13
É nuwa â tèpa câmu kêe
1-2  Luka 22.3; Ioane 13.27Jèe pwi bénabwé tòotù béaari ê tòotù *Paséka. Â rà ija na bàrane wà Iésu ma wà tèpa *câmu kêe.
É jèe tâmogòori wà Iésu pâ, é jèe tèepaa ê pàara na na é pâra na, géeni gòropuu naa jaa [wà Pwiduée] Caa. Â mu nye dau wânümee goo pâ âboro kêe na rà tâa ni gòropuu. Ba nye tà wânümee goorà tia pwâadèreè.
Napwa naa goo wà Judas Iscariote, pwina naî Simona, âna wà *Caatana, âna é jèe nabwé tòpò naa na pwâranümee jè auniimiri târa ma é pwa tûâ tà Iésu.
Ioane 3.35, 16.28Wà Iésu, âna é jèe nye tâmogòori pâ é nye me gée jaa Caa, â ée mwa wâjué côwâ naa jaaé. Â é tâmogòori mwara pâ é jèe tòpi jii Pwiduée ê pitûâ naa goro diri ê pâ muru. Na rà bwaa gére ija, â é cimadò, â é tòpwùtù ê ârabwée kêe [na tâa géeme côwâ] â é pa ê jè imwaano, â é piié goo. Â é wicèpwiri ê jawé naa na wâra jawé, â é pwa ma nuwa ê â* Nuwa ê â—Wakè kâra ênawéna na dau kîri naa jaa wà tèpa Juif. tèpa câmu kêe. Â é câbaigé goro i imwaano na ia é piié goo.
Go nuwa â pwina pwa kêe jaao
Ûna é tèepaa pâ naa jaa Simona Pétéru, â é ina têe wà Pétéru pâ: «Bwa, Pwi Ukai, càcaa pâri naa gooò na gà nuwa ê du âô.»
 é tòpi têe pâ: «Câgà caa tâmogòori nabà ê pwina go pwa tâgà, êco na gà o mwa nye tà tâmogòori.»
«Bwa! O câgà mwa caa nuwa ê du âô!»
«Wiàna câgo caa nuwa ê du âgà, â o nye ticè kâgà jaao.»
«Wiàna wàrapwiri, co Pwi Ukai, â càcaa êco ê du âô na gà nuwa, â wâdé mwara na ê du îô, ma pûruô mwara!»
10  Ioane 6.64,70–71, 15.3Â é tòpi têe wà Iésu pâ: «Wà pwi âboro na é jèe ipitoo, âna é jèe pwéelaa diri, â càcaa pâri ma jè nuwaé diri. Jè po nuwa co ê du âê Jè po nuwa co ê du âê—Pâ popai bèepwiri, âna nye tiàu na pàra Tii Pwicîri naa na grec.. Â wâguwà âna guwà jèe pwéelaa diri. Êco na càcaa wâguwà diri.»
11 Ba é jèe tâmogòori wà pwina ée mwa ipwa tûâ têe. Êkaa na é ina pâ: «Câguwà caa cau pwéelaa diri.»
Guwà piênawéna kàwà
12 Ûna é jèe cau nuwa diri ê pâ ârà, â é coona côwâ ê ârabwée kêe, â é tâaboo côwâ naa goro taapà, â é ina tàra pâ: «Gona guwà nye câmogòori ê pwina go pwa tàwà? 13 Ba guwà ina tôo pâ ‘pwi a pwa pupûra’ ma ‘Pwi Ukai’, â guwà nye âjupâra, ba nye wâgo kaa. 14  Mataio 20.28; Luka 22.27Â wiàna go nuwa ê âwà, wâgo Pwi Ukai ma pwi a pwa pupûra, â wâdé mwara na guwà mwa tà pinuwa ê âwà jècaa. 15  Filipi 2.5; Kolosé 3.13; 1 Pétéru 2.21Ba go naa tàwà nabà ê câmu, ba na guwà ipwacèwii ê pwina go paari tàwà. 16  Mataio 10.24Guwà têre bwàti: Wà pwi ênawéna âna câé caa piwéna jii pwi ukai kêe. Â càcaa pwamuru naa goo wà pwi âboro na cùrué, jii wà pwi a cùrué.
17 «Â nabà, âna guwà jèe tâmogòori ê pâ pwi bèepwiri. Â wâdé na guwà wârori, â guwà o ipwàdée.»
Càcaa cau wâguwà diri
18  Psaume 41.10«Câgo caa ina pwiri naa goowà diri, ba go nye câmogòori tàpé na go nye càwairà Càwai—Choisir. Pitòrigari.. Êco na wâdé na é coo ê auwii naa na ê Tii Pwicîri, pâ: Wà pwina bu pi-ija naima ma wàé i poloa, âna wàé na é jèe cicarao§ Cicarao—Naa na hébéru ma grec, âna ina pâ: É pagòtù ê waraaé târa cicarao..Psaume 41.10
19  Ioane 14.29, 16.4«Nabàni, âna go ina pwiri tàwà, na bwaa càcaa pâji tèepaa. Ba wiàna coo, âna guwà o cèikî pâ, ‘*Wâgo [na go napwiri, nabà, â dàra gòiri awé]’. 20  Mataio 10.40Go ina tàwà ê âjupâra pâ: Wà pwina é tòpi pwi âboro na go cùrué, âna é tòpio mwara. Â wà pwina é tòpio, âna é tòpi mwara Pwina é cùruo me.»
É inapàpari pai icurié kà Judas
Mataio 26.20–25; Maréko 14.17–21; Luka 22.14–23
21 Ûna é ina diri pwiri wà Iésu, â dau gùmagù ê pwâranümee. Â é ina tàra pâ: «Guwà têre bwàti: Wà pwi jè ârapàarawà âna ée mwa pwa tûâ tôo.»
22 Â rà piucârirà wà tèpa câmu kêe, â rà pitawèerirà pâ wàilàapà na é inaê. 23-24 Â wà Simona Pétéru, âna é pwa ineremuru tà pwi a câmu na wânüma Iésu gooé* Tà pwi acâmu na wânüma Iésu gooé—Munaa wà Ioane, pwi awii tii bèeni. (Côo mwara Ioane 19.26; 20.2; 21.7,20.), ba na é tawèeri Iésu pâ, wàilàapà na é inaê. Ba wà pwiibà âna é tâa goro jènere Iésu, naa goro taapà. 25 Â é tabiié pâ dà Iésu, wà pwi a câmu bèepwiri, â é ina têe pâ: «Pwi Ukai, wàilàapà?»
26 Â é tòpi têe pâ: «Wà pwi âboro na go o naa têe ê noo kâra poloa na go nuwa.»
 é pa i noo kâra poloa, â é nuwa, â é naa tà Judas, pwi naî Simona Iscariote. 27  Ioane 13.2Ûna é pa i noo kâra poloa wà Judas, â é nye tò kaa naa gooé wà Caatana.
 é ina têe wà Iésu pâ: «Ê pwina gà pwa, âna gà pwa wài!»
28 Â nye ticè ârapàararà, cèna é tâmogòori pâ cina é ina wàrapwiri tà Judas. 29 Ba rà niimiri wà pàra tàpé pâ é ina têe wà Iésu pâ: «Gà wâri cè muru cèna pârijè târa i *tòotù maina» é, «Gà pa ê mwani, â gà naa tà tàpé na ticè kàra.» Ba wà Judas, âna pwi a tà pa wàra ê wâra mwani kàra. 30 Ûna é ija diri i noo kâra poloa na ia é naa têe wà Iésu, â é nye còobé kaa wà Judas, na jèe bàutê.
bénabwé ipagòo tèpa câmu kêe
(Naporomee 14–16)
31-32  Ioane 12.23 Ioane 17.5Ûna é còobé wà Judas, â é ina tàra wà Iésu pâ: «Nabàni, âna o jèe paari ê pai maina ma muugère kôo, wâgo, *Pwina naîri âboro, â o côo naa gooò ê pwényuâa Pwényuâa—Gloire. Pai maina ma muugère. kà Pwiduée. Â wiàna wàrapwiri, â nye wà Pwiduée kaa, na ée mwa paari ê pwényuâa kôo. Â ée jèe nye tapoo paari.»
Guwà pimeaariwà
33  Ioane 7.33–34«Tèpa âji naîô, jèe càcaa gòiri ji pàara na go bwaa tâa jaawà. Â guwà o mudòo, êco na càcaa pâri ma guwà tèepaa pâ naa na go pâra naawê. Êkaa pwiri i pwi ia go jèe ina mwara tà tèpa *Juif. 34  Ioane 15.12,17; 1 Ioane 3.23; 2 Ioane 1.5Go naa tàwà ê naèà na bwaa âmuê, pâ, guwà pimeaariwà, pwacèwii ê pai mu meaariwà kôo. 35 Ba wiàna guwà pimeaariwà, â rà mwa tâmogòori diri ê pâ âboro pâ, guwà tèpa câmu kôo.»
Gà mwa pitütôowâriô, co Pétéru
36 É ina têe wà Simona Pétéru pâ: «Pwi Ukai, gona gà pâ naapà?»
 é tòpi têe wà Iésu pâ: «Wâna go pâra naawê, âna càcaa pâ pâri nabà, ma ju capai pâra naawê. Êco na gà mwa nye tà me wiâô na cè jè pàara.»
37 Â é ina mwara wà Pétéru pâ: «Pwi Ukai, gorodà na càcaa pâri ma go pâra wiâgà nabàni? Ba o câgo caa piwâ na go panuâ wâro kôo ba kâgà.»
38 Â é tòpi têe wà Iésu pâ: «Gona gà o panuâ wâro'gà ba kôo? Go ina tâgà ê âjupâra pâ: Wiàna bwaa câé caa to ê ja, âna gà o jèe wacié pigòo pâ, câgà caa tâmogòorio.»

