboro bèepwiri, âna rà tà pitanami, â wâdé na rà pwa ê ‘pwapwicîri târa pai pinuwa’ ba na rà wâdé mwara na ara Pwiduée.. Â gà wâri ê pwina tiàu jiirà goro ê wakè bèepwiri, ba na rà o pwârü ê pûrurà. Â rà o tâmogòori wà tèpa âboro pâ, ê pwina rà têre naa googà, âna pwâ. Â nye wâgà mwara, âna gà o paari pâ gà pwi a pitòimirigà mwara, naa goro ê Naèà.
Tii tà tàpé na càra caa tèpa Juif
25  Apostolo 15.29«Â napwa naa goo wà tàpé na càra caa tèpa Juif, na rà jèe cèikî, âna bà jèe pwa tii darirà. Â bà ina tàra ê aupitûâri kâbà: “Guwà cibwaa uti ê pâ macii na pwa *ârapwaailò goo târa pâ ânuuru duée. Guwà cibwaa uti ê domii, ma ê pâ macii na dàûru nyarà (ba jèe càcaa còobé ê domii kàra). Â guwà cibwaa ipuu imudi.”»
26  1 Korénito 9.20Â é wâgoo ê auniimiri kàra wà Paulo, â é popa tèpa ârapàpé âboro bèepwiri. Â, na tòotù géeme côwâ, â rà tapoo ma wàé ê ‘pwapwicîri târa pai pinuwa’ wiâra ê naèà kà tèpa Juif. Â gée na càùé, â é too naa na *Wâra pwapwicîri wà Paulo, â é inapàpari ê tòotù na rà o mwa jèpa pwa ârapwaailò na; ba na rà paari pâ, rà jèe tubanabwé ê *auipwataâboro kàra.
Rà tâjùru Paulo pàra tèpa Juif
27 Naa pwâadàra ê caapwi nadàpàra pwapwicîri, âna wà tèpa Juif gée na province Asia, âna rà côo wà Paulo naa na Wâra pwapwicîri, â rà pinaa ârapûru wà tèpa âboro, ba na rà tâjùrué. 28 Â rà ina pâ: «Tèpa *Isaraéla, guwà me nau pitu tâbà! Wàéni ê pwi âboro na é picémara pitiri pâ, naa cicara ê Ba kâjè, ma ê Naèà kà Moosé, ma ê Wâra pwapwicîri bèeni! Â nabà, âna é jèe còbèedari Còbèedari—Profaner. Pwicîri na popa too ê pwi âboro na câé caa pwi Juif naa na Wâra pwapwicîri kà tèpa Juif. Ê wârimuru kêe, âna pwâra bà. mwara ê pwi ére pwicîri bèeni, ba é jèe pwa ma naadò naawê wà tàpé na càra caa tèpa Juif!» 29  Apostolo 20.4(Rà ina pwiri, ba rà côoru naima ma Trophime, pwi âboro gée Éféso, naawê na Iérusaléma, â rà niimiri pâ é popaé dò naa na Wâra pwapwicîri wà Paulo.)
30 Â diri ê ville, âna é pikòi, â rà itàa me diri ê pâ âboro, â rà tâjùru wà Paulo. Â rà dàtié còobé gée na Wâra pwapwicîri, â rà nye pò ma târi kaa ê pâ goropwârawâ Rà…târi kaa ê pâ goropwârawâ—Rà pwa pwiri, ba pwicîri na jè pwa ê pwina èpà naa na, â pwi ére na pâri ma jè cârü wâwê. Â càcaa nümarà na wà Paulo, âna é uru too naawê.. 31 Â rà jèe pimudàra, ba na rà tétàmwereê.
Rà pacoorà tèpa coda roma
Êco na é pâ nau têre wà pwi caa kâra coda *roma pâ, rà gùmagù diri tàpé Iérusaléma. 32 Â é nye pò ma popa kaa tèpa coda ma tèpa caa kàra, â rà itàa pâ dàra. Ûna rà côorà wà tèpa âboro, â rà nye nabwé kaa na rà èi wà Paulo.
33 É nye pâra kaa wà pwi caa kâra coda, â é tâjùru Paulo, â é pwa ma piié goro ârailu itùpaò. Â é tawèeri tèpa âboro pâ: «Wàilàapà pwini, â dà cè pwina é pwa?»
34 Â rà ina wà pàra tàpé pâ wàrani, â rà ina pàra tàpé pâ wàrana. Â câé caa tâmogòori wà pwiibà pâ, wàilàapà cèna âjupâra ba rà po dau pikòi. Â é ina pâ, na popa Paulo too naa na wâra coda. 35 Â rà popaé wà tèpa coda. Ûna rà tèepaa naa gòro aucò too, â rà jèe po tàmee, ba rà po dau putàmu wà tèpa âboro, â nye nümarà na rà èié. 36  Luka 23.18Ba rà cau pâra diri wiâê burà tomara pâ: «Naaê, ba na bà pòtàmwereê!»
É patùra tèpa Juif Paulo
37 Wà tèpa coda, âna pwa na rà naadò wà Paulo naa na wâra coda, â é ina tà pwi caa kàra [naa na pwâratùra grec] pâ: «Pwiri o nye pâri ma go ina tâgà cè jè muru?»
 é pò wà pwini, â é tòpi têe pâ: «Gona gà pwa grec? 38  Apostolo 5.36–37Gona càcaa wâgà pwi *Aigupito§ Pwi Aigupito na é pwi Juif, na nümee na rà paêgò tèpa Roma gée napô Judée. (Côo ê popai goro Zélote na 1.13.), pwi a pwa ma gùmagù ê napô?—wà pwi a pa pâ naanigée namaré ê 4 000 âboro târa tü paa dàra ê pwâra ukai kâbà?»
39 Â é tòpi têe wà Paulo pâ: «Bwa! Wâgo, âna go pwi Juif, â go pwi a tèpa naa Tarse, napô gée na province Cilicie, pwi napô na dau maina. Â go ilari jiigà pâ, càcaa pâri ma go patùra ê pâ âboro bèeni?»
40 Â é ina wà pwiibà pâ: «Îgà!»
 é coo gò i aucò wà Paulo, â é pwa ineremuru târa ê pâ âboro goro îê. Ûna nye po ticè pwâratùra kaa, â é patùrarà, goro *hébéru, pwâratùra kà tèpa Juif.

