Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Apostolo 3
3
Pai wâdé kà pwi a pitàbwamwa
Na pàara kâra pwapwicîri na, na âracié ineretòotù na càùru ija, â ru too naa na *Wâra pwapwicîri wà Pétéru ma wà Ioane.
Wâgoro ê Wâra pwapwicîri bèepwiri, âna pwa pwina é pitàbwamwa gée na ê pai pitèpaé. Â popaé me, na diri ê pâ tòotù, â tòpòé naa goro ê goropwârawâ, na ina goo pâ Goropwârawâ Wâdé. Â é ila mwani jii tèpa âboro na rà tò naadò wâ. Ûna é côo wà Pétéru ma Ioane na pwa na ru tò naa na Wâra pwapwicîri, â é ilaru.
Apostolo 14.9Â ru nye po ucâriê kaa, â é ina têe wà Pétéru pâ: «Niâribu!»
 é nye po niâriru kaa, tapacîri cè pwina ru naa têe.
Gà cimadò naa na nee Iésu!
Apostolo 4.10, 16.18Êco na é ina têe côwâ wà Pétéru pâ: «Ticè mwani mii ma mwani pwaa* Mwani mii ma mwani pwaa—Or ma argent. kôo, êco na ê pwina tà tôo, âna go o naa tâgà. Naa na nee wà Iésu Kériso gée Nazareth, gà cimadò, â gà pâra!»
 é tuboo naa goro îê étò wà Pétéru, â é dàgòtùé.  nye wâdé kaa ê du âê.  é too na coo, â é jèe pâra.  rà tò ma wàé naa na Wâra pwapwicîri.  é ipwàdée, â é êgò ma pwamaina Pwiduée. Diri ê pâ âboro na rà côoê na é pâra, âna rà ipwamaina Pwiduée. 10 Ba rà côoina pâ, wà i pwi ia é mu nye tà tâaboo goro Goropwârawâ Wâdé, ba na é ila mwani.  cau dàpàgà tàra goo ê pwina tèepaa mariê.
Popai kà Pétéru tà tèpa Isaraéla
11 Wà pwi âboro bèeni, âna é tàgére tâa goo wà Pétéru ma wà Ioane, â wà tèpa âboro na rà pò gooé, âna rà itàa medarirà naa na pwi wâ cikòmaa na ina goo pâ ‘Wâ kà *Solomona’ ‘Wâ kà Solomona’—Pé wâ cikòmaa na dau maina ê pâ âê, â pwa naigé na, târa ipokâa. Pwiri wà ukai Solomona na é nama bari ê wâ bèepwiri.. 12 Ûna é côo pwiri wà Pétéru, â é ina tàra pâ:
«I tàpé *Isaraéla, gorodà na guwà pò goo ê pai wâdé kà pwini? Cina guwà gére côobu, pwacèwii na wàibu na pwa? Câé caa pâra wà pwi âboro bèeni, gée goo cè pàtàmabu, ma cè aupitòimiri kâbu!
13  Exode 3.6,15; Luka 23.13–25; Apostolo 2.23«Wà Pwiduée kà *Abéraama, ma Isaaka, ma Iakobo, wà Pwiduée kà tèpa jojoorojè, âna é paari pâ é dau maina, â é dau muugère wà pwi ênawéna Ênawéna (kà Pwiduée)—Wà pwi Mesia. Côo mwara Neeremuru (Vocabulaire) naa pwâadàra tii. kêe, wà Iésu. Â wâguwà na guwà icurié tà tèpa ukai kàwà, â guwà pitütôowâriê na ara wà pwi kupénoo *Pilato. Wà Pilato, âna é jèe nye niimiri pâ, na é panuâê côwâ, 14 êco na tàutàwà na panuâ pwi âboro *tàrù na ia é pitòrigarié wà Pwiduée, â guwà mwa nye nama panuâ pwi a catàmwara âboro!
15 «Êkaa na guwà pwa ma é bà wà Pwi Ukai kâra wâro. Êco na wà Pwiduée, âna é pawâroé côwâ jii tàpé na rà jèe bà. Â wàibà kaa na *paâjupâra.
