5
Ru pwâ Ananias ma Saphira
Pwa du duadà na ru icuri ê napuu kàru—wà pwi paao âna nee Ananias, â wà wâdèe âna nee Saphira. Apostolo 4.34–35Â ru niimiri pâ, na ru naa ê mwani tà tèpa *apostolo. Êco na ru pitêreru pâ, na ru cégòtù ê jè jènere mwani gée goo, [â càru caa tà inapàpari tàra].
Ioane 13.2Â é ina têe wà Pétéru pâ: «Ananias, cina gà pitêre dà wà *Caatana ma gà pwâgàri ê Nyuâaê Pwicîri? Cina gà cipa ê jè ére gée goo ê wâri wàra i napuu? Béaa kâra ê pai icuri'gà i napuu, âna, nye kâgà! Â gée na càùru ê pai icuri'gà, âna bwaa nye kâgà mwara ê mwani goo! Cina gà wàrapwiri ê pai niimiri'gà? Ba càcaa wà tèpa âboro na gà pwâgàrirà, â gà pwâgàri wà Pwiduée.»
Ûna é têre pâ na popai bèepwiri wà Ananias, â êgò ê ôomaa kêe, â é tûuboo. Â nye dau maina kaa ê pai wâgo tà tèpa têre wàra ê pwi jèkutâ-bà. Â rà me wà tèpa âboro èpo â rà târamiriê, â rà pwa ma popaé còobé nau pwàniriê.
Ipaiwà naa goo tô wâdèe
Wâpâ na âracié ineretòotù gée na càùé, â é tèepaa me wà wâdà Ananias, â na nye ticè na é tâmogòori gée goo i pwi ia tàgére tèepaa.
 é tawèerié wà Pétéru pâ: «Nye êkaa ni wâri wèe i napuu na gàu icuri?»
 é tòpi têe pâ: «Üu, nye êkaa.»
 é ina têe wà Pétéru pâ: «Gàu wànau târa ê pai pitêreu, ma gàu bumuru goo ê Nyuâaê Pwicîri kà Pwi Ukai? Gà côo, wà tàpé na rà me gée aupwàniri pwi éagà, âna wàilà-ni goropwârawâ, â rà o popagà mwara.»
10 Â nye êgò kaa ê ôomaa kêe, â é nye tûuboo kaa naa goro â Pétéru. Rà toome i tèpa âboro èpo, â rà pâmariê na é jèe bà. Â rà popaé pâ nau pwàniriê naa jaa wà pwi éaé. 11 Nye dau maina kaa ê pai wâgo tà tèpa cèikî, ma wà diri pàra tàpé na rà têre ê jèkutâ bèepwiri.
Maina pàtàma Pwiduée naa goo tèpa apostolo
12  Apostolo 2.43, 14.3Wâru ê pâ *câmu kâra pàtàma Pwiduée na rà pwa wà tèpa apostolo naa nabibiu kà tèpa âboro. Â rà pò goo ê pwina rà côo. Napwa naa goo wà tèpa cèikî, âna rà pitànaima na wâ cikòmaa ‘Wâ kà Solomona’. 13 Nye ticè gée jaa tàpé na càra caa cèikî, na nümee na é pâdarirà. Êco na rà dau pwamainarà wà pàra tèpa âboro. 14 Â é nye tà pitoo pâ ê jéû tèpa paao ma ilàri na rà cèikî naa goo Pwi Ukai, â rà pâdari wà tàpé na rà jèe cèikî.
15 Wà tèpa âboro [na Iérusaléma] âna rà popa me tèpa maagé naa gòro naigé, â tòpòrà naa gòro aupuu tâdòiti ma aupuu pipîri, ba wiàna é me wà Pétéru, â, na o tii goo cè pàararà ê ânuuê. 16 Dau wâru mwara ê pâ âboro na rà me gée pàra village, naa *Iérusaléma. Â rà popa me tàpé na rà maagé, ma pwa duée goorà. Â rà po capai wâdé diri.
Wà tèpa apostolo âna tâjùrurà
