Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Apostolo 27
27
Panuâ Paulo naa Roma
Pidàbacoo tòotù na é pâra naa Roma* Roma—Grec: Italie. Roma, âna ville na maina naawê. Côo naa na Neeremuru (Vocabulaire) naa pwâadàra tii. [wà Paulo]. Â bà pâra wiâê. [Wà tèpa coda, âna] rà naa Paulo ma wà pàra tèpa pwa wârimuru, tà Julius, wà pwi jè caa kâra coda gée na ê pâ coda na rà wéaari wà pwi ukai César. Apostolo 19.29Â [wà Julius, âna é nama] bà tò naa gòro ê wànga gée na ville Adramytte, na é pâra dàra pâ aucoo kâra wànga wâ province Asia. Â bà picaapâra ma wà Aristarque, pwi âboro gée na ville Tésalonika, wâna province Macédoine.
Na dàuru kêe, âna bà tèepaa pâ naa na ville Sidon. Â wà Julius, âna é wâdé naa goo wà Paulo, â é nye panuâê ma é pâra dari wà tèpa bée naawê, nau pa jiirà ê pwina tiàu jiié.
Bà pâra géewê, â bà itàa mwünyabweri ê pô Chypre, â bà po pi-itàa na ânuuê, ba é uu carabà ê pwéretòotù. Gée na càùru ê pai tapàgà kâbà ê nawià Cilicie ma Pamphylie, â bà tèepaa naa na ville Myra wâna province Lycie. Â naawê, âna wà pwi caa kâra coda, âna é pâmari ê pwi wànga gée na ville Alexandrie, na é pâra naa Italie, â é nama bà tò naa gò.
Jèe nye tàpo wâru tòotù kâbà goro nye tà pi-itàa ba cîâa, â nye dau gòo târa kaa ma bà tèepaa mwünyabweri Cnide, pwi aucoo kâra wànga. Â càcaa pâri ma bà ti wê goro ê pwéretòotù, â bà itàa na ânuuru i pô Crète, pâ goro i goromee Salmoné. Bà tàpo itàa wii i pô, â po dau gòo ê pai tapàgà kâbà wê, â bà tèepaa naa Bons Ports, pwi aucoo kâra wànga, na wâmwünyabweri ê ville Lasée.
Jèe pàara kâra èpà napô
Jèe dau wâru ê pàara na bà tubatiàu, â càcaa wâdé târa tòobàra i pâra kâbà, ba jèe pàara kâra èpà napô, ba jèe paé ê *tòotù maina kâra parui septembre Tòotù maina kâra parui septembre—Grec: Tòotù kâra ipwanya. Côo mwara Tòotù maina naa na Neeremuru (Vocabulaire) naa pwâadàra tii.. 10 Êkaa na é patêrerà wà Paulo, â é ina tàra pâ: «Guwà côo, co tèpa béeò, go tâmogòori pâ wiàna jè pâra, â jèe pâmari cèna èpà. O tanoori i wànga bau ê êreê, â péa jè tà mwü mwara.»
11-12 Êco na wà tèpa tâa gòro i wànga, âna càcaa wâdé tàra na rà tòpò wànga naawê, na pwi pàara kâra èpà napô. Â nümarà na rà tàpo paé naa na aucoo kâra wànga Phénix wâ Crète, ba cîimiri wê Ba cîimiri wê—Ba é ti co wâna sud-ouest ma nord-ouest i pwéretòotù.. Â wà pwi caa kâra coda, âna nye dau piâjimuru têe ê pwina ru ina têe wà pwi a pa wànga, ma wà pwi apooé, jii ê popai kà Paulo. 13 É tàpo uu ba kîri ê pwéretòotù, na toome niboo nawià, â rà niimiri pâ wâdé, â rà càù jinu, â bà itàa wii ê gòropô Crète [pâ naa Phénix].
Pòu na nawià