13:1-2 Luka 22.3; Ioane 13.27

13:3 Ioane 3.35, 16.28

*13:5 Nuwa ê â—Wakè kâra ênawéna na dau kîri naa jaa wà tèpa Juif.

13:10 Ioane 6.64,70–71, 15.3

13:10 Jè po nuwa co ê du âê—Pâ popai bèepwiri, âna nye tiàu na pàra Tii Pwicîri naa na grec.

13:14 Mataio 20.28; Luka 22.27

13:15 Filipi 2.5; Kolosé 3.13; 1 Pétéru 2.21

13:16 Mataio 10.24

13:18 Psaume 41.10

13:18 Càwai—Choisir. Pitòrigari.

§13:18 Cicarao—Naa na hébéru ma grec, âna ina pâ: É pagòtù ê waraaé târa cicarao.

13:19 Ioane 14.29, 16.4

13:20 Mataio 10.40

*13:23-24 Tà pwi acâmu na wânüma Iésu gooé—Munaa wà Ioane, pwi awii tii bèeni. (Côo mwara Ioane 19.26; 20.2; 21.7,20.)

13:27 Ioane 13.2

13:31-32 Ioane 12.23

13:31-32 Ioane 17.5

13:31-32 Pwényuâa—Gloire. Pai maina ma muugère.

13:33 Ioane 7.33–34

13:34 Ioane 15.12,17; 1 Ioane 3.23; 2 Ioane 1.5