14
Paulo ma Barnabas na Iconium
Ipaiwà ê pwina tèepaa na Iconium ma wâ Antioche. Ba ru too wà Paulo ma Barnabas naa na *wâra pitapitiri kà tèpa *Juif; â ru picémara ê popai kà Pwiduée; â wâru tèpa âboro na rà cèikî—wà tèpa Juif, ma wà tàpé na càra caa tèpa Juif mwara. Napwa naa goo wà pàra tèpa Juif, âna tàutàra dàra cèikî naa goo ê popai na ru ina; â rà pitoo naa na pûru wà pàra tèpa tâa wê, ba na rà putàmu naa goo wà Paulo ma Barnabas.
Maréko 16.20; Hébéru 2.4Êco na càru caa pò ma pâra, â ru bwaa nye tàpo tâa wê. Â càru caa piwâ na ru picémara ê *pimeaari imudi kà Pwi Ukai, ba tupédu a cèikî naa gooé. Â é *paâjupâra ê pâ popai na ru ina wà Pwiduée, na é nama ru pwa ê pâ *câmu kâra pàtàmee na rà pò goo wà tèpa âboro. Â rà pitadàrùrà wà tèpa âboro na napô bèepwiri. Ba ê jè ére gée goorà, âna é pâra wiâ [tèpa caa kà] tèpa Juif; â jè ére, âna é pâra wiâ wà tupédu *apostolo.
Apostolo 14.19Pwa mwara pàra tàpé na càra caa tèpa Juif [na rà cicara Paulo ma Barnabas]. Â rà pitêrerà ma wà tèpa Juif, ma wà tèpa caa kàra* Tèpa caa kàra—Rà ina mwara wà tèpa ijiao pâ: Tèpa naporomeerà., ba na rà catàmwararu goro atü. Êco na, ûna ru tâmogòori pwiri, â ru uru pâ naa napô Lycaonie—naa na du ville Lystre, ma Derbe, ma ê pâ na ére goro jènereru. Â ru picémara naawê ê *Picémara Wâdé.
Na Lystre ma Derbe
Na pàara bèepwiri, âna é tâa Lystre ê pwi a pitàbwamwa. Gée na aukîri kêe, âna càcaa pâri ma é cimadò ma é pâra. Â, na jè tòotù, âna é tàmaari wà Paulo na é gére picémara ê popai. Â é nye po ucâriê kaa wà Paulo, ba é côo pâ é cèikî wà pwiibà pâ o mwa wâdé du âê.
10 Â é dau tùra too wà Paulo, â é ina têe pâ: «Gà cimadò, â gà citàrù!»
 é nye êgò kaa, â é too na citàrù, â é pâra!
11  Apostolo 28.6Wâru ê pâ âboro gée Lycaonie na rà côo pwiri, â rà uu burà ina naa na pwâratùra kàra pâ: «É! Wà tèpa duée kâjè, âna rà jèe pipwârürà Pipwârürà—Se transformer. naa goo tèpa âboro, â rà boome darijè!»
12 Â rà naa tàru ê nee tèpa duée kàra. Ba rà ina goo Barnabas pâ Zeus, nee pwi ukai kà tèpa duée; â wà Paulo pâ Hermès Zeus; Hermès—Biu, âna wà tèpa Grec bèeni, âna dau wâru tèpa duée kàra. ba nye wàé na é pwi a pame ê popai.
13 Pwa ê wâra pwapwicîri kà Zeus, âna é wâni na jè tapoo tò naa na ville§ Wâni na jè tapoo tò naa na ville—À l'entrée. Rà ina mwara wà tèpa ijiao pâ: Wâna autò na ville.. Â wà pwi a pwa ârapwaailò kêe, âna é pame ê pâ paaci bau pâ buké, â é tòpò boo naa goro ê pâ goropwârawâ. Ba nümarà ma wà tèpa âboro na rà pwa *ârapwaailò tà tupédu apostolo.
Caapwi co pwi âji Pwiduée!
14 Êco na, ûna ru têre pwiri, â dau càcaa wâdé tàru, â ru tidàpa ê ârabwée kàru* Tidàpa ê ârabwée kàru—Rà tidàpa ê ârabwée kàra wà tèpa Juif na rà po dau pikîri. É, na po dau dàpàgà tàra goo cè jè muru, pwacèwii na rà pwa cèna èpà tà Pwiduée.. Â ru itàa pâ naa nabibiu kâra pâ âboro, â ru tomara too pâ: 15  Psaume 146.6; Apostolo 10.26«Bwa! Tèpa béebu, dà na guwà pwa? Wàibu, âna bu nye tupédu âboro pwacèwiiwà! Â bu me nau picémara tàwà ê Picémara Wâdé. Wâdé na guwà panuâ ê pâ duée kàwà na ticèmuru naa goorà. Guwà biiwà naa goo wà Pwiduée na é wâro. Ba wàé na é pwa ê napwéretòotù ma gòropuu ma nawià, ma diri ê pâ namuru na wâna.
