Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Apostolo 25
25
Wà Festus, âna é tèepaa naa na province *Judée, â âracié tòotù gée na càùé, â é too gée Césarée naa *Iérusaléma.
Rà jèu pitòti Paulo
Apostolo 24.1Wà tèpa caa kà tèpa pwa *ârapwaailò, ma tèpa âboro imaina gée jaa tèpa *Juif, âna rà piciapwâ têe goo wà Paulo. Apostolo 23.15Rà tacoo gooé, ma ilari jiié pâ, na é pwa ma é me naa Iérusaléma wà Paulo. Ba wà tàpéeni, âna rà tà pwa ê jè tûâ, ba na rà o mwa caamwereê naa naigé.
 é tòpi wà Festus pâ: «Bwa, ba wà Paulo, âna wéaarié na Césarée, â wâgo, âna càcaa gòirio wâ Iérusaléma, ba go o pâra côwâ.  wà tèpa pitûâ kàwà, âna wâdé na rà boome wiâô naa Césarée.  wiàna pwa cè muru cèna èpà cèna é pwa pwi âboro-bà, â rà mwa ina naawê.»
Paulo naa na wâra pitèimuru
Wà Festus, âna é tâa jaarà co naa na 8, é, na 10 tòotù, â é boo côwâ naa Césarée. Â, na dàuru kêe, âna é pwi a pitèimuru, â é tûâri tàra pâ, na rà popa me wà Paulo. Apostolo 24.5–6Ûna é tèepaa me wà Paulo, â rà cibèepié wà tèpa Juif na rà boome gée Iérusaléma. Â wâru ê pâ pwina dau èpà na rà ina naa gooé, ma rà pitòtié goo. Êco na càcaa pâri ma rà *paâjupâra.
 é tòpi wà Paulo ma é ipwamuruê, â é ina pâ: «Nye ticè èpà na go pwa naa goo ê *Naèà kâbà tèpa Juif, ma naa goo ê *Wâra pwapwicîri, ma naa goo wà César, [pwi ukai kà tèpa *Roma].»
Wà Festus, âna nümee na rà wâdéarié wà tèpa Juif, â é tòpi tà Paulo pâ: «Nümagà na gà too naa Iérusaléma, ba na go pitèigà goo pwiri, naawê?»
Go to pâdari César!
10 É ina têe wà Paulo pâ: «Bwa. Go coo ara ê wâra pitèimuru kà César, â o mwa nye pitèio naawê. Ba gà nye tàgére tâmogòori bwàti pâ, nye ticè èpà na go pwa tà tèpa Juif. 11 Â wiàna go pwa cèna càcaa tàrù, cèna pâri ma caamwaraô goo, â wâdé na caamwaraô. Êco na, wiàna ê pwina rà ina naa gooò, âna pwâ, â nye ticè pwi âboro cèna pwa *tàrù kêe, ma é popao darirà. Bwa! Go to pâdari wà César* Go to pâdari wà César—Wà pwi atâa na tii kà tèpa Roma, âna pâri ma é to pâdari wà César, pwi ukai kà tèpa Roma, ba na é pitèié, wàra Cour d'Appel.
12 Â rà tàpo pitùra wà Festus ma tèpa pwa ipitiri, â nabwé, â é ina tà Paulo pâ: «Wâdé. Ûna gà to pâdari wà César, â gà o nye pâdarié!»
Piwiâ jèkutâ goo Paulo tà Agrippa
13 Gée na càùru ê pâ tòotù na wâru, âna wà pwi ukai *Agrippa ma wà Bérenice, tô naigé kêe, âna ru tèepaa naa Césarée nau pwabwàcu tà Festus.
