18
É popa tèpa coda wà Judas ba na rà tâjùru Iésu
Mataio 26.47–56; Maréko 14.43–52; Luka 22.47–53
Ûna é pwapwicîri diri wà Iésu, â rà tapàgà napwé Cédron, wàilà ma tèpa *câmu kêe. Â rà pâ naa na jè ére na câmi goro upwâra, â rà tò naawê. Â wà Judas, wà pwina ée mwa pwa tûâ tà Iésu, âna é nye tâmogòori bwàti ê pwi ére-bà. Ba rà mu nye ciburà pâra naawê ma wà Iésu. Â é popa me naawê ê pâ coda na wâru, wàilà bau pàra tèpa wéaari *Wâra pwapwicîri. Ba rà cùrurà wà tèpa caa kà tèpa pwa *ârapwaailò, ma tèpa *Farasaio. Â rà popa pâ ê pâ wâra ânye, bau pâ uèù, bau pâ neemuru paa.
Wâgo Iésu gée Nazareth
Wà Iésu, âna é jèe nye tâmogòori diri ê pâ muru, na o tèepaa mariê. Â é pâra cararà, â é ina tàra pâ: «Wàilàapà na guwà mudèe?»
5-6 «Wà Iésu, pwi âboro gée Nazareth.»
«*Wâgo kaa.»
 rà ti côwâ* Ti côwâ—Reculer., ma tûuboo naa napuu. Napwa naa goo wà Judas, âna é bwaa tâa jaarà.  é tawèerirà mwara wà Iésu pâ:
«Wàilàapà na guwà mudèe?»
«Wà Iésu gée Nazareth.»
 é tòpi tàra pâ: «Go jèe ina tàwà èri pâ wâgo kaa.  wiàna nye wâgo kaa na guwà mudòo, â wâdé na guwà panuâ tàpéeni, ma rà pâra.»
Ioane 17.12É ina pwiri, ba na pâ nau coo ê popai, na ia é jèe tàmara ina pâ: «O càcaa tiàu cè pwi jè âboro gée goo tàpé na gà naarà tôo.»
10 Â wà Simona Pétéru, âna pwa ê tàuwa kêe, â é càù dò gée na wêe. Â é pwa na é tüboo kaa naa gòro pûru Malkus, pwi ênawéna kà pwi *ukai kà tèpa pwa ârapwaailò. [Êco na] é tépàgà co i doronyüruê étò.
11  Mataio 26.39Â é ina tà Pétéru wà Iésu pâ: «Gà tùu boo côwâ i tàuwa'gà naa na i wêe! Gona gà niimiri pâ, o tàutôo na go wâdo ê na wârado kâra maagé côo, na é pwabwàti ba kôo wà Caa?»
Naa jaa pwi ukai kà tèpa pwa ârapwaailò
Mataio 26.57–75; Maréko 14.55–72; Luka 22.54–71
12 Rà tâjùru Iésu wà tèpa coda—wà tèpa coda kà tèpa *Roma, ma wà pwi caa kàra; wàilà ma wà tèpa coda kà tèpa *Juif. Â rà piié goro ê pâ utàpwe Utàpwe—Rà ina mwara wà tèpa ijiao pâ: Otàpwe.. 13 Â rà popaé béaa pâdari Hanne, pwi caa kà wâdà Caïphe. (Wà Caïphe âna é pwi ukai kà tèpa pwa ârapwaailò, na pwi naja-bà. 14  Ioane 11.49–51Â wàé kaa, na ia é ina tà tèpa Juif pâ: «Wâdé na é bà wà pwi caapwi âboro ba kâra ê Ba.»)
Ru picâwiâê tupédu a câmu kêe
15 Ru picâwiâ Iésu wà Simona Pétéru, ma pwi jè a câmu mwara. Wà pwi ukai kà tèpa pwa ârapwaailò, âna é tâmogòori bwàti wà pwi a câmu bèepwiri. Êkaa na, ûna é tò wà Iésu, â é jèe nye tò mwara wà pwini naanidò gòroigé kà pwi ukai.
É pitütôowâriê Pétéru
