16
É pâra wiâ Paulo wà Timotéo
Apostolo 14.6; 2 Timotéo 1.5É pâra wà Paulo géewê naa Derbe, ma naa Lystre (du ârailu ville). Naa Lystre, âna é pâmari pwi a cèikî na nee Timotéo, pwi naîri tô ilàri Juive, na tô a cèikî naa goo wà Iésu. Â napwa naa goo wà caa kêe, âna câé caa pwi *Juif. Filipi 2.19–22Wà tèpa cèikî gée na du ville Lystre ma Iconium, âna rà ina pâ, é dau pwi âboro wâdé wà Timotéo.
 é todèe wà Paulo, ba na é pâra wiâê. É mara pwa *kamaî têe, ba naa wâdé tà tèpa Juif na rà tâa na ére bèepwiri. Ba rà nye tâmogòori diri pâ, wà caa kêe, âna câé caa pwi Juif* Nüma Paulo na é pa pâ ê Picémara Wâdé dari tèpa Juif. Êco na o càra caa tòpié bwàti goo wà Timotéo, ba bwaa càcaa pâ pwa kamaî têe. Ba wà caa kà Timotéo, âna câé caa pwi Juif..
Apostolo 15.23–29Na pâ napô na rà pâ naa, âna ru ina tà tèpa cèikî, wà Paulo ma Silas, na rà pâra wiâra bwàti ê pâ aupitûâri kà tèpa *apostolo ma tèpa pitûâ gée *Iérusaléma.
Wà tèpa âboro kà Pwiduée, âna rà pimaina too naa na cèikî, â é pitoo mwara ê jéûrà diri na pâ tòotù.
Todà Paulo naa Macédoine
Apostolo 18.23Ê Nyuâaê Pwicîri, âna é côwâri wà Paulo ma Silas, na ru pwa na ru picémara ê popai kà Pwiduée naa na province Asia. Â rà tapàgà pwi ére naa nadàpàra Phrygie ma Galatia [ma wà tèpa béeru]. Ûna rà tèepaa pâ naa gòobàra napô Mysie, â rà pwa na rà too naa na province Bithynie, êco na câé caa tàpiri tàra ê Nyuâaê Pwicîri kà Iésu. Êkaa na rà tapàgà Mysie, â rà tèepaa boo naa Troas, pwi aucoo kâra wànga Aucoo kâra wànga—Port. Rà ina mwara wà tèpa ijiao pâ: Aucoo wànga..
Ûna ne, â wà Paulo, âna é côo naa na nyuâa, pwi âboro gée na province Macédoine, na é coo, â é gére tacoo gooé burà ina têe pâ: «Gà me naa Macédoine nau pitu tâbà.»
10 Gée na càùru pwina paari têe, â bà Bà—Wà Luka, pwi awii ê tii bèeni, âna é tapoo pâra wiâ wà Paulo géeni. mudàra ma bà piwàcî pâ naa Macédoine, ba bà jèe tâmogòori pâ, wà Pwi Ukai na é todàbà ba na bà picémara ê *Picémara Wâdé naawê.
Na Filipi
11 Bà tò naa gòro wànga na Troas, â bà itàa dàra ê pô Samothrace. Â, na dàuru kêe, â bà êgò boo naa Néapolis, pwi aucoo kâra wànga. 12 Géewê, â bà pâra naa Filipi, pwi ville gée na province Macédoine§ Province Macédoine—é, Ê bécaapwi ére gée goo wâ Macédoine. (pwi colonie kà tèpa *Roma). Bwaa tàpo pwa tòotù kâbà naa na pwi napô bèepwiri.
É cèikî Lydie
13 Na *tòotù pwicîri, â bà còobé jii ê napô, â bà pâra naa bàra nairiwâ, ba bà niimiri pâ tâa wê, cè ére cèna rà mu pwapwicîri wê wà tèpa Juif. Bà tâaboo, â bà patùra pa ilàri na rà gére pitapitirirà naawê. 14 Wà tô jèpwi, na nee Lydie, tô âboro gée na ville Thyatire, âna tô a pi-icu imwaano mii, na dau maina ê wâri wèe. Câé caa tô Juive, êco na wâdé têe ê pwapwicîri kà tèpa Juif. Â é tàmaari bwàti ê popai kâbà. Â é tàpiri ê pwâranümee wà Pwi Ukai. 15 Â *upwaaé bau ê tèpa âboro na rà tâa pwârawâ kêe.
 gée na càùé, â é ina tâbà pâ: «Wiàna guwà câbaâjupâra pâ, go âji cèikî naa goo Pwi Ukai, â guwà me wiâô naa pwârawâ kôo.»  é tacoo goobà, ba na bà pâra wiâê.
É pacòobé duée gée goo tô ilàri
16 Na jè tòotù, na bà gére pâra naa na aupwapwicîri, â é me carabà tô jè ilàri na pwa duée gooé. Wà pwi duée-bà, âna é cètùué nau ina tà tèpa âboro ê pâ namuru na o mwa tèepaa. Â dau wâru mwani na rà tòpi gée goo ê pâ pwina é ina wà tàpé na é piwakè kàra.
17  Maréko 1.24Â é me wiâbà, na wàibà ma Paulo, â é tomara pâ: «Wà tèpa âboro bèeni, âna tèpa ênawéna kà Pwiduée na é tâjaijè, â rà picémara tàwà ê pai udò kâjè [naa na *âji wâro].»
