2
É tâa goro piéa na Kana wà Iésu
Gée na càùru ârailu tòotù, âna pwa jè piéa na Kana, jè village gée Galilée. Â é tâa goo wà nyaa kà Iésu. Â rà todà mwara Iésu ma tèpa *câmu kêe, naa goro piéa.
[Bwaa càcaa pâji pwâadàra i tòotù, â] jèe pâ nau ticè dipâa* Ticè dipâa—Dau maina kamu kà tèpa apooro ê tòotù.. Â é todà Iésu wà nyaa kêe, â é ina têe pâ: «Au, meaarirà, ba jèe ticè dipâa kàra.»
Ioane 7.30, 8.20Â é ina têe wà Iésu pâ: «Naa càcaa wâgà, na pitûâri tôo, cè pwina go o pwa Naa càcaa wâgà, na pitûâri tôo… é, Dà cèna pwina nümagà goo? Grec: Târa dà'gà ê pwina kôo?. Ba bwaa càcaa pâji tèepaa me ê pàara kôo Pàara kôo—Ê pàara na o mwa paari ê pai muugère ma maina kà Iésu.
 é ina wà nyaa kêe tà tèpa ênawéna pâ: «Guwà pwa diri ê pwina ée mwa ina tàwà.»
 tâa wê ê tèpa wâra jawé atü na po 6, na piwâpâ na 100 litres. Wà tèpa *Juif, âna rà mu pa ê jawé gée na, târa ê ‘pwapwicîri târa pai *pinuwa’, wiâra ê nyamanya kàra.  é ina tà tèpa ênawéna wà Iésu pâ: «Pwaai ma wâbé tèpa wâra jawé bèepwiri, goro jawé.»
 rà pwaai ma wâbé diri.
 é pwa ma ina tàra côwâ pâ: «Guwà cia côwâ, â guwà popa pâdari wà pwi apooro pi-ija.»
 rà cia pâdarié. Nabwé, â é nacai i jawé wà pwini [â é pò, ba] jèe pâra nau dipâa.  câé caa tâmogòori wâna na me géewê, i dipâa bèepwiri. (Êco na wà tèpa ênawéna, âna rà nye tâmogòori.)  é todà pwi a piéa, 10 â é ina têe pâ: «Naa na ê pai pwa kâjè, âna jè ipâdi béaa ê dipâa na dau wâdé. Ûna rà jèe dau wâdo, â jè mwa pâdi ê dipâa na câé caa po dau wâdé. Êco na wâgà, âna gà nye tàgére wéaari dipâa na wâdé, tiagoo ni!»
11 Wàé kaa pwiri tapoo pàtàmara wakè, na é tapoo wà Iésu na Kana wâ Galilée. Ba ê câmu bèepwiri, âna é paari ê pai maina ma muugère kêe. Â rà cèikî naa gooé wà tèpa câmu kêe.
12  Mataio 4.13Gée na càùé, â é boo naa Capernaüm wà Iésu, wàilà ma wà nyaa kêe, ma tèpa aéjii kêe, ma wà tèpa câmu kêe. Â càcaa wâru pâ tòotù na rà tâa wê na.
É tü tà tèpa pi-icu gée na Wâra pwapwicîri
Mataio 21.12; Maréko 11.15; Luka 19.45
13  Exode 12.1–27Jèe tàpo wâmwünyabwe ê tòotù *Paséka, tòotù maina kà tèpa Juif. Â é too naa *Iérusaléma wà Iésu§ Munaa wà Iésu, âna é wailu pacòobé tèpa pi-icu gée na Wâra pwapwicîri—naa na pai tapoo tâa kêe na Iérusaléma, na wii ni na Ioane 2.13–22; ma naa na béâracié kâra pai tâa kêe wê, na wii na Mataio 21, ma Maréko 11, ma Luka 19.. 