Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Ioane 21
21
Na bàrawià Galilée
Gée na càùru pàra tòotù, â é ipaarié mwara wà Iésu, tà tèpa *câmu kêe, na bàrawià Galilée* Galilée—Grec: Tibériade. Côo mwara Nawià Galilée naa na Neeremuru (Vocabulaire).. Â wàéni ê pai ipaarié tàra:
Rà picaatâa [wà pàra tèpa câmu kêe]—wà Simona Pétéru, ma Toma (jè nee mwara ‘Bérepidu’), ma Natanaël Natanaël—Nee Barthélemy naa na pâ tii kà Mataio, Maréko ma Luka. (pwi âboro gée Kana wâ Galilée), ma wà tupédu naî Zébédée, ma tupédu ârailu mwara.
Luka 5.4–7Â é ina tàra wà Simona Pétéru pâ: «Go bwaa pâra nau pwa puà.»
 rà ina têe pâ: «O wàijè.»
 rà pâra, â rà too naa na i wànga, â rà pâra nau pwa puà. Êco na, na pwi ne-bà, âna nye ticè ârapokâa kàra.
Na pâra nau pwaa dòme, âna wà Iésu, âna é nye tà tâa nidò bàrawià. Êco na bwaa càra caa côoinaê. Â é ina tàra pâ: «Ico tàpéeni, nye pwa cè ârawéà kàwà?»
 rà tòpi têe pâ: «Auwa, nye âji ticè.»
Rà côoina Iésu
É ina tàra pâ: «Guwà tòpò i puà naa gòro étò kàwà, ma o pwa cè ârawéà kàwà!»
 rà tòpò, â jèe càcaa pâri ma rà dàgòtù, ba dau tòina goro ê pai wâru wàra pâ ârawéà. Mataio 14.29; Ioane 13.23 wà i pwi a câmu na ia dau wânüma Iésu gooé, âna é ina tà Pétéru, pâ: «Ée! Wà Pwi Ukai pwiri!»
 wà Pétéru, âna é nye nama pòpii i ârabwée kêe goro opiié, â é nye êgò kaa naa nawià, [â é éoo too dari Iésu].  rà gére me mariru wà pàra tèpa câmu bée gòro i wànga.  rà jèe po tadàti i puà, goro ê pai wâru wàra ê ârawéà na. Ba rà jèe tà wâmwünyabweri ê bàrawià Wâmwünyabweri… Napéaati naa na grec pâ: Wâpâ na 100 mètres..  rà tâdòo, â rà boo gée na i wànga, [â rà tòpaé].  rà pâmari ê poloa bau ê pâ ârawéà na tâa na dàuru ânye.
10 Â é ina tàra wà Iésu pâ: «Pame cè pàra ârawéà gée goro ê pwina guwà bwaa taa.»
11  Luka 5.6Â wà Simona Pétéru, âna é wâjué côwâ naa na i wànga ba na é dàti dò naa gòromwari i puà. Â po 153 ârawéà maina na tâa na i puà, êco na càcaa madàpa i puà.
12-13 Â é ina tàra wà Iésu pâ: «Jè ija.» Â é popa i poloa ma i ârawéà, â é jèpa naa tàra jècaa.
 nye ticè pwi jèpwi gée goorà, cèna é tawèerié pâ «Gona wâgà wàa?» Ba rà jèe nye tâmogòori pâ wà Pwi Ukai.
14  Ioane 20.19,26Wàépwiri béâracié kâra pai ipaarié kêe tà tèpa câmu kêe, gée na càùru ê pai wâro côwâ kêe gée na aubà.
Ru pitùra Iésu ma Pétéru
15 Gée na càùru ê pai pi-ija kàra, â wà Iésu, âna é tawèeri Simona Pétéru pâ: «Simona, pwina naî Iona§ Iona—é, Ioane., gona dau pimaina ê pwâranümagà gooò, jii ê pwâranüma wà tàpéeni gooò?»
 é tòpi têe wà Pétéru pâ: «Üu kaa, co Pwi Ukai, gà jèe nye tâmogòori pâ go pwi gòrobéegà.»
 é ina têe wà Iésu pâ: «Gà mwa tà pa-ija i pâ nari mutô kôo.»
16  Apostolo 20.28Â é wailu tawèerié pâ: «Simona, pwina naî Iona, gona dau wânümagà gooò?»
