15
Wâgo âji majoro vigne
[Gée na càùé, âna é ina tàra wà Iésu pâ]: «*Wâgo ê pwi âji majoro vigne, â wà pwina é pwabwàti ê vigne, âna wà Caa kôo. Mataio 3.10Êdiri pâ ditàra upwâra âna rà wâgooò. Â wiàna câé caa pwâ ê ditèe, â é tapàgà tâjii wà Caa kôo. Â wiàna é pwâ, â é tédità pàra ditèe wà Caa kôo, â é tòimiri pàra pwi, ba na o dau wâru ê pwêe.
«Wâguwà, âna guwà pwacèwii pâ ditàra vigne na tòimiri, [ba jèe patâjii èpà gée na pwâranümawà] goro ê pâ popai na go jèe ina tàwà. Wâdé na guwà tà tâa gooò, pwacèwii na go tà tâa goowà. Ba pwacoé ma é pwâ ê ditàra upwâra, wiàna câé caa tâa goo ê majoroé. Â wàrapwiri mwara naa goowà, âna o nye ticè pwâra wakè kàwà* Pwâra wakè kàwà—Résultat de votre travail, fruit de votre travail., wiàna câguwà caa tà tâa gooò.
«*Wâgo, âji majoro vigne, â guwà pâ ditèe. Â wà pwi âboro na é tà tâa gooò, â go tà tâa gooé, âna o dau wâru pwêe. Ba càcaa pâri ma guwà pwa cè jè muru, wiàna tiàuo jiiwà. Mataio 7.19, 13.42Wà pwina câé caa tâa gooò, âna o tüê còobé, pwacèwii pwi ditàra upwâra na tapàgà. Â é mwari, â jè tòri, â jè tüê naa na ânye, â tòo.»
Wâdé na guwà tâa gooò
«Wiàna guwà tâa gooò, â wiàna ê pâ popai kôo âna tâa goowà, â guwà ilari diri cè pwina nümawà goo, â o naa tàwà. Mataio 5.16Wâdé na dau pwa pwâra wakè kàwà. Â wiàna wàrapwiri, â guwà paari pâ guwà tèpa *câmu kôo. Â guwà paari mwara ê pai maina ma muugère kà Caa.
«Wânümoo goowà pwacèwii pai wânüma Caa gooò. Wâdé na guwà tà mwü naa na pimeaari kôo. 10  Ioane 14.15; 1 Ioane 2.5Â wiàna guwà pitêre dàra ê pâ aupitûâri kôo, âna guwà tà mwü na pimeaari kôo. Guwà pwacèwiio, ba go pitêre dàra ê pâ popai kà Caa kôo. Â go tà mwü naa na pimeaari kêe.
11 «Go ina tàwà ê pâ namuru bèepwiri, ba naa tâa goowà ê ipwàdée kôo, â na o tâbawêe ê ipwàdée kàwà.»
Guwà mwa tà pimeaariwà
12  Ioane 13.34«Wàéni ê aupitûâri kôo: Guwà mwa tà pimeaariwà, pwacèwii ê pai jèe meaariwà kôo. 13  Ioane 10.11; 1 Ioane 3.16Â wàéni ê pimeaari na dau imaina: Na é panuâ ê wâro kêe wà pwi jè âboro ba kà tèpa bée. 14  Mataio 12.50Guwà tèpa béeò, wiàna guwà pitêre dàra pâ muru na go ina tàwà. 15 Â o câgo mwa caa ina goowà côwâ pâ guwà tèpa ênawéna kôo. Ba pwi ênawéna, âna câé caa tâmogòori ê pwina é pwa wà pwi ukai kêe. Â go ina goowà nabà pâ, guwà tèpa béeò.
«Ba go jèe pwa ma guwà tâmogòori diri pâ muru na é ina tôo wà Caa kôo. 16 Ba càcaa wâguwà na pitòrigario. Â wâgo na pitòrigariwà. Â go cùruwà, ba na o pwa pwâra wakè kàwà—ê pwâra wakè na o tà tâa. Êkaa na ée mwa naa tàwà wà Caa êdiri pâ namuru na guwà ilari jiié, naa na neeô. 17  Ioane 13.34Wàéni ê aupitûâri kôo tàwà: Na guwà pimeaariwà.»
Rà o mwa èpàriwà gée gooò
18 «Wiàna rà èpàriwà tèpa âboro gòropuu, â wâdé na guwà mwa tà niimiri pâ, rà jèe mara èpàrio. 19  Ioane 17.14Ba wiàna guwà bwaa tâa jaarà, â rà nye wâdéariwà. Êco na câguwà caa tâa jaarà, ba go jèe pitòrigariwà jii ê gòropuu. Êkaa na rà èpàriwà. 20  Ioane 13.16Guwà pitaniimiri ê popai na ia go jèe ina tàwà pâ: Wà pwi ênawéna âna càcaa piwéna jii pwi ukai kêe.
«Â wiàna rà tubaèpà tôo, â rà o nye tubaèpà tàwà mwara. Ba càra caa tòpi ê popai kôo, â o càra caa tòpi mwara ê popai kàwà.
21 «Rà o pwa tàwà ê pâ muru [na èpà] ba wàrapwiri gooò, â wàrapwiri mwara ba càra caa tâmogòori wà Pwina é cùruo me. 22 Wiàna câgo caa gére ina tàra ê pâ namuru bèepwiri, â pwiri nye gére ticè èpà kàra. Êco na go jèe me kaa, â go jèe ina tàra. Â gée goo kaa pwiri, â o ticè pai tòpi kàra, [na tòotù na o pitèirà] goro ê muru na èpà na rà pwa.
23  Luka 10.16«Wà tèpa âboro na rà èpàrio, âna rà nye èpàri mwara wà Caa kôo. 24 Go pwa naa naporomeerà ê pâ muru, na câé caa pâji pwa cè pwi jèpwi. Ba wiàna câgo caa pwa ê pâ muru bèepwiri, â pwiri nye gére ticè èpà kàra. Êco na rà jèe côo, â rà èpàribu ma wà Caa kôo. 25  Psaume 35.19, 69.5Â rà wàrapwiri, ba na o coo ê auwii naa na tii goro *Naèà kàra, pâ: Rà èpàrio, âna nye ticè majoroé.Psaume 35.19
Go panuâ me pwi a pitu tàwà
26  Ioane 14.26«Napwa naa goowà, âna go o mwa panuâ me pwi a pitu tàwà na é me gée jaa wà Caa—âna ê Nyuâaê Pwicîri, na é [paari ê] Âjupâra. Ba, ûna é tèepaa medariwà, â ée mwa paâjupâraô. 27 Â wâguwà mwara âna guwà o mwa paâjupâraô, ba guwà mu tèpa tâa jaao gée na autapoo.»

15:2 Mataio 3.10

*15:4 Pwâra wakè kàwà—Résultat de votre travail, fruit de votre travail.

15:6 Mataio 7.19, 13.42

15:8 Mataio 5.16

15:10 Ioane 14.15; 1 Ioane 2.5

15:12 Ioane 13.34

15:13 Ioane 10.11; 1 Ioane 3.16

15:14 Mataio 12.50

15:17 Ioane 13.34

15:19 Ioane 17.14

15:20 Ioane 13.16

15:23 Luka 10.16

15:25 Psaume 35.19, 69.5

15:26 Ioane 14.26