14 Â ûna é tò naa na [gòroigé kâra] ê *Wâra pwapwicîri, â é pâdari ê pâ âboro, na rà gére pi-icu paaci ma mutô ma déa, â é côo mwara tèpa pitòotéri mwani* Pitòotéri mwani—Côo note goo Mataio 21.12., na rà tâaboo naa goro taapà kàra. 15 Â é bàpi ê otàpwe, ba na ubati, â é cau tütürà Tütürà—Tü tàra. gée na Wâra pwapwicîri—cau wàilà mara pâ mutô ma paaci kàra. Â é tawicèpwiri tâjii ê pâ mwani atü kà tèpa pitòotéri mwani, ma pugòboori ê pâ taapà kàra. 16 Â é tûâri tà tèpa pi-icu marü, pâ: «Guwà patâjii géeni ê pâ muru bèeni! Â guwà nabwé na guwà pwa ma wâra pi-icu ê wâ kà Caa kôo!»
17  Psaume 69.10Â wà tèpa câmu kêe, âna rà mwa niimiri ê jè auwii naa na *Tii Pwicîri, pâ: Dau maina ê pwâranümoo goo ê Wâra pwapwicîri'gà.Psaume 69.10
Ucina goo pai wâro côwâ kêe
18 Rà ina têe wà tèpa pitûâ kà tèpa Juif pâ: «Dà cè câmu kêe, na gà pwa, târa paari tâbà pâ ê pwina gà pwa, âna muru me gée jaa Pwiduée?»
19  Mataio 26.61, 27.40Â é ina tàra pâ: «Téura tâjii ê wâra pwapwicîri bèeni, â go mwa pacima côwâ naa na âracié tòotù!»
20 Â rà ina têe pâ: «A?! Po 46 naja goro pai bari wàra ê Wâra pwapwicîri bèeni! Â wànau? Wâgà, âna gà ina pâ gà o pacima côwâ naa na âracié tòotù?!»
21  1 Korénito 6.19Êco na ê ‘wâra pwapwicîri’ na é ina wà Iésu, âna é ina ê naiié. 22  Luka 24.6–8; Ioane 12.16Ûna ée mwa wâro côwâ gée na aubà, â rà mwa niimiri wà tèpa câmu kêe, pâ, é mu jèe nye [pwa wâru] ina tàra ê pwi bèepwiri. Â rà cèikî naa goo ê Tii Pwicîri, ma pâ pwina é jèe nabwé ina wà Iésu.
É tâmogòori pwâranümara âboro
23  Ioane 7.31Ûna é bwaa tâa Iérusaléma wà Iésu, na tòotù Paséka, â dau wâru âboro na rà cèikî naa gooé. Ba rà jèe côo pâ câmu kâra pàtàma Pwiduée na é pwa. 24 Êco na câé caa po cèikî naa goorà, ba é jèe nye cau câmogòorirà diri. 25 Ba càcaa âjimuru têe, wiàna ina têe ê pai pwa kâra âboro, ba é nye tâmogòori pwâranümarà.

*2:3 Ticè dipâa—Dau maina kamu kà tèpa apooro ê tòotù.

2:4 Ioane 7.30, 8.20

2:4 Naa càcaa wâgà, na pitûâri tôo… é, Dà cèna pwina nümagà goo? Grec: Târa dà'gà ê pwina kôo?

2:4 Pàara kôo—Ê pàara na o mwa paari ê pai muugère ma maina kà Iésu.

2:12 Mataio 4.13

2:13 Exode 12.1–27

§2:13 Munaa wà Iésu, âna é wailu pacòobé tèpa pi-icu gée na Wâra pwapwicîri—naa na pai tapoo tâa kêe na Iérusaléma, na wii ni na Ioane 2.13–22; ma naa na béâracié kâra pai tâa kêe wê, na wii na Mataio 21, ma Maréko 11, ma Luka 19.

*2:14 Pitòotéri mwani—Côo note goo Mataio 21.12.

2:15 Tütürà—Tü tàra.

2:17 Psaume 69.10

2:19 Mataio 26.61, 27.40

2:21 1 Korénito 6.19

2:22 Luka 24.6–8; Ioane 12.16

2:23 Ioane 7.31