Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Apostolo 10
10
Pétéru ma Corneille
Pwa pwi âboro na é tâa Césarée na nee Corneille, pwi *Roma. Wà pwiibà âna é pwi jè caa kâra 100 coda, gée nabibiu kâra wâra coda kà tèpa Italie. Wà pwi âboro-bà, âna wâdé têe ê pwapwicîri kà tèpa *Juif, wàé mara ê pwârawâ kêe. É dau pwi a pimeai tèpa Juif na ticè kàra, â é pwi a nye tà pwapwicîri tà Pwiduée.
É patùra Corneille pwi angela
Na jè tòotù, na âracié inere-tòotù na càùru ija, â é pwapwicîri, â é nye po côo bwàti kaa pwi *angela kà Pwiduée na é tò mariê naa wâ, â é ina têe pâ: «Corneille!»
 é nye po côoê kaa wà Corneille, â dau wâgotêe, â é ina pâ: «Dà, co Pwi Ukai?»
 é ina pwi angela pâ: «Napwa ê pâ pwâra pwapwicîri'gà, âna é têre wà Pwiduée, â é côo ê pai imeaigà, â câé caa imwüru jii. Gà naa pâ ni naa Joppé cè tèpa âboro, ba na rà pâ nau todà me wà Simona, na ina gooé mwara pâ Pétéru. É pitâa jaa wà Simona, pwi a wakè goro parawére macii. Ê pwârawâ kà pwiibà, âna tâa bàrawià.»
Na é pâra côwâ i pwi angela, â wà Corneille, âna é todà tupédu ârailu âboro gée jaa tèpa ênawéna kêe. Â é todà mwara pwi jè coda kêe, gée nabibiu kà tèpa coda na é pitûâ kàra—pwi coda na jèe dau gòrié jaaé, â pwi a pitòimiriê naa goro pwapwicîri. Gée na càùru na é wiâ tàra diri ê pâ pwina tèepaa mariê, â é cùrurà pâ naa Joppé.
É patùra Pétéru ê Nyuâaê Pwicîri
Na tòotù gée paé côwâ, na po gopaé bwàti, âna rà pâmwünyabweri Joppé. Na pwi pàara-bà, âna é too wà Pétéru naanidò gòrowâ* Gòrowâ—Pwa goro puu, â po bàracaari bwàti, â pâri ma jè pâra gò., nau pwapwicîri, 10 na rà pwabwàti ê uti kêe [wà tèpa âboro wâ pwârawâ]. Na é gére pwapwicîri, â me mariê pwâra copwa, â nümee dàra ija. Â wà Pwiduée, âna é paari têe naa na nyuâa ê pâ muru. 11 É nye côo kaa ê napwéretòotù na é tàpirié, â é boome géewê ê pwina pwacèwii ê pwérela na dau maina na cipa pâ ârapàpé naûruê. Â é tàbàtù boome naa gòropuu. 12 Â tâa na, diri ê pâ na pwâra macii na ârapàpé ârà, ma êdiri pâ âgòri ma âûtòo ma dòèa, ma êdiri pâ marü mwara.
13 Â é ina têe pwi pwâratùra pâ: «Gà cimadò co Pétéru, â gà taa, â gà uti.»
14  Lévitique 11.1–47; Ézékiel 4.14Êco na é ina wà Pétéru pâ: «Bwa! Tàutôo co Pwi Ukai, ba câgo caa mu uti ê pwina papwicîri [ê *Naèà kâbà].»
15  Maréko 7.15,19É jèu têre mwara i pwâratùra, na é ina têe pâ: «Gà cibwaa câbaèpà ê pwina é ina wà Pwiduée pâ muru na wâdé.»
16 É wacié tèepaa ê pâ namuru bèepwiri, â gée na càùé, â càù too côwâ naa napwéretòotù.
17 Â, na gére wàrapwiri, â wà i tèpa âboro na ia é cùrurà wà Corneille, âna rà jèe pitawèeri cèna é wêe i pwârawâ kà Simona, â tòcia tàra i pwârawâ. Â rà tèepaa pâ naa goropwârawâ, na pàara na wà Pétéru na é bwaa gére pimudàra cè pai ina wàra i pwi na ia é paari têe wà Pwiduée. 18 Â rà to, â rà tawèeri pâ: «Gona nye wâni kaa na é pitâa wê wà Simona, pwina nee Pétéru?»
Rà pâmariê wà tèpa âboro kà Corneille