16 Wà Pétéru âna é jèe tà coo boo gòroigé, goro goropwârawâ. Â é còobé côwâ i pwi jèpwi. Â é patùra i tô ilàri na é piwéaari goropwârawâ, ba na é nama é tò mwara wà Pétéru.
17 Â é ina tà Pétéru wà tôoni pâ: «É! Pwiini, gà pwi jè bée Iésu?»
 é ina pâ: «Bwa, bwa.»
18 Rà tà tâa wê wà pàra tèpa ênawéna, ma wà tèpa wéaari Wâra pwapwicîri. Â rà pwa ê pé na ânye, â rà pwacârau, ba dau maina kaa ê moo. Â é tà coo burà pwacârau jaarà wà Pétéru.
É pitawiâ Iésu wà Hanne
19 Wà [Iésu, âna é coo ara Hanne] pwi ukai kà tèpa pwa ârapwaailò [béaa. Â wà Hanne] âna é pitawiâê naa goo tèpa câmu kêe ma pai pwa pupûra kêe.
20 Â é ina têe wà Iésu pâ: «Go mu nye tùra na ara diri ê pâ âboro. Â go mu ipupûra na ê Wâra pwapwicîri, ma wâna ê pâ *wâra pitapitiri. Â nye ticè jè popai cèna go pinaapwàniri. 21 Â gorodà na gà bwaa pitawiâô? Wâdé na gà tawèeri ê pâ âboro na rà têre ê popai kôo. Ba rà tâmogòori ê pâ muru na go ina.»
22 Â é tamagérié wà pwi jè a wéaari Wâra pwapwicîri, na é cimwünyabwerié, â é ina têe pâ: «Kaa! Gà wàrapwiri târa pai tòpi'gà tà pwi ukai kà tèpa pwa ârapwaailò?!»
23 Â é ina tà Hanne wà Iésu pâ: «Wiàna èpà cè pai tòpi kôo, â gà paari tôo cai cè popai èpà na go ina. Â wiàna *tàrù, â cina gà nama tamagério?»
24 Â é panuâê pâ wà Hanne, dari wà Caïphe, gée goo na é pwi ukai kà tèpa pwa ârapwaailò, na pwi pàara-bà. Â bwaa nye tàgére pii wà Iésu.
É jèu pitütôowâriê Pétéru
25 Na bwaa gére wàrapwiri, â rà tàgére pwacârau wà Simona Pétéru ma wà pàra tàpé. Â rà jèu ina têe pâ: «Pwiini, gà pwi jè a câmu kà Iésu mwara?»
 é pitütôowâri wà Pétéru, â é ina pâ: «Bwa, [câgo caa tâmogòori pwiibà].»
26 Â é tâa jaarà mwara wà pwi jè ârapàara tèpa ênawéna kà pwi ukai kà tèpa pwa ârapwaailò. Wà pwi ênawéna-bà, âna pijènereru ma wà i pwi ia é tépàgà i doronyüruê wà Pétéru. Â é ina têe pâ: «Pwiini, akaé! Wâgà kaa na go côogà naa jaa wà Iésu, na i ére na câmi goro upwâra.»
27  Ioane 13.38Â é pitütôowâri mwara wà Pétéru. Â é nye to kaa i ja.
Iésu naa jaa Pilato
Mataio 27.11–31; Maréko 15.2–20; Luka 23.1–25
28 Bwaa nye dau dàuru kaa, â rà popa Iésu wà tèpa coda, jii wà Caïphe. Â rà dàtié pâ naa na pwârawâ kà *Pilato, pwi kupénoo roma. Â wà tèpa caa kà tèpa Juif, âna càra caa too naa na i pwârawâ; [wàrapwiri ba câé caa pwi Juif wà Pilato]. Ba péa rà tà piwâtàmurirà Piwâtàmuri—Devenir impur., [wiâra ê naèà kâra pwapwicîri kàra] â o càcaa pâri ma rà ija ê utimuru pwicîri na tòotù *Paséka.
29 Êkaa na é còobé cararà wà pwi kupénoo Pilato. Â é ina tàra pâ: «Gona dà cè pwina èpà cèna é pwa wà pwi âboro bèeni, na guwà me nau piciapwâ gooé?»
