4
Pétéru ma Ioane na ara wâratûâ kà tèpa Juif
Na ru gére patùra ê pâ âboro bèepwiri wà Pétéru ma Ioane, â rà nye tèepaa me kaa wà pàra tèpa pwa *ârapwaailò, ma wà pwi caa kà tèpa wéaari *Wâra pwapwicîri, ma pàra tèpa *Sadukaio. Â rà po dau putàmu, ba ru gére pacâmuri ê pâ âboro pâ, é wâro côwâ wà Iésu. [Ba càra caa cèikî naa] goo ê pai wâro côwâ.
 rà nye tâjùruru kaa, â rà tòpòru naa na karapuu, tiagoro dàuru, ba jèe bàrane. Apostolo 2.41Êco na dau wâru gée goo tèpa têre ê popai na rà cèikî, â ê jéû tèpa cèikî, âna é pitoo wâmwünyabweri 5 000 âboro.
Na dàuru kêe, âna wà tèpa *wâratûâ kà tèpa *Juif—wà tèpa ukai, ma tèpa ijiao, ma tèpa *dotée goro ê *Naèà—âna rà pitapitirirà na *Iérusaléma, wàilà ma Hanne* Hanne; Caïphe—Wà Caïphe, âna pwi ukai kà tèpa pwa ârapwaailò na pàara bèepwiri. Wà Hanne, âna pwi caa kà wâdà Caïphe. Wà Hanne, âna é pwi ukai kà tèpa pwa ârapwaailò béaa kêe., pwi *ukai kà tèpa pwa ârapwaailò, ma diri tèpa âboro naa ê tâa kêe—wà Caïphe, Jean, ma Alexandre, ma pàra tàpé mwara. Â rà tòpò Pétéru ma Ioane naa nabibiu kàra, â rà tawèeriru pâ: «Gée goro pàtàma î, ma naa na nee î, na gàu pwa ma é wâdé côwâ wà pwi ia maagé?»
 wà Pétéru, âna nye dipitirié kaa ê Nyuâaê Pwicîri, â é ina tàra pâ: «Tèpa ukai ma tèpa ijiao kâra Ba *Isaraéla, bu pwa na wâdé tà pwi âboro na é pitàbwamwa, â nabàni, âna guwà gére tawèeribu goro ê majoro ê pai tiàu wàra ê maagé kêe.
10  Apostolo 3.6,13–16«Wâdé na guwà cau tâmogòori, wâguwà ê Ba Isaraéla, pâ: Wà pwi âboro bèeni na é jèe wâdé, âna é gére coo arawà gée goro ê nee Iésu Kériso gée Nazareth, i pwi na ia guwà tanamiriê naa goro *kurucé, êco na é mwa pawâroé côwâ wà Pwiduée. 11  Psaume 118.22É ina naa na Tii Pwicîri pâ:
 
I pwi atü na rà tétâjii
wà tèpa ba wâ,
âna nye wàé kaa pwiri
i âji êkêe!
[Tàutàra goo
pwi ò kâra wâao!]
Psaume 118.22
 
«Wà pwi atü bèepwiri, âna wà Iésu. Â wâguwà tèpa ba wâ na tétâjiié. 12  Mataio 1.21Êco na nye ticè cè pwi neere âboro wâni gòropuu, ma wânidò *napwéretòotù, cèna naa tâjè tèpa âboro, ba na jè udò goo. Nye gée goo Iésu co, [na naa tâjè ê *âji wâro].»
Ticè pai tòpi kàra
13 Ûna rà côo wà tèpa wâratûâ ê pai cimwü kà Pétéru ma Ioane, â rà dau pò, ba rà tâmogòori pâ wàilu, âna tupédu âboro gée na ê Ba, â càru caa dau câmu. Â rà côoinari pâ mu tupédu bée wà Iésu. 14 Êco na, ûna rà côo naa jaaru i pwi âboro na ia é jèe wâdé, â jèe ticè pai tùra kàra.
15 Â rà nye ina tàru kaa pâ, na ru còobé jii ê wâra pitùra, ba na rà bwaa pitùra. 16 Â rà pi-ina tàra pâ: «Dà cèna jè pwa tà tupédu âboro bèeni? Ba jèe po dau tàpàpaa na ara tèpa âboro wâ Iérusaléma ê pàtàmara i pwi ia ru pwa. Â nye ticè pai pwa wèe ma jè ina pâ pwâ. 17 Êco na càcaa wâdé na é dau ipâra pâ i jèkutâ gooru. Wâdé na jè papwicîri jiiru na ru pwa jèkutâ côwâ goo wà Iésu Kériso.»
18  Apostolo 5.28Â rà todàru côwâ, â rà ina ba gòo tàru pâ, na ru cibwaa mwa caa tùra goo ê nee Iésu, ma pacâmuri tèpa âboro gooé.
19  Apostolo 5.29Êco na ru tòpi tàra pâ: «Guwà jèe pwadàra pitèi cai na ara Pwiduée pâ, pwiri *tàrù na bu pitêre dàwà, é, na bu pitêre dèe? 20 Ba wàibu, âna càcaa pâri ma câbu caa ina ê muru na bu côo, ma ê muru na bu têre.»
21 Â rà jèu pwaru côwâ, êco na rà panuâru, ba càra caa tâmogòori cè pai pwa ma ru pwa wârimuru, wàrapwiri goo ê Ba, ba rà capai pwamaina Pwiduée goo ê pwina tèepaa. 22 Ba wà pwi âboro bèepwiri ia é wâdé, âna é jèe wâdò côwâ kâra 40 naja.
Pwapwicîri kà tèpa cèikî
23 Panuâ Pétéru ma Ioane, â ru nama pâra dari tèpa béeru, â ru piwiâ tàra diri ê pâ pwina rà ina tàru wà tèpa caa kà tèpa pwa ârapwaailò ma wà tèpa ijiao.
24  Exode 20.11; Néhémie 9.6; Psaume 146.6Â wà tèpa cèikî, âna rà capai pwamaina Pwiduée naa na ê caapwi pwâranüma. Â rà ina pâ: «Pwi Ukai, wâgà na tòpò ê napwéretòotù ma gòropuu, ma nawià, ma diri ê pâ pwina wâna. 25  Psaume 2.1–2Wâgà na cùru me ê Nyuâaê Pwicîri, ma é tùra goo pwi caa kâbà, pwi ênawéna'gà *Davita pâ:
 