19 Na é bwaa gére pinünüma wà Pétéru naa goo i pwi na ia é côo, â é ina têe ê Nyuâaê Pwicîri pâ: «Pwiini, rà wâni wà tèpa âracié âboro na rà mudàgà. 20 Cimadò ma gà boo, â gà cibwaa piwâ na gà pâra wiârà, ba wâgo na naarà me.»
21 Â é boo wà Pétéru, â é ina tà tèpa âboro bèeni pâ: «Wà pwi âboro na guwà gére mudèe, âna wâgo kaa. Dà cè majoroé ma guwà me?»
22 Â rà tòpi têe pâ: «É cùrubà me wà Corneille, pwi caa kâra coda, pwi âboro na é *tàrù, â wâdé têe ê pwapwicîri kà tèpa Juif. Wà diri mwara tèpa Juif, âna rà pi-inaê ba wâdé. É piâpàparié wà pwi angela kà Pwiduée, â é ina têe pâ, na é pwa ma gà me naa pwârawâ kêe, ba na é têre cè pwina gà ina têe.»
23 Nabwé, â é ticiarà wà Pétéru ma rà bwaa puu.
É pâra wiârà naa jaa Corneille
Na dàuru kêe, âna é jèe pâra wiâ tèpa âracié âboro bèeni wà Pétéru. Â rà pâra wiâê mwara wà pàra tèpa cèikî na tâa Joppé. 24 Na pwi tòotù gée paé côwâ, â rà tèepaa pâ naa Césarée. Â é tà tapacîrà wê wà Corneille, ma wà tèpa âboro gée na tâa kêe ma tèpa âji bée, na é nye todàra me. 25 Na é tò wà Pétéru, â é pâra caraé wà Corneille, â é tùu jùrué burà cùué boo naa goro â wà Pétéru.
26  Apostolo 14.13–15; Auinapàpari 19.10Êco na é dàgòtùé wà Pétéru, â é ina têe pâ: «Gà cimadò, ba go nye pwi âboro pwacèwiigà!»
27 É nye gére tùra burà too naa na wâ wà Pétéru, â é pâmari pâ âboro na wâru, na rà jèe tàgére tâa wê. 28 Â é ina tàra pâ: «Guwà jèe nye tâmogòori pâ muru pwicîri tà tèpa Juif, na rà pabée tàpé na càra caa tèpa Juif. Â papwicîri jiirà mwara na rà tò naa jaarà. Êco na é jèe paari tôo wà Pwiduée pâ, na go cibwaa câbaèpà pwi âboro ma go cibwaa miiriê. 29 Êkaa na, na guwà todòo me, â nye ticè pwina na go bwaa èrà goo.»
«Â go tawèeriwà pâ: Dà cè majoroé ma guwà nama go me?»
30 Â é ina têe wà Corneille pâ: «Jèe âracié tòotù nabà, gée na càùru pwi tòotù na go pwapwicîri ni, na âracié ineretòotù. Â pwi tòotù-bà, âna é piâpàpario pwi âboro na pwâra ê ârabwée kêe Pwi âboro na pwâra ê ârabwée kêe—Pai ina wèe pâ, pwi jè angela. (Côo Apostolo 1.10.), â é ina tôo pâ: 31 “Corneille, wà Pwiduée, âna é jèe tòpi ê pwâra pwapwicîri'gà. Â câé caa imwüru ê pai imeaigà. 32 Â ni, âna gà cùru pâ naa Joppé cè tèpa âboro nau todà me wà Simona, pwina nee mwara Pétéru, na é pitâa na pwârawâ kà Simona, pwi a wakè goro parawére macii. Napwa pwârawâ kêe, âna tâa bàrawià.” 33 Êkaa na go panuâ wài paé tèpa âboro, ba na rà todàgà, â nye dau wâdé kaa na gà me. Êni, âna bà jèe wâdiri ara Pwiduée, ba na bà têre diri ê pâ namuru na é jèe naa tâgà wà Pwi Ukai, ba na gà ina tâbà.»
É patùra tàpé na càra caa tèpa Juif
34  Deutéronome 10.17; Roma 2.11É inapàpari tàra wà Pétéru pâ: «Go mwa nye tàgére tâmogòori kaa pâ napwa wà Pwiduée, âna câé caa pwaké goro âboro. 35 Ba, naa na diri ê pâ napô, âna wà pwi âboro na é papwicîri wà Pwiduée ma pwa ê pwina wâdé, ma imeai, âna é wâdéarié wà Pwiduée. 36 É jèe panuâ ê popai târa ê Ba *Isaraéla—ê Picémara Wâdé târa ê pinaanapô na é naigé mee wà Iésu Kériso, Pwi Ukai kâra diri ê pâ âboro.
