Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Apostolo 6
6
Tèpa pitu tà tèpa apostolo
Apostolo 4.35Na pwi pàara-bà, âna jèe pitoo ê jéû tèpa cèikî. Â wà tàpé na rà pwa grec* Tàpé na rà pwa grec—Tèpa cèikî na rà tèpa Juif, â na rà pitâa gòroigé jii napô Judée., âna rà pikûuri wà tèpa âboro *Juif na rà pwa *hébéru. Ba wà pa dàpwà kàra, âna po dau càcaa wâdé pai pwa tàra, naa na ipâdimuru na rà pwa na diri ê pâ tòotù.
Wà tèpa 12 *apostolo, âna rà todà diri tèpa cèikî, â rà ina tàra pâ: «Càcaa wâdé na bà coo jii ê picémara popai kà Pwiduée, ma bà pâdi ê utimuru. Êni co tèpa cèikî béeò, âna guwà pitòrigari cè tèpa 7 âboro gée jaawà, tèpa âboro na guwà côo pâ, nye wâdé kaa ê càrarà ma tûâ kàra, na dipitirirà ê Nyuâaê Pwicîri ma autâmogòorimuru kà Pwiduée. Â bà o nama wakè kàra pwiri. Ba wàibà, âna bà o jèe nye po tâa co kaa naa goo ê pwapwicîri, ma picémara ê popai.»
 wâdé târa diri tèpa cèikî, â rà pitòrigari tèpa âboro bèeni:
 
Étienne (na dau maina ê cèikî kêe, â dau tâa gòé ê Nyuâaê Pwicîri);
Filipo;
Procore;
Nicanor;
Timon;
Parménas;
Nicolas gée na ville Antioche. (Ia é biié naa goro pwapwicîri kà tèpa Juif.)
 
 rà poparà medari tèpa apostolo, â rà pwapwicîri kàra wà tèpa apostolo ma tòpò îrà naa gòrà.
Apostolo 2.41, 16.5Â napwa ê popai kà Pwiduée, âna nye pâra ba maina kaa, â é jèe dau pitoo ê jéû tèpa cèikî na *Iérusaléma. Â wâru tèpa pwa *ârapwaailò na rà cèikî.
Rà tâjùru Étienne
Wà Étienne, âna pwi âboro na dau maina naa gòé ê *aupwényunyuâari kà Pwiduée. Â é pwa ê pâ *câmu kâra pàtàma Pwiduée naa nabibiu kâra pâ âboro—muru na maina, na rà pò goo. Êco na pwa pàra tèpa âboro na rà cicaraé—pàra tèpa Juif gée na du ville Cyrène ma Alexandrie na rà me gée na *wâra pitapitiri kà tèpa *ênawéna kîri na jèe tipirà côwâ. Â pwa mwara tèpa Juif gée na du province Cilicie ma Asia na rà cicara Étienne. Â rà pitùra ma wàé [ma pwaé]. 10  Luka 21.15Êco na ticè na rà wà têe Ticè na rà wà têe—Ils ne pouvaient rien faire contre lui., ba é tùra na autâmogòorimuru na é naa têe ê Nyuâaê Pwicîri.
11 Wà tàpéebà, âna rà wâri tèpa âboro, ba na rà piciapwâ gooé ma ina pâ: «Bà têre na é ina pâ popai na èpà naa goo wà *Moosé ma wà Pwiduée.» 12 Â rà tubagùra nüma tèpa âboro ma wà tèpa pitûâ kàra. Â rà êgò gée paé, â rà tâjùru wà Étienne, â rà popaé pâ naa na *wâratûâ maina.
13 Rà tòpò mwara tèpa âboro na rà pwâ, na rà ina pâ: «Wà pwi âboro bèeni, âna câé caa nao goro dàbaèpà ê *Wâra pwapwicîri ma ê *Naèà. 14 Â bà têre na é gére ina pâ, wà Iésu, ê pé pwi Nazareth bèepwiri, âna ée mwa ténoori ê Wâra pwapwicîri bèeni, â ée mwa tòotéri ê pâ nyamanya na é naa tâjè wà Moosé!»
15 Wà diri tèpa wâratûâ, âna rà niâri pâ wà Étienne. Ba pé pwâra ê naporomee, pwacèwii naporomara *angela.

6:1 Apostolo 4.35

*6:1 Tàpé na rà pwa grec—Tèpa cèikî na rà tèpa Juif, â na rà pitâa gòroigé jii napô Judée.

6:7 Apostolo 2.41, 16.5

6:10 Luka 21.15

6:10 Ticè na rà wà têe—Ils ne pouvaient rien faire contre lui.