22
 é ina pâ: «Bwa; tèpa jènereô ma tèpa caa, guwà têre pwina go ina tàwà ni, ba târa béipwamuruô.»
Ûna rà têre na é patùrarà naa na ê pwâratùra kàra, â mwa dau ticè airà kaa.
Go pwi âji Juif
É ina tàra wà Paulo pâ: Apostolo 5.34«Go pwi *Juif, pitèpao naa Tarse wâna province Cilicie, êco na èrùo naani *Iérusaléma. Â wà Gamaliel* Gamaliel—Côo Apostolo 5.34. na é pacâmuriô, pwi âboro imaina naa jaa wà tèpa caa kâra câmu. Â é còo tôo bwàti ê *Naèà kà tèpa jojoorojè. Go pwi a tàcî ba kà Pwiduée pwacèwiiwà diri nabà. Apostolo 8.3Go tubaèpà tà tàpé na rà *pâra wiâ Pwi Ukai Iésu. Ba go pwa ma tâjùrurà ma piirà—tèpa paao ma ilàri mwara—â go türà naa na karapuu. Â go pwa ma tétàmwara pàra tàpé gée goorà.
«Wà pwi *ukai kà tèpa pwa ârapwaailò ma ê *wâratûâ kà tèpa ijiao, âna rà o *paâjupâraô. Ba go tòpi jiirà ê pâ tii, ba na go naa tà tèpa jènerejè, tèpa Juif na rà tâa Damas. Ê pâ tii-bà, âna rà naa ê tàrù kôo, ma go pâra naawê, nau tâjùru tèpa cèikî naa goo Iésu, ma poparà me naa Iérusaléma, ba na pwa wârimuru tàra. Â go pwa diri ê pâ muru bèepwiri.»
É piwiâ pwâra to kà Pwi Ukai
«Êco na, ûna go gére pâra wii naigé, ûna po gopaé bwàti, na go pâra mwünyabweri Damas, â é nye me kaa géenidò napwéretòotù ê pwi pwéelaa na dau maina, â é èùruo. Go nye tûuboo kaa naa napuu, â go têre ê pwâratùra na ina pâ: “Saulo, Saulo, cina gà tubaèpà tôo?”
«Â go tòpi têe pâ: “Wâgà wàa, co pwi ukai?”
«Â é tòpi tôo pâ: “Wâgo Iésu gée Nazareth, na gà gére tubaèpà tôo.”
«Wà tàpé na rà pâra wiâô, âna rà côo ê pwéelaa, êco na càra caa têre ê pwâratùra kà pwina é patùrao.
10 «Â go ina pâ: “O dà cèna go pwa, co Pwi Ukai?”
«Â é tòpi tôo wà Pwi Ukai pâ: “Gà cimadò, â gà pâra naa Damas, ba o mwa ina tâgà naawê, cè pwina gà o pwa.”
11 «Ûna go niâ, â jèe câgo caa côojè. Â rà mwa po tu naa goro îô wà tèpa béeò, â rà popao pâ naa Damas.
12 «Pwa pwi jè âboro wê, na nee Ananias. Wà pwiibà, âna pwi âboro na é dau pwi a pitòimiriê, ma pâra wiâra ê Naèà kà *Moosé. Â rà dau inaê ba wâdé wà diri tèpa Juif na rà tâa Damas. 13 Â é me mariô wà pwiibà, â é ina tôo pâ: “Saulo, pwi a cèikî béeò, gà niâ côwâ!”
«Â go nye niâ côwâ kaa, â go côoê. 14 Â é ina tôo pâ: “É jèe pitòrigarigà wà Pwiduée kà tèpa jojoorojè, ba na gà tâmogòori ê câbawâdé kêe, ba na gà côo wà pwina é *tàrù, wà Iésu; ba na gà têre ê pâ popai na é ina tâgà. 15 Ba gà mwa pwi a paâjupâraê, naa jaa tèpa âboro diri, goo ê pâ namuru na gà côo ma têre. 16 Â êni, âna dà na gà cipacîri? Gà cimadò ma *upwaagà.  gà pwapwicîri tà Pwi Ukai  gà pwapwicîri tà Pwi Ukai—Grec: Naa na nee., ba na o pwanauri ê pâ èpà'gà.”
Pâdari tàpé na càra caa tèpa Juif
17 «Gée na càùé, â go jèe wâjué côwâ naa Iérusaléma. Â, na jè tòotù, na go bwaa gére pwapwicîri wâna *Wâra pwapwicîri, â é pipaarié tôo naa na nyuâa wà Pwi Ukai. 18  Apostolo 9.29–30Â é ina tôo pâ: “Gà piwàcî, â gà còobé wài gée Iérusaléma, ba wà tèpa âboro wâni, âna o càra caa tòpi ê pai paâjupâraô kâgà.”
