Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Ioane 14
14
Go pwabwàti cè autâa kàwà
É ina mwara wà Iésu tà tèpa *câmu kêe pâ: «Guwà cibwaa nama gùmagù ê pwâranümawà. Wâdé na guwà cèikî naa goo Pwiduée, â guwà cèikî naa gooò mwara. Ba dau wâru pâ wâ wânidò na pwârawâ kà Caa kôo. Â go pâ nau pwabwàti cè autâa kàwà. Ba wiàna càcaa gére âjupâra, â pwiri câgo caa gére ina tàwà.
Ioane 12.26«Wiàna go jèe pwabwàti cè autâa kàwà, â go mwa me côwâ. Â go mwa popawà, ba na guwà caatâa ma wâgo, wâna na go tâa wê. Â guwà jèe tâmogòori ê naigé pâ naawê.»
Wâgo naigé, âjupâra ma wâro
É ina wà Toma pâ: «Bwa, Pwi Ukai, câbà caa tâmogòori wâna, na gà pâra naawê. Â bà o wànau târa cè pai tâmogòori ê naigé pâ naawê?»
Ioane 11.25; Roma 5.1–2Â é tòpi têe wà Iésu pâ: «*Wâgo ê naigé, ma *âjupâra, ma wâro. Â nye ticè pai pwa kà pwi âboro ma é pâdari wà Caa, wiàna câé caa me jaao. Ioane 8.19Â wiàna guwà jèe câmogòorio, â guwà jèe câmogòori mwara wà Caa kôo. Â tapoo nabàni, âna guwà jèe tâmogòorié, â guwà jèe côoê.»
Wà pwina é côoô âna é côo Caa
É ina têe wà Filipo pâ: «Pwi Ukai, gà paari tâbà wà Caa, â bà o ipwàdée* Bà o ipwàdée—é, O pâri.
Ioane 12.45; Kolosé 1.15; Hébéru 1.3Â é tòpi têe pâ: «Jèe nye gòrio kaa jaawà, â câgà caa pâji câmogòorio kaa, co Filipo? Â cina gà bwaa ina pâ: “Nama bà côo wà Pwiduée Caa”? Ba wà pwi âboro na é côoô, âna é côo mwara wà Caa. 10  Ioane 12.49Gona bwaa câgà caa cèikî pâ, go wâro goo Caa, â é wâro gooò? Napwa ê pâ popai kôo, âna câgo caa ina gée gooò. Ba wà Caa na é wâgooò, â wàé na é gére wakè. 11  Ioane 10.38Cèikî naa goo ê pwina go ina tàwà pâ go wâro wâni goo wà Caa, â é wâro wâni gooò wà Caa. Wiàna câguwà caa cèikî goo ê pâ popai bèepwiri, â wâdé na guwà cèikî goo ê pâ muru na go pwa.»
O dau maina pâ wakè kàwà
12  Maréko 16.19–20«Guwà têre bwàti, ba go ina tàwà ê âjupâra pâ: Wà pwi âboro na é cèikî naa gooò, âna ée mwa pwa ê pâ wakè [goro ê pàtàma Pwiduée] na go pwa. Â jèpwi mwara, âna o mwa wâru O mwa wâru—é, O mwa maina. ê pwina ée pwa, jii ê pwina go pwa. Ba wâgo, âna go pâra dari wà Caa. 13  Mataio 7.7; Ioane 15.16Â diri ê pâ muru cèna guwà ilari naa na neeô, âna go mwa pwa, ba na go paari ê pai maina ma muugère kà Caa, wâgo Pwina naîê. 14 Üu, wiàna guwà ilari cè muru naa na neeô, â go o pwa.»
O naa tàwà Nyuâaê Pwicîri
15  Ioane 15.10; 1 Ioane 5.3«Wiàna wânümawà gooò, â guwà o pâra wiâra ê pâ aupitûâri na go ina tàwà. 16  Ioane 14.26, 15.26, 16.7Â go o mwa ilari jii Caa cè pwi Bépitu tàwà, ba na é tà tâa jaawà, diri na pâ tòotù, dàra gòiri kaamwara. 17  Ioane 16.13Ê pwi bépitu-bà, âna ê Nyuâaê Pwicîri; wà pwi Nyuâaê na é paari ê âjupâra. Càra caa tâmogòori tòpié pâ âboro gòropuu, ba càra caa côoinaê ma tâmogòorié. Êco na wâguwà, âna guwà câmogòorié, ba é tâa jaawà, â é nye tà wâro awé wâgoowà.
É pitêre dòo pwi âboro kôo
18 «Â o câgo caa nama tà wâguwà acari. Ba go o mwa me mariwà côwâ. 19 Càcaa gòiri, â o jèe càra mwa caa côoô wà tèpa âboro gòropuu. Êco na wâguwà, âna guwà mwa côoô na go mwa wâro [côwâ]. Â guwà o wâro mwara. 20  Ioane 17.21–23Wiàna mwa tèepaa ê pwi tòotù-bà, â guwà o mwa tâmogòori pâ go wâro goo wà Caa kôo. Â wâguwà âna guwà wâro gooò, â go wâro goowà mwara. 21 Wà pwi âboro na é tòpi ê pâ aupitûâri kôo, ma pâra wiâra, âna wàé kaa pwiri pwina wânümee gooò. Â wà pwina é wânümee gooò, âna o mwa wânüma Caa kôo gooé. Â o mwa wânümoo gooé, â go o mwa ipaario têe.»
22 Â é tawèerié wà Jude Jude—Du nee Judas ma Jude, âna ipaiwà naa na grec. Pwi Jude bèeni, âna munaa nee mwara Thaddée. (Côo Luka 6.16.) (càcaa wà Judas Iscariote, â nye pwi jèpwi), â é ina pâ: «Pwi Ukai, wiàna gà o ipaarigà tâbà, â gorodà na càra caa côogà mwara, wà pàra tèpa âboro§ O càra caa côogà mwara, wà pàra tèpa âboro—Grec: Càcaa {ipaarigà} târa ê gòropuu.
23 Â é tòpi têe pâ: «Wà pwi âboro na wânümee gooò, âna é pâra wiâra ê pâ popai kôo. Â wânüma wà Caa gooé. Â bu mwa me mariê wàibu ma Caa. Â bu mwa pitâa jaaé. 24  Ioane 7.16Â wà pwi âboro na càcaa wânümee gooò, âna câé caa pâra wiâra pâ popai kôo. Napwa ê pwina na go ina tàwà, âna càcaa popai kôo; â popai me gée jaa Caa na é cùruo me.
Go naa tàwà pinaanapô
25 «Go jèe nye tàmara ina tàwà pwiri, na go bwaa tâa jaawà. 26 Â ée mwa cùru me ê Nyuâaê Pwicîri wà Caa, ba na é pwa ê wakè kôo* Ba na é pwa wakè kôo—é, Gée goo na guwà tèpa âboro kôo, é, Gée goo na go ilari jii Caa. Grec: Naa na neeô.. Â ée mwa pitu tàwà ê Nyuâaê Pwicîri, â ée mwa pacâmuriwà goo diri pâ namuru. Â ée mwa taniimiri tàwà diri ê pâ popai na ia go jèe ina tàwà.
27 «Go tòpò naa jaawà ê pinaa-napô; üu, go naa tàwà ê pinaanapô kôo. Câgo caa naa pwacèwii ê pai naa kà tèpa âboro gòropuu. Êkaa na guwà cibwaa pidumapiê ma wâgotàwà [goo cè pwina o tèepaa]. 28  Ioane 20.17Ba guwà jèe têre ê pai ina kôo tàwà pâ: Go o jèe pâra, â go o mwa me mariwà côwâ.
«Wiàna âji wânümawà gooò, â guwà o dau ipwàdée na go pâdari Caa. Ba [wàé, na ia é cùruo medariwà, ba] é dau maina jiio. 29  Ioane 13.19Nabàni, âna go ina pwiri tàwà, na bwaa càcaa pâji tèepaa, ba, wiàna coo, âna guwà o cèikî naa goo. 30 O jèe càcaa wâru ê pwina go ina tàwà. Ba ée jèe tèepaa me wà *Caatana, pwi ukai kâra gòropuu bèeni. Napwa wâgo, âna nye ticè pwina pâri ma é pwa tôo. 31 Êco na [ê pwina tèepaa mariô, âna, naa] kâra pâ âboro gòropuu, ba na rà tâmogòori pâ, wânümoo goo Caa. Â ê pwina go pwa, âna go pwa ê pwina é tûâri tôo. Nabwé.
«Â ni, cimadò, ma jè pâra géeni!»