Cina rà putàmu pâ Ba?
Gorodà na rà bu tûâ
na piticèmuru naa goo?
26  Rà paa dà Pwiduée
tèpa ukai maina;
rà caajurirà
tèpa ukai kîri—
cicara Pwi Ukai
ma pwi *Mesia Mesia—Grec: Oint. Pwina é pitòrigarié wà Pwiduée. (Côo note goo Luka 4.18.)kêe.
Psaume 2.1–2
 
27  Mataio 27.1–2; Luka 23.7–11; Apostolo 3.13«Âjupâra, ba wà ukai *Héroda Antipas ma wà kupénoo Ponce *Pilato, âna rà picinaima ma tèpa âboro, ma ê pâ wâao Isaraéla, na napô bèeni. Â rà cicara pwi ênawéna, wà Iésu, na gà pitòrigarié, ba na é pwi Mesia. 28  Apostolo 2.23Êco na, na wàrapwiri, â rà pacoo diri ê pwina gà jèe tòpò béaa, wiâra ê câbawâdé'gà ma pàtàmagà.
29  Éféso 6.19«Â êni co Pwi Ukai, âna gà côo ê pai pwa kûu kàra, â bà ilari jiigà pâ, na gà nama bà gòo, wàibà tèpa ênawéna'gà, ba na o câbà caa piwâ na bà ina ê popai'gà. 30 Wâdé na gà naame ê pàtàmagà, ba na rà wâdé tèpa maagé. Â gà pwa cè pâ *câmu kêe na rà o pò goo wà tèpa âboro; naa na nee Iésu, pwi ênawéna na gà pitòrigarié.»
31 Na rà pwapwicîri diri, â nye céca kaa ê ére na rà tâa wê. Â ê Nyuâaê Pwicîri, âna é nye tûu kaa naa gòrà, â jèe càra caa piwâ na rà picémara ê popai kà Pwiduée.
Pimeaari kà tèpa cèikî
32  Apostolo 2.44Nye êdiri kaa tèpa cèikî na caapwi pwâranümarà ma caapwi auniimiri kàra. Nye ticè pwi jè ârapàararà na é ina pâ, napwa ê pâ wâdé kêe, âna nye kêe acari; â capai kàra diri. 33 Rà picémara ba gòo wà tèpa *apostolo ma *paâjupâra ê pai wâro côwâ kà Ukai Iésu. Â é panuâ boo naa gòrà diri ê *aupwényunyuâari kêe wà Pwiduée. 34  Apostolo 2.45Nye ticè pwi jèpwi gée nabibiu kàra, na pwa cè pwina tiàu jiié. Ba wà diri tàpé na pwa na aupwanapô kàra, â pwa wâ kàra, âna rà icuri. Â rà pame mwani goo, 35 â rà naa tà tèpa apostolo, â rà mwa jèpa pâdi tàra, wiâra pwina tiàu jiirà.
36 Pwacèwii naa goo wà Ioséfa pwi Lévite Lévite—Pwi âboro gée na wâao kà Lévi, na é pitu tà tèpa pwa ârapwaailò. na pitèpaé naa gòropô Chypre. Wà pwi âboro-bà, âna rà pitunee têe wà tèpa apostolo pâ, Barnabas, na pai ina wèe pâ ‘Pwi a pagòojè’. 37 Wà pwiibà, âna é icuri na aupwanapô kêe, â é pame ê mwani goo, â é naa tà tèpa apostolo.

4:4 Apostolo 2.41

*4:6 Hanne; Caïphe—Wà Caïphe, âna pwi ukai kà tèpa pwa ârapwaailò na pàara bèepwiri. Wà Hanne, âna pwi caa kà wâdà Caïphe. Wà Hanne, âna é pwi ukai kà tèpa pwa ârapwaailò béaa kêe.

4:10 Apostolo 3.6,13–16

4:11 Psaume 118.22

4:12 Mataio 1.21

4:18 Apostolo 5.28

4:19 Apostolo 5.29

4:24 Exode 20.11; Néhémie 9.6; Psaume 146.6

4:25 Psaume 2.1–2

4:26 Mesia—Grec: Oint. Pwina é pitòrigarié wà Pwiduée. (Côo note goo Luka 4.18.)

4:27 Mataio 27.1–2; Luka 23.7–11; Apostolo 3.13

4:28 Apostolo 2.23

4:29 Éféso 6.19

4:32 Apostolo 2.44

4:34 Apostolo 2.45

4:36 Lévite—Pwi âboro gée na wâao kà Lévi, na é pitu tà tèpa pwa ârapwaailò.