30 Â rà ina têe pâ: «Wiàna ticè cè pwina é pwa na èpà, â gona gà niimiri kaa pâ bà o popaé medarigà?»
31  Ioane 19.6–7Â é tòpi tàra wà Pilato pâ: «Guwà popaé côwâ, â guwà pitèié wiâra ê naèà kàwà.»
 rà ina têe pâ: «Nye ticè tàrù kâbà [wiâra ê naèà kàwà] ma bà pòtàmwara cè pwi jè âboro.»
32  Ioane 3.14, 12.33Tèepaa me ê pâ bèepwiri, târa ma coo ê popai na é jèe ina wà Iésu, na é inapàpari ê pai o bà kêe§ Pai o bà kêe—Ténamiriê naa goro satauro (kurucé), wiâra pai pòtàmwara âboro kà tèpa Roma..
Càcaa wâni Mwaciri kôo
33 É tò côwâ wà Pilato naa na i wâ. Â é todà Iésu, â é tawèerié pâ: «Gona gà pwi ukai kà tèpa Juif?»
34 Â é tòpi têe pâ: «Gà ina gée googà ê popai bèepwiri, é, pwa cè jè âboro cèna é inaô tâgà?»
35  Ioane 1.11Â é ina têe wà Pilato pâ: «Gona go pwi Juif mwara, wâgo? Rà panuâgà tôo wà tèpa jèneregà, ma wà tèpa caa kà tèpa pwa ârapwaailò. Ba dà cèna gà pwa?»
36 Â é tòpi têe wà Iésu pâ: «Càcaa wâni gòropuu ê Mwaciri kôo. Ba wiàna wâni gòropuu, â pwiri rà gére ipwamuruô wà tèpa ênawéna kôo, ma càcaa panuâô tà tèpa pitûâ kà tèpa Juif. Bwa, càcaa wâni gòropuu ê Mwaciri kôo.»
37 Â é tawèerié mwara wà Pilato pâ: «Gona gà pwi jè ukai?»
 é tòpi têe wà Iésu pâ: «Âjupâra ê pai ina'gà! Ba go Pwi Ukai.  go tèepaa naani gòropuu, ba na go picémara ê *âjupâra.  wà diri tàpé na rà tâa na ê âjupâra, âna rà tàmaari ê pâ popai kôo.»
38 Â é ina wà Pilato pâ: «Â gona dà ‘âjupâra’?»
Nümarà goo Barabbas
É còobé côwâ wà Pilato, â é ina tà tèpa Juif pâ: «Câgo caa pâmari cè pwina pâri ma é pwa wârimuru goo, ê pwi âboro bèeni. 39 Nye câmaajé tâjè, na go panuâ côwâ tàwà ê pwi jè a pwa wârimuru, na tòotù Paséka. Â wànau, nümawà na go panuâ côwâ Iésu, ‘pwi ukai kà tèpa Juif’?»
40 Â rà nye cau ina too kaa pâ: «Bwa! Càcaa wàé! Gà panuâ Barabbas!» (Napwa wà pwini Barabbas, âna pwi a mura* Pwi amura—Pwiri wà Barabbas, âna é pwi apaa dà tèpa Roma (tèpa pârame na rà pwa kûu tà tèpa apooro napô). Êkaa na wâdé tà tèpa âboro-bà wàé..)

*18:5-6 Ti côwâ—Reculer.

18:9 Ioane 17.12

18:11 Mataio 26.39

18:12 Utàpwe—Rà ina mwara wà tèpa ijiao pâ: Otàpwe.

18:14 Ioane 11.49–51

18:27 Ioane 13.38

18:28 Piwâtàmuri—Devenir impur.

18:31 Ioane 19.6–7

18:32 Ioane 3.14, 12.33

§18:32 Pai o bà kêe—Ténamiriê naa goro satauro (kurucé), wiâra pai pòtàmwara âboro kà tèpa Roma.

18:35 Ioane 1.11

*18:40 Pwi amura—Pwiri wà Barabbas, âna é pwi apaa dà tèpa Roma (tèpa pârame na rà pwa kûu tà tèpa apooro napô). Êkaa na wâdé tà tèpa âboro-bà wàé.