17 Na gére wàrapwiri, â wà pwi *ukai kà tèpa pwa ârapwaailò ma wà tèpa bée (ê gére pâra kà tèpa *Sadukaio), âna rà nye dau piboo goo tèpa apostolo, â rà cau cimadò. 18 Â rà nye tâjùrurà kaa, â rà türà dò naa na karapuu na ara diri ê pâ âboro* Türà dò naa na karapuu na ara diri ê pâ âboro—é, Türà dò naa na karapuu kâra napô..
19  Apostolo 12.7–10Êco na, na ne, âna wà pwi *angela kà Pwi Ukai, âna é tàpiri diri ê pâ goropwârawâ kâra i na karapuu, â é pacòobérà. Â é ina tàra pâ: 20 «Guwà pâra nau tâa na *Wâra pwapwicîri, â guwà picémara êdiri pâ na popai goo ê pwi *âji wâro bèeni.»
21-22 Â rà pò ma too naa na Wâra pwapwicîri na bwaa po dàuru, â rà pacâmuri tèpa âboro.
Tiàurà naa na karapuu!
Na gére wàrapwiri, â wà pwi ukai kà tèpa pwa ârapwaailò ma tèpa bée, âna rà todà diri tèpa *wâratûâ, wà tèpa ijiao kâra Ba *Isaraéla, ba na rà ipitiri. Â rà panuâ pâ tèpa wéaa, ba na rà popa me tèpa apostolo, gée na karapuu.
Êco na, na rà tèepaa pâ naa na karapuu, â càra caa pâmarirà. Â rà wâjué côwâ, â rà ina târa wâratûâ pâ: 23 «Bà pâmari i na karapuu, âna nye po târi bwàti ê pâ goropwârawâ goo, â wà tèpa wéaari wèe, âna rà nye jèpa coo na ê auwéaa kàra. Êco na, na bà tàpiri pâ goropwârawâ, âna jèe ticè âboro na!»
24 Ûna rà têre pwiri wà pwi caa kà tèpa wéaari Wâra pwapwicîri ma wà tèpa caa kà tèpa pwa *ârapwaailò, â càra caa tâmogòori cèna rà niimiri naa goo ê pai tiàu tèpa apostolo, ma cè pwi cèna o tèepaa.
25 Na bwaa gére wàrapwiri, â é tèepaa me pwi jè âboro na ina tàra pâ: «Tàpéeni! Wà i tèpa âboro na ia guwà tòpòrà naa na karapuu, âna rà wâna Wâra pwapwicîri ni, â rà gére pacâmuri ê pâ âboro!»
26 Â rà nye pâra kaa naa na Wâra pwapwicîri wà tèpa wéaa ma wà pwi caa kàra, ba na rà tâjùru tèpa apostolo. Êco na rà nye poparà me bwàti, ba wâgotàra goo i Ba, ba é péa tà èirà goro atü.
Na ara wâratûâ kà tèpa Juif
27 Rà popa me tèpa apostolo, â rà poparà pâdari ê wâratûâ maina. Â é tawèerirà wà pwi ukai kà tèpa pwa ârapwaailò pâ: 28  Mataio 27.25«Tàpéeni! Gona ia câbà caa dau papwicîri jiiwà na guwà pacâmuri naa na pwi neere âboro bèepwiri? Â côo, nabàni, âna guwà nama pâra pitiri Iérusaléma ê câmu kàwà! Â guwà inapàpari pâ nye wàibà kaa na bà tèpa majoro ê pai bà kêe Dernière phrase—Grec: «Nümawà na guwà nama tûu naa gòbà ê domii kà pwi âboro-bà?»
Bà pitêre dà Pwiduée co!
29  Apostolo 4.19É tòpi tàra wà Pétéru, na wàilà ma wà tèpa apostolo bée, pâ: «Bà pitêre dà wà Pwiduée, â càcaa tèpa âboro! 30 Wâguwà kaa na tétàmwara wà Iésu, ba guwà nama é utòtòro goro *kurucé. Êco na é pawâroé Pawâro—Faire vivre. côwâ wà Pwiduée kà tèpa caa kâjè. 31  Apostolo 2.33–34; Éféso 1.20; Hébéru 2.10, 12.2Â é naatoo Iésu naa gòro âji îê [ba na é pitûâ kâra diri pâ muru]. Â é tòpòé ma é Pwi Ukai, ma é *pwi a pa-udò. É wàrapwiri, ba na é tâmogòori ê Ba Isaraéla pâ, pâri ma é pinünüma ma o pwanauri ê èpà kêe. 32 Â wàibà kaa tèpa *paâjupâra wàra diri ê pâ namuru bèepwiri, wàibà ma ê Nyuâaê Pwicîri, na é naa wà Pwiduée tà tàpé na rà pitêre dèe.»