*21:1 Cos; Rhodes—Ârailu pô na nawià Méditerranée naa goro jènere napô Turquie. (Wâ Turquie, âna ê province Asia naa na pàara kà Paulo.)

21:4 Apostolo 20.23

21:4 Munaa é ina ê Nyuâaê Pwicîri pâ, o tubaèpà tà Paulo, wiàna é pâra naa Iérusaléma. Pwiri wàilà tèpa âboro na rà pame popai-bà, âna rà niimiri pâ, pai ina wèe pâ, na é cibwaa pâra naawê.

21:8 Apostolo 6.5, 8.40

21:10 Apostolo 11.28

21:11 Apostolo 20.23, 21.33

21:11 Tàpé na càra caa tèpa Juif—Wà tèpa coda roma na rà tanamiri Iésu naa goro kurucé.

21:13 Apostolo 20.24

§21:18 Jacques—Côo note goo Apostolo 15.13.

21:19 Apostolo 15.12

21:20 Apostolo 15.1,5

21:23 Nombres 6.1–20; Apostolo 18.18

*21:24 Pai pinuwa; Pwârü ê pûrurà—Côo mwara Ipwataâboro naa na Neeremuru (Vocabulaire) naa pwâadàra tii. Pwiri wà tàpé na rà pwa ê auipwataâboro bèepwiri, âna rà tà pitanami, â wâdé na rà pwa ê ‘pwapwicîri târa pai pinuwa’ ba na rà wâdé mwara na ara Pwiduée.

21:25 Apostolo 15.29

21:26 1 Korénito 9.20

21:28 Còbèedari—Profaner. Pwicîri na popa too ê pwi âboro na câé caa pwi Juif naa na Wâra pwapwicîri kà tèpa Juif. Ê wârimuru kêe, âna pwâra bà.

21:29 Apostolo 20.4

21:30 Rà…târi kaa ê pâ goropwârawâ—Rà pwa pwiri, ba pwicîri na jè pwa ê pwina èpà naa na, â pwi ére na pâri ma jè cârü wâwê. Â càcaa nümarà na wà Paulo, âna é uru too naawê.

21:36 Luka 23.18

21:38 Apostolo 5.36–37

§21:38 Pwi Aigupito na é pwi Juif, na nümee na rà paêgò tèpa Roma gée napô Judée. (Côo ê popai goro Zélote na 1.13.)