15
Pwâra pitùra goro Naèà kà Moosé
Galatia 5.2Pwa pàra tèpa âboro, na rà me gée napô *Judée, na rà pacâmuri tèpa cèikî pâ: «Wiàna câguwà caa pipwa *kamaî tàwà wiâra ê *Naèà kà Moosé, â o câguwà caa udò.»
Galatia 2.1Êco na wà Paulo ma Barna-bas, âna ru dau pitakàna ma wàilà goro ê pwi auniimiri-bà. Â rà pâ nau pitêrerà pâ, wâdé na rà too naa *Iérusaléma, wàilu ma wà pàra tàpé gée goorà, ba na rà o pitùra wà tèpa *apostolo ma wà tèpa pitûâ kâra wâra pwapwicîri, goo ê pwi auinapopai bèepwiri.
 êkaa, na é panuârà pâ ê wâra pwapwicîri.  rà pâra wà tàpéeni, â rà tapàgà du ére napô Phénicie ma *Samaria.  rà piwiâ tà tèpa cèikî wê ê pai cèikî kà tàpé na càra caa tèpa *Juif.  rà dau ipwàdée goo, wà tàpé na rà têre ê pwi jèkutâ-bà.
Ipitiri na Iérusaléma
Apostolo 14.27Ûna rà tèepaa pâ naa Iérusaléma wà Paulo ma Barnabas ma wà tèpa béeru, â é tòpirà ê wâra pwapwicîri—êdiri wà tèpa cèikî ma tèpa apostolo ma tèpa pitûâ kâra wâra pwapwicîri. Â rà piwiâ tàra diri ê pâ muru na é nama rà pwa wà Pwiduée.
Êco na rà wâjaarà wà pàra tèpa *Farasaio na rà jèe cèikî naa goo wà Iésu. Â rà cimadò, â rà ina tàra pâ: «Wâdé na rà pwa kamaî tà tèpa cèikî na càra caa tèpa Juif, â wâdé na rà pâra wiâ bwàti ê Naèà kà Moosé.»
Rà ipitiri wà tèpa apostolo ma tèpa pitûâ, ba na rà pitùra goo ê popai bèepwiri.
É patùrarà Pétéru
Apostolo 10.1–43Rà dau pièi popai goo, â jè pàara, â é cimadò wà Pétéru â é ina tàra pâ: «Bwa; tèpa cèikî béeò, guwà tâmogòori pâ, jèe gòiri na é pitòrigario wà Pwiduée gée nabibiu kàwà, ba na go picémara ê popai tà tàpé na càra caa tèpa Juif. Ba nümee na rà têre ê popai goro wâro, â na rà o cèikî naa goo. Apostolo 10.44, 11.15Wà Pwiduée, âna é tâmogòori ê pwâranüma tèpa âboro. Â é naa tàra mwara ê Nyuâaê Pwicîri pwacèwii naa goojè. É nye tàgére paari tâjè pâ, é nye tòpirà mwara. Câé caa ipwaké goojè ma wàilà. É cèitiri* Cèitiri—Patâjii, purifier de, éliminer. ê èpà kàra, â é nama wâdé ê pwâranümarà na araé, ba rà cèikî naa gooé.
10  Mataio 11.30; Galatia 3.10«Â nabàni, âna guwà bwaa gére bumuru goo Pwiduée? Gorodà na guwà tòpò naa gò tèpa cèikî ê jè nakake, na càcaa pâri ma rà kakeri wà tèpa jojoorojè, ma wàijè mwara? 11  Galatia 2.16; Éféso 2.5–8Bwa! Jè cèikî pâ, jè udò gée goo ê *pimeaari imudi kà Pwi Ukai Iésu, ipaiwàijè ma wàilà.»
12 Â po tèepaa me ê tànana naa na i ipitiri. Â rà tàmaari wà Barnabas ma wà Paulo, na ru piwiâ tàra ê pâ *câmu kâra pàtàma Pwiduée, na é nama ru pwa, naa nabibiu kà tàpé na càra caa tèpa Juif.
Aupitèi kà Jacques
13  Galatia 2.9Ûna ru jèe tùra diri, â é tùra wà Jacques Jacques—Pwi jii wà Iésu. (Côo Maréko 6.3.) Câé caa pwi jè ârapàara tèpa 12 apostolo, êco na é pâ nau pwi apostolo ma pwi âboro imaina naa jaa tèpa cèikî wâ Iérusaléma. (Côo Galatia 1.19; 2.9.), â é ina pâ: «Bwa; tèpa cèikî béeò, guwà tàmaariô. 14 É piwiâ wà Simona Pétéru ê pai tapoo pitòrigari kà Pwiduée cè Ba kêe, gée nabibiu kà tàpé na càra caa tèpa Juif, ba na é pwi Ba kêe. 15 Ba jèe pwacèwii ê pwina é ina wà Pwiduée, na rà naigé mee wà tèpa *péroféta kêe. Ba jèe wii pâ:
 