33 Ûna rà têre pwiri wà tèpa wâratûâ, â rà dau putàmu, â rà pwa na rà tétàmwara wà tèpa apostolo.
É patêre tèpa bée wà Gamaliel
34 Êco na é cimadò gée nabibiu kàra ê pwi *Farasaio na nee Gamaliel (na é pwi jè *dotée goro ê Naèà mwara), na rà dau picâdirié diri ê Ba. Â é ilari pâ, na rà tàpo pacòobé tèpa apostolo. 35 Â é ina tà tèpa wâratûâ bée pâ: «Ico tèpa béeò Isaraéla, guwà ipwacôowà bwàti goo cè pwina guwà niimiri pâ na guwà pwa tà tèpa âboro bèepwiri. 36  Apostolo 21.38Càcaa pâ gòiri ê pàara na é tèepaa na wà Theudas, pwi âboro na é nye niimiri pâ dau pwamuru naa gooé. Â wâpâ goro 400 âboro na rà pâra wiâê. Êco na, ûna caamwereê, â rà jèe ipiina diri, â jèe ticè airà. 37 Gée na càùé, na pàara na pûra jéûru âboro na, â é cimadò wà Judas§ Judas—Càcaa wà Judas, pwi acâmu kà Iésu, na ia é icurié (1.16–18)., wà pwi âboro me gée Galilée. Â wâru tèpa âboro na rà pâra wiâê. Êco na, na é bà, wàé mwara, â wà tèpa âboro bèepwiri, âna rà jèpa ipiina mwara. 38 Â nabàni, âna go ina tàwà pâ, na guwà cibwaa kairi tàpé bèepwiri. Bwa, guwà nama rà pâra, ba wiàna ê pwina rà pwa, âna me co gée jaa tèpa âboro, â o tiàu. 39 Êco na, naa muru me gée jaa wà Pwiduée, â o càcaa pâri ma guwà pacoo. Guwà cibwaa ipwaji ma guwà cicara Pwiduée!»
 wà tèpa pitûâ, âna rà pâra naa goo ê pai ina kà wà Gamaliel. 40  Apostolo 4.18 rà todà côwâ tèpa apostolo, â rà nama pâdirà.  rà panuârà, â rà tûâri tàra pâ, na rà cibwaa mwa caa tùra na nee Iésu.
41  Mataio 5.10–12; 1 Pétéru 4.13Wà tèpa apostolo, âna rà còobé jii ê wâratûâ, â rà dau ipwàdée, ba wà Pwiduée, âna é tèi pâ, pâri ma pâdirà goo ê nee Iésu. 42 Â êdiri na tòotù, naa na Wâra pwapwicîri, ma ê pâ pwârawâ, âna rà nye taaci pacâmuri tèpa âboro. Â rà picémara ê *Picémara Wâdé goo Iésu, pwi *Mesia, [pwi a pa-udòjè].

5:2 Apostolo 4.34–35

5:3 Ioane 13.2

5:12 Apostolo 2.43, 14.3

*5:18 Türà dò naa na karapuu na ara diri ê pâ âboro—é, Türà dò naa na karapuu kâra napô.

5:19 Apostolo 12.7–10

5:28 Mataio 27.25

5:28 Dernière phrase—Grec: «Nümawà na guwà nama tûu naa gòbà ê domii kà pwi âboro-bà?»

5:29 Apostolo 4.19

5:30 Pawâro—Faire vivre.

5:31 Apostolo 2.33–34; Éféso 1.20; Hébéru 2.10, 12.2

5:36 Apostolo 21.38

§5:37 Judas—Càcaa wà Judas, pwi acâmu kà Iésu, na ia é icurié (1.16–18).

5:40 Apostolo 4.18

5:41 Mataio 5.10–12; 1 Pétéru 4.13