26
É ipwamuruê Paulo na ara Agrippa
É mwa ina wà ukai *Agrippa tà Paulo pâ: «Pwiibà, go panuâ tâgà ma gà tùra, ma gà ipwamurugà.»
 é naatoo ê îê wà Paulo, â é ina pâ: «Bwa; go nye dau ipwàdée kaa, co Ukai Agrippa, na go tùra na aragà nabà, ma go tobapwâ ê pwina rà pitòtio goo wà tèpa *Juif. Ba gà dau tâmogòori bwàti ê nyamanya kâjè tèpa Juif* Nyamanya kâjè tèpa Juif—Ê wâao kà tèpa Héroda, âna càra caa tèpa âji Juif. Jèe gòiri na rà biirà dàra pwapwicîri kà tèpa Juif. Êco na càra caa dau tâa goo ê pai pwa kâra pwapwicîri., ma ê pâ namuru na jè mu pitùra goo, â go ilagà pâ gà jèe tàpo pidàpwicâarigà, ma gà têreô.»
Rà cau tâmogòori pai wâro kôo
«Wà diri tèpa Juif, âna rà tâmogòori ê wâro kôo, gée na autapoo goo, na go bwaa pwi âboro èpo, naa nabibiu kâra ê Ba kôo [na province Cilicie] tia *Iérusaléma. Filipi 3.5–6Jèe gòiri ê pai tâmogòori kàra pâ go pwi a wâro wâna *Farasaio, pwi jè ére kâra pwapwicîri na nye dau tâa goo diri pâ naèà. O pâri ma rà *paâjupâra wiàna nümarà.
Apostolo 23.6, 28.20«Â nabàni, âna jèe pitèio, ba go cèikî pâ o coo ê auinabéaa kà Pwiduée tà tèpa caa kâjè. Êco na, nye muru na rà cau cèikî naa goo, wà diri tèpa 12 wâao kâjè, na rà piênawéna kà Pwiduée, naa ne ma pwaa.
«Êkaa na rà tèio, co Ukai Agrippa, wà tèpa Juif bèepwiri. Â wâguwà tèpa Juif nabàni, âna gona dau pwacoé tà Pwiduée, ma é pawâro côwâ tèpa bà? Â gorodà na câguwà caa cèikî naa goo?»
Béaa âna go cicara Iésu
Apostolo 8.3«Béaa, âna go niimiri pâ, napâraô âna na go cicara ba gòo ê nee Iésu gée Nazareth. 10 Â go tòpi jii tèpa caa kà tèpa pwa *ârapwaailò ê tàrù, ba na go naa wârimuru tà tèpa âboro kêe. Dau wâru tàpé na go nama tòpòrà naa na karapuu naa Iérusaléma. Â go pwi a wâgoo mwara ê pai catàmwararà. 11 Go nye taaci kaa èirà naa na ê pâ *wâra pitapitiri, â pwa na go nama rà ina ba èpà ê nee Iésu. Üu kaa, ba ia go dau pwi a putàmu naa goorà, â go dau pwa tàra na èpà, tia na ê pâ napô na wâiti.»
É jèu piwiâ pai todèe kà Pwi Ukai
12 «Êkaa pwiri ê majoroé ma go pâ naa Damas, wiâra ê tàrù, na rà naa tôo wà tèpa caa kà tèpa pwa ârapwaailò. 13 Bà pâra wii naigé, co pwi Ukai Agrippa, â, na po gopaé bwàti, â go nye côo kaa ê pwi pwéelaa na é me gée napwéretòotù, naa gòbà ma wà tèpa béeò. Â é dau pwéelaa jii ê tòotù. 14 Bà capai tûu diri naa napuu, â go têre ê pwâratùra na é ina tôo naa na *hébéru pâ: “Saulo, Saulo, gorodà na gà pwa tôo na èpà? O dau gòo naa googà, na gà cicara Pwiduée Na gà cicara Pwiduée—Ucina naa na grec goo ê òoci na tàutêe na é pitêre dà pwi atâa gòé..”
15 «Â go tawèeri pâ: “Wâgà wàa, co Pwi Ukai?”
«Â é tòpi tôo pâ: “Wâgo Iésu na gà gére pwa tôo na èpà. 16 Cimadò, ba go âpàparigà, ba na gà pwi ênawéna kôo. Â gà o pwi a paâjupâraô, â gà mwa piwiâ ê pwina gà côo nabà, bau ê pâ pwina go o mwa paari tâgà. 17 Go panuâgà pâdari ê Ba'gà, tèpa Juif, bau ê pàra Ba mwara, â go o mwa pwi a wéaarigà. 18  Ésaïe 42.16; Éféso 2.2; Kolosé 1.13Go cùrugà, ba na gà tàpiri ê du âraporomeerà, ba na rà o còobé gée na ê bàutê, pâ naa na ê pwéelaa—gée na pàtàma *Caatana, naa jaa Pwiduée. Ba wiàna rà cèikî naa gooò, â o pwanauri ê pâ èpà kàra, â o pwa autâa kàra ma wà diri tàpé na rà cèikî naa goo Pwiduée.”»