18 É nye tà wàrapwiri diri na pâ tòotù, â jèe tubagùra nüma wà Paulo. Â é nye tabiié kaa, â é ina târa i duée pâ: «Gà còobé gée goo tô ilàri bèeni naa na nee Iésu Kériso!»
 é nye còobé kaa gée gooé.
Tâjùru Paulo ma Silas
19 Ûna rà côo wà tèpa pitûâ kêe pâ, jèe tiàu ê opamwani kàra, â rà nye tâjùru kaa wà Paulo ma wà Silas, â rà dàtiru boo naa na aupitèimuru, na ara tèpa pitûâ kâra napô. 20  Maréko 13.9Rà paariru tà tèpa pitèimuru kà tèpa Roma, â rà ina tàra pâ: «Wà tupédu âboro bèeni, âna ru tubagù ê napô. 21 Ba tupédu Juif, â ru gére picémara ê pâ tûâ na càcaa pâri ma jè tòpi ma wârori, wàijè tèpa Roma.»
22  2 Korénito 11.25; 1 Tésalonika 2.2Â rà nye putàmu kaa naa gooru wà tèpa âboro. Â wà tèpa pitèimuru, âna rà nama dàdàpa ê ârabwée kàru, â rà pwa ma pâdiru goro bàra upwâra. 23 Â rà tòpòru naa na wâra pwa karapuu, â rà ina tà pwi a wéaa pâ, na é wéaariru bwàti. 24 Êkaa na é tòpòru naa na pwi bénabwé naditàrawâ na wâra pwa karapuu, â é pwa ma dàgabia ê du âru naa na ê pâ upwâra.
Gù napuu
25 Naa nabibiu kâra ne, âna wà Paulo ma Silas, âna ru nye tà pwapwicîri ma nyabi, â ru tòbuari Pwiduée. Â rà tàgére tàmaariru wà pàra tèpa pwa karapuu béeru. 26 Â nye tèepaa kaa ê pé gù napuu na dau maina, â é tébagù ê pâ pàara wâ wâna wâra pwa karapuu. Â rà cau tàpirirà diri ê pâ goropwârawâ, â tûu mwara ê pâ itùpaò na tòo diri tèpa pwa karapuu goo. 27  Apostolo 12.18–19Ûna é pò tàcî wà pwi a wéaa, â nye dau dàpàgà têe kaa. Â é côo ê pâ goropwârawâ maina kâra na karapuu na tàpirirà, â é nye càù kaa ê tàuwa kêe, ba na é pitaé côwâ, ba é niimiri pâ rà jèe uru wà tèpa pwa karapuu* Naa na ê naèà kà tèpa Roma, âna wà pwi awéaari na karapuu, âna é nye tòpi ê wârimuru kà pwi âboro na é pwa karapuu, wiàna é uru wà pwini. Nye ciburà pwâra bà ê wârimuru..
28 Êco na é kànariê wà Paulo, â é ina têe pâ: «Pwiini, gà cibwaa pipwa tâgà cèna èpà, ba bà cau wâni diri!»
29 Â é nye ilari kaa cè ânye wà pwi a wéaa, ma wàcî dò naa na wâra pwa karapuu, â é tùu jùrué burà céca naa goro â wà Paulo ma Silas, goo ê pai wâgotêe.
É cèikî pwi a wéaa
30  Apostolo 2.37É pacòobéru, â é ina tàru pâ: «Tupédu ukai, dà cè pwina na go pwa ba na go o udò [ba na o tâa tôo ê âji wâro].»
31 Â ru tòpi têe pâ: «Gà cèikî naa goo Pwi Ukai Iésu, â gà o udò, wâgà ma ê pwârawâ'gà.»
32-34 Â é poparu wiâê, naa na pwârawâ kêe, na bwaa ne, â é nuwa aurumuru kàru, â é naa uti kàru. Â ru picémara tàra ma tèpa âboro na ê pwârawâ kêe, ê popai kà Pwi Ukai. Â rà cèikî naa goo, â ru *upwaarà. Â rà dau ipwàdée.
Rà panuâ Paulo ma Silas
35 Ûna pwaa, â rà cùru tèpa pipa popai wà tèpa pitûâ kàra, ba na rà ina tà pwi a wéaa pâ, na é panuâru.
36 Â é ina tà Paulo pwiibà pâ: «Wà tèpa pitûâ, âna rà panuâ popai me, pâ, o jèe panuâu, â gàu pâra na ê pitàbwàti.»
37 Â é ina wà Paulo tà tèpa pipa popai pâ: «Tàpéeni, wàibu, âna bu tupédu Roma Tupédu Roma—Wà Paulo ma Silas, âna ru me gée na pâ napô na rà popa wà tèpa Roma. Naa na naèà kà tèpa Roma, âna pwicîri na rà pâdi pwi âboro na tâa na tii kàra.. Êco na rà pitèibu wà tèpa pitûâ kàwà, â rà nama pâdibu, na ara ê pâ âboro diri, â rà tübu naa na karapuu! Â gona pwa na rà pacòobébu ni pwàniri? Bwa! O càcaa wàrapwiri! Wâdé na rà nye me wàilà ma rà panuâbu.»
38 Rà pawâjué ê pai ina kà Paulo wà tèpa pipa popai, â dau wâgo tà tèpa pitèimuru na rà têre pâ ru tupédu Roma. 39 Â rà me nau picigòboo tàru. Â rà pacòobéru, â rà tacoo gooru pâ, na ru pâra gée na napô.
40 Ru pâra wà Paulo ma Silas, â ru too dari Lydie. Gée na càùru ê pai côo tèpa cèikî, â ru pagòorà, â ru pâra.

