11
Pai bà kà Lacaro
1-2  Luka 10.38–39 Ioane 12.3Pwa pwi jè âboro, na nee Lacaro. Â rà tâa Bétani ma du naigé kêe, wà Maria ma Marthe. (Wà Maria, âna wà i tô ilàri na ia é wicèpwiri ê jawé ûrea naa gòro â wà Pwi Ukai Iésu, â câtùra* Câtùra (é, cètùra)—Essuyer. goro wàrapûruê.)
É dau maagé wà Lacaro, â wà du duajii ilàri, âna ru panuâ pâ pwi jè âboro dà Iésu, nau ina têe pâ: «Pwi Ukai, [gà me wài, ba] wà i pwi âji béegà, âna é maagé!»
Câé caa pò ma pâra
4-5  Ioane 9.3Wà Iésu, âna é dau wânümee goo wà Marthe ma Maria, ma Lacaro. Êco na, ûna é têre ê popai, [â câé caa pò ma pâra]. Â é ina pâ: «Ê maagé kà Lacaro, âna o câé caa bà goo. Gée goo pwiri, â o pwamaina Pwiduée, ma paari ê pai muugère kêe. Â o paari ê pai muugère kôo mwara, Pwina naîê.» Â é bwaa nye tâa wê, naa na ârailu tòotù mwara.
Gée na càùé, â é ina tà tèpa *câmu kêe pâ: «Wâdé na jè pâra côwâ naa *Judée.»
 rà tòpi têe pâ: «Pwi Ukai, bwaa càcaa pé gòiri, na rà pibu naigé wà pàra tèpa *Juif naa Judée, ba na rà catàmwaragà.  nümagà dàra wâjué côwâ naawê?»
 é ina tàra pâ: «Wànau, càcaa 12 ineretòotù na é té na tòotù? Wà pwi âboro na é pâra na bwaa pwaa, âna o câé caa cigòtù âê, ba bwaa pwéelaa. 10 Êco na, wiàna é pâra na ne, â o cigòtù âê, ba bàutê.»
É maagé bà Lacaro
11 Gée na càùé, â é ina tàra pâ: «É jèe puu wà Lacaro, pwi béejè, â go o pâra nau patàcîê.»
12 Â rà ina têe pâ: «Wâdé, co Pwi Ukai, ba wiàna é gére puu co, â ée nye wâdé!»
13 Ba càra caa tâmogòori pâ, é ina tàra pâ é bà wà Lacaro. Rà niimiri pâ é nye âji puu. 14 Â é inapàpari tàra pâ: «Bwa, é jèe maagé. 15 Êco na go ipwàdée goowà, na câgo caa tâa jaaé napwiri. Ba na wàrapwiri â guwà o mwa [côo ê pwina go pwa, â guwà mwa] cèikî naa gooò. Guwà me! Ma jè pâra darié!»
16  Maréko 14.31Â é ina wà Toma (jè nee ‘Bérepidu’) tà tèpa câmu bée pâ: «Jè pâra mwara, ba na jè cau bà naima ma wà Pwi Ukai É tâmogòori wà Toma pâ, wiàna rà pâ naa Iérusaléma, â péa rà catàmwara Iésu wà tèpa Juif.
Ru dau tòina du naigé kêe
17 Ûna é pâmwünyabweri Bétani wà Iésu, â é têre pâ jèe ârapàpé tòotù kà Lacaro na auipwàni. 18-19 Â ru imuru pwi bàraru wà Marthe ma Maria, â dau wâru tèpa âboro gée *Iérusaléma, na rà medariru ba na rà patàmarù-ru. (Ba Bétani, village kàru, âna wâmwünyabweri Iérusaléma, wâpâ na âracié kilomètres.)
20 É têre wà Marthe pâ é jèe tèepaa wà Iésu, â é cimadò, â é pâra caraé [naa gòro naigé]. Â wà Maria, âna é nye tà tâa wâ. 21 Â é ina tà Iésu wà Marthe pâ: «Au! Pwi Ukai, wiàna gà nye gére tâa ni, â pwiri câé caa gére bà wà pwi bàrao! 22 Êco na go tâmogòori pâ é nye naa tâgà wà Pwiduée êdiri pâ muru na gà o mwa ilari jiié ni.»
Wâgo pwina é naa wâro
23 É tòpi têe pâ: «Ée jèe wâro côwâ gée na aubà wà pwi bàragà.»
24  Ioane 6.40Â é ina têe wà Marthe pâ: «Üu, go cèikî pâ ée mwa wâro côwâ gée na aubà, na rà wâro côwâ wà tèpa bà, na pwi Tòotù pwicò.»