14  Apostolo 24.27Bwaa wâru tòotù na rà bwaa tâa wê na, â wà Festus, âna é piwiâ tà Agrippa, ê pai pwa goo wà Paulo, â é ina têe pâ: «Wà Félix na é nama é pwa karapuu wà Paulo. 15 Na pàara na go tâa Iérusaléma, âna wà tèpa caa kà tèpa pwa ârapwaailò, ma tèpa ijiao kà tèpa Juif, âna rà piciapwâ, ma ilari pâ, na é pwa wârimuru.
16 «Â go tòpi tàra pâ: “Wâjaabà tèpa Roma, âna càcaa wàrapwiri ê pai pwa kâbà. Ba câbà caa pwa wârimuru tà pwi âboro, béaa kâra ê pai pitèié. Ba wâdé na bà nye pitùra ma wà tèpa pitòtié, ba na é nye ina cè popai târa pipwamuruê.” 17 Êkaa na rà capai tèepaa me naani dario. Â câgo caa bwaa tapacîri, â na dàuru, â go tâa na aupitèimuru, â go ina pâ, na popa me wà pwi âboro bèepwiri.»
Pitaèkâa goo pwapwicîri kàra
18 «Go gére niimiri pâ, pwiri o dau maina ê èpà na é pwa. Êco na ê pwina rà pitòtié goo, âna ticèmuru naa goo. 19 Ba rà nye pitaèkâa goo ê pwina wâna ê pwapwicîri kàra, naa goo cè pwi Iésu cèna é bà, â na wà Paulo, âna é ina pâ é wâro côwâ.
20 «Â câgo caa tâmogòori cè pwina go pwa, naa na pai pitùra kàra. Â go tawèeri wà Paulo pâ, pwiri nümee dàra pâ naa Iérusaléma, ma o pitèié naawê goo ê pâ namuru bèepwiri. 21 Êco na é to pâdari wà César, ba na é pitèié. Â go naa tàrù ma wéaarié tiagoro ê pai panuâê kôo dari wà César.»
22 Â é ina wà Agrippa tà Festus pâ: «Wâgo mwara, âna nümoo na go têre pwi âboro-bà.»
 é tòpi têe wà Festus pâ: «Widàuru, âna gà o mwa têreê.»
Rà too naa na wâra pitèimuru
23 Na dàuru kêe, â wà Agrippa ma Bérenice, âna ru tèepaa naa na wâra pitèimuru, wàilà ma tèpa pitûâ kâra coda, ma tèpa âboro imaina na napô. [Â rà dau pwamainaru wà tèpa âboro wiâra ê pai pwa kàra.] Â é naa tàrù wà Festus ma popa me wà Paulo.
24 Â é coo wà Festus, â é ina pâ: «Bwa; Ukai Agrippa ma cau wâguwà diri na guwà wâni jaabà, guwà côo pwi âboro bèeni. É pwi majoro tùra kà diri tèpa Juif, na Iérusaléma ma wâni, â rà jèe me nau côoô gooé. Â rà capai ina too diri pâ, wâdé na caamwereê.
25 «Naa gooò, âna câgo caa pâmari cè èpà cèna o pâri ma caamwereê goo, êco na nye wàé côwâ na é ilari pâ, na é pâra dari wà pwi ukai César. Â go niimiri pâ, na go panuâê pâ.
26 «Êco na câgo caa tâmogòori cèna go wii pâdari wà ukai naa gooé. Â êkaa majoroé ma go pwa ma é coo aragà, co Ukai Agrippa, ma arawà diri. Guwà pitawiâê diri, ma ina tôo, cèna go o wii tà pwi ukai. 27 Ba càcaa tàrù tôo na go panuâ pâ têe cè pwi a pwa wârimuru, wiàna càcaa po pwéelaa bwàti cè majoroé.»

25:2 Apostolo 24.1

25:3 Apostolo 23.15

25:7 Apostolo 24.5–6

*25:11 Go to pâdari wà César—Wà pwi atâa na tii kà tèpa Roma, âna pâri ma é to pâdari wà César, pwi ukai kà tèpa Roma, ba na é pitèié, wàra Cour d'Appel.

25:14 Apostolo 24.27