16  Amos 9.11–12Gée na càùru pwiri,
â go o mwa me côwâ.
Go o mwa bari côwâ
pwârawâ kà *Davita Pwârawâ kà Davita—Ê Ba Isaraéla, wà tèpa Juif.,
pwâra ukai na jèe tûu.
Go mwa pacimadò côwâ.
17  Rà o mwa mudòo
tèpa âboro diri;
pâmariô pâ Ba,
tàpé na go todàra,
ba na o pwi Ba kôo.
18  Wàépwiri popai kôo,
wâgo Pwi Ukai.
Go jèe tàmara ina;
pacoo gée na biu.»
Amos 9.11–12
 
19 É ina mwara wà Jacques pâ: «Go niimiri pâ, na cibwaa naa mwara cè jè nakake kà tàpé na càra caa tèpa Juif na rà jèe cèikî naa goo wà Pwiduée. 20  Exode 34.15–17; Lévitique 17.10–16Wâdé na jè pwa tii pâdarirà ma jè ina tàra pâ, na rà cibwaa uti ê pâ macii na pwa *ârapwaailò goo târa pâ ânuuru duée. Â rà cibwaa ipuu imudi§ Rà cibwaa ipuu imudi—é, Rà cibwaa pwa ê wârogòronaigé (prostitution).. Â rà cibwaa uti ê domii, ma uti ê pâ macii na dàûru nyarà* Dàûru nya (é, dàûru nye)—Étrangler. (ba jèe càcaa còobé ê domii kàra). 21 [Diri ê pâ pwiibà, âna rà tâmogòori] ba jèe gòiri na picémara ê Naèà kà Moosé, naa na pâ napô. Â wà tèpa Juif, âna rà pûra i Naèà naa na ê pâ *wâra pitapitiri, diri ê pâ *tòotù pwicîri.»
Rà wii tii tà tèpa cèikî na Antioche
22 Wà tèpa apostolo, ma wà tèpa pitûâ, ma diri ê wâra pwapwicîri, âna rà pitêrerà ma rà wii tà tèpa cèikî naa Antioche. Â rà pitòrigari wà Silas, ma wà Jude, na ina gooé pâ Barsabbas—tupédu âboro na rà cèikî naa gooru—ba na ru pâra wiâ Paulo ma Barnabas ma popa pâ i tii. 23 Wàéni ê pwina rà wii:
Bwàcu kàwà co tèpa cèikî wâ Antioche, ma Syrie, ma Cilicie! Wàibà—wà tèpa apostolo ma tèpa pitûâ—na wii ê tii bèeni. Câguwà caa tèpa Juif, êco na [guwà cèikî naa goo wà Kériso, êkaa na] guwà tèpa aéjii kâbà naa na nee.
24 Bà têre pâ, pwa pàra tàpé na rà pâra gée jaabà, â rà paé nau tuba-imwüruwà goro ê pâ popai kàra, â rà jèe nama gù ê pwâranümawà. Êco na càcaa wàibà na naa tàrù tàra. 25 Êkaa na bà pitapitiri, â bà niimiri pâ, wâdé na bà pitòrigari cè tupédu âboro gée jaabà, ma bà panuâru paé dariwà. Â ru paé wiâ tupédu a cèikî béebà, tupé na dau wânümabà gooru, wà Paulo ma Barnabas. 26 Ba ru panuâ wâro kàru, naa na nee Pwi Ukai Iésu Kériso. 27 Bà naa paé wà Jude ma Silas, ba na ru mwa po ina tàwà goro pwâru ma napéaati ê pwina wii naa na tii bèeni. 28  Mataio 23.4Ba bà pitêrebà, wàibà ma ê Nyuâaê Pwicîri, pâ, càcaa wâdé na bà tòpò côwâ naa gòwà cè nakake. Êco na wàéni ê pwina âjimuru:
29 Guwà cibwaa uti ê pâ macii na pwa *ârapwaailò goo târa ê pâ ânuuru duée;
Guwà cibwaa uti ê domii, ma ê pâ macii na dàûru nyarà (ba jèe càcaa còobé ê domii kàra);
Guwà cibwaa ipuu imudi.
 
