Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Ioane 0
^
Ioane
Pwi Popai na é tâa jaa Pwiduée
Pai paâjupâra pwéelaa
É pa naiiri âboro ê Popai
Opaâjupâra kà Ioane Pwi a piupwaa
É Pwina naî Pwiduée wà Iésu
É tapoo todà tèpa câmu
É todà Filipo ma Natanaël
É tâa goro piéa na Kana wà Iésu
É tü tà tèpa pi-icu gée na Wâra pwapwicîri
Ucina goo pai wâro côwâ kêe
É tâmogòori pwâranümara âboro
Pitùra kà Iésu ma Nicodème
Wâdé na jèu pitèpawà côwâ
O cipa too wà Pwina naîri âboro
Dau wânüma Pwiduée goojè
É inapàpari Iésu wà Ioane
Wà Pwina é me géenidò napwéretòotù
Pwâra pwa jèkutâ kà Iésu ma tô jè ilàri gée Samaria
Pwârajawé târa wâro
Wâgo pwi Mesia na patùragà
É inaê tà pàra tàpé wà tô ilàri
Âji utimuru âna pai pitêre dà Caa
Wâru tàpé na rà cèikî naa gooé
É nama tiàu maagé kà pwi naî pwi jè âboro imaina
É jèe wâdé côwâ pwina naîê
É nama é wâdé pwi a pitàbwamwa na tòotù pwicîri
Càcaa wâdé tà tèpa pitûâ
É tòpi tà tèpa pitòtié wà Iésu
Pwiduée na é naa têe tàrù
Rà o pitêre dòo wà tèpa bà
Tèpa paâjupâra Pwina naîri âboro
Ioane
Wakè kà Iésu
Pwiduée Caa
Tii Pwicîri
É pa-ija pâ âboro na wâru
É patâaboorirà â é pa-ijarà
É pâra gòro parawére jawé
Iésu âna poloa târa wâro
Mudàra poloa na tâa cawi
Poloa târa wâro gée goo Caa
Wâgo âna go pwi poloa
Càcaa wâdé tà tèpa pitûâ
Wà pwina é cèikî âna tà têe wâro
Naiio âna âji utimuru
Pàra tàpé âna rà pâra jii Iésu
Rà tà cimwü wà tèpa apostolo
É too naa goro tòotù maina naa Iérusaléma
Càcaa pâji pàara kôo
Rà mudèe tèpa caa kà tèpa Juif
É ipaarié â é pwa pupûra
É cùruo wà Pwiduée
Wâdé na guwà tèi wiâra tàrù!
Pwiri é pwi Mesia wà Iésu?
Rà bu naigé ba na rà tâjùrué
Go naa tàwà jawé târa wâro
Càra caa pitêrerà gooé
Càra caa cèikî tèpa pitûâ
Tô a mura paao
Wàilàapà pwina ticè èpà kêe?
Iésu âna é pwi pwéelaa kâra gòropuu
É inapàpari pai còpòo kêe dari Caa
âjupâra âna ée mwa tipiwà!
Câguwà caa tèpa naî Pwiduée
Iésu ma Abéraama
Go mara tâa béaa kà Abéraama
É nama é niâ pwi a bwi
Rà pò gooé tèpa âboro
Rà tawèerié tèpa Farasaio
Rà todà du nyaa ma caa kêe
Rà jèu tawèeri pwi a bwi
É paâjupâra tàra pàtàma Iésu
É cèikî naa goo Iésu
Tàpé na tàutàra na rà côo
Iésu âna é pwi âji a wéaari mutô
Go pwi goropwârawâ
Go pwi âji a wéaari mutô
Go panuâ wâro kôo ba kàra
Rà pitadàrùrà mwara gooé
Tàutàra na rà cèikî naa goo Iésu
Rà côoinaô tèpa mutô kôo
Pwa na rà èié
Go wâgoo Caa â é wâgooò
Pai bà kà Lacaro
Câé caa pò ma pâra
É maagé bà Lacaro
Ru dau tòina du naigé kêe
Wâgo pwina é naa wâro
Ru pitùra ma Maria
É imuru pwi bée
É pawâroé côwâ gée na aubà
Rà pitêrerà ma rà pòtàmwereê
Wâdé na é bà pwi caapwi âboro
Rà tapacîê naa Iérusaléma
É nuwa du â Iésu wà Maria
Nümarà na rà pòtàmwara Lacaro
Rà pwamaina Iésu na é tò naa Iérusaléma
Pwi âji ênawéna kà Iésu
É ina pai bà kêe wà Iésu
Tòpi pwéelaa
Càra caa cèikî naa gooé tèpa Juif
O pitèi tèpa âboro goro pâ popai kà Iésu
É nuwa â tèpa câmu kêe
Go nuwa â pwina pwa kêe jaao
Guwà piênawéna kàwà
Càcaa cau wâguwà diri
É inapàpari pai icurié kà Judas
bénabwé ipagòo tèpa câmu kêe
Guwà pimeaariwà
Gà mwa pitütôowâriô, co Pétéru
Go pwabwàti cè autâa kàwà
Wâgo naigé, âjupâra ma wâro
Wà pwina é côoô âna é côo Caa
O dau maina pâ wakè kàwà
O naa tàwà Nyuâaê Pwicîri
É pitêre dòo pwi âboro kôo
Go naa tàwà pinaanapô
Wâgo âji majoro vigne
Wâdé na guwà tâa gooò
Guwà mwa tà pimeaariwà
Rà o mwa èpàriwà gée gooò
Go panuâ me pwi a pitu tàwà
Go ina tàwà ba na guwà cimwü
Wâdé na go pâra jiiwà
Wakè kâra Nyuâaê Pwicîri
Ê pikîri âna o pâra nau ipwàdée
Guwà ilari, ba guwà o tòpi
Go o jèe pâra côwâ dari Caa
Go jèe piétò jii gòropuu!
Pwâra pwapwicîri kà Iésu
É pwapwicîri ba kà tèpa câmu kêe
Gà wéaarirà na rà tâa gòropuu
É ila ba kà diri tàpé na rà o cèikî
É popa tèpa coda wà Judas ba na rà tâjùru Iésu
Wâgo Iésu gée Nazareth
Naa jaa pwi ukai kà tèpa pwa ârapwaailò
Ru picâwiâê tupédu a câmu kêe
É pitütôowâriê Pétéru
É pitawiâ Iésu wà Hanne
É jèu pitütôowâriê Pétéru
Iésu naa jaa Pilato
Càcaa wâni Mwaciri kôo
Nümarà goo Barabbas
Rà tubaèpà têe
Ténamiriê naa goro satauro!
É tawèerié mwara Pilato
Nümee na é panuâê côwâ
Rà ténamiriê naa goro satauro
Rà ipâdi ârabwée kêe
Rà côoê pa âboro kêe
É maagé bà Iésu
É tòtée jènereê pwi jè coda
Tòpòé naa na auipwàni
Jèe tiàu Iésu na auipwàni
É ipaarié wà Iésu tà tèpa âboro kêe
—Tà Maria gée Magdala
—Tà tèpa câmu kêe
—Tà Toma
Gorodà na wii pwi tii bèeni?
Na bàrawià Galilée
Rà côoina Iésu
Ru pitùra Iésu ma Pétéru
Wà pwina wânüma Iésu gooé