Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Apostolo 8
8
Wà Saulo, âna é wâgoo ê pai tétàmwara wà Étienne.
É tubaèpà tà tèpa cèikî wà Saulo
Nye na kaa pwi tòotù-bà, na nye maina pâ kaa ê pai tubaèpà tà tèpa cèikî wâ *Iérusaléma. Â rà jèpa ipiina pâ naa pâ ére gée goo *Judée ma Samaria. Â wàco tèpa *apostolo na rà nye tà tâa Iérusaléma. Wà tèpa âboro na rà dau pitòimirirà naa goro ê pwapwicîri, âna rà pwàniri wà Étienne, â rà dau imuruê ba maina.
Apostolo 9.1,13, 22.4, 26.9–11Êco napwa naa goo wà Saulo, âna é nye dau tubaèpà kaa tà tèpa cèikî, â é tédidirirà. Â é ipâra wii pâ pwârawâ kàra, â é pwa ma dàti còobé ê paao ma ilàri, â naarà dò naa na karapuu.
Wakè kà Filipo na Samaria
Wà tèpa cèikî na ia rà ipiina, âna rà jèpa pâra naa ê pâ napô, â rà picémara ê *Picémara Wâdé. É pâra wà Filipo* Filipo—Pwi jè ârapàara tèpa 7 apitu tà tèpa apostolo. (Côo Apostolo 6.5.) naa na pwi ville gée goo Samaria, â é picémara tà tèpa âboro naawê [pâ, wà Iésu, âna é] pwi *Mesia, [pwi a pa-udòjè]. Â rà nye po cau tàmaari bwàti ê pwina é ina tàra, [na pâ tòotù] ba rà têre ma côo ê pâ câmu na é pwa, goro ê pàtàma Pwiduée. Ba ê pâ duée, âna rà uu too, na rà còobé gée goo tàpé na rà wâru. Â wâru mwara tèpa pitàbwamwa ma tàpé na rà bee na rà capai wâdé diri. Â dau maina ê ipwàdée na ê pwi ville-bà.
Simona pwi a pwa tutê
É nye mara tâa na ê pwi ville-bà ê pwi âboro na ina gooé pâ Simona. É pwi a pwa tutê, â é nama dau pwamuru naa gooé. Â wà tèpa âboro na napô Samaria, âna rà dau pò goo ê pwina é pwa.
10 Wàilà diri, tapoo gée goo tèpa nari èpo tiagoo tèpa ijiao, âna rà mu nye po tàmaariê bwàti, â rà nye cau ina diri kaa pâ: «Wà pwini, âna nye tâa gooé kaa ê pàtàma wà Pwiduée, na dau maina awé!» 11 Rà nye dau tàmaariê bwàti kaa, ba jèe dau gòiri ê pàara, na é pwa ma rà pò goro ê pai pwa tutê kêe.
12 Êco na, [ûna é tèepaa me] wà Filipo, â rà cau têreê, na é picémara tàra ê Picémara Wâdé goo wà Iésu Kériso, ma ê *Mwaciri kà Pwiduée. Â rà cèikî naa goo, â rà nama *upwaarà—wà tèpa paao ma pa ilàri mwara.
13 Napwa naa goo wà Simona, âna é cèikî mwara, â *upwaaé. Gée na càùé, â jèe câé caa pâra jii wà Filipo. Â é côo ê pâ *câmu na maina kâra pàtàma Pwiduée na gére coo, â po dàpàgà têe, wàé mwara.
14 Wà tèpa apostolo, na rà tâa Iérusaléma, âna rà têre pâ rà jèe tòpi ê popai kà Pwiduée wà tèpa âboro Samaria. Â rà panuâ pâ wà Pétéru ma Ioane. 15 Ûna ru tèepaa pâ naa jaarà, â ru pwapwicîri kàra, ma rà tòpi ê Nyuâaê Pwicîri. 16 Ba câé caa pâji boo naa gò cè pwi jè ârapàararà, ba bwaa nye po upwaarà co naa na nee Pwi Ukai Iésu. 17-18  Apostolo 19.6Â ru tòpò îru naa gòrà, â rà tòpi ê Nyuâaê Pwicîri.
Ûna é côo pwiri wà Simona, [â é pò] 19 â é ina tà tupédu apostolo pâ: «Gàu naa tôo mwara ê pwi pàtàma bèepwiri, ba na go tòpò ê îô naa gò pâ âboro, ba na rà tòpi ê Nyuâaê Pwicîri.»
 pwa na é naa mwani tàru.
20 Êco na é ina têe wà Pétéru pâ: «Pwiini! Wâdé na tiàugà bau ê mwani'gà! Wànau? Gà tà niimiri pâ, ê âraimeai kà Pwiduée, âna muru wâri goro mwani? 21 O nye ticè kâgà gée goo ê wakè kâbu! Ba po dau èpà ê pwâranümagà! 22 Biigà jii ê pâ auniimiri'gà na èpà, â gà pwapwicîri tà Pwi Ukai, ba na é pwanauri tâgà ê auniimiri'gà. 23 Ba go côo pâ jèe dipitirigà ê èpà, â gà dau pwi a piboo. Ba ê èpà, âna é pii ê pwâranümagà ma auniimirigà.»
24 Â é tòpi tàru wà Simona pâ: «Tupéeni, gàu pwapwicîri ba kôo, ba na o càcaa tèepaa mariô ê pâ namuru na gàu gére ina!»
25 Ru picémara ê popai kà Pwi Ukai wà Pétéru ma Ioane. Â gée na càùé, â ru wâjué côwâ naa Iérusaléma. Â wii naigé, âna ru picémara ê Picémara Wâdé naa na ê pâ village na wâru, gée goo Samaria.
É cèikî pwi âboro gée Éthiopie
26 Napwa naa goo wà Filipo, âna é patùraé ê pwi *angela kà Pwi Ukai, â é ina têe pâ: «Gà cimadò, â gà pâra wii naigé na é boo gée Iérusaléma naa Gaza, pwi naigé na càra caa ciburà wédò na.»
27 Â é nye cimadò kaa wà Filipo, â é pâra. Ûna é pâra wii ê naigé, â ipitiru ma pwi jè âboro gée napô Éthiopie Éthiopie—Napô wâ Afrique, wâboo iti kâra Aigupito (Égypte).. Wà pwiibà, âna pwi âboro imaina Pwi âboro imaina—Grec: Pwi eunuque, pwi âboro imaina. (Côo Mataio 19.12.) naa na pitûâ goo ê pâ mwani kà tô ilàri ukai naa Éthiopie. Ba é wâjué côwâ gée goro aupwamaina Pwiduée na Iérusaléma. 28 Â é gére pûra ê tii na é wii wà *péroféta Isaia, na ê na wàtio kêe.
29 É ina tà Filipo ê Nyuâaê Pwicîri pâ: «Gà paé, ba na gà cimwünyabweri ê pwi na wàtio bèepwiri gére me.»
É patùraé goo Iésu
30 É itàa pâ wà Filipo, â é têre wà pwi Éthiopie na é gére pûra ê tii kà péroféta Isaia. Â é tawèerié wà Filipo pâ: «Gà nye tâmogòori ê pwina gà gére pûra?»
31 Â é tòpi têe pâ: «Na o wànau târa cè pai tâmogòori kôo, wiàna nye ticè na paari tôo?» Â é ila wà Filipo pâ, na é too ma é tâa jaaé. 32-33  Ésaïe 53.7–8Napwa pwi ére na tii na é gére pûra, âna wàéni:
 
