Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Ioane 9
9
É nama é niâ pwi a bwi
Ûna é pâra wii naigé wà Iésu, â é côo pwi jè âboro, na é pwi a bwi gée na aukîri kêe* Aukîri kêe—Sa naissance. Rà ina mwara wà tèpa ijiao pâ: Pai pitèpaé..
Ézékiel 18.20; Luka 13.2,4Â rà tawèerié wà tèpa *câmu kêe pâ: «Pwi ukai, cina é bwi wà pwini? Pwiri gée goro cè èpà kêe, é, gée goro cè èpà kà du nyaa ma caa kêe?»
Ioane 11.4Â é tòpi tàra pâ: «Bwa, càcaa gée goro èpà kêe, â càcaa gée goro cè èpà kà du nyaa ma caa kêe. Ê pai bwi kêe, âna pwa, ba na paari ê pàtàma Pwiduée naa gooé. Ba, na pàara naa bwaa pwaa, âna wâdé na jè pacoo ê pâ wakè kà Pwina é cùruo me. Ba é wâmwünyabwe ê bàutê, â o jèe nye ticè âboro na pâri ma é wakè na bàutê. Mataio 5.14; Ioane 8.12Ba, na go bwaa wâni gòropuu, âna go pwéelaa kâra ê gòropuu.»
Maréko 8.23Â é èdu boo naa napuu, â é biinaimari ê nüru èdu kêe ma puu. Â é tâmi ê du parawére âraporomee i pwi a bwi. Â é ina têe pâ: «Gà pâra nau nuwagà naa najawé Siloé.» (Siloé, âna pai ina wèe pâ ‘Cùrué’.)
 é pwa wà pwini, â ûna é wâjué me côwâ [naa pwârawâ] â é jèe nye niâ!
Rà pò gooé tèpa âboro
Wà tèpa âboro na rà wâro goro jènereê, ma wà tàpé na rà mu côoê na é mu ila, âna rà pò ma pi-ina tàra pâ: «Gona càcaa wà i pwi âboro na ia é mu nye tà tâaboo burà ila?»
 rà ina wà pàra tàpé pâ: «Akaé.» Êco na rà ina wà pàra tàpé mwara pâ: «Bwa! Pwacèwii naa wàé.»
 wà pwiibà, âna é tòpi tàra pâ: «Bwa, nye wâgo kaa.»
10 Â rà tawèerié pâ: «Ico pwini, gà wànau târa ê pai pwa wèe ma gà côojè?!»
11 Â é tòpi tàra pâ: «Wà pwi jè âboro na nee Iésu, âna é pwa ma go côojè. Ba é bii ê puu, â é tâmi ê du parawére âraporomeeô goo. Â é ina tôo pâ, na go nuwao naa najawé Siloé. Ûna go wàrapwiri, â go nye niâ kaa!»
12 Â rà ina têe pâ: «Â é wâpà wà pwi âboro-bà?»
 é tòpi pâ: «Îi, câgo caa tâmogòori.»
Rà tawèerié tèpa Farasaio
13 Rà popa wà i pwi a bwi, pâdari tèpa *Farasaio. 14 Ba napwa ê tòotù bèepwiri ia é bii i puu na Ê tòotù…ia é bii i puu na—Rà ina pâ, pai bii ê puu, âna ‘wakè’, â pwicîri na tòotù pwicîri. wà Iésu, ma é pwa ma é niâ, âna tòotù pwicîri. 15 Â rà tawèerié mwara wà tèpa Farasaio, goro ê pai niâ kêe.
 é tòpi tàra pâ: «É tâmi i du parawére âraporomeeô goro dùuru, â go nuwa, êkaa na go niâ.»
16 Â jèe pâra nau pitadàrù ê pai tâa kàra. Ba rà ina wà pàra tàpé pâ: «Wà pwi âboro na é pwa pwiri, âna câé caa me gée goo Pwiduée! Ba câé caa papwicîri ê *tòotù pwicîri!»
 rà ina wà pàra tàpé pâ: «Bwa, wiàna é pwi âboro èpà, â pwiri càcaa pâri ma é pwa ê pâ *câmu kâra pàtàma Pwiduée.»
17  Ioane 4.19Â rà tawèeri mwara i pwi âboro a bwi pâ: «Dà cè pai niimiri'gà naa gooé, na é nama gà niâ?»
 é tòpi tàra pâ: «É pwi *péroféta [na é me gée goo wà Pwiduée].»
Rà todà du nyaa ma caa kêe
18 Wà tèpa pitûâ kà tèpa *Juif, âna càcaa nümarà na rà cèikî pâ, wà pwiibà, âna pwi a bwi béaa. Â rà bwaa nye pwa mwara ma ru me, wà du nyaa ma caa kêe. 19 Â rà tawèeriru pâ: «Pwi naîu wà pwini? Â âjupâra pâ é bwi gée na aupitèpaé? Â gorodà na é niâ nabà?»
20 Â ru tòpi tàra pâ: «Üu kaa, é pwi naîbu. Â é pwi a bwi gée na aupitèpaé. 21 Â é jèe niâ nabà, êco na câbu caa tâmogòori cè majoroé. Â câbu caa tâmogòori mwara cè pwi âboro, cèna é nama wâdé ê du âraporomee. Wâdé na guwà nye tawèerié cai, ba jèe nye pwi âboro maina, â jèe nye pâri ma é ina tàwà!»
