Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Apostolo 9
9
É todà Saulo Pwi Ukai Iésu
Apostolo 8.3Na pwi pàara-bà, âna é dau putàmu wà Saulo naa goo wà tèpa cèikî naa goo wà Iésu. Dau nümee na é pòtàmwararà, â é mudàra cè pai pwa wèe. Â é pâra nau côo wà pwi *ukai kà tèpa pwa ârapwaailò. Â é ilari jiié pâ, na é wii cè tii, tà tèpa pitûâ kâra pâ *wâra pitapitiri na ville Damas. Ê tii-bà, âna é naa ê tàrù kêe ma é tâjùru diri tèpa cèikî na é pâdarirà—wà tèpa paao ma ilàri na rà wâgoo ê pai *pâra wiâ Pwi Ukai—ba na é poparà me naa *Iérusaléma.
Â, na é gére pâra wii naigé pâ naa Damas, â ûna é pâmwünyabweri wê, â nye me kaa géenidò *napwéretòotù ê pwi pwéelaa, â é pwéelaa bèepié. É nye tûuboo kaa naa napuu, â é têre pwi pwâratùra na ina têe pâ: «Saulo, Saulo, cina gà tubaèpà tôo?»
[Nye dau wâgo tà Saulo kaa] â é tawèeri pâ: «É?! Wâgà wàa, co Pwi Ukai?»
 é tòpi têe wà Pwi Ukai pâ: «Wâgo Iésu, na gà gére tubaèpà tôo* Pàra Tii Pwicîri naa na grec, âna rà naagée pâ popai bèeni: «O dau gòo naa googà, na gà cicara Pwiduée.» Po dau dàpàgà tà Saulo, â é dau céca.  é ina pâ: «Pwi ukai, dà na nümagà na go pwa?»  é tòpi têe wà Pwi Ukai pâ…. Gà cimadò, â gà tò naa Damas, ba o mwa ina tâgà naawê, cè pwina gà pwa.»
Wà tèpa âboro na rà pâra wiâê, âna nye po dàpàgà tàra, â càra caa tâmogòori cèna rà ina. Ba rà nye têre ê pwâratùra, êco na nye ticè âboro cèna rà côo.
Ûna é cimadò gée napuu wà Saulo, â é niâ, êco na jèe câé caa côojè. Â rà mwa po tu naa goro îê, â rà popaé pâ naa Damas. Â âracié tòotù na é tâa, â câé caa côojè, â câé caa ija ma wâdo.
É cùru Ananias pâdari Saulo
10 É tâa Damas pwi jè a cèikî na nee Ananias. Â é pièpàparié têe wà Pwi Ukai, â é ina têe pâ: «Ananias!»
 é tòpi têe pâ: «Wànau?»
11 Â é ina têe wà Pwi Ukai pâ: «Gà cimadò, â gà pâra naa na pwi naigé na nee ‘Tàrù’ â gà mudàra na pwârawâ kà Judas, wà pwi âboro gée na ville Tarse, na nee Saulo. Ba é gére pwapwicîri, â go nama é côo naa na nyuâa 12 ê pwi âboro na nee Ananias na é gére tòme. Â é tòpò du îê naa gòé, ba na é côojè côwâ.»
13 Â é tòpi têe wà Ananias pâ: «Au, Pwi Ukai, wà pwi âboro-bà, âna wâru tèpa âboro na rà inaê ba èpà tôo. Ba rà ina pâ: “Po dau wâru pâ muru na èpà, na é pwa tà tèpa âboro kà Pwiduée—tèpa cèikî naa goo wà Iésu—na Iérusaléma.” 14 Â é gére wâni pa ê tàrù, na rà naa têe wà tèpa caa kà tèpa pwa *ârapwaailò, ba na é tâjùru diri wà tèpa âboro na rà ipwamainagà.»
15  Apostolo 25.13, 27.24; Roma 1.5Êco na é tòpi têe wà Pwi Ukai pâ: «Gà pâra, ba go jèe pitòrigari wà pwi âboro bèepwiri, ba na é pwi neemuru wakè kôo. Ba ée mwa pamogòori ê neeô na ara ê pâ Ba ma tèpa ukai kàra, ma na ara mwara ê Ba *Isaraéla. 16  2 Korénito 11.23–28Â go o mwa paari têe diri ê pwina, na ée pwa naa na aré ma tòina, ba kôo.»