37  Mataio 4.12–17«Guwà jèe tâmogòori ê pwina tèepaa béaa na Galilée, géewê, tia na diri ê napô *Judée, gée na càùru ê pai picémara ê *piupwaa kà Ioane. 38  Mataio 3.16; Luka 4.17–20Ba wà Pwiduée, âna é naaboo Naaboo… Grec: Oint. Côo note goo Luka 4.18. ê pàtàmara ê Nyuâaê Pwicîri naa gò wà Iésu, pwi âboro gée Nazareth. É pâra diri naa pâ ére, â é pwa na wâdé tà tèpa âboro, ba é wâjaaé wà Pwiduée. Â é nama rà wâdé côwâ wà [tàpé na rà maagé, ma] êdiri wà tàpé na wâgoorà ê pàtàma wà *Caatana.
39 «Wàibà kaa tèpa *paâjupâra wàra diri ê pâ pwina é pwa, na *Iérusaléma, tia na pàra ére napô gée goro Judée§ Pàra ére napô gée goro Judée—Grec: Napô kà tèpa Juif.. Êco na rà tanamiriê naa goro *kurucé, â é bà.
40 «Êco na wà Pwiduée, âna é nama é wâro côwâ, na pwi béâracié kâra tòotù gée na càùé. Â é pwa ma é piâpàparié tâbà co. 41  Luka 24.42–43; Apostolo 1.8Wàibà tàpé na pitòrigaribà béaa, ba na bà mwa tèpa paâjupâraê. Wàibà tàpé na bà picaaija ma wâdo ma wàé, gée na càùru na é wâro côwâ jii tèpa bà. Ba câé caa pwa ma piâpàparié târa diri ê pâ âboro. 42  Apostolo 17.31; 1 Pétéru 4.5Â nye wà Iésu kaa na é jèe cùrubà pâ, ba na bà pâra nau picémara ê *Picémara Wâdé târa ê Ba, ma inapàpari pâ, jèe wàé kaa pwina é jèe tòpòé wà Pwiduée, ba na ée mwa pwi a pitèi tàpé na rà wâro ma tàpé na rà bà.
43  Ésaïe 53.5–6; Jérémie 31.34«Â wà diri tèpa *péroféta, âna rà jèe tàmara ina pâ, cè pwina é cèikî naa goo Iésu, âna o pwanauri ê èpà kêe, naa na nee.»
É boo Nyuâaê Pwicîri naa gòrà
44  Apostolo 11.15, 15.8Ûna é bwaa gére tùra wà Pétéru, â é nye boome kaa ê Nyuâaê Pwicîri naa gò diri tàpé na rà tàmaari ê popai kà Pwiduée.
45 Wà tèpa Juif na rà cèikî, na ia rà me wiâ wà Pétéru* Wà tèpa…cèikî na ia rà me wiâ wà Pétéru—Côo nee tii 23., âna rà pò, na naa boome mwara ê Nyuâaê Pwicîri naa gò tàpé na càra caa tèpa Juif. 46  Apostolo 2.4, 19.6Ba rà têrerà na rà tùra naa ê pâ pwâratùra na ité, ma pwamaina Pwiduée. Â é ina wà Pétéru pâ: 47 «Wànau, o nye pâri ma câjè caa *upwaa tàpé na rà jèe tòpi ê Nyuâaê Pwicîri, pwacèwiijè?»
48  Apostolo 2.38Â é naa tàrù wà Pétéru, ba na upwaarà naa na nee Pwi Ukai Iésu.
Gée na càùé, â rà ilaé pâ, na é bwaa tàpo pwa cè pàra tòotù wâjaarà.

*10:9 Gòrowâ—Pwa goro puu, â po bàracaari bwàti, â pâri ma jè pâra gò.

10:14 Lévitique 11.1–47; Ézékiel 4.14

10:15 Maréko 7.15,19

10:26 Apostolo 14.13–15; Auinapàpari 19.10

10:30 Pwi âboro na pwâra ê ârabwée kêe—Pai ina wèe pâ, pwi jè angela. (Côo Apostolo 1.10.)

10:34 Deutéronome 10.17; Roma 2.11

10:37 Mataio 4.12–17

10:38 Mataio 3.16; Luka 4.17–20

10:38 Naaboo… Grec: Oint. Côo note goo Luka 4.18.

§10:39 Pàra ére napô gée goro Judée—Grec: Napô kà tèpa Juif.

10:41 Luka 24.42–43; Apostolo 1.8

10:42 Apostolo 17.31; 1 Pétéru 4.5

10:43 Ésaïe 53.5–6; Jérémie 31.34

10:44 Apostolo 11.15, 15.8

*10:45 Wà tèpa…cèikî na ia rà me wiâ wà Pétéru—Côo nee tii 23.

10:46 Apostolo 2.4, 19.6

10:48 Apostolo 2.38