14:3 Ioane 12.26

14:6 Ioane 11.25; Roma 5.1–2

14:7 Ioane 8.19

*14:8 Bà o ipwàdée—é, O pâri.

14:9 Ioane 12.45; Kolosé 1.15; Hébéru 1.3

14:10 Ioane 12.49

14:11 Ioane 10.38

14:12 Maréko 16.19–20

14:12 O mwa wâru—é, O mwa maina.

14:13 Mataio 7.7; Ioane 15.16

14:15 Ioane 15.10; 1 Ioane 5.3

14:16 Ioane 14.26, 15.26, 16.7

14:17 Ioane 16.13

14:20 Ioane 17.21–23

14:22 Jude—Du nee Judas ma Jude, âna ipaiwà naa na grec. Pwi Jude bèeni, âna munaa nee mwara Thaddée. (Côo Luka 6.16.)

§14:22 O càra caa côogà mwara, wà pàra tèpa âboro—Grec: Càcaa {ipaarigà} târa ê gòropuu.

14:24 Ioane 7.16

*14:26 Ba na é pwa wakè kôo—é, Gée goo na guwà tèpa âboro kôo, é, Gée goo na go ilari jii Caa. Grec: Naa na neeô.

14:28 Ioane 20.17

14:29 Ioane 13.19