17 Â é nye còobé kaa wà Ananias, â é pâra.
É pwapwicîri kêe Ananias
É tò wà Ananias naa na pwârawâ na é tâa wê wà Saulo. Â é tòpò du îê naa gòé, â é ina têe pâ: «Saulo, pwi a cèikî béeò, é cùruo wà Pwi Ukai Iésu—wà Pwi Ukai na ia é piâpàparié tâgà na naigé Damas. Â é panuâô me, ba na gà côojè côwâ, â, ba na dipitirigà ê Nyuâaê Pwicîri.»
18 Â nye tûu kaa géeni na âraporomee Saulo ê pâ pwina pwacèwii ê upàra ârawéà, â é côojè côwâ. Â é cimadò, â pwa ma *upwaaé. 19 Â é ija, â me côwâ ê nii kêe.
É tapoo inapàpari Iésu wà Saulo
Bwaa tàpo pwa tòotù kà Saulo na Damas jaa tèpa cèikî. 20 Â géewê, âna é nye picémara kaa ê popai, pâ naa ê pâ wâra pitapitiri. Â é inapàpari tàra pâ wà Iésu, âna nye wàé kaa *Pwina naî wà Pwiduée.
21  Apostolo 8.3Wà diri tàpé na rà gére tàmaariê, âna rà dau pò. Â rà ina pâ: «É! Gona càcaa wàé kaa, na ia é dau gòo goro tubaèpà tà tèpa cèikî naa goo Iésu, na Iérusaléma? Â é me mwara naani nau tâjùrurà ma poparà pâdari tèpa caa kà tèpa pwa ârapwaailò!»
22  Apostolo 18.28Êco na pimaina too ê pàtàma Pwiduée naa goo ê pai tùra kà Saulo. Â é pamogòori tà wà tèpa *Juif gée Damas pâ, wà Iésu, âna é Pwi *Mesia, [pwi a pa-udò na rà tapacîê gée na biu]. Â càra caa tâmogòori cè pwina rà tòpi têe.
É uru jii tèpa pièpàrié
23 Jèe tàpo pwa pàara kà Saulo wâjaarà, â rà ipitiri wà tèpa Juif, â rà pitêrerà, ba na rà tétàmwereê. 24 Â, na diri ê pâ ne ma pwaa, âna rà wéaa dèe goo ê pâ goropwârawâ goro napô, ba na rà catàmwereê. Êco na é pâra nau tâmogòori pwiri Saulo. 25  2 Korénito 11.32–33Â, na jè ne, âna rà nama é uru wà tèpa bée. Ba rà tòpòé naa na pé na ai, â rà panuâê boo wii ê pé goropwiinawâ babé wâri napô.
É pitu têe Barnabas
26  Galatia 1.17–19É pâra naa Iérusaléma wà Saulo, â é mudàra cè pai pwa wèe, ba na é pâra mari tèpa cèikî. Êco na wâgotàra diri gooé, ba càra caa wâari pâ é jèe pwi jè a cèikî.
27  1 Korénito 9.1Êco na é pitu têe wà Barnabas Barnabas—Côo Apostolo 4.36–37.. Ba é popaé pâdari wà tèpa *apostolo, â é piwiâ tàra pâ: «Wà Pwi Ukai, âna é piâpàparié tà pwiibà naa gòro naigé, â é patùraé. Â ni, âna câé caa piwâ na é picémara naa na nee Iésu na Damas.»
28 Tapoo géewê, âna é jèe tâa jaarà wà Saulo, â é pâra ma me naa Iérusaléma, â é picémara ba gòo naawê, naa na nee Pwi Ukai. 29 Â é patùra mwara wà tèpa Juif na rà pwa grec. Êco na rà pwaé goro pwina é ina tàra, â wàilà mwara, âna rà mudàra cè pai pwa wèe, ba na rà catàmwereê. 30 Ûna rà tâmogòori pwiri wà tèpa cèikî, â rà popaé pâ naa na ville Césarée. Â géewê, âna rà pwa ma é pâra naa Tarse.