Ê pâ namuru bèepwiri, âna wâdé na guwà nabwé jii.
Topai tàwà.
Dau pagòo tèpa cèikî
30 Êkaa na rà pâra naa Antioche wà Paulo, Barnabas, Jude ma Silas. Â rà papitiri diri tèpa cèikî, ba na rà naa tàra i tii. 31 Ûna rà pûra i tii wà tèpa cèikî, â nye dau piwâdé nümarà kaa.
32 Napwa naa goo wà Jude ma Silas, âna ru tupédu péroféta, â tàpo gòriru jaarà. Â ru pame ê popai kà Pwiduée tà tèpa cèikî, â ru dau pagòorà.
33 Gée na càùru ê jè pàara, â rà picijiiru wà tèpa cèikî wâ Antioche, ba na ru wâjué côwâ dari tàpé na rà naaru me. { 34 Êco na é niimiri wà Silas pâ wâdé na é bwaa tà tâa.}
35 Wà Paulo ma Barnabas, âna ru nye tà tâa Antioche. Â rà pacâmuri tèpa âboro ma inapàpari ê popai kà Pwi Ukai, wàilu ma pâ âboro na wâru.
béârailu kâra pai pâra kà paulo
(Naporomee 15.36–18.22)
Ru ipiina Paulo ma Barnabas
36 Gée na càùru ê jè pàara, â é ina wà Paulo tà Barnabas, pâ: «Ju wâjué côwâ naa na ê pâ napô na ia ju picémara pâ wê ê popai kà Pwi Ukai. Wâdé na ju cai tèpa cèikî na rà jèpa wâna, ba na ju côo pâ, pwiri rà gére wànau.»
37  Apostolo 12.12,25Nüma wà Barnabas na é popa mwara wà Ioane-Maréko. 38  Apostolo 13.13; Kolosé 4.10Êco na tàu tà wà Paulo, ba é nye pwa-itépâra jiiru wà pwiibà, tapoo gée na province Pamphylie. Â câé caa pitu tàru tiagoro ê pwâadàra wakè kàru. 39 Ru dau pitùra, â ru iputàmu, tiagoro na ru ipiina. Â é popa Ioane-Maréko wà Barnabas, â ru pâra gòro wànga naa gòropô Chypre.
40 Napwa naa goo wà Paulo, âna é popa Silas. Â wà tèpa cèikî, âna rà panuâru, na aranara ê pimeaari imudi kà Pwi Ukai, â ru pâra. 41 Â ru tapàgà ê du province Syrie ma Cilicie, â ru pagòo pâ ê pâ wâra pwapwicîri.

15:1 Galatia 5.2

15:2 Galatia 2.1

15:4 Apostolo 14.27

15:7 Apostolo 10.1–43

15:8 Apostolo 10.44, 11.15

*15:9 Cèitiri—Patâjii, purifier de, éliminer.

15:10 Mataio 11.30; Galatia 3.10

15:11 Galatia 2.16; Éféso 2.5–8

15:13 Galatia 2.9

15:13 Jacques—Pwi jii wà Iésu. (Côo Maréko 6.3.) Câé caa pwi jè ârapàara tèpa 12 apostolo, êco na é pâ nau pwi apostolo ma pwi âboro imaina naa jaa tèpa cèikî wâ Iérusaléma. (Côo Galatia 1.19; 2.9.)

15:16 Amos 9.11–12

15:16 Pwârawâ kà Davita—Ê Ba Isaraéla, wà tèpa Juif.

15:20 Exode 34.15–17; Lévitique 17.10–16

§15:20 Rà cibwaa ipuu imudi—é, Rà cibwaa pwa ê wârogòronaigé (prostitution).

*15:20 Dàûru nya (é, dàûru nye)—Étrangler.

15:28 Mataio 23.4

15:37 Apostolo 12.12,25

15:38 Apostolo 13.13; Kolosé 4.10