22 Ru ina pwiri, ba wâgotàru goo tèpa pitûâ kà tèpa Juif. Ba rà jèe pitêrerà pâ na rà o pacoo gée na *wâra pitapitiri kàra, êdiri pâ âboro na rà ina pâ wà Iésu, âna é pwi *Mesia [na é me nau pa-udò ê Ba]. 23 Wàépwiri ê majoroé ma ru ina wà du nyaa ma caa kêe pâ: «Guwà jèe nye tawèerié cai, ba jèe nye pwi âboro maina.»
Rà jèu tawèeri pwi a bwi
24 Rà jèu todà côwâ wà i pwi a bwi wà tèpa Farasaio. Â rà ina têe pâ: «Gà ina ê âjupâra na ara Pwiduée! Ba bà tâmogòori pâ wà pwi âboro na é nama gà wâdé, âna é pwi âboro èpà.»
25 Â é tòpi tàra pâ: «Câgo caa tâmogòori pâ, pwiri pwi âboro èpà. Â caapwi co ê pwina go tâmogòori, âna, béaa, âna go pwi a bwi, â nabàni, âna go jèe niâ.»
26 Â rà ina têe mwara pâ: «Gona dà na é pwa tâgà? É wànau târa ê pai pwa wèe, ma gà niâ?»
27 Â é tòpi tàra pâ: «Ia go jèe ina tàwà, â tàutàwà na guwà têre! Â gorodà na guwà bwaa jèu tawèeri mwara? Pwiri nümawà na guwà tèpa âboro kêe mwara?»
28 Â rà pwaé, ma ina têe pâ: «É! Pwiini! Nye wâgà na gà pwi âboro kêe! Ba wàibà, âna bà tèpa pâra naa goo wà *Moosé! 29 Bà nye tâmogòori pâ é patùra Moosé wà Pwiduée. Â wà pwiibà, âna ji pwi a me géepà?!»
É paâjupâra tàra pàtàma Iésu
30 É ina tàra wà pwiibà pâ: «Nye ité, ba é nama go niâ, êco na wâguwà, âna câguwà caa tâmogòori na é me géewê! 31  Psaume 34.16Â jè jèe cau tâmogòori pâ, câé caa têre tèpa âboro èpà wà Pwiduée. Â é têre tàpé na rà papwicîriê, â na rà pwa ê câbawâdé kêe. 32 Mu nye ticè âboro na é nama é niâ cè pwi jè âboro, na é bwi gée na aupitèpaé! 33 Â wiàna câé caa me jii Pwiduée wà pwi âboro bèepwiri, â pwiri càcaa pâriê ma é pwa cèna wàrapwiri.»
34  Psaume 51.7Â rà putàmuriê wà tèpa Farasaio ma ina têe pâ: «Pwiini! Gà pwa na gà pacâmuribà, wâgà na gà pé pwi a pwa na èpà, gée na aupitèpagà?»
 rà tü têe Tü têe—Rà ina mwara wà tèpa ijiao pâ: Tütüê. gée na wâra pitapitiri.
É cèikî naa goo Iésu
35 É têre wà Iésu pâ rà tü tà i pwi ia é bwi, â é pâmariê. Â é ina têe pâ: «Gà nye cèikî naa goo wà *Pwina naîri âboro?»
36 «Pwi ukai, wàilàapà pwiri, ba na go cèikî naa gooé?»
37 «Gà jèe tàgére côoê, ba wàé na é tàgére patùragà!»
38 «Üu, co Pwi Ukai, go cèikî naa googà!»
 é cigòboo ma tùu jùrué na ara Iésu.
Tàpé na tàutàra na rà côo
39 É ina wà Iésu pâ: «Go tèepaa me naani gòropuu, na pinaaitiri tèpa âboro—ba na rà niâ tèpa âboro na rà bwi; â na rà bwi tèpa âboro na rà niâ.»
40  Mataio 15.14Na rà têre pwiri wà pàra tèpa Farasaio, na rà gére tâa wê, â rà ina têe pâ: «Wànau? Wàibà mwara âna bà tèpa bwi?»
41 Â é tòpi tàra pâ: «Wiàna guwà gére tèpa bwi, â pwiri nye gére ticè èpà kàwà. Êco na guwà ina pâ guwà niâ. Êkaa na guwà tà tâa na ê èpà kàwà.»

*9:1 Aukîri kêe—Sa naissance. Rà ina mwara wà tèpa ijiao pâ: Pai pitèpaé.

9:2 Ézékiel 18.20; Luka 13.2,4

9:3 Ioane 11.4

9:5 Mataio 5.14; Ioane 8.12

9:6 Maréko 8.23

9:14 Ê tòotù…ia é bii i puu na—Rà ina pâ, pai bii ê puu, âna ‘wakè’, â pwicîri na tòotù pwicîri.

9:17 Ioane 4.19

9:31 Psaume 34.16

9:34 Psaume 51.7

9:34 Tü têe—Rà ina mwara wà tèpa ijiao pâ: Tütüê.

9:40 Mataio 15.14