Ni, âna go inapàpari Iésu pitiri
19 «Wàrapwiri co Ukai Agrippa, â po dau pwacoé tôo ma câgo caa pitêre dàra ê pwina go côo, ba ê muru na me gée jaa wà Pwiduée. 20 Â go picémara ê popai—tapoo na Damas, ma wâ Iérusaléma, ma wâdiri na ê pâ napô kà tèpa Juif, ma wâjaa mwara tàpé na càra caa tèpa Juif. Â go ina tàra diri pâ: “Guwà pinünüma ma guwà biiwà naa goo wà Pwiduée. Â guwà paari naa na ê càrawà pâ guwà jèe pinünüma.”
21 «Wàépwiri kaa ê majoroé ma rà tâjùruo wà tèpa Juif naa na *Wâra pwapwicîri, â rà pwa na rà pòtàmwaraô. 22 Êco na wà Pwiduée, âna é wéaario tiagoo ni. Êkaa na go nye tà paâjupâraê na ara tèpa âboro kîri ma maina.
«Â napwa ê pwina go ina, âna càcaa pi-ité jii i pwi ia rà mara ina wà tèpa *péroféta ma wà *Moosé, pâ: 23  Luka 24.44–47; 1 Korénito 15.20[Wà Pwiduée, âna é cùru medarijè] wà Pwi *Mesia. Â wâdé na é pwamaagé côo, â na é pâbéaa nau wâro côwâ gée nabibiu kà tèpa bà, ba na o picémara ê pwéelaa târa ê Ba kôo, wà tèpa Juif, ma wà tàpé mwara na càra caa tèpa Juif.»
Wâdé na gà cèikî, co pwi ukai!
24 Na é wàrapwiri pai ipwamuruê kêe wà Paulo, â é ina too wà Festus pâ: «Pigù ê pûrugà co pwini! Gà po dau câmu, â gà jèe pimwüru goro ê tàmanga'gà!»
25 Â é tòpi têe wà Paulo, pâ: «Bwa, càcaa wàrapwiri, co Kupénoo, ba nye êkaa popai na âjupâra ma pitâmogòo na go ina. 26 Wà ukai Agrippa, âna é jèe nye tâmogòori ê pâ namuru bèepwiri, ba càcaa ê cè muru cèna ipwa pwàniri, â câgo caa piwâ na go piwiâ têe.»
27 [Â é tabiié wà Paulo dà ukai Agrippa, â é tawèerié pâ]: «Ico pwi ukai, gona gà nye cèikî naa goo tèpa péroféta? Go tâmogòori pâ gà nye cèikî naa goorà…»
28 Â é tapàgà têe wà Agrippa: «Ico pwini, gà nye niimiri kaa pâ, na go pò ma cèikî naa goo Iésu Kériso ni?!»
29 Â é tòpi têe wà Paulo pâ: «Naa pò ma ni, é, naa mwa tàpo pwiri, wiâra ê câbawâdé kà Pwiduée! Ba nümoo na guwà pwacèwiio, co Ukai Agrippa, ma wâguwà diri tàpé na guwà gére tàmaariô ni. Êco na, na càcaa piiwà goro itùpaò pwacèwiio.»
Ticè èpà na é pwa wà Paulo
30 Nabwé, â rà cau cimadò diri wà pwi ukai, ma wà pwi kupénoo, ma wà Bérenice, ma wà diri tàpé na rà gére tâa wê. 31 Â rà còobé, â rà pi-ina tàra pâ: «Wà pwi âboro bèeni, âna nye ticè cèna èpà cèna é pwa, na pâri ma é pwa karapuu goo, ma o mwa pòtàmwereê goo.»
32 Â é ina wà ukai Agrippa tà wà Festus pâ: «Üu kaa. Â wiàna câé caa gére to pâdari César, â jèe tà pâri ma panuâê côwâ.»

*26:3 Nyamanya kâjè tèpa Juif—Ê wâao kà tèpa Héroda, âna càra caa tèpa âji Juif. Jèe gòiri na rà biirà dàra pwapwicîri kà tèpa Juif. Êco na càra caa dau tâa goo ê pai pwa kâra pwapwicîri.

26:5 Filipi 3.5–6

26:6 Apostolo 23.6, 28.20

26:9 Apostolo 8.3

26:14 Na gà cicara Pwiduée—Ucina naa na grec goo ê òoci na tàutêe na é pitêre dà pwi atâa gòé.

26:18 Ésaïe 42.16; Éféso 2.2; Kolosé 1.13

26:23 Luka 24.44–47; 1 Korénito 15.20