2
É me Nyuâaê Pwicîri naa gò tèpa cèikî
Lévitique 23.15–21; Deutéronome 16.9–11Na tòotù kâra Pentecôte, [*tòotù maina kâra piûnya] âna rà pitànaima na jè ére wà tèpa cèikî. Â rà nye têre kaa ê pwina é boome gée napwéretòotù na pwa aié na pwacèwii ê airi pwéretòotù na dau maina. Â é nye pwaai kaa ê wâ na rà tâa na. Mataio 3.11Â rà côo na tèepaa me ê pâ pwina pwacèwii ê doromara ânye, â jèpa ti gòrà jècaa. Maréko 16.17; Apostolo 4.31, 10.44–46, 19.6Â ê Nyuâaê Pwicîri, âna é nye tûu kaa naa gòrà diri, â rà tùra na ê na jèpapara pwâratùra, wiâra na é naa tàra ê Nyuâaê Pwicîri.
Wâru tàpé na têre na jèpa pairà
Na pwi pàara bèepwiri, âna rà wâro wâ *Iérusaléma wà tèpa *Juif na dau wânümarà tàra ê pwapwicîri, âna rà me gée na diri ê gòropuu pitiri. Â wà tàpéebà, âna rà cau itàa, ma caatâa naa, na rà têre pâ naawê i pwi airimuru. Â po tabaticè nümarà, ba rà têre tèpa cèikî na rà tùra naa na jèpapara pwâratùra.
Po dàpàgà tàra, â rà pitawèerirà pâ: «Gona wà tèpa âboro bèeni na rà gére tùra, âna càcaa tèpa âboro diri gée Galilée? Â gorodà na jè têrerà, na rà gére tùra na jèpa paijè jècaa* Nee tii 9–11 naa na grec, âna gòobàra popai na rà ina wà tèpa âboro naa na nee tii 7 ma 8.
Ba gée nabibiu kàra, âna pwa tèpa âboro na rà me gée napô *Judée. Â pwa pàra tàpé na rà me gée na pâ napô—gée Parthes, ma Médie, ma Élam ma Mésopotamie. Â pwa pàra tàpé na rà me gée na jè province kà tèpa *Roma—Cappadoce, ma Pont, ma Asia, 10 â gée na ére mwara wâ Phrygie ma Pamphylie Cappadoce, Pont, Asia…Phrygie ma Pamphylie—Rà tâa napô na ina goo pâ Turquie nabà.. Â wà pàra tàpé, âna rà me gée napô *Aigupito, â gée na nyi nari napô gée goo na ville Cyrène wâ Libye. Â wà pàra tàpé mwara, âna rà me gée Roma, 11 â gée gòropô wâ Crète; â gée napô Arabie. Â pwa pàra tàpé gée jaarà, âna rà nye tèpa âji Juif; ma wà tàpé na rà cèikî naa goro ê pwapwicîri kà tèpa Juif.
 rà pitawèerirà pâ: «Gona dà majoroé ma jè têre wà tèpa âboro Galilée bèepwiri na rà gére ina naa na ê jèpa paijè ê pâ muru na maina na é pwa wà Pwiduée?»
12 Â rà dau pò diri, â càra caa tâmogòori cèna rà niimiri, â rà pi-ina tàra pâ: «Dà pai ina wèe ni?»
13 Êco na pwa pàra tàpé na rà piècaari tèpa cèikî, â rà ina pâ: «Bwa! Rà nye dau ipwirié kaa goro dipâa!»
É patùra ê Ba wà Pétéru
14 É cimadò wà Pétéru ma wà tèpa 11 *apostolo bée, â é mwa patùrarà, ba na rà tâmogòori bwàti. «Bwa; guwà têre, co tèpa jènereô Tèpa jènereô—Tèpa Juif., ma wâguwà diri na guwà wâni Iérusaléma. Guwà tàpo tàmaa ma go ina bwàti tàwà ê pwina gére tèepaa. 15 Wà tèpa âboro bèeni, âna càra caa ipwirié pwacèwii ê pai niimiri kàwà, ba mwa nye gére 9h§ 9h—Wà tèpa Juif, âna rà mwa ija ma wâdo na 10h dàuru gée na càùru pwapwicîri. dàuru kaa. 16 Bwa! Wàéni kaa i popai kà [Pwiduée, na é naigé mee wà] *péroféta Joël:
 