19  Apostolo 8.3, 26.9–11«Â go tòpi têe pâ: “Pwi Ukai, rà nye tâmogòori pâ béaa, âna go pâra naa na *wâra pitapitiri, â go pwa ma tâjùru wà tàpé na rà cèikî naa googà. Â go nama pâdirà, ma naarà dò naa na karapuu. 20  Apostolo 8.1Ûna nama catàmwara wà Étienne, pwi ênawéna'gà, âna go tâa wê mwara. Ba go pwi jè a wâgoo ê auniimiri kà tàpé na rà catàmwereê, â go wéaari mwara ê ârabwée kàra.”
21  Apostolo 9.15«Êco na é ina tôo wà Pwi Ukai pâ: “Gà còobé [gée Iérusaléma] ba go mwa nama gà pâ naa na, na wâiti wê, dari tàpé na càra caa tèpa Juif.”»
Pwa na rà pâdié tèpa coda
22 Rà tàmaari wà Paulo tia wê wà tèpa Juif. Êco na, ûna é ina pâ, na é pâra dari tàpé na càra caa tèpa Juif, [â rà nye putàmu kaa] â rà tomara too pâ: «Kaa! Jè gére wéaari târa dà, ê pwâra âboro na wàrani?! Catàmwereê! Ba càcaa pâri ma é wâro!» 23 Â rà nye wiikau kaa, â rà tòpwùtù ma tâjii ê pâ ârabwée kàra, â rà tü too ê dàuru puu Tòpwùtù ma tâjii ê pâ ârabwée… Rà wàrapwiri na rà miiri ê jè muru, é, na rà putàmu. Rà niimiri pâ, é ina wà Paulo pâ: «É tütâjii tèpa Juif wà Pwiduée, â é pitòrigari tèpa Ba.».
24 Wà pwi a pitûâ kâra coda *roma, âna é ina tà tèpa coda kêe pâ, na rà popa dò wà Paulo naa na wâra coda. Â pwa na rà pâdié goro ubati§ Ubati—Dau èpà, ba pwa noo kâra duuru macii, târa ma dàpàgà ê naparawére âboro., ba na é ina tàra ê majoroé ma rà uu [ma putàmu naa gooé] wà tèpa Juif.
Neeô âna tâa na tii kàwà
25  Apostolo 16.37Êco na, ûna rà tòoé, ba na rà pâdié, â é ina wà Paulo tà pwi jè caa kâra coda na é tâa wê, pâ: «Gona nye pwa tàrù kàwà ma guwà pâdi pwina é tâa na tii kàwà, tèpa Roma, na bwaa càcaa pâji pitèié?»
26 Â [é pò] wà pwi caa kâra coda, na é têre pwiri, â é pâra nau patêre pwi a pitûâ maina kàra pâ: «O dà cèna gà pwa tà pwi âboro bèeni? Ba é pwi Roma!»
27 Â é me wà pwi a pitûâ dari wà Paulo, â é tawèerié pâ: «Ico pwini, gà pwi a tâa na tii kâjè tèpa Roma?»
«Üu.»
28 «Gà côo, wâgo, âna po dau wâru mwani na go tòpò târa ma go pwi Roma!»
«Wâgo âna na pitèpao, âna go jèpwi Roma.»
29  Apostolo 16.38Ûna é têre pwiri wà pwi a pitûâ, â nye dau wâgotêe kaa. [Ba pwicîri] na rà pii wà pwi a tâa na tii kàra. Â napwa naa goo wà tèpa coda na ia rà pwa na rà pâdié, âna rà panuâê kaa!
Paulo na ara wâratûâ maina
30 Wà pwi a pitûâ kà tèpa coda, âna nümee na é tâmogòori bwàti cè majoroé ma rà pitòti* Pitòti (é, pitòtiri, tòti)—Accuser. Paulo wà tèpa Juif. Â, na dàuru, âna é tûâri tà tèpa pwa *ârapwaailò, ma diri ê wâratûâ maina kà tèpa Juif pâ, na rà ipitiri. Â é nama tapwùtù ê pâ itùpaò gée goo Paulo, â popaé me, ma tòpòé naa nabibiu kàra.

22:3 Apostolo 5.34

*22:3 Gamaliel—Côo Apostolo 5.34.

22:4 Apostolo 8.3

22:16 Â gà pwapwicîri tà Pwi Ukai—Grec: Naa na nee.

22:18 Apostolo 9.29–30

22:19 Apostolo 8.3, 26.9–11

22:20 Apostolo 8.1

22:21 Apostolo 9.15

22:23 Tòpwùtù ma tâjii ê pâ ârabwée… Rà wàrapwiri na rà miiri ê jè muru, é, na rà putàmu. Rà niimiri pâ, é ina wà Paulo pâ: «É tütâjii tèpa Juif wà Pwiduée, â é pitòrigari tèpa Ba.»

§22:24 Ubati—Dau èpà, ba pwa noo kâra duuru macii, târa ma dàpàgà ê naparawére âboro.

22:25 Apostolo 16.37

22:29 Apostolo 16.38

*22:30 Pitòti (é, pitòtiri, tòti)—Accuser.