 é tòpi têe mwara pâ: «Üu kaa, co Pwi Ukai, ba gà nye tâmogòori pâ go pwi gòrobéegà.»
 é ina têe wà Iésu pâ: «Gà mwa tà wéaari i pâ mutô kôo.»
17 Â é wacié tawèerié pâ: «Gona gà nye pwi gòrobéeò?»
 é nye dau pikîri kaa wà Pétéru, gée goro na é jèe po wacié tawèerié.
 é tòpi têe pâ: «Pwi Ukai, gà nye tâmogòori diri ê pâ muru, â gà nye tâmogòori pâ go pwi gòrobéegà.»
 é ina têe wà Iésu pâ: «Gà mwa tà pa-ija i pâ mutô kôo. 18 Gà têre bwàti, ba go ina tâgà ê âjupâra pâ: Na pàara na gà bwaa dopwa na, âna gà nye ipii acari ê karapuu'gà.  gà nye pâra naa na ére na gà câbawâdé. Êco na, wiàna gà mwa ijiao, â gà o mwa patàrù ê du îgà, â ée mwa pii ê karapuu'gà cè pwi jèpwi.  ée mwa popagà pâ naa na ére na càcaa nümagà na gà pâ naawê.»
19  Mataio 16.24–25; 2 Pétéru 1.14(É ina pwiri, ba na é inapàpari ê pai o bà kà Pétéru* Pai o bà kà Pétéru—Pai ina wèe pâ, rà o tétàmwara Pétéru wà tèpa cicaraé., târa ma o pwamaina wà Pwiduée.)
Ûna é jèe ina pwiri, â é ina têe wà Iésu mwara pâ: «Gà me wiâô!»
Wà pwina wânüma Iésu gooé
20  Ioane 13.23–25[Na gére wàrapwiri, â] wà pwi a câmu na ia dau wânüma Iésu gooé, âna é gére me wiâru. (Wà pwiibà, âna i pwi ia é tâa goro jènere wà Iésu, na i pwi bénabwé pi-ija kàra, na ia é ina têe pâ: «Pwi Ukai, wàilàapà na o ipwa tûâ tâgà?»)
 é tabiié wà Pétéru 21 â é côoê, â é ina tà Iésu pâ: «Pwi Ukai, âna wà pwini na?»
22 Â é tòpi têe wà Iésu pâ: «Wiàna nümoo na câé caa bà, tiagoro cè pai wâjué kôo côwâ; â ê pwiibà âna târa dà'gà? Wàéni ê pwina go ina tâgà: Gà me wiâô!»
23 Gée goo pwiri, na ipâra ê jèkutâ wânabibiu kà tèpa pâra wiâ Iésu, pâ, pwiri o câé caa bà wà pwi a câmu-bà. Caapwi co, na câé caa ina wà Iésu pâ, o câé caa bà. Â é nye po ina co pâ: «Wiàna nümoo na câé caa bà, tiagoro cè pai wâjué kôo côwâ, â târa dà'gà?»
24  Ioane 19.35Napwa naa goo wà pwi a câmu-bà, âna wàé na é *paâjupâra ê pâ muru bèepwiri, ma wii naa na tii. Â bà jèe nye tâmogòori pâ âjupâra ê pai ina kêe.
25  Ioane 20.30Nye dau wâru awé ê pàra muru na é pwa wà Iésu. Êco na, wiàna jè cau wii diri, â go niimiri pâ, ê gòropuu âna é po dau kîri târa ma tâa na! Nabwé!

*21:1 Galilée—Grec: Tibériade. Côo mwara Nawià Galilée naa na Neeremuru (Vocabulaire).

21:2 Natanaël—Nee Barthélemy naa na pâ tii kà Mataio, Maréko ma Luka.

21:3 Luka 5.4–7

21:7 Mataio 14.29; Ioane 13.23

21:8 Wâmwünyabweri… Napéaati naa na grec pâ: Wâpâ na 100 mètres.

21:11 Luka 5.6

21:14 Ioane 20.19,26

§21:15 Iona—é, Ioane.

21:16 Apostolo 20.28

21:19 Mataio 16.24–25; 2 Pétéru 1.14

*21:19 Pai o bà kà Pétéru—Pai ina wèe pâ, rà o tétàmwara Pétéru wà tèpa cicaraé.

21:20 Ioane 13.23–25

21:24 Ioane 19.35

21:25 Ioane 20.30