17  Joël 3.1–5Go o mwa naa boopaé
ê Nyuâaê kôo
naa gò tèpa Ba,
na tòotù pwicò.
Go o mwa naa popai kôo
tà pa èpo paao
ma èpo kàwà.
Rà mwa tomara too
târa inapàpari.
Go o mwa paari
pâ muru na nyuâa
tà pa èpo dopwa kàwà.
Go o mwa patùra
tèpa ijiao kàwà
naa na naurune.
18  Go o naaboo Nyuâaô,
na pwi pàara-bà,
naa goo pâ ênawéna kôo,
pa ilàri ma paao.
Rà mwa picémara popai kôo.
 
19-20  Go o nama tèepaa
pâ muru na ité
na càcaa mu côo
naa gopaérenao
ma naa gòropuu.
Too ânye ma mu.
O câé caa té tòotù.
Ba é biié ma bàutê
O mii parui
pwacèwii domii.
O cau coo diri
béaa kâra pwi tòotù
—tòotù kà Pwi Ukai.
Nyamu ma pwényuâa
pwi tòotù kôo-bà.
21  Ée mwa udò awé
wà pwina ée mwa todòo
na pwi tòotù-bà!»
Joël 3.1–5
É jèe wâro côwâ Iésu
22 [É ina mwara wà Pétéru pâ]: «Tèpa âboro *Isaraéla, tàpo tàmaari ê popai na go ina tàwà: Wà Iésu pwi âboro Nazareth, âna wà pwi âboro na é jèe tàmara pitòrigarié wà Pwiduée. Â wà Pwiduée, âna é jèe paarié tàwà, ba é nama é pwa ê pâ *câmu kâra pàtàmee naa nabibiu kàwà, na guwà pò goo. 23 Wà pwiibà, âna pinaaê tàwà, â guwà pwa ma é bà, ma guwà nama rà tanamiriê naa goro *kurucé wà tèpa âboro èpà. Êco na é mara tâmogòori diri pwiibà wà Pwiduée, â nye câbawâdé kêe na wàrapwiri. 24 [Â gée na càùru ê maagé côo kà Iésu] â é upaé jii ê pwâra bà, â é pawâroé côwâ. Ba nye ticè pàtàmara ê pwâra bà naa gooé. 25  Psaume 16.8–11Ba é jèe tàmara picémaraê wà *Davita na é ina pâ:
 
Go nye tà côo taaci
wà Pwi Ukai béaa kôo.
É tâa gòro âji îô,
â câgo caa gùmagù.
26  Go ipwàdée ma picagòtùé!
Ba wiàna go bà,
â o nye tà wâdé naa gooò.
27  [Go ina têe pâ]:
Gà jèe pitòrigario
ma go pwi ênawéna'gà.
O câgà caa panuâ nyuâaô
ma é tâa na aubà* Aubà—é, Napô kà tèpa bà..
O câgà caa panuâ naiio
ma o wai ma botére.
28  Gà jèe paari tôo
ê naigé mara wâro.
Go o mwa ipwàdée,
ba gà tà wâjaao!»
Psaume 16.8–11
 
29  1 Rois 2.10[É tòobàra pâ wà Pétéru, â é ina tàra pâ]: «Tèpa jènereô, câgo caa piwâ Piwâ—Hésiter. na go ina ba pwéelaa tàwà pâ: Wà pwi jojoorojè Davita, âna é bà, â pwàniriê, ba jè bwaa tà côo nabàni ê bwàmu kêe, naa jaajè. 30  2 Samuel 7.12; Psaume 89.4–5, 132.11Êco na é nye pwi péroféta, [ba é pame ê popai gée jaa Pwiduée] â é nye tâmogòori ê *auipwataâboro kà Pwiduée na é ina têe pâ:
 