25 Â é ina têe wà Iésu pâ: «*Wâgo [pwina é naa] ê wâro, ma pawâro côwâ tèpa âboro. Wà pwi âboro na é cèikî naa gooò, âna wiàna é bà, â ée mwa nye wâro côwâ. 26 Â wà pwi âboro na é wâro ma cèikî naa gooò, âna o câé mwa caa bà [dàra gòiri]. Gona gà nye cèikî naa goro ê popai bèepwiri?»
27  Ioane 6.69Â é tòpi têe pâ: «Üu kaa, co Pwi Ukai, go nye cèikî pâ, wâgà pwi *Mesia, wà *Pwina naî Pwiduée, na ée mwa tèepaa naani gòropuu.»
Ru pitùra ma Maria
28 Nabwé, â wà Marthe, âna é pâra nau pitodà pwàniri Maria, tô jiié. Â é ina têe pâ: «É jèe tèepaa wà pwi a pwa pupûra, â é todàgà.»
29 Â é nye cimadò kaa wà Maria, â é pâdari Iésu. 30 Ba bwaa câé caa pâ tèepaa me naa na village, â é bwaa tâa, wâna na ipitiru naawê ma Marthe. 31 Wà tèpa Juif na rà tâa wâ, na rà patàmarù Maria, âna rà côoê na é piwàcî còobé. Â rà pâra wiâê. Ba rà niimiri pâ é pâra nau i, nacârü.
32 Ûna é tèepaa medari Iésu wà Maria, â é cigòboo ma tùu jùrué na araé, â é ina têe pâ: «Au! Pwi Ukai, wiàna gà nye gére tâa ni, â pwiri câé caa gére bà wà pwi bàrao!»
É imuru pwi bée
33 É côoê wà Iésu, na rà gére i ma tèpa Juif na rà pâra wiâê. Â dau gùmagù pwâranümee, â é watàu Dau gùmagù pwâranümee, â é watàu—Grec: É putàmu. Pwiri é putàmu goo wà tèpa Juif na tàutàra na rà cèikî (nee tii 37), é, pwiri é putàmu goo ê pwâra bà na tatée tèpa âboro.. 34 Â é tawèerirà pâ: «Guwà pwàniriê naapà?»
 rà ina têe pâ: «Pwi Ukai, me ma gà côo.»
35 Â é i wà Iésu. 36 Â rà ina wà tèpa Juif pâ: «Au! Guwà côo, é po dau niimiri wà Lacaro!»
37  Ioane 9.6Êco na rà picocoorié wà pàra tàpé ma pi-ina tàra pâ: «Wà pwiibà, âna é pwi a nama é niâ wà pwi a bwi. Â gona càcaa pâriê ma é pwa ma câé caa bà wà Lacaro, pwi bée?»
É pawâroé côwâ gée na aubà
38-39 Dau gùmagù pwâra-nüma Iésu. Â é pâra naa goo pé pwâramara-atü, wâna na ia ipwàniri wà Lacaro naawê. Â é ina tàra pâ: «Pwùru tâjii ê atü.» Ba i pwâramara-atü, âna târi goro atü.
Êco na é ina wà Marthe, wà tô naigé kà pwi a bà, pâ: «Ai! É jèe gére wâbu, co pwi ukai, ba jèe ârapàpé tòotù kêe wê!»
40 Â é ina têe wà Iésu pâ: «Gona câgo caa ina tâgà pâ, wiàna gà cèikî, â gà o côo ê pai maina ma muugère kà Pwiduée?»
41 Â rà pwùru tâjii i atü. Â é niâ too naa napwéretòotù wà Iésu, â é ina pâ: «Caa wée, go ipwaolé tâgà, ba gà têreô! 42 Wâgo, âna go nye tâmogòori pâ gà nye têreô taaci. Â go ina pwiri, goo tàpé na rà cibèepio, ba na rà o cèikî pâ, wâgà pwi a cùruo me.»
43 Â é tomara too pâ: «Lacaro, còobé boome!»
44 Â é còobé wà i pwi a bà! Â napwa ê du îê ma du âê, âna pii târamiri goro noo kâra imwaano na gòri. Â ê naporomee, âna târamiri goro pwi jè imwaano. Â wà Iésu, âna é ina tà tèpa âboro wê pâ: «Guwà tipié ma panuâê, ma é pâra.»
Rà pitêrerà ma rà pòtàmwereê
45  Ioane 7.31Wà tèpa Juif na rà tèepaa dari Maria, âna rà côo ê pwina é pwa wà Iésu. Â wâru gée goorà na rà cèikî naa gooé.