16:1 Apostolo 14.6; 2 Timotéo 1.5

16:2 Filipi 2.19–22

*16:3 Nüma Paulo na é pa pâ ê Picémara Wâdé dari tèpa Juif. Êco na o càra caa tòpié bwàti goo wà Timotéo, ba bwaa càcaa pâ pwa kamaî têe. Ba wà caa kà Timotéo, âna câé caa pwi Juif.

16:4 Apostolo 15.23–29

16:6 Apostolo 18.23

16:8 Aucoo kâra wànga—Port. Rà ina mwara wà tèpa ijiao pâ: Aucoo wànga.

16:10 Bà—Wà Luka, pwi awii ê tii bèeni, âna é tapoo pâra wiâ wà Paulo géeni.

§16:12 Province Macédoine—é, Ê bécaapwi ére gée goo wâ Macédoine.

16:17 Maréko 1.24

16:20 Maréko 13.9

16:22 2 Korénito 11.25; 1 Tésalonika 2.2

16:27 Apostolo 12.18–19

*16:27 Naa na ê naèà kà tèpa Roma, âna wà pwi awéaari na karapuu, âna é nye tòpi ê wârimuru kà pwi âboro na é pwa karapuu, wiàna é uru wà pwini. Nye ciburà pwâra bà ê wârimuru.

16:30 Apostolo 2.37

16:37 Tupédu Roma—Wà Paulo ma Silas, âna ru me gée na pâ napô na rà popa wà tèpa Roma. Naa na naèà kà tèpa Roma, âna pwicîri na rà pâdi pwi âboro na tâa na tii kàra.