Go o mwa pitòrigari
cè pwi âboro caapwi
gée goo wà tèpa gòobàragà.
Ée mwa tâa na autâa'gà.
Ba wâgo na go o mwa pwa.
Psaume 132.11
 
31  Psaume 16.10«Ûna é ina pwiri wà Davita, â é mara ina wà pwi *Mesia na ée mwa me. Ûna é ina pâ, o câé caa panuâê naa na aubà, â o càcaa wai ma botére ê naiié, â é inapàpari ê pai wâro côwâ kà pwi Mesia. 32 Â wà pwi Iésu na go gére ina tàwà, âna wàé kaa pwiri, ba wà Pwiduée, âna é jèe pawâroé côwâ gée na aubà. Â nye wàibà kaa tèpa *paâjupâraê diri.
33  Apostolo 5.32, 7.55–56«Â é naaê too wà Pwiduée Caa naa gòro âji îê [ba na é pitûâ kâra diri pâ muru] â é naa têe ê Nyuâaê Pwicîri, na é jèe nabwé ina béaa. Êkaa na naa boome naa gòbà ê Nyuâaê Pwicîri, wàra na guwà gére côo ma têre nabà. 34-35  Psaume 110.1Ba wà Davita, âna câé caa too naa napwéretòotù, êco na é ina pâ:
 
Popai kà Pwi Ukai,
Pwi Ukai Pwiduée
na é patùra Pwi Ukai kôo:
“Gà me ma gà tâa ni.
Tâa ni gòro îô étò.
[Go naa tâgà ê pitûâ.
O pwamainagà awé.]
Go nama gà còogai
tèpa ipaa dàgà.”
Psaume 110.1
 
36  Apostolo 5.30–31«Wâdé na wâguwà ê Ba Isaraéla, âna guwà câbaâjupâra Câbaâjupâra—Reconnaître la vérité, être convaincu (cèikî, tòpi, tâmogòori). pâ, wà i pwi Iésu na ia guwà tanamiriê naa goro kurucé, âna é nama é pwi Mesia ma Pwi Ukai wà Pwiduée.»
Dau wâru tàpé na rà cèikî
37 Na rà têre ê popai bèepwiri, â cau tatée ma tabagéaa diri ê pwâranümarà, â rà ina tà Pétéru ma tèpa apostolo bée pâ: «Tèpa jènerebà, na bà pwa dà?»
38 Â é ina tàra wà Pétéru pâ: «Guwà pinünüma ma guwà biiwà.  guwà nama *upwaawà jècaa, naa na nee wà Iésu *Kériso, ba na o pwanauri ê pâ èpà kàwà, â na guwà o tòpi ê âraimeai, i Nyuâaê Pwicîri. 39  Ésaïe 57.19Ba ê auinabéaa bèepwiri, âna kàwà ma tèpa naîwà ma diri ê pâ âboro na rà wâiti awé§ Ê pâ âboro na rà wâiti awé—Wàijè diri tèpa âboro na câjè caa tèpa Juif. na ée mwa todàra wà Pwiduée, Pwi Ukai kâjè.»
40 Dau wâru mwara ê pâ popai na é paâjupâra tàra ma pagòorà goo wà Pétéru. Â é ina tàra mwara pâ: «Guwà upiri ê pâ naneeâboro na èpà tûâ kàra, [ba na o tâa tàwà ê *âji wâro].»
41  Apostolo 2.47, 4.4Nye wâpâ na 3 000 âboro kaa, na rà tòpi ê popai kà Pétéru na pwi tòotù bèepwiri. Â rà cèikî naa goo wà Iésu, â *upwaarà. Â mwa tèpa bée tàpé na rà cèikî béaa.
Pai wâro kà tèpa cèikî
42  Apostolo 20.7Wà tèpa cèikî, âna rà nye tà ciburà pitànaima ma tèpa apostolo, ba na rà têre bwàti ê pupûra kàra. Â rà pitubiti naima ê poloa* Pitubiti naima ê poloa—Pi-ija kà Pwi Ukai. Jè ina mwara nabà pâ Caanilo, é, Pa-utimuru (Sainte-Cène, eucharistie). Pi-ija bépitaniimiri i bénabwé pi-ija kà Iésu ma wà tèpa 12 apostolo kêe, béaa kâra ê pai bà kêe. (Côo Mataio 26.26–29.), ma pwapwicîri naima.
43 Wâru pâ câmu kâra pàtàma Pwiduée na rà pwa wà tèpa apostolo. Â wà tèpa âboro, âna rà pò goo, â rà pitòimirirà ma piaabòrirà.
44  Apostolo 4.32–35Wà diri tèpa cèikî âna caapwi pwâranümarà, â rà pwa ma ê jèpa neemururà, âna capai kàra. 45 Rà icuri ê pâ napuu kàra ma ê pâ wâdé kàra, â rà ipâdi naa goorà ê wâri wèe, wiâra ê pwina tiàu jiirà. 46 Na diri ê pâ tòotù, âna rà capai pwapwicîri naima wâna *Wâra pwapwicîri. Â rà pi-ija naima naa na ê pâ pwârawâ kàra, naa na ipwàdée ma ipakîri. 47  Apostolo 6.7, 11.21Â rà pwamaina wà Pwiduée, â rà ipwàdée goorà wà tèpa âboro. Â wà Pwi Ukai, na diri ê pâ tòotù, âna é nama piwâru too tàpé na rà udò.