14 Bwaa càcaa gòiri ê pai pâra kâbà, â nye uu kaa ba maina ê pé dàré gòro jaa, pé dàré na ina goo pâ Euraquilon. Â pâ nau pòu, 15 â jèe càcaa pâri ma bà itàa caraé, ba é jèe pòtò i wànga, â bà po ipanuâbà ma é popabà. 16 Bà pâ naa ânuuru Cauda, ji pwi nari pô. Â dau gòo târa ma bà naatoo medaribà i nari wànga na bà tadàti. 17 Êco na bà mwa bàra càùé dòme.
Wà tèpa wakè gòro wànga, âna rà pa ê pâ otàpwe, â rà dàgabiaé bwàti naa goo i wànga maina. Ba dau wâgotàra na citàwé naa pâ namarawâ wâ Libye. Â rà naaboo i noo, â rà panuâ ma é pòtòbà i pwéretòotù.
18 Na dàuru kêe, ûna jèe dau maina ê pai uu kâra i pwéretòotù, â rà tütâjii ê pâ êre i wànga naa nawià. 19 Â, na béâracié kâra tòotù, â rà tâjii mwara ê pâ neemuru wànga.
20 Jèe wâru tòotù na é nye uu taaci i pwéretòotù, â câbà caa côo ê tòotù ma îricò§ Câbà caa côo ê tòotù ma îricò—Ticè pai pwa wèe ma rà pa cè câmu kàra naa goro îricò.. Â bà jèe pâra nau càcaa wâari pâ bà o udò. 21 Â jèe wâru tòotù mwara na câbà caa ija na.
É pagòo tèpa bée wà Paulo
É cimadò wà Paulo naa nabibiu kâbà, â é ina pâ: «Tèpa béeò, wiàna guwà gére pitêre dàra i pwi ia go ina pâ na jè cibwaa pâra gée Crète, â pwiri câé caa gére tèepaa marijè cè pwina èpà wàrani. 22 Êco na go ina tàwà pâ: Guwà gòo! Ba o nye ticè cè pwi jè ârapàarajè cèna é bà, êco i wànga na o tiàu.
23 «Go pwi ênawéna kà Pwiduée, â èruune, âna é cùru me pwi jè *angela kêe, 24  Apostolo 23.11na é ina tôo pâ: “Gà cibwaa pwa ma wâgotâgà co Paulo, ba gà o nye tèepaa pâdari wà César, [pwi ukai kà tèpa *Roma]. Ba wà Pwiduée na pwi a pimeaari, âna é nama rà wâro diri wà tàpé na rà pâra wiâgà. É wàrapwiri googà.”
25 «Gée goro pwiri co tèpa béeò, â guwà gòo, ba go nye cèikî naa goo Pwiduée pâ, o wàra ê pwina é ina tôo. 26  Apostolo 28.1Êco na jè o citàwé gò cè jè pô.»
Rà pâmwünyabweri napô
27 Gée na càùru ê pâ tòotù na wâru, na bé 14 kâra ne, â é nye popabà taaci i pòu naa nawià Méditerranée* Méditerranée—Grec: Adriatique.. Â nabibiu kâra ne, â wà tèpa wakè gòro wànga, âna rà pitêre naa goorà pâ, bà pâra mwünyabweri cè napô. 28 Â rà tòcai ê najawé goro otàpwe, ba na rà côo ê pai numwiri wèe, â rà timari pâ 37 mètres. Nabwé, â bà tàpo paé, â rà jèu tòcai mwara, â rà timari co 28 mètres. 29 Wâgotàra pâ bà o tatée cè gòoràwé, â rà tüboo ê ârapàpé pàiri jinu gée pwâragòro wànga. Â géewê, âna bà tâa, â jèe dau nümarà na awài gòropwaa.
30 Nabwé, â wà tèpa wakè gòro wànga, âna rà pwa na rà uru. Ba rà naaboo ê nari wànga naa najawé, â rà gòma-ina pâ na rà pâra nau tüboo cè pàra pàiri jinu naadòbà naporomara wànga.
31 Êco na é ina wà Paulo tà tèpa coda ma pwi caa kàra pâ: «Wiàna rà pâra gée gòro wànga wà tèpa âboro bèepwiri, â o capai tiàuwà diri.»