16 «Â nabàni, âna guwà cau côo ê pwina tèepaa tà pwi a pitàbwamwa bèeni, pwi âboro na guwà tâmogòorié. Ba é jèe wâdé na arawà diri, goro ê nee wà Iésu, ba bu cèikî naa gooé. [Üu, go ina tàwà pâ]: Ê cèikî naa goo wà Iésu na é nama é wâdé.
Guwà biiwà medari Pwiduée!
17  Luka 23.34; 1 Timotéo 1.13«Êco, co tèpa jènereô, na go tâmogòori pâ i pwi ia guwà pwa tà Iésu, wâguwà ma tèpa ukai kàwà, âna guwà pwa na câguwà caa tâmogòori. 18 Êco na wà Pwiduée, âna é pacoo wàrapwiri ê auinabéaa kà tèpa *péroféta kêe pâ, wà Pwi *Mesia, âna ée mwa wâro na ê picâri.
19  Apostolo 2.38«Guwà pinünüma ma guwà biiwà medari Pwiduée, ba na o câtùra ê pâ èpà kàwà. 20 Ba ée mwa naa tàwà ê pinaanapô kêe, â ée mwa panuâ medariwà wà Iésu, pwi Mesia kêe, na é jèe pitòrigarié béaa, ba kàwà.
21 «Êco na, ni, âna é bwaa wâ *napwéretòotù tiagoro ê pàara na o tòpò côwâ diri ê pâ namuru. Wà Pwiduée, âna é jèe cùru biu wà tèpa péroféta, ba na rà picémara pwiri. 22  Deutéronome 18.15,18–19Ba é ina wà *Moosé pâ: Wà Pwiduée ma Pwi Ukai kàwà, âna ée mwa pacima gée nabibiu kàwà cè pwi péroféta na é pwacèwiio. Wâdé na guwà mwa tà pitêre dèe naa na diri ê pâ pwina é ina tàwৠNaa na diri ê pâ pwina é ina tàwà—é, Wiâra ê pwina é ina tàra wà Pwiduée..Deutéronome 18.15 23  Wà pwina câé caa pitêre dàra pwi péroféta bèepwiri, âna o naaê còobé jii ê Ba, â o catàmwereê.Deutéronome 18.19
24 «Wà diri tèpa péroféta na tapoo gée goo wà Samuéla, âna rà pitòoté goro inapàpari ê pwina tèepaa nabàni.
25  Genèse 22.18«Guwà tèpa naî tèpa péroféta, â ê pwi auina bèeni, âna kàwà mwara. Ba wà Pwiduée, âna é jèe pwa ê *auipwataâboro kêe tà tèpa caa kâjè, na é ina tà Abéraama pâ: Gée goo tèpa gòobàragà, âna go mwa *pwényunyuâari diri ê pâ wâao ma tâa, na wâna ê gòropuu.Genèse 22.18
26  Apostolo 13.46«Ba nye mara kàwà béaa, na é panuâ me pwi ênawéna kêe wà Pwiduée. Ba nümee na é naa tàwà ê *aupwényunyuâari, ma dàbiiwà jècaa gée na ê pâ èpà kàwà.»

3:4 Apostolo 14.9

3:6 Apostolo 4.10, 16.18

*3:6 Mwani mii ma mwani pwaa—Or ma argent.

3:11 ‘Wâ kà Solomona’—Pé wâ cikòmaa na dau maina ê pâ âê, â pwa naigé na, târa ipokâa. Pwiri wà ukai Solomona na é nama bari ê wâ bèepwiri.

3:13 Exode 3.6,15; Luka 23.13–25; Apostolo 2.23

3:13 Ênawéna (kà Pwiduée)—Wà pwi Mesia. Côo mwara Neeremuru (Vocabulaire) naa pwâadàra tii.

3:17 Luka 23.34; 1 Timotéo 1.13

3:19 Apostolo 2.38

3:22 Deutéronome 18.15,18–19

§3:22 Naa na diri ê pâ pwina é ina tàwà—é, Wiâra ê pwina é ina tàra wà Pwiduée.

3:25 Genèse 22.18

3:26 Apostolo 13.46