31 Na pwi pàara-bà, âna rà wâro na ê tàbwàti wà tèpa cèikî wâna diri ê pâ napô *Judée, Galilée ma *Samaria. Rà pipagòorà, â rà papwicîri wà Pwiduée. Â dau pitoo ê jéûrà ba é pitu tàra ê Nyuâaê Pwicîri.
Wakè kà Pétéru na Lydda ma Joppé
É pâra côwâ wà Énée
32 Wà Pétéru, âna é cai pâ mwara tèpa âboro kà Pwiduée na diri ê pâ napô, â é pwa ma boo tia jaa wà tàpé na rà tâa na village Lydda. 33 Â é pâmari naawê pwi jè âboro na nee Énée, na jèe 8 naja kêe goro puu gòro aupuu kêe, ba é pitàbwamwa.
34 Â é ina têe wà Pétéru pâ: «Énée, é pwa ma gà wâdé ni wà Iésu Kériso! Cimadò, â gà pipîri ê aupuugà!» Â é nye cimadò kaa.
35 Ûna rà côoê [na é pâra] â rà cèikî naa goo wà Pwi Ukai wà diri tèpa âboro Lydda, ma Saron Saron—Nacê na maina, 80 km pai gòri wèe, ma 15 km pai maina wèe..
É pawâro côwâ Tabitha
36 Wâjaa tèpa cèikî na ville Joppé, âna pwa ê tô ilàri, na nee Tabitha [naa na *hébéru] ma Dorcas naa na grec. É tô a nye po wakè kêe pwa pwina wâdé. Ba é pitu tà tàpé na piticè neemururà. 37 Êco na, na pàara-bà, âna é maagé, â é bà. Gée na càùru na rà papitooé, â rà popaé too naa na pwi narawâ na tâdòiti. 38 Ûna rà tâmogòori wà tèpa cèikî wê pâ, wà Pétéru âna é tâa Lydda, â rà cùru pâ tupédu ârailu béerà nau ina têe pâ, na é wàcî medarirà. (Ba càcaa wâiti Lydda pâ naa Joppé.) 39 Â é nye pâra kaa wiâru wà Pétéru. Ûna é tèepaa pâ, â rà popaé too naa na pwi narawâ na tâdòiti. Â wà diri ê pa ilàri dàpwà, âna rà cibèepié burà i, â rà paari têe na jèpapara ârabwée na é pwa wà Tabitha, na é bwaa wâro.
40 Â é pacòobérà diri wà Pétéru, â é tùu jùrué, â é pwapwicîri; â é tabiié dàra i naiiri âboro bà, â é ina têe pâ: «Tabitha, cimadò!»
 é nye niâ kaa wà tôobà, â ûna é côo wà Pétéru, â é nye too kaa nau tâa! 41 Â é tu pâ dèe wà Pétéru, â é pacimadòé.  nabwé, â é todà pa ilàri dàpwà ma diri pàra âboro kà Pwiduée, â é paari tàra wà Tabitha, na é jèe wâro côwâ!
42 Diri tèpa âboro wâ Joppé, âna rà têre ê pwi jèkutâ-bà, â dau wâru tàpé na rà cèikî naa goo wà Pwi Ukai. 43 Tàpo gòiri wà Pétéru wê, â é pitâa jaa pwi âboro na nee Simona, pwi a wakè goro parawére macii.

9:1 Apostolo 8.3

*9:5 Pàra Tii Pwicîri naa na grec, âna rà naagée pâ popai bèeni: «O dau gòo naa googà, na gà cicara Pwiduée.» Po dau dàpàgà tà Saulo, â é dau céca. Â é ina pâ: «Pwi ukai, dà na nümagà na go pwa?» Â é tòpi têe wà Pwi Ukai pâ…

9:15 Apostolo 25.13, 27.24; Roma 1.5

9:16 2 Korénito 11.23–28

9:21 Apostolo 8.3

9:22 Apostolo 18.28

9:25 2 Korénito 11.32–33

9:26 Galatia 1.17–19

9:27 1 Korénito 9.1

9:27 Barnabas—Côo Apostolo 4.36–37.

9:35 Saron—Nacê na maina, 80 km pai gòri wèe, ma 15 km pai maina wèe.