Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Ioane 17
17
Pwâra pwapwicîri kà Iésu
Ûna é nabwé ina pwiri wà Iésu, â é niâ too naa napwéretòotù, â é ina pâ: «Caa wée, jèe wàéni i pwi pàara kôo. Paari ê pai maina ma muugère kôo, Pwina naîgà, ba na go paari mwara ê pai maina ma muugère'gà. Ba gà jèe naa tôo ê pitûâ naa gò diri tèpa âboro. Êkaa na go naa ê *wâro dàra gòiri, tà diri tàpé na gà panuârà tôo. 1 Ioane 5.20Â wàéni ê wâro: Na rà câmogòorigà, wâgà Pwiduée, na gà nye caapwi co; â na rà câmogòorio, wâgo Iésu Kériso, na gà cùruo me.
Ioane 4.34«Go jèe paari ê pai maina ma muugère'gà naani gòropuu. Ba go jèe tubamwara diri pâ wakè, na gà panuâ tôo ba na go pwa. Ioane 1.1Êni, co Caa, âna gà naa tôo côwâ ê pai maina ma muugère kôo, pwacèwii na nye tà tôo béaa na go bwaa wâjaagà béaari ê pai tòpò ê gòropuu* Pai tòpò ê gòropuu—Rà ina mwara wà tèpa ijiao pâ: Pai tòpò wàra ê gòropuu.
É pwapwicîri ba kà tèpa câmu kêe
«Go jèe inapàparigà tà tèpa âboro—tà tàpé na ia gà pitòrigarirà gée na ê gòropuu, â gà naarà tôo. Ba rà nye tèpa âboro'gà, â gà jèe panuârà tôo. Â rà jèe pâra wiâra ê pâ popai'gà. Â rà jèe tâmogòori nabà pâ, êdiri pâ muru na tâa tôo, âna nye muru me gée jaagà. Ba go naa tàra ê pâ popai na gà naa tôo, â rà jèe cau tòpi. Â rà jèe nye câmogòorio bwàti pâ go nye me jiigà, ba rà cèikî pâ wâgà na gà cùruo me.
«Go pwapwicîri ni ba kàra, â càcaa ba kà tèpa âboro gòropuu. Üu, go nye pwapwicîri ba kà tàpé na gà naarà tôo, ba rà nye tèpa âboro'gà. 10 Ba diri ê pwina kâgà, âna kôo mwara. Â ipaiwà mwara naa goo ê pwina kôo, âna kâgà. Â naa goorà, âna gére paari ê pai maina ma muugère kôo.
11 «Nabà, âna jèe câgo caa tâa na ê gòropuu bèeni, ba go o jèe tòpaé darigà. Êco na wàilà, âna rà o tà tâa ni. Caa, wâgà na gà dau maina awé Caa, wâgà na gà dau maina awé—é, Caa na gà pwicîri., go ilari pâ gà wéaarirà, naa na ê pàtàmara neegà, i pwi neegà na gà naa tôo. Üu, gà wéaarirà, ba na rà o caapwi pwacèwiiju na ju caapwi. 12  Ioane 6.39, 13.18Na go bwaa tâa jaarà, â go wéaarirà, naa na i neegà na gà naa tôo. Â go jèe nye wéaarirà, â càcaa pwa cè pwi jèpwi cèna tiàué jiirà, êco, wà pwi âboro caapwi. Ba wàé, âna pitòrigarié Pitòrigarié—é, É pitòrigari naigé kêe., ba na o tiàué [dàra gòiri awé] ba na o coo ê auwii naa na *Tii Pwicîri.»
Gà wéaarirà na rà tâa gòropuu
13 «Caa wée, go o jèe paé darigà. Â go ina ê pâ popai bèeni, na go bwaa tâa ni gòropuu. Go ina pwiri, ba na tâa goorà ê ipwàdée kôo, pwi ipwàdée na tâbawêe. 14 Go jèe naa tàra ê popai'gà.
«Wà tèpa âboro gòropuu, âna rà èpàrirà [ba càra caa pwacèwiirà]. Ba ê gòropuu bèeni, âna càcaa âji napô kàra. Ba rà pwacèwiio, ba câgo caa pwi âboro ni gòropuu. 15  Mataio 6.13; 2 Tésalonika 3.3Êco na câgo caa ilari jiigà pâ, na gà poparà géeni gòropuu. Go ilari jiigà pâ, na gà piwéaarirà jii wà Pwi âboro èpà, wà *Caatana. 16 Üu, ba càcaa tèpa âboro ni gòropuu, ba rà pwacèwiio, na câgo caa pwi âboro ni.
17 «Pacâmurirà goro ê popai'gà, ba na rà wâgoogà bwàti. Ba ê popai'gà, âna é âjupâra§ Grec: Papwicîrirà goro ê âjupâra; ê popai'gà, âna é âjupâra..
18  Ioane 20.21«Go cùrurà pâ naa na gòropuu, pwacèwii na gà jèe cùruo me naa na gòropuu. 19 Â go nye ipanuâô tâgà bwàti, ba na rà tèpa âji âboro'gà mwara goro ê popai'gà na âjupâra.»
É ila ba kà diri tàpé na rà o cèikî
20 «Câgo caa pwapwicîri ba kàra co, â ba kâra mwara ê pâ âboro na rà o mwa tà cèikî naa gooò, gée goro ê popai kàra. 21 Wâdé na rà caapwi. Ba ju caapwi, co Caa, ba gà wâro gooò, â go wâro googà. Â go pi-ila ba kàra diri, pâ, wâdé na rà caapwi naa gooju. Êkaa na rà mwa cèikî pâ âboro gòropuu pâ, gà cùruo me naa jaarà.
22  Apostolo 4.32«Go jèe naa tà tèpa âboro'gà ê pai maina ma muugère na gà naa tôo. Êkaa na rà o caapwi, wàra pai caapwi kâju— 23 wâgo naa goorà, ma wâgà naa gooò—ba na rà o caapwi bwàti. Â wà tèpa âboro gòropuu, âna rà mwa tâmogòori pâ gà cùruo me, â wânümagà goo tèpa âboro kôo, pwacèwii ê pai wânümagà gooò.
24 «Caa, gà jèe naarà tôo. Â nümoo na rà tâa na ê pwi ére na go o tâa wê, ba na rà o côo ê pai maina ma muugère na gà naa tôo. Ba wânümagà gooò na bwaa càcaa tòpò ê gòropuu. 25 Caa, wâgà na gà *tàrù, âna càra caa câmogòorigà ê pâ âboro gòropuu. Êco na wâgo âna go câmogòorigà. Â wà tèpa *câmu kôo, âna rà tâmogòori pâ gà cùruo me. 26 Â go jèe inapàparigà tàra, â go bwaa inapàparigà tàra mwara. Wàépwiri, ba na o wâgoorà ê pwi pimeaari na gà meaario goo, â go wâgoorà mwara.»

17:3 1 Ioane 5.20

17:4 Ioane 4.34

17:5 Ioane 1.1

*17:5 Pai tòpò ê gòropuu—Rà ina mwara wà tèpa ijiao pâ: Pai tòpò wàra ê gòropuu.

17:11 Caa, wâgà na gà dau maina awé—é, Caa na gà pwicîri.

17:12 Ioane 6.39, 13.18

17:12 Pitòrigarié—é, É pitòrigari naigé kêe.

17:15 Mataio 6.13; 2 Tésalonika 3.3

§17:17 Grec: Papwicîrirà goro ê âjupâra; ê popai'gà, âna é âjupâra.

17:18 Ioane 20.21

17:22 Apostolo 4.32