46  Luka 16.31Êco na wà pàra tàpé, âna rà pâdari tèpa *Farasaio, â rà piwiâ tàra ê pwina é pwa. 47 Â wà tèpa caa kà tèpa pwa *ârapwaailò ma wà tèpa Farasaio, âna rà panaimari ê *wâratûâ maina, â rà pi-ina tàra pâ: «Jè o pwa dà? Gà côo, jèe po dau wâru ê pâ *câmu kâra pàtàmee na é pwa wà pwini.
48 «Â wiàna jè nye tà panuâê, â rà jèe nye po cèikî diri naa gooé ê pâ âboro.  rà o tèepaa wà tèpa coda *roma, â rà o ténoori ê *Wâra pwapwicîri kâjè, ma ê Ba kâjè§ Wà tèpa pitûâ kà tèpa Juif, âna wâgotàra pâ wà tèpa cèikî naa goo wà Iésu, âna rà cicara tèpa Roma, wàilà na rà pitûâ naa napô kàra.
Wâdé na é bà pwi caapwi âboro
49 Â é tapoo tùra wà pwi jè âboro gée goorà, na nee Caïphe. Wàé na é pwi *ukai kà tèpa pwa ârapwaailò na naja bèepwiri. Â é ina tàra pâ: «Tàpéeni! Po dau ticè na guwà tâmogòori! 50 Wànau? Câguwà caa côoina ê pwina é âjimuru ba kâjè? Wâdé na é bà pwi caapwi âboro, ba kâra ê Ba, ba na o cibwaa ténoori diri ê Ba kâjè!»
51 (Ûna é ina pwiri, âna [câé caa tâmogòori pâ] é nye tàmara ina béaa pâ, ée mwa bà wà Iésu ba kâra ê Ba. Ba [nye wà Pwiduée kaa na é tùra gooé] gée goo na é pwi ukai kà tèpa pwa ârapwaailò na naja bèepwiri. 52  Ioane 10.16Â jèpwi mwara, âna ê pai bà kà Iésu, âna càcaa ba kâra ê Ba kà tèpa Juif co. É bà, ba na é dànaimari ma rà caapwi, êdiri wà tèpa naî Pwiduée, na rà jèpa tâa pâ.)
53  Ioane 5.18Gée na càùru ê ipitiri kàra bèepwiri, âna rà tapoo pibu naigé wà tèpa pitûâ kà tèpa Juif, ba na rà pòtàmwara Iésu. 54 Â géewê, â é tàpo coo, goro pâra naa nabibiu kà tèpa âboro. Â é pâra naa Éfraïm, wâmwünyabweri namaré. Â rà caatâa wê ma tèpa câmu kêe.
Rà tapacîê naa Iérusaléma
55 Ûna jèe wâmwünyabwe ê *Paséka, tòotù maina kà tèpa Juif, â dau wâru ê pâ âboro na rà me gée na pâ jèpa ére, naa Iérusaléma. Ba nümarà na rà pwa ê pâ ‘pwapwicîri târa pai *pinuwa’, béaari i tòotù maina. 56 Ûna rà tâa na Wâra pwapwicîri, â rà mudà Iésu, [êco na càra caa pâmariê] â rà pi-ina tàra pâ: «Dà cèna guwà niimiri? Gona ée mwa me naa goro i *tòotù maina, é…?»
57 Ba wà tèpa caa kà tèpa pwa ârapwaailò ma wà tèpa Farasaio, âna rà ina ba gòo tà diri tèpa âboro pâ: «Wiàna guwà côo na é wêe wà Iésu, â guwà nama inapàpari tâbà, ba na bà tâjùrué.»

11:1-2 Luka 10.38–39

11:1-2 Ioane 12.3

*11:1-2 Câtùra (é, cètùra)—Essuyer.

11:4-5 Ioane 9.3

11:16 Maréko 14.31

11:16 É tâmogòori wà Toma pâ, wiàna rà pâ naa Iérusaléma, â péa rà catàmwara Iésu wà tèpa Juif.

11:24 Ioane 6.40

11:27 Ioane 6.69

11:33 Dau gùmagù pwâranümee, â é watàu—Grec: É putàmu. Pwiri é putàmu goo wà tèpa Juif na tàutàra na rà cèikî (nee tii 37), é, pwiri é putàmu goo ê pwâra bà na tatée tèpa âboro.

11:37 Ioane 9.6

11:45 Ioane 7.31

11:46 Luka 16.31

§11:48 Wà tèpa pitûâ kà tèpa Juif, âna wâgotàra pâ wà tèpa cèikî naa goo wà Iésu, âna rà cicara tèpa Roma, wàilà na rà pitûâ naa napô kàra.

11:52 Ioane 10.16

11:53 Ioane 5.18