Rà popaé pâ,
pwacèwii pwi mutô
na tapàgà na wàé.
É tà tâa, é tà cîô
na rà pwa têe na èpà.
Nye dau ticè *tàrù
kâra ê pwina rà pwa.
Rà dàtié pâ
dàra pwâra bà kêe,
pwacèwii pwi mutô
naa na wâra taa macii.
Rà wâpà pâ naîê?
 dà cè jèkutâ
na piwiâ goorà?
Au, bwa, ba nye ticè!
Ba jèe patâjii
ê wâro kêe ni
na é tâa gòropuu.
Ésaïe 53.7–8
 
34 Â é tawèeri Filipo wà pwi a pitûâ, pâ: «Pâri ma gà ina tôo, pâ, wàilàapà na é inaê naani wà pwi péroféta? É nye pi-inaê côwâ, é, é ina cè pwi jèpwi?»
35 Â, tapoo gée goo pwi auinapopai-bà, â é inapàpari têe wà Filipo ê Picémara Wâdé goo wà Iésu.
É cèikî ma upwaaé
36  Apostolo 10.47Na ru pâra wii naigé, â ru pâmari ê najawé, â é ina tà Filipo pâ: «Dà cè pwina o pacoo wiàna upwaao na jèe wàéni i najawé.»
{ 37 Â é tòpi têe wà Filipo pâ: «Wiàna gà cèikî gée na âji pwâranümagà, â pâri ma upwaagà.»
 é tòpi têe pâ: «Go cèikî pâ, wà Iésu Kériso âna *Pwina naî Pwiduée.»}
38 Â é nama pacoo i na wàtio, â ru boo ma wà Filipo naa najawé, â é upwaaé. 39 Na ru tò côwâ gée najawé, â é nye dàgòtù wà Filipo kaa ê Nyuâaê kà Pwi Ukai, â câé mwa caa côoê côwâ wà pwi a pitûâ. Êco na é dau ipwàdée kaa, â é nye pâra wii naigé kêe.
40  Apostolo 21.8É mwa tòpò wà Filipo naa na ville Azot ê Nyuâaê kà Pwi Ukai. Â géewê, â é pâra naa Césarée wà Filipo. Â wii naigé, â é picémara ê Picémara Wâdé naa na diri ê pâ ére.

8:3 Apostolo 9.1,13, 22.4, 26.9–11

*8:5 Filipo—Pwi jè ârapàara tèpa 7 apitu tà tèpa apostolo. (Côo Apostolo 6.5.)

8:17-18 Apostolo 19.6

8:27 Éthiopie—Napô wâ Afrique, wâboo iti kâra Aigupito (Égypte).

8:27 Pwi âboro imaina—Grec: Pwi eunuque, pwi âboro imaina. (Côo Mataio 19.12.)

8:32-33 Ésaïe 53.7–8

8:36 Apostolo 10.47

8:40 Apostolo 21.8