24
Paulo na ara pwi kupénoo Félix
Po 5 tòotù gée na càùé, âna rà tèepaa boo naa Césarée wà Ananias, pwi *ukai kà tèpa pwa ârapwaailò, ma wà pàra tèpa ijiao kà tèpa *Juif, ma wà pwi apoka* Pwi apoka—Avocat. Pwi a-ipamurujè naa na wâra pitèimuru. na nee Tertullus. Â rà pâdari wà pwi kupénoo Félix, ba na rà piciapwâ têe goo wà Paulo. Â é todà me wà Paulo i pwi kupénoo [ba na é coo araé].
É pitòti Paulo wà Tertullus
É pitòti Paulo wà Tertullus [na ara pwi kupénoo] â é ina pâ: «Bwa; Kupénoo Félix, wiàna bà wâro na ê tàbwàti ma ê pinaanapô, â na wàrapwiri gée googà, â gée goro ê pai tûârigà, ma ê pai pa'gà bwàti ê napô kâbà. Bà pwaolé tâgà, gée na âji pwâranümabà, goo ê pâ namuru bèepwiri. Càcaa nümoo dàra popa jiigà cè pàara cèna gòri, êkaa na go ilari jiigà pâ, gà pidàpwicâarigà na ji pàara, ba na gà têre cè pwina go o ina tâgà.
Apostolo 17.6«Bà côo pâ wà pwi âboro bèeni, âna é nye dau pwi âboro èpà kaa, ba é tò dii ma bara, naa nabibiu kà tèpa Juif, wâ gòropuu pitiri, â é pwi caa kà tèpa Nazaréen (neere pé pwi jè pwapwicîri). Apostolo 21.28–30Wàé mwara na é mudàra ba na é còbèedari ê *Wâra pwapwicîri, êkaa na bà tâjùrué {ba nümabà na bà tèié wiâra ê *Naèà kâbà.
«Êco na wà pwi a pitûâ kâra wâra coda, Lysias, âna é me, â é nye pò ma popaé imudi jiibà. Â é ina tà tèpa pitòti Paulo pâ, na rà medarigà, ma rà ina tâgà ê pâ namuru na bà pitòtié goo.} Â wiàna nümagà, â gà tawèeri Paulo, ba wâdé na é nye ina tâgà ê pwina bà pitòtié goo. Nabwé.»
 wà tèpa Juif, âna rà ina pâ ê pwina é ina wà pwini apoka Tertullus, âna âjupâra.
É ipwamuruê Paulo
10 Wà pwi kupénoo, âna é pwa ineremuru tà Paulo pâ, na é tùra.
É cimadò wà Paulo, â é ina pâ: «Bwa; go tâmogòori pâ gà pwi a [pitûâ ma] tèi ê napô kâbà tèpa Juif, naa na pâ naja na jèe wâru, â câgo caa dumapiê na go ipwamuruô naa naporomeegà.
11 «Gà pitawèeri paé, ba càcaa pâji wénari 12 tòotù na go tèepaa me naa *Iérusaléma, nau pwamaina Pwiduée. 12 Â câgo caa pitaèkâa ma cètùu tèpa âboro, naa na Wâra pwapwicîri, ma na wâra ipitiri, ma na ville. Nye ticè âboro cèna é ina pâ é côoô na go pwa ê pâ pwiibà. 13 Â wà tèpa âboro bèeni, âna càcaa pâri ma rà *paâjupâra tâgà, ê pwina rà pitòtio goo.
14 «Âjupâra pâ go pwi a *pâra wiâ Pwi Ukai, [wiâra ê naigé na bwaa âmuê] ba na go piênawéna kà Pwiduée kà tèpa jojoorojè. Â âjupâra pâ, wà tèpa pitòtio bèeni, âna rà ina pâ, i naigé-bà, âna pwâ. Êco na go cèikî naa goo diri ê Naèà kà *Moosé, ma diri ê pâ tii kà wà tèpa *péroféta. 15  Ioane 5.28–29Ba bà capai cèikî ma tèpa âboro bèeni pâ, wà tèpa bà, naa na wâdé ma èpà, âna rà o mwa wâro côwâ. 16 Êkaa na go nye pimudàra taaci, ba na é nye tànana ê pwâranümoo, na ara Pwiduée, ma tèpa âboro, â nye ticè cèna pâri ma pitòtio goo.