2:1 Lévitique 23.15–21; Deutéronome 16.9–11

2:3 Mataio 3.11

2:4 Maréko 16.17; Apostolo 4.31, 10.44–46, 19.6

*2:8 Nee tii 9–11 naa na grec, âna gòobàra popai na rà ina wà tèpa âboro naa na nee tii 7 ma 8.

2:10 Cappadoce, Pont, Asia…Phrygie ma Pamphylie—Rà tâa napô na ina goo pâ Turquie nabà.

2:14 Tèpa jènereô—Tèpa Juif.

§2:15 9h—Wà tèpa Juif, âna rà mwa ija ma wâdo na 10h dàuru gée na càùru pwapwicîri.

2:17 Joël 3.1–5

2:25 Psaume 16.8–11

*2:27 Aubà—é, Napô kà tèpa bà.

2:29 1 Rois 2.10

2:29 Piwâ—Hésiter.

2:30 2 Samuel 7.12; Psaume 89.4–5, 132.11

2:31 Psaume 16.10

2:33 Apostolo 5.32, 7.55–56

2:34-35 Psaume 110.1

2:36 Apostolo 5.30–31

2:36 Câbaâjupâra—Reconnaître la vérité, être convaincu (cèikî, tòpi, tâmogòori).

2:39 Ésaïe 57.19

§2:39 Ê pâ âboro na rà wâiti awé—Wàijè diri tèpa âboro na câjè caa tèpa Juif.

2:41 Apostolo 2.47, 4.4

2:42 Apostolo 20.7

*2:42 Pitubiti naima ê poloa—Pi-ija kà Pwi Ukai. Jè ina mwara nabà pâ Caanilo, é, Pa-utimuru (Sainte-Cène, eucharistie). Pi-ija bépitaniimiri i bénabwé pi-ija kà Iésu ma wà tèpa 12 apostolo kêe, béaa kâra ê pai bà kêe. (Côo Mataio 26.26–29.)

2:44 Apostolo 4.32–35

2:47 Apostolo 6.7, 11.21