32 Â rà nye êgò kaa wà tèpa coda, â rà tapàgà ê pâ otàpwe na cipa i nari wànga, â rà panuâê naa nawià ma é wâri.
É pagòorà mwara Paulo
33 Na bwaa pwa dàra ne, â é ina tâbà Tâbà—Grec: Tàra. Ipaiwà naa na pâ nee tii 36 ma 38. É wâjaarà wà Luka, pwi awii tii bèeni. diri wà Paulo pâ: «Wâdé na jè pa cè uti kâjè. Ba jèe ârailu nadàpàra pwapwicîri na jè po tâa, â câjè caa ija. 34 Â êni, âna go âji ilawà pâ, na guwà pa cè èwà, ba na o pwa nii kàwà târa ma guwà udò. Ba o nye ticè jè ârapàarawà cèna o tiàu cè ji caapwi wàrapûruê.»
35 Â é pa ê poloa, â é pwaolé tà Pwiduée béaa kàra, â é tubiti, â é ija. 36 Â bà po capai piêgòtùru diri, â bà ija. 37 (Po 276 kaamwara wàibà naa gòro i wànga.) 38 Ûna bà jèe pwàro, â rà tétâjii pâ baikè blé naa nawià, ba na puràra i wànga.
Rà citàwé naa na namarawâ
39 Na pwaa, â wà tèpa wakè gòro wànga, âna càra caa côoina ê napô, êco na rà côo too ê namarawâ naa bàrawià, wâna pwi jè nanarawé. Â rà niimiri pâ na rà naadò wê i wànga, wiàna pâri. 40 Â rà tipi tâjii ê pâ pàiri jinu naa nawià, â rà tipi mwara ê pâ otàpwe na cipa pâ ârawànga Ârawànga—Gouvernail. Rà ina mwara wà tèpa ijiao pâ: Poé, é, pòé. goo. Â rà càù too ê pwi noo na tâa naporomara wànga, â pipòtòbà too dàra bàrawià. 41 Êco na, na bà too, â bà citàwé naa na namarawâ, ba é kàrù i naporomara wànga, â câé mwa caa gù. Â napwa naa goo ê pwâragòro wànga, âna tabòaa goro ê pai maina wàra ê wià.
Rà cau udò diri
42 Rà niimiri wà tèpa coda pâ, na catàmwara diri tèpa pwa wârimuru, ba wâgotàra pâ rà péa tà uru gée gòro wànga. 43 Êco na wà pwi caa kàra, âna nümee na é wâro wà Paulo, â é pacoorà, â é ina tà tèpa tâmogòori éoo pâ, na rà êgò béaa ma rà mara éoo too naa gòropô. 44 Â é ina tà pàra tàpé pâ, na rà pa cè ére upwâra, é cè noo kâra wànga, ma rà éoo gò. Â [bà éoo diri, â] nabwé, â bà capai tâdòo diri napô, â bà capai udò diri.

*27:1 Roma—Grec: Italie. Roma, âna ville na maina naawê. Côo naa na Neeremuru (Vocabulaire) naa pwâadàra tii.

27:2 Apostolo 19.29

27:9 Tòotù maina kâra parui septembre—Grec: Tòotù kâra ipwanya. Côo mwara Tòotù maina naa na Neeremuru (Vocabulaire) naa pwâadàra tii.

27:11-12 Ba cîimiri wê—Ba é ti co wâna sud-ouest ma nord-ouest i pwéretòotù.

§27:20 Câbà caa côo ê tòotù ma îricò—Ticè pai pwa wèe ma rà pa cè câmu kàra naa goro îricò.

27:24 Apostolo 23.11

27:26 Apostolo 28.1

*27:27 Méditerranée—Grec: Adriatique.

27:33 Tâbà—Grec: Tàra. Ipaiwà naa na pâ nee tii 36 ma 38. É wâjaarà wà Luka, pwi awii tii bèeni.

27:40 Ârawànga—Gouvernail. Rà ina mwara wà tèpa ijiao pâ: Poé, é, pòé.