Ticè èpà na rà côo naa gooò!
17 «Gée na càùru ê pâ naja na wâru, na tiàuo gée Iérusaléma, â go wâjué pâ côwâ naawê, ba na go pa pâ ê mwani, bépitu târa ê Ba kôo, â târa mwara ma go ipwa *ârapwaailò tà Pwiduée. 18  Apostolo 21.12–28Êkaa pwiri na go tà tâa goo, naa na Wâra pwapwicîri, ûna rà pâmariô, ba go gére tubanabwé ê ‘pwapwicîri târa pai *pinuwa’. Nye ticè cè jè âboro na go pame naawê, â nye ticè pwâra pikòi wê.
19 «Êco na rà tâa wê wà pâra tèpa Juif gée na province Asia. Â wiàna go pwa cèna èpà na tòotù-bà, â gorodà na càra caa tâa ni nabà wà tàpéebà, ba na rà pitòtio? 20 Â wà mwara tèpa âboro bèeni, âna nye ticè èpà na ia rà côo naa gooò, na ia rà popao na ara ê wâratûâ maina. 21  Apostolo 23.6É, pwiri nümarà na tèio, goo i ji popai na ia go ina, naa nabibiu kàra pâ: “Go cèikî pâ, rà o wâro côwâ wà tèpa bà”? Êkaa na go gére tâa ni, nabà na arawà. Nabwé.»
Picàù too côwâ pai pitèi Paulo
22  Apostolo 23.26Napwa naa goo wà kupénoo Félix, âna é dau têre ê pâ popai goro ê pai pâra wiâ Pwi Ukai. É picàù too côwâ ê pai tèi wà Paulo, â é ina tà tèpa Juif pâ: «O mwa tèi cawi wà Paulo, wiàna é tèepaa me wà Lysias, wà pwi a pitûâ kâra wâra coda.»
23 Â é ina tà pwi jè caa kâra coda pâ, na é wéaari Paulo naa na karapuu, â na é cibwaa tòoé ma pwa-imudiri têe, â na nye panuâ tà tèpa bée mwara, ma rà me nau caié. [Â é pâra wà Félix.]
24 Pàra tòotù gée na càùé, â ru tèepaa me côwâ wà Félix, ma Drusille Drusille—Tô naigé kà ukai Agrippa II, â tô cià Bérenice. (Côo Apostolo 25.13.) tô wâdèe, tô ilàri Juive. Â ru pwa ma é me wà Paulo, â ru têreê, na é tùra goo ê cèikî naa goo Iésu Kériso.
25 Êco na, ûna é tùra goro ê wâro na *tàrù na ara Pwi Ukai, ma ê pai pidàpwicâarijè naa na diri ê muru, ma ê pitèimuru kà Pwiduée na o mwa me, â wâgo tà wà Félix. Â é ina tà Paulo pâ: «Êni, jè o bwaa tàpo pacoo i ipitiri kâjè. Wâdé na gà pâra jiio ni, êco na, wiàna mwa pwa cè pàara kôo, â go mwa todàgà côwâ.» 26 Ba é nye tà wâari mwara pâ, é péa tà naa cè mwani kêe wà Paulo. Â é pwa ma rà nye tà ciburà popa me wà Paulo darié, ba na ru pitùra.
Paulo na ara kupénoo Festus
27 Paé ârailu naja, â é tòotéri wà pwi kupénoo Félix wà Porcius Festus. Êco na wà Félix, âna câé caa panuâ Paulo, â é pwa ma é nye tà tâa na karapuu, ba na o wâdé tà tèpa Juif wàé.

*24:1 Pwi apoka—Avocat. Pwi a-ipamurujè naa na wâra pitèimuru.

24:5 Apostolo 17.6

24:6 Apostolo 21.28–30

24:15 Ioane 5.28–29

24:18 Apostolo 21.12–28

24:21 Apostolo 23.6

24:22 Apostolo 23.26

24:24 Drusille—Tô naigé kà ukai Agrippa II, â tô cià Bérenice. (Côo Apostolo 25.13.)