16  Apostolo 17.30«Â wà pwi Pwiduée-bà, naa na pâ pàara biu, âna é panuâ ê pâ Ba, ma rà pwa ê pâ câbawâdé kàra. 17  Jérémie 5.24Êco na é mu nye tà paari tâjè ê pimeaari kêe, na é pwa ê pâ muru na wâdé ba kâjè. Ba é naa tâjè ê popaa me gée napwéretòotù, ma ê pàara na piûnya na. Â wàé na é naa tâjè ê pâ utimuru na dau wâru, â é naa mwara ma jè dau ipwàdée.»
18 Â ru jèe nye ina tàra ê pâ popai bèepwiri wà Paulo ma Barnabas, êco na ru bwaa nye tàpo paa goro ticia jiirà pâ, na rà cibwaa pwa ârapwaailò tàru.
Rà èi Paulo goro atü
19  Apostolo 17.13; 2 Korénito 11.25Êco na rà tèepaa me naawê wà tèpa Juif na ia rà cicara Paulo ma Barnabas naa Antioche ma Iconium. Â rà too naa na pûru wà pàra tèpa âboro, ba na rà catàmwara Paulo. Â rà dau èié goro atü, â rà bèerié còobé gée na napô, ba rà tà niimiri pâ é jèe bà. 20 Êco na rà cibèepié wà tèpa cèikî, â é cimadò â é tò naa na ville.
Na pwi tòotù gée paé côwâ, â ru pâra ma Barnabas naa na ville Derbe.
Ru wâjué côwâ naa Antioche wâ Syrie
21 Géewê, âna ru picémara ê Picémara Wâdé na Derbe, wà Paulo ma Barnabas. Â wâru tèpa âboro na rà cèikî. Â ru wâjué me côwâ naa Lystre, ma Iconium, ma Antioche wâ Pisidie. 22  Apostolo 15.32; 1 Tésalonika 3.3Ru pagòo tèpa cèikî, ba na rà cimwü naa na cèikî kàra naa goo wà Pwi Ukai. Â ru ina tàra pâ: «Jè wâro na ê pâ picâri, na jè pâra wii ê naigé pâ naa na ê *Mwaciri kà Pwiduée.»
23 Ru pitòrigari wà pàra tèpa âboro, ba na rà tèpa pitûâ naa na jèpa wâra pwapwicîri. Â ru ipwanya—ru panuâ ê ija na jè pàara, ba na ru pwapwicîri kàra bwàti. 24 Â nabwé, [â ru picijiirà] â ru tapàgà boo Pisidie, â ru tèepaa naa na province Pamphylie. 25 Â ru picémara ê popai kà Pwiduée naa na du ville wê—naa Perge, ma Attalie.
26  Apostolo 13.1–2Géewê, â ru pa wànga ba na ru wâjué côwâ naa Antioche wâ Syrie. Ba nye wà tèpa cèikî na pwi ére-bà, na ia rà panuâru na aranara ê pimeaari imudi kà Pwiduée, târa pwi wakè na ru gére tubamwara.
27  Apostolo 15.4,12Ûna ru tèepaa pâ, â ru panaimari tèpa cèikî. Â ru piwiâ tàra diri ê pâ namuru na é nama ru pwa wà Pwiduée. Â ru piwiâ mwara ê pai tàpiri ê goropwârawâ tà tàpé na càra caa tèpa Juif, ma rà cèikî. 28 Â bwaa tàpo gòiriru goro tâa wê.

14:3 Maréko 16.20; Hébéru 2.4

14:5 Apostolo 14.19

*14:5 Tèpa caa kàra—Rà ina mwara wà tèpa ijiao pâ: Tèpa naporomeerà.

14:11 Apostolo 28.6

14:11 Pipwârürà—Se transformer.

14:12 Zeus; Hermès—Biu, âna wà tèpa Grec bèeni, âna dau wâru tèpa duée kàra.

§14:13 Wâni na jè tapoo tò naa na ville—À l'entrée. Rà ina mwara wà tèpa ijiao pâ: Wâna autò na ville.

*14:14 Tidàpa ê ârabwée kàru—Rà tidàpa ê ârabwée kàra wà tèpa Juif na rà po dau pikîri. É, na po dau dàpàgà tàra goo cè jè muru, pwacèwii na rà pwa cèna èpà tà Pwiduée.

14:15 Psaume 146.6; Apostolo 10.26

14:16 Apostolo 17.30

14:17 Jérémie 5.24

14:19 Apostolo 17.13; 2 Korénito 11.25

14:22 Apostolo 15.32; 1 Tésalonika 3.3

14:26 Apostolo 13.1–